Summary De kern van het ondernemingsrecht

-
ISBN-10 9013151809 ISBN-13 9789013151800
854 Flashcards & Notes
16 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • De kern van het ondernemingsrecht
 • Maarten Job Kroeze Levinus Timmerman Jan Berend Wezeman
 • 9789013151800 or 9013151809
 • 2019

Summary - De kern van het ondernemingsrecht

 • 1.1 Bv

 • Wat zijn de functies van het aandeel in de bv?
  -> Een middel om vermogen aan te trekken: de aandeelhouder brengt vermogen in de bv in en hij verkrijgt als tegenprestatie van de bv een of meer aandelen

  -> Aan het aandeel is stemrecht in de aandeelhoudersvergadering verbonden: art. 2:228 BW.  Een zeggenschapsfunctie

  -> Winstverdelingsfunctie: in beginsel heeft ieder aandeel recht op een gedeelte van de winst: art. 2:216 BW. Dat wordt ook wel dividend genoemd.
 • Wat betekent het dat een bv gesloten is?
  Dat houdt in dat de door haar uitgegeven aandelen op naam staan en overdracht ervan in beginsel niet vrijelijk kan plaatsvinden. Een aandeelhouder in een bv die zijn aandelen wil overdragen dient in beginsel zijn over te dragen aandelen aan de medeaandeelhouders aan te bieden: art. 2:195 eerste lid BW
 • Wat is het aansprakelijkheidsregime van de bv?
  Art.  2:175 BW: aandeelhouders en bestuurders zijn in beginsel niet aansprakelijk voor hetgeen in naam van de bv is verricht. Hij is ook niet gehouden boven het bedrag dat op zijn aandelen behoort te worden gestort in de verliezen van de vennootschap bij te dragen.
 • 1.2 Nv

 • Op welk punt wijkt de nv af van de bv?
  Een nv kent een in aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal op grond van art. 2:64 BW, terwijl voor de bv het  maatschappelijke kapitaal facultatief is. Voor de bv kan bovendien volstaan worden met de uitgifte van één enkel aandeel.
 • Waar komt de naam naamloze vennootschap vandaan?
  Bij een nv hoeven aandelen niet op naam te luiden, maar ook aan toonder. De namen van houders van toonderaandelen worden niet in een aandeelhoudersregister opgenomen. Als gevolg hiervan kan bij een nv gemakkelijk de situatie bestaan dat zij niet weet wie haar aandeelhouders zijn.
 • 1.3 De maatschap en de vof

 • Wat is een maatschap?
  Een obligatoire, wederkerige overeenkomst tot samenwerking van twee of meer personen
 • Wat is het doel van de maatschap?
  De maatschap heeft een winstverdelingsdoel. Bij de maatschap wil men samenwerken voor gemeenschappelijke rekening tot een gemeenschappelijk doel. De opbrengsten die met de gezamenlijke in het kader van de maatschap verrichte activiteit worden behaal, worden volgens een in de maatschapsovereenkomst opgenomen verdeelsleutel over de vennoten verdeeld. Omdat iets niet uit niets kan voortkomen, is ieder der vennoten gehouden iets in te brengen, zoals een gebouw of arbeid.
 • Wat is het verschil tussen de maatschap en de vof?
  Als een maatschap onder gemeenschappelijke naam/firmanaam als eenheid een onderneming of een bedrijf uitoefent, gelden naast art. 7A:1655-1688 BW ook nog art. 16K-34 K. Er is dan sprake van een vof/vennootschap onder firma.
 • Wat is het verschil tussen de maatschap en vof met betrekking tot aansprakelijkheid?
  De gewone maatschap zijn voor gelijke delen aansprakelijk op grond van art. 7A:1680, terwijl de vof hoofdelijke verbondenheid van de vennoten kent op grond van art. 18 K.
 • Waarom zijn de maatschap en vof personenvennootschappen?
  Bij deze contractuele ondernemingsvormen gaat het om een duurzame relatie, die gericht is op langdurige samenwerking ter bereiking van één gemeenschappelijk doel. De verplichtingen lopen evenwijdig. Een verschil bijvoorbeeld met de koper en verkoper, want zij beogen geen samenwerking op lange termijn. Omdat bij een maatschap of vof de vennoten op lange termijn moeten samenwerken, is de persoon van de vennoot voor de andere vennoot van groot belang. Een vennootschapsovereenkomst sluit men niet met een willekeurig iemand af.
 • Wat is het verschil tussen de maatschap en vof met betrekking tot dienstverrichting?
  Maatschappen kunnen gebruikt worden voor de gezamenlijke uitoefening van het beroep van bijvoorbeeld advocaat of chirurg. Zij verrekenen onderling winsten en verliezen. Voor bedrijvigheid, zoals loodgieters- of schildersbedrijven is de vof veel gebruikt. Het onderscheid is van belang, omdat voor de gezamenlijke bedrijfsoefening onder de vof een strenger wettelijk regime voor aansprakelijkheid geldt dan beroepsuitoefening onder de maatschap. Dit heeft ermee te maken dat beroepsuitoefening wijst op persoonlijke dienstverrichting, waardoor het welzijn van de cliënt wordt behartigd en zorgen voor vertrouwelijkheid. Bij de bakker, slager en schilder die een bedrijf uitoefenen, staat persoonlijke dienstverrichting en dienstverrichting minder voorop. Daarnaast gaan bedrijfsoefenaren vaker transacties aan met derden, waardoor het zinvol kan zijn om derden een wat sterkere verhaalspositie te geven op het privévermogen van vennoten van de vof.
 • Op welke punten in het bijzonder komen de verschillen tussen de maatschap en vof in het bijzonder tot uiting?
  -> Bij de vof ontleent iedere vennoot aan de wet op grond van art. 17 K vertegenwoordigingsbevoegdheid wat betekent dat ieder van de vennoten in beginsel bevoegd is namens de vof te handelen. Bij de maatschap daarentegen mag een vennoot in beginsel slechts namens de andere vennoten optreden indien deze hem daartoe een volmacht hebben gegeven op grond van art. 7A:1679.

  -> Voor schulden van de vof zijn alle vennoten hoofdelijk verbonden op grond van art. 18 K, terwijl voor de maatschap de vennoten in beginsel slechts voor gelijke delen verbonden zijn: art. 7A:1679 jo. 1680.
 • Wat is het belang van art. 29 K?
  Op de maatschap en vof is de Wet op de ondernemingsraden van toepassing, en ook de Handelsregister wet. Het art. 29 K is van toepassing als de inschrijving van de vof in het handelsregister niet heeft plaatsgevonden: de vof wordt bij het achterwege laten van de inschrijving geacht te zijn aangegaan voor alle zaken en voor onbepaalde tijd. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennoten is in zo'n geval onbeperkt, zodat een vennoot van zo'n vof als hij op naam van de vof handelt, de vof en zijn medevennoten voor alle mogelijke transacties kan verbinden. Dit geldt niet wanneer de wederpartij van de vof van een beperking of uitsluiting van de vertegenwoordigingsbevoegdheid niet onkundig kon zijn.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • De kern van het ondernemingsrecht
 • Maarten Kroeze
 • 9789013062564 or 9013062563
 • 3e dr.

Summary - De kern van het ondernemingsrecht

 • 1 Vormen van Ondernemingen

 • Waarom wordt de BV gerekend tot de kapitaalassociaties

  Omdat een belangrijk kenmerk van de BV is dat zij een maatschappelijk kapitaal heeft

 • wat is de aansprakelijkheid bij een BV

  de bv is een rechtspersoon met beperkte aansprakelijkheid. de aandeelhouders zijn niet persoonlijk aansprakelijk

 • waar zijn ondernemingen op gericht

  op winst,  op het behalen van economisch voordeel

 • Een eenpersoons-bv is legaal. 

 • art 2:175-->  algemene bepalingen BV. de besloten vennootschap  wordt opgericht bij notariele akte en door 1 of meer personen/ aandelen niet vrij overdraagbaar

 • 2:175

  in een of meer overdraagbare aandelen verdeeld kapitaal --> kapitaalassociatie/ kapitaalvennootschappen

  men kan slechts in een bv participeren via een aandeel in haar kapitaal

   

  > bij oprichting iig één aandeel te worden uitgegeven

  > het nominale bedrag van de aandelen en het daarop te storten bedrag kan laag zijn

  > als er meer dan één aandeel wordt uitgegeven, wat in de regel het geval is, mogen de aandelen in handen zijn van één aandeelhouder.

  --> de eenpersoons-bv legaal in nederlands recht

 • wat is een vereiste bij een NV

  een minimumkapitaal van 45 000 euro gestort in maatschappelijk kapitaal  art 2 : 64-65-66-67

 • hoe draag je aandelen over?

  bij notariele akte

 • het bedrag is genoemd in 2: 67

   

 • neom 4 funcites van het aandeel

  1. middel om vermogen aan te trekken --> inbrengverplichting (nominale bedrag)

  2. Zeggenschapsfuncite/ stemrecht art 2:228 --> in beginsel is de omvang van het aandelenbezit doorslaggevend voor het aantal in de aandeelhoudersvergadering uit te brengen stemmen. Dit kan echter in de statuten anders worden geregeld art 2:228 lid 4

  3. winstverdelingsfunctie art 2:216 Ieder aandeel geeft recht op een gedeelte van de winst / divident

  4. aandeel is voor overdracht vatbaar /verhandelbaar --> een vermogensopject

  bij notariele akte!

 • kan een aandeelhouder de kapitaal vennootschap opzeggen?

  een aandeelhouder kan alleen van zijn aandeel af door verkoop aan een geinteresseerde

 • 1.1 BV

 • Een veel in Nederland gebruikte ondernemingsvorm is de besloten vennootschap. Art. 2:175 BW geeft een omschrijving van de bv. Kenmerkend voor een bv is onder andere dat deze een in een of meer overdraagbare aandelen verdeeld kapitaal heeft. Men kan slechts in een bv participeren via een aandeel in haar kapitaal. De bv wordt ook wel gerekend tot de kapitaalassociaties ofwel kapitaalvennootschappen.

  Het aandeel kan een aantal belangrijke functies vervullen. In de eerste plaats zijn aandelen voor de bv een middel om vermogen aan te trekken. In de tweede plaats is aan het aandeel doorgaans stemrecht in de aandeelhoudersvergadering verbonden (art. 2:228 BW). Het aandeel heeft dan dus een zeggenschapsfunctie. Ten slotte vervult het aandeel vaak een winstverdelingsfunctie: in beginsel geeft ieder aandeel recht op een gedeelte van de winst (art. 2:216 BW).

  De bv is besloten. Dit houdt in dat de door haar uitgegeven aandelen op naam staan en overdracht ervan in beginsel niet vrijelijk kan plaatsvinden. Een aandeelhouder in de bv die zijn aandelen wil overdragen dient in beginsel zijn over te dragen aandelen aan de medeaandeelhouders aan te bieden (art. 2:195 lid 1 BW).

  De aandeelhouders in een bv zijn in beginsel niet aansprakelijk voor hetgeen in naam van de bv is verricht (2:175 BW). De bv heeft dus een voor de aandeelhouders gunstig aansprakelijkheidsregime.

  De op de bv toepasselijke wetsbepalingen zijn niet op één plaats in de wet te vinden. Betrekkelijk veel wettelijke bv-bepalingen zijn niet van Nederlandse herkomst, maar overgenomen uit EU-richtlijnen en verordeningen.

   

  In het nieuwe bv-recht komt sterker dan in het oude het idee naar voren dat vennootschapsrecht voor ondernemers die ervan gebruik willen maken een facilitair karakter heeft. Het is minder regulerend geworden.

 • Aantallen: 8450.000 BV's, waarvan 200.000 worden gebruikt om bijv op fiscaal voordelige manier een pensioen op te bouwen. 

 • Damen/Geho

   

  Het doet er niet toe of een derde eerst het Handelsregister bekijkt alvorens een overeenkomst te sluiten.

 • wat is de jas van de onderneming?

  Het ondernemingsrecht behelst het juridisch omhulsel van de onderneming.

 • Wat is kenmerkend voor een BV?
  Het kapitaal is verdeeld in één of meerdere aandelen.
 • wat zijn de kenmerken van een BV?

  art 2:175 BW geeft de omschrijving van de BV, kenmerkend is dat een bv in een of meer overdraagbare aandelen is verdeeld. Je kunt alleen maar participeren in een pv als je aandelen hebt.
 • BV  (2:175 BW)

  Een BV is een in 1 of meer overdraagbare aandelen verdeeld kapitaal. 

  Overdracht
  De besloten karakter houdt in dat een aandeel op naam is  en dat zij niet vrijelijk overgedragen kan worden.De aandelen dient eerst aan de medeaandeelhouders aangeboden te worden (art. 2:195 lid 1) (2:194).

  Dit wordt wel de blokkeringsregeling genoemd.

  Aansprakelijkheid:
  De aandeelhouder is niet aansprakelijk voor hetgeen dat in de naam van de vennootschap is verricht en ook niet boven het vereiste gestorte deel  van zijn aandeel

  Toepasselijke bepalingen:
  - art. 2:175-274 BW
  - art.2:1 -25 BW (algemene bepalingen)
  - art. 2:308-334 BW (juridische fusie)
  - art. 2:334a-334 ii (juridische splitsing)
  - art. 2:335 -359 BW (geschillenregeling en het recht van enquete)
  - art. 2:360-446 (de jaarrekening en jaarverslag)
  - WOR

  Vanzelfsprekend zijn de statuten belangrijk en zijn de algemene leerstukken uit het burgerlijk recht ban toepassing. Voorbeeld de onrechtmatige daad 1:162 of volmacht 3:60. 
 • een of meer in aandelen verdeeld kapitaal
 • Men kan slechts participeren in een bv via een aandeel in haar kapitaal.
 • Hoeveel BV's kent Nederland?
  Ruim 845.000 (Niet alle gericht om een onderneming in stand te houden, meer dan 200.000 BV's worden bijvoorbeeld ingezet om op fiscaal voordelige wijze een pensioen op te bouwen.
 • De BV is een kapitaalvennootschap, omdat deze een in aandelen verdeeld kapitaal heeft (2:175 BW). Het aandeel vervult een aantal belangrijke functies: het aantrekken van vermogen, het uitoefenen van zeggenschap (2:228 BW) binnen de BV en het verdelen van winsten (2:216 BW). Voor de aandeelhouder is het aandeel ook een vermogensobject, omdat het voor overdracht vatbaar is. Een BV is besloten. Dit houdt in dat de door haar uitgegeven aandelen op naam staan en overdracht in beginsel niet vrijelijk kan plaatsvinden. De statuten mogen de aandelenoverdracht vrijmaken, maar ook beperken via blokkeringsregelingen (2:195 BW). 

  Uit artikel 2:175 BW volgt dat een aandeelhouder niet persoonlijk aansprakelijk is voor hetgeen in naam van de vennootschap wordt verricht en niet is gehouden boven het bedrag dat op zijn aandelen behoort te worden gestort in de verliezen bij te dragen.
 • Wat is kenmerkend voor een bv?
  Dat deze in 1 of meer overdraagbare aandelen verdeeld kapitaal heeft.
 • Bij oprichting dient minimaal 1 aandeel te worden uitgegeven

 • Clara Candy

   

  Er moet identiteit zijn tussen uiteindelijk opgerichte bv en bv die partijen voor ogen hadden om als handelend persoon onder aansprakelijkheid voor rechtshandeling uit te komen (naam van het bedrijf, betrokken personen, bedrijfsvoering). 

 • Wat zijn de functies van aandelen?
  1. Vermogensfunctie
  2. Zeggenschapsfunctie
  3. Winstverdelingsfunctie
 • Wat zijn de verschillende functies van aandelen in een bv?

  - met een aandeel kan zeggenschapsfunctie in de bv uitgevoerd worden art 2:228 BW

  - een middel om vermogen aan te trekken. er word door aandeelhouders vermogen in het bedrijf gestopt.

  - de winstverdelingsfunctie, de door de bv behaalde winst word over de aandelen verdeeld. art 2:216 BW

 • Functie van een aandeel
  • aantrekken van vermogen
  • zeggenschapsfunctie (art. 2:228 / dit kan ook anders zijn zie lid 4)
  • winstverdelingsfunctie ( art.2: 216 /dit kan afwijken lid 6 en 7)
  • vermogensobject ( verhandelbaar en verpanding 2:198 en er kan beslag gelegd worden art. 474c-474j Rv)
 • kapitaalassociaties;kapitaalvennootschappen
 • Welke functies heeft het aandeel? 

  - een middel om vermogen in de onderneming te brengen;
  - zeggenschapsfunctie;
  - winstverdelingsfunctie.
   

 • Waarom wordt de BV gerekend tot de kapitaalassociaties of ook wel kapitaalvennootschappen (vs. personenvennootschappen)
  Art. 2:175 BW geeft een beschrijving van de bv. Kenmerkend voor een bv is onder andere dat deze een in een of meer overdraagbare aandelen verdeeld kapitaal heeft. Men kan slechts in een bv participeren via een aandeel in haar kapitaal.
 • Waarom wordt de bv gerekend tot de zogenaamde kapitaalassociaties/kapitaalvennootschappen?
  Omdat men slechts in een bv kan participeren via een aandeel in haar kapitaal.
 • een BV wordt gerekend tot: kapitaalassociaties/kapitaalvennootschappen

 • Stichting Diva

   

  Aangenomen moet worden dat het bepaalde in art. 2:93/203 lid 1 BW van overeenkomstige toepassing is op andere rechtspersonen. Men gaat ervan uit dat ook lid 2 en lid 3 van beide bepalingen van overeenkomstige toepassing zijn op andere rechtspersonen dan de nv en de bv.

 • Wat is het gevolg van een blokkeringsregeling?
  Een blokkeringsregeling zorgt ervoor dat aandelen niet zonder meer vrij verhandelbaar zijn. De aandelen moeten dus eerst aan de andere aandeelhouders aangeboden worden. 
 • Wat word er bedoeld met de beslotenheid van een BV?
  Dit betekend dat de door haar uitgegeven aandelen op naam staan en de overdacht hiervan in beginsel niet vrij kan verhandelen. Eerst zal een aandeelhouder zijn aandelen over moeten dragen aan een mede-aandeelhouder. art 2:195 lid 1BW
 • Wat is de functie van een aandeel?
  • Aantrekken van vermogen
  • zeggenschapsfucntie (2:228)
  • winstverdelingsfunctie
  • vermogensobject
 • bij opricht dient 1 aandeel worden uitgegeven, mag in handen zijn van 1 aandeelhouder; eenpersoons-bv
 • bij oprichting dient 1 aandeel worden uitgegeven, mag in handen zijn van 1 aandeelhouder; eenpersoons-bv
 • Wat zijn de drie functies van het aandeel?
  1. Ze zijn voor de bv een middel om vermogen aan te trekken. Art. 2:191 lid 1 BW: Bij het nemen van het aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort.
  2. Aan het aandeel is doorgaans stemrecht in de aandeelhoudersvergadering verbonden. Art. 2:228 lid 1 BW: Slechts aandeelhouders hebben stemrecht. Iedere aandeelhouder heeft ten minste een stem.
  3. Ook vervult het aandeel vaak een winstverdelingsfunctie. Art. 2:216 lid 1 BW: De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, ... . 
 • Welke functies kan een aandeel vervullen voor de aandeelhouder?
  In de eerste plaats zijn aandelen voor de aandeelhouder een middel om vermogen aan te trekken.
  In de tweede plaats is aan het aandeel doorgaans stemrecht in de aandeelhoudersvergadering verbonden (art. 2:228 BW). Met het aandeel kan zeggenschap worden uitgeoefend door de aandeelhouder. Het aandeel heeft dan dus een zeggenschapsfunctie.
  Ten slotte vervult het aandeel vaak een winstverdelingsfunctie: in beginsel geeft ieder aandeel recht op een gedeelte van de winst (art. 2:216 BW).
  Het aandeel vervult nog een belangrijke functie: het is voor hem een vermogensobject, omdat het voor overdracht vatbaar is. Aandelen zijn immers in beginsel verhandelbaar. Met de handel in aandelen kan geld worden verdiend. Aandelen zijn vaak een belangrijk onderdeel van het vermogen dat iemand tijdens zijn leven opbouwt. Een aandeel kan ook verpand worden (art. 2:198 BW) en er kan door een onbetaalde schuldeiser van de aandeelhouder beslag op worden gelegd (art. 474c-474i Rv).
 • Het aandeel/ de aandelen mogen in handen zijn van 1 persoon

 • Ogem II

   

  Situatie dat vennootschap intussen failliet is verklaard verhindert niet een verzoek tot enquete. Doelen: openheid van zaken; weten wie verantwoordelijk is; oplossen van conflicten. 

 • Waarom is de BV in Nederland het populairst?
  Omdat in beginsel de aandeelhouders en de bestuurders niet aansprakelijk zijn voor wat er zich onder de naam van de bv plaatsvind. dit is vastgelegd in art 2:175BW
 • functies van een aandeel

  - middel om vermogen aan te trekken

  - stemrecht (zeggenschapsfunctie (1 stem per aandeel)

  - winstverdelingsfunctie

 • De bv is besloten. Wat houdt dit in?
  Dit houdt in dat de door haar uitgegeven aandelen op naam staan en overdracht ervan in beginsel niet vrijelijk kan plaatsvinden. Art. 2:195 lid 1 BW: Tenzij de statuten anders bepalen is voor een geldige overdracht van aandelen vereist dat de aandeelhouder die wil vervreemden, deze eerst aanbiedt aan zijn mede-aandeelhouders ... . Dit wordt de blokkeringsregeling genoemd.
 • Voor een aandeelhouder vervult het aandeel nog een belangrijke functie: het is voor hem een vermogensobject, omdat het voor overdracht vatbaar is.
 • Het aandeel mag elke waarde hebben 

 • Tonnema

  Wijziging blokkeringsregeling middels statuten is toegestaan op basis van overwogen belangen.

 • waar word een BV door geregeerd?

  Een bv word geregeerd door haar statuten. Deze statuten worden door de oprichters/aandeelhouders van de bv zelf opgesteld. Zo worden de regels van interne en specifieke aard vastgelegd. Deze statuten zijn altijd openbaar inzichtelijk bij de kamer van koophandel en altijd openbaar. Dit is vastgelegd in art2: 180 lid 1 BW
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Bevoegd om een NV te vertegenwoordigen is ingevolge de wetA) het bestuur.B) de individuele bestuurders.C ) het bestuur alsmede de individuele bestuurders.D ) het bestuur alsmede de individuele bestuurders en diegene die ingevolge de statuten wordt aangewezen als vertegenwoordigingsbevoegd.
het bestuur alsmede de individuele bestuurders en diegene die ingevolge de statuten wordt aangewezen als vertegenwoordigingsbevoegd.

Toelichting:
Zie art. 2:130, lid 1, 2 en lid 4 BW. Let op: in beginsel zijn het bestuur en de bestuurders volledig vertegenwoordigingsbevoegd, maar op dit uitgangspunt zijn uitzonderingen mogelijk.
Zie ‘het tweede kenmerk van de vertegenwoordigingsregeling’, waarover in het handboek wordt gesproken (paragraaf 6.1).
Een statutaire bepaling die de vertegenwoordigingsbevoegdheid van een individuele bestuurder van een vereniging beperkt tot transacties met een waarde van maximaal € 50.000A) heeft zowel interne als externe werking.B) heeft uitsluitend interne werking.C) heeft uitsluitend externe werking.D) heeft noch interne, noch externe werking.
heeft uitsluitend interne werking.

Toelichting:
Zie Handboek, paragraaf 6.3
Een vennoot die een vennootschap onder firma onbevoegd vertegenwoordigtA) bindt desondanks de vennootschap. De vennootschap kan wel de door haar hierdoor te lijden schade op de bewuste vennoot verhalen.B) bindt desondanks de vennootschap en is daarnaast ook zelf gebonden aan de door hem onbevoegd gesloten transactie.C) bindt alleen zichzelf.D) bindt noch de vennootschap noch zichzelf.
bindt alleen zichzelf.

Toelichting:
Zie art. 7A:1681 BW en Handboek, paragraaf 6.5.
Gerard is bestuurder van Graszoden Groen BV. Naast hem zijn er nog drie bestuurders. Gerard heeft een wettelijk toegelaten beperking van zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid overschreden door in zijn eentje over te gaan tot aankoop van een enorme hoeveelheid kunstmest. De beperking was genoegzaam openbaar gemaakt.Wat is rechtens ten aanzien van deze koopovereenkomst?A) De koopovereenkomst is nietig jegens de vennootschap. Enkel de vennootschap kan op de ongeldigheid een beroep doen wegens vertegenwoordigingsonbevoegdheid aan de zijde van Gerard.B) De koopovereenkomst is vernietigbaar. Zowel de vennootschap als de verkoper van de kunstmest kan de vernietiging inroepen wegens vertegenwoordigingsonbevoegdheid aan de zijde van Gerard.C ) De koopovereenkomst is nietig.D ) De koopovereenkomst is geldig.
De koopovereenkomst is nietig jegens de vennootschap. Enkel de vennootschap kan op de ongeldigheid een beroep doen wegens vertegenwoordigingsonbevoegdheid aan de zijde van Gerard.Toelichting:Zie art. 2:240, lid 3 BW en handboek, paragraaf 6.1. HR 21 maart 2008, NJ 2008/297 (Pinakel)
Moki Yoghurtijs BV heeft drie bestuurders Ans, Sanne en Rita. Krachtens de statuten van Moki Yoghurtijs BV zijn, naast het bestuur, Ans en Sanne slechts gezamenlijk tot vertegenwoordiging bevoegd. Rita is krachtens de statuten, naast het bestuur, alleen tot vertegenwoordiging bevoegd. De statuten van de BV en de genoemde beperkingen zijn genoegzaam openbaar gemaakt/ingeschreven.Bestuurder Ans koopt bij Melik BV voor een bedrag van € 9.000,- een archiefkast voor in het kantoor van Moki Yoghurtijs BV.Wie kan/kunnen een beroep doen op het ontbreken van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van Ans?A) Moki Yoghurtijs BV en Melik BVB) Moki Yoghurtijs BVC ) Melik BVD ) Niemand, want Ans was vertegenwoordigingsbevoegd.

Moki Yoghurtijs BV

Toelichting:Zie Handboek, paragraaf 6.1; artikel 2:240, lid 2 en 3 BW.
Teun, Karel en Lotus zijn in 2013 een advocatenmaatschap aangegaan. Aan de maatschapsovereenkomst zijn volmachten verbonden, waarbij is bepaald dat zowel Teun als Lotus zelfstandig bevoegd zijn de maatschap te vertegenwoordigen. Karel is tevens vennoot van Poezenhotel VOF. Karel isA) gelijk iedere maat bevoegd de advocatenmaatschap te vertegenwoordigen. Karel is ook bevoegd de VOF te vertegenwoordigen.B) niet bevoegd de maatschap te vertegenwoordigen, noch de VOF.C ) niet bevoegd de maatschap te vertegenwoordigen, maar wel de VOF.D ) bevoegd de maatschap te vertegenwoordigen, maar niet de VOF.
niet bevoegd de maatschap te vertegenwoordigen, maar wel de VOF.Toelichting:Handboek, paragraaf 6.4; artikel 7A:1679, 7A:1681 BW, 17 K.
M.E. Beheer

M.E. Beheer  Tegenstrijdig belang


art. 2:129/239 lid 6 BW vereist niet dat het desbetreffende besluit daadwerkelijk tot benadeling van de vennootschap leidt.

Voor toepasselijkheid van 2:129/239 lid 6 BW is voldoende dat de bestuurder te maken heeft met zodanig onverenigbare belangen dat in redelijkheid kan worden betwijfeld of hij zich bij zijn handelen uitsluitend heeft laten leiden door het belang van de
vennootschap en de daaraan verbonden onderneming.
Berghuizer Papierfabriek

Berghuizer Papierfabriek  aansprakelijk bestuurder 2:9 BW

Voor aansprakelijkheid op de voet van art. 2:9 BW is vereist dat aan de bestuurder een ernstig verwijt kan worden gemaakt.
Of van een ernstig verwijt sprake is, dient te worden beoordeeld aan de hand van alle omstandigheden van het geval. De omstandigheid dat gehandeld is in strijd met statutaire bepalingen die de rechtspersoon beogen te beschermen, moet in dit verband als een zwaarwegende omstandigheid worden aangemerkt, die in beginsel aansprakelijkheid van de bestuurder vestigt


Casus: Krachtens de statuten had berghuizer voor het besluit goedkeuring moeten hebben van de rvc. Deze goedkeuring ontbrak, maar had geen invloed op de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurder (het is immers een voorwaarde die niet uit de wet voortvloeit, maar uit de statuten.
Bibolini arrest

Bibolini  bevoegdheidsbeperking


De HR had in Bibolini al uitgemaakt dat het in beginsel geen verschil maakt of degene die met de vennootschap handelde, van de interne bevoegdheidsbeperking op de hoogte was. Wel kan het
zich voordoen, zo overwoog de HR, dat in de omstandigheden van het geval degene die met de vennootschap handelde, zich in strijd met de goede trouw zou gedragen door de vennootschap aan
de met deze gesloten overeenkomst te houden, indien hij ondanks de hem bekende interne bevoegdheidsbeperking toch deze overeenkomst aanging.
Sluis arrest

Sluis  bestuursbesluit


De reikwijdte van niet uit de wet voorvloeiende beperkingen en voorwaarden volgt ook uit het arrest Sluis: in die zaak kwam de vraag aan de orde of een bestuurder in een juridische procedure
een verweerschrift mocht indienen namens de vennootschap, terwijl diens medebestuurder geen verweerschrift wilde indienen en er bovendien een afspraak bestond dat aan het indienen van een verweerschrift een bestuursbesluit ten grondslag moest liggen

De HR bepaalde dat ‘indien degenen die een rechtspersoon volgens haar statuten kunnen vertegenwoordigen, namens die
rechtspersoon een rechtshandeling verrichten, deze handeling als rechtshandeling van de rechtspersoon geldt, ook als de statutair aangewezen vertegenwoordigers aldus in strijd zouden
hebben gehandeld met een binnen de interne verhoudingen van de rechtspersonen geldende regel om een dergelijke rechtshandeling slechts te verrichten op grond van een (geldig tot stand
gekomen) bestuursbesluit’