Summary De maatschappelijke context van sociaal werk

-
ISBN-10 900187567X ISBN-13 9789001875671
232 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "De maatschappelijke context van sociaal werk". The author(s) of the book is/are Galina van der Weert. The ISBN of the book is 9789001875671 or 900187567X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - De maatschappelijke context van sociaal werk

 • 1 Werken in het sociale domein

 • Kaartje
  Om uit te zetten
 • 1.1 Wie is de sociale werker?

 • Wat is de missie van sociaal-maatschappelijk werk?
  Zorgen dat mensen tot hun recht komen als mens en als burger.
 • Waar richt het sociaal werk zich op? Wat stimuleren ze?
  *Actief burgerschap
  *Verbindingen tussen vrijwilligers, mantelzorgers en organisaties
  *Spil formele en informele netwerken
  *Schakelen indien nodig professionele hulp in
 • Welke uitstroomgebieden zijn er bij social work?
  *Welzijn en samenleving
  *Zorg
  *Sociaal werk en jeugd
 • Noem de 3 sociale contexten binnen het leefgebied van een persoon.
  *directe leefomgeving(de client)
  *netwerk (formeel en informeel)
  *gemeenschap(gemeente waar iemand woont)
 • Wat is een ethisch waardenkader?
  Ontwikkeld door ervaring, studie en discussie met collega's en anderen.
 • Welke 4 eigenschappen zijn belangrijk voor een social worker?
  *Benaderen en benaderbaar zijn
  *Onderzoekend vermogen
  *Samenwerken
  *Verantwoorden
 • 1.2 Wat behelst het sociale domein?

 • Wat valt er allemaal binnen het sociale domein?
  Alle organisaties die op een manier met mensen werken die erop is gericht een ongewenste situatie te verbeteren.
 • 1.3 Wat betekent werken in het sociale domein

 • Hoe is de ontwikkeling van sociaal domein?
  *19e eeuw: armenzorg
  *1945 na WOII: wederopbouw
  *1965-1980: emancipatie achterstandspos
  *1990-2005:bemoeizorg
  *2005-> vraaggericht werken
 • De zorgen is ingedeeld naar lijnen. Leg uit welke lijnen.
  * Nuldelijns: dochter geeft paracetamol
  * Eerstelijns; huisarts
  * Tweedelijns: ziekenhuis voor scan en nader onderzoek
 • Wat is intramuraal?
  Zorg die wordt verleend binnen de instelling.
 • Wat is extramuraal?
  Zorg die komt van buiten de instellling. Ambulant.
 • 1.4 Wie werken in het sociale domein?

 • Hoe kom je binnen een bepaalde gemeente achter de verschillende organisaties die actief zijn?
  Sociale kaart
 • Wat zijn de 4 meest voorkomende categorieën binnen het sociale domein?
  *Maatschappelijk werk
  *Geestelijke gezondheidszorg
  *Gehandicaptenzorg
  *Jeugdzorg
 • 2 Actoren in het sociaal domein

 • Op welke niveaus zijn actoren actief?
  *Microniveau
  *Mesoniveau
  *Macroniveau
 • 2.1 De burger en zijn netwerk

 • Hoe noem je het als je hele waardevolle mensen in je netwerk hebt zitten die je kunnen helpen als het nodig is met bijvoorbeeld; boodschappen doen, hond uitlaten, leuke dingen doen, relatie verbroken etc
  Sociaal kapitaal in je sociale netwerk.
 • Hoe definieer je mantelzorg?
  Als iemand langdurig en vrijwillig de zorg op zich neemt voor iemand.
 • Welke andere groep zorgt ook voor ondersteuning maar zit niet in het netwerk van een cliënt maar is ook geen professionele zorgverlener?
  Vrijwilligers
 • Hoe noemen we een organisatie die kwesties van de burger in de (landelijke) politiek aankaarten om verandering te bewerkstelligen? De spil tussen het micro en macro niveau?
  Belangenorganisaties
 • Hoe noemen we het als een burger een bepaalde groep binnen zijn gemeente wil helpen en met andere burgers de handen ineen slaat?
  Burgerinitiatief
 • Hoe kun je op landelijk niveau je burgerinitiatief laten gelden?
  Door een petitie op te stellen en door medeburgers te laten ondertekenen en het zo op de politieke agenda te krijgen. Wel is per gemeente het aantal handtekeningen verschillend (ong. 40.000)
 • Noem een voorbeeld van een burgerinitiatief.
  Ouderen naar dagbesteding brengen in busje die wordt bestuurd door een groep burgers.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn de voor- en nadeel van participatiesamenleving voor ongelijkheid?
Voordeel: Iedereen wordt gestimuleerd om mee te doen en er ontstaan regelingen voor mensen die het echt nodig hebben.
Nadeel: Mensen die de regelingen niet per se nodig hebben, ze veel beter kunnen vinden en er meer van kunnen profiteren.
Wat is sociale ongelijkheid?
Verschillen tussen mensen in hun sociale, financiele of fysieke welvaart, maar ook in de kansen die je hebt om te stijgen op de maatschappelijke ladder.
Wat gebeurde er sinds 2015?
De overheid verwacht meer zelfredzaamheid van mensen. Wanneer het niet lukt om te werken, zoek je eerst hulp in je sociale netwerk.
Hoe ontstaat inkomensongelijkheid?
Ontstaat wanneer mensen hetzelfde werk doen maar toch een ander salaris krijgen door hun persoonlijke kenmerken.
Wat kan een sociaal werker betekenen voor de gezondheid?
De sociaal werker kan zich richten op preventie om te voorkomen dat bijvoorbeeld kinderen, van gezinnen met een lage sociaal economische status, obesitas krijgen.
Voorlichtingen geven over gezondheid.
Wat bedoelen wij met gezondheidsvaardigheden?
Het vermogen van mensen om informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen, te beoordelen en te gebruiken bij beslissingen over hun gezondheid.
Welke nadelen zijn er bij participatie samenleving?
 • Sommige mensen zijn afhankelijk van vrijwilligers, waardoor de kwaliteit van zorg niet altijd gegarandeerd is.
 • Meeste burgerintiatieven worden opgestart door hoogopgeleiden en autochtone burgers. Zij weten veel van politiek af maar niet de wensen van de burgers. Dus het is niet voor iedereen passend.
 • Andere vrijwilligerswerk lijdt onder de toegenomen mantelzorg.
Welke onderwerpen zijn verdeeld in de burgerparticipatie?
 • Mantelzorg 
 • Vrijwillgerswerk
 • Burgerinitiatieven
Wat houdt participatie samenleving in?
Er wordt meer verwacht van burger en hun sociale netwerk en het is niet meer vanzelfsprekend om gebruik te maken van professionele steun.
Wat wordt onderzocht bij demografie en segregatie?
 • Eigenschappen van de inwoners.
 • Sociale problematiek
 • Sociale woningbouw
 • Sociale economische status