Summary De Koude Oorlog : een nieuwe geschiedenis (1917-1991)

-
ISBN-10 9033468484 ISBN-13 9789033468483
355 Flashcards & Notes
7 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "De Koude Oorlog : een nieuwe geschiedenis (1917-1991)". The author(s) of the book is/are Yvan Vanden Berghe m m v Doeko Bosscher Rik Coolsaet. The ISBN of the book is 9789033468483 or 9033468484. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - De Koude Oorlog : een nieuwe geschiedenis (1917-1991)

 • 1.2 De Amerikaans-Russische relaties tot 1917

 • Wanneer waren waren de verhoudingen tussen Rusland en Amerika vriendschappelijk + VB?
  De eerste driekwart van de 19e eeuw, ook al schuwden zij elkaars politiek-maatschappelijke systeem. Maar hun afkeer tegen het Britse-imperialisme deelden zij.

  In 1867 verkocht de Russische Tsaar Alaska aan Amerika, dit was een hoogtepuint in de Amerikaans-Russische relaties.
 • Wanneer veranderde de vriendschappelijke houding tussen Amerika en Rusland?
  In de laatste kwart van de negentiende eeuw. De publieke opinie in de VS keerde zich tegen de tsaristische onderdrukking van de oppositie en de jodenvervolging.

  Het kwam tot diplomatieke spanningen toen Rusland meer invloed in Mantsjoerije begon te verwerven en gebruik maakte van de Bokseropstand om heel Mantsjoerije te bezetten. De VS wilde zelf markten in China en Mantsjoerije veroveren en zij wilden niet dat de Russen er een monoploliepositie zouden verwerven
 • 1.3.1 De Februari- en Oktoberrevoluties

 • Hoe won Lenin de harten van boeren?
  Door hun toe te laten zich los te maken van hun heersers (de lijfeigenschap was er nog) en dit zorgde voor een grote uitbarsting van geweld.

  In de Steden wist Lenin de macht te concentreren in zijn partij, en was van plan later door middel van een uitgebouwd terreurapparaat het hele land opnieuw te onderwerpen.
 • Wat wilde het Russische volk vooral tijdens de oorlog?
  Brood, land en vooral vrede.
 • Waarom brachten Duitsers Lenin naar Rusland toe?
  Omdat zij wisten dat Lenin de oorlog wou staken, waardoor ze hun troepen uit het oostelijke front konden terugtrekken en op het westelijke fronte en doorbraak konden forceren.
 • Hoe begroette de westerse bondgenoten de Februarirevolutie van Rusland?
  Met enthousiasme, omdat het nieuwe regime bereid was de oorlog tegen de Centralen door te zetten. Ook werd gedacht dat Rusland nu democratisch zou worden.
 • Hoe stond de democratisch bedoelde regering na de val van de Tsaar tegenover de oorlog?
  Zij wilden hier mee doorgaan aan de kant van de geallieerden, zodat een eervolle vrede zou kunnen worden gesloten.
 • Wanneer werd Tsaar Nicolaas II tot troonafstand verplicht? en wie volgde de macht op?
  Op 16 maart 1917 na een revolte in Petrograd werd de Tsaar afgezet.

  De macht werd overgenomen door een voorlopige democratisch bedoelde regering van Liberalen en aangevuld met een aantal sovjets.
 • Waarom maakte de Russen veel verliezen in de Oorlog waarin zij aan de kant van de Fransen, Britten, Belgen en andere bondgenoten tegen de Duitse en Oostenrijkse keizerrijken en hun bondgenoten vochten?
  Omdat het de autocratische tsaar bestuurde Rusland slecht georganiseerd was en enorme verliezen hierdoor leed. ZIj kenden in maart 1917 al vijf miljoen doden.
 • Hoe dacht Lenin dat een socialisme aan de macht kon komen?
  Alleen via een revolutie, niet via verkiezingen
 • 1.3.2 Brest-Litovsk

 • Waarom brak in zomer 1918 een burgeroorlog uit in Rusland?
  Door de bolsjewistische staatsgreep, het opbreken van de Grondwetgevende vergadering en de ondertekening van het Vredesverdrag van Brest-Litovsk leiden in Rusland tot de burgeroorlog.
 • Waarom braken sommige bolsjewieken met Lenin na Brest-Litovsk?
  Omdat Lenin bereid was veel toegevingen te doen om de opbouw van het socialimse in Rusland mogelijk te maken. Maar niet iedereen deelde die mening. De compromisloze houding had de Bolsjewistische partij volledig geïsoleerd.

 • Wat moest Lenin afstaan aan de bij de vrede van Brest-Litovsk?
  De Baltische staten, Finland, POlen, Oekraïne en Wit-Rusland, zij zouden tot de Duitse invloedsfeer gaan behoren.

  Ook Kars, Ardahan en Batoem werden verloren aan de Turken.

  Ze dienden 6 miljoen goudroenel te betalen aan de overwinnaars, grondstoffen en een derde van de olieproductie (ging naar Duitsland.
 • Hoe probeerde de Russen dubbelspel te spelen?
  Door terwijl ze aan het onderhandelen waren, ze ook trachtten op een naïve wijze de Duitse soldaten ertoe aan te zetten de communistische revolutie te helpen door bijvoorbeeld de wapens neer te leggen. Ook probeerde ze tijd te winnen, omdat ze nog steeds een communistische opstand in Duitsland verwachten.
 • Waarom brak Lenin de bepalingen van het VErdrag van Londen, en ging hij eenzijdig onderhandelen met Duitsland, Oostenrijk-Hongarije, Bulgarije en het Ottomaanse rijk?
  OmOmdat geen enkel land de oorlog wilde beïndigen, en in Frankrijk noch in Duitsland nam het proletariaat de macht over.
 • Wat riep Lenin op aan andere oorlogvoerende landen na zijn machtsovername?
  Alle regeringen werden opgeroepen om vrede te stichten zonder annexaties of veroveringen en de arbeiders van alle naties werden aangezet tot een revoltue. Hij keerde zich tegen geheime verdragen en riep alle partijen op te onderhandelen over oorlogsbeïndiging.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoe besloot Mao te reageren op de steeds radicaler wordende rode GArdisten?
Door meer te gaan steuenn op de arbeidersorganisatie. 
Hoe hielden de Rode Gardisten de chaos in leven in China?
Door in 1967 het ministerie van Buitenlandse zaken in ter nemen, en berichten te sturen naar Chinese diplomaten in het buitneland.  Dit isoleerde de Volksrepubliek CHina onder andere internationaal.
Wat deden de de miljoenen studenten toen in 1966 de scholen en universiteiten zomers werden gesloten?
Overal verschelnene Rode GArdisten, groepen jongeren die de revolutie op een geweldadige wijze hielpen verspreiden. Hun taak bestond erin alle vormen van de oude cultuur aan te vallen, iets wat ze maar al te graag deden.
Hoe werd de Culturele revolutie uirtgevochten?
Door het volk. Jongeren, studeren en erbeiders werden door verschillende groepen gemanipuleerd.
Wat stond er onder andere in de zestien punten van de CUlturele Recolutie die MAo presenteerde op 8 augustus 1966?

De partij moest worden uitgezuiverd, hij wou het onderwijs, medische verzorging en de cultuur minder elitari maken en de jeugd een recolutionair elan bijbrengen.  Hij was van plan de in de steden duidelijke ongelijkheid af te bouwen en moniliseerde daarom de stedelijkee leugd.

Welke groepen waren er in de Culturele revolutie ?
De grope van de Vijf die dicht bij Liu Shaoqi en Deng Xiaping stond, die steunde WU Han (die van het toneelstuk). 

Een andere groep bestond uit Jiang Qing, Mao's derde vrouw, Yao Wenyuan en andere radicalen. Ze wilden de cultuur hervormen omdat deze nog steeds het product van een elitaire klasse was.

Het volksbevrijdingsleger deed ook mee aan de machtsstreijd onder leiding van Lin Biao.
Hoe gaf Yao Wnyuan op 10 november 1965 hetr startschot voor de Grote Proletarische Cultruele Revolutie?
Door een artikel te publiceren dat kritiek uitte op een toneelstuk van WU HAn, dat toneeltuk werd ghezioen als een aanval op MAo.
Waarom was 1965 een internationaal slecht jaar voor de Volksrepubleik China?
De conferentie van ongebonden staten te algiers ging niet door, het werd duidelijk dat een aantal ontwikkelingslanden China niet als een ongebonden land beshouwde. 

De hevige taal die Chinese diplomaten spraken, isoleerde Pekings teeds meer en enkele Afrikaanse landen braken hun diplomatieke banden met China. Er brak een oorlog uit tussen Pakistan en India, en China steunde de verliezende partije pakistan.

Wat was het belangrijkste resultaat van de Opvoedingscampagne?
Dat de verschillende facties, (die later tijdens de culturele revolutie om de macht zouden strijden), tijdens deze campagne ontstonden.
Hoe zag de socialistische opvoedingscampagne eruit?
Het doel was oiom corruptie te bestrijden. De socialistische opboedingscampagne legde de nadruk op de klassenstrijd en op het feit dat de beter gesitueerden van de arme boeren moesten leren. Zo werden vele kaderleden van de Chinese Communistische partij naar het platteland gestuurd.