Summary De nieuwe jaarverslaggeving

-
ISBN-10 901307247X ISBN-13 9789013072471
251 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "De nieuwe jaarverslaggeving". The author(s) of the book is/are Rudolphus Gerardus Albertus Vergoossen. The ISBN of the book is 9789013072471 or 901307247X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - De nieuwe jaarverslaggeving

 • 4 De balans en toelichting daarop

 • Wat bevat het besluit Besluit modellen jaarrekening met betrekking tot modelen?
  Het besluit bevat schema's voor de balans en w&v waaraan NV's en BV's zich in principe hebben te houden. Dit is niet van toepassing op micro-ondernemingen
 • Gelden er voor coöperaties en onderlinge waarborg maatschappijen ook modellen?
  Nee, voor hun gelden er geen modellen.
 • Is een NV of BV geheel gehouden aan de schema's?
  Er is een bepaling(art. 2:363.6 BW) die schrijft dat: Bij de toepassing daarvan worden de indeling, benaming en omschrijving van daarin voorkomende posten aangepast aan de aard van het bedrijf van de rechtpersoon, voor zover dat krachtens de algemene maatregel is toegelaten.
 • Welke hoofdposten dienen minimaal op de balans te worden gepresenteerd?
 • Mag de volgorde van de hoofdposten gewijzigd worden?
  Nee, dat mag niet. De benaming mag wel aangepast worden, mits de gekozen benaming ten minste even duidelijk is als de in de wet en het Besluit modellen jaarrekening genoemde benamingen.
 • Is het verlicht om een onderscheid tussen vaste activa en vlottende activa te maken?
  Ja, dat is verplicht blijkens uit art. 2:364 BW.
 • Wanneer valt iets onder vlottende of vaste activa?
  Bepalend is de functie van de post, de bedrijfseconomische betekenis voor de rechtspersoon en niet de looptijd.
 • Welke drie soorten vaste activa zijn er?
  Immateriële, materiële en financiële vaste activa.
 • Wat voor overzicht voor de posten van de vaste acitva dient er opgenomen te worden?
  Een overzicht van het verloop gedurende het boekjaar van deze posten blijkt. Uit dit overzicht moet blijken: boekwaarde aan het begin van het boekjaar, de som van de waarden, herwaarderingen over het boekjaar, afschrijvingen, waardeverminderingen en terugnemingen, boekwaarde einde boekjaar.
 • Welke groepen materiële vaste activa kunnen er op de balans worden gevoerd?
  Art. 2:365.1 BW. Deze groepen dienen afzonderlijk te worden getoond, hetzij op de balans, hetzij in de toelichting.
 • Hoe staat de wetgever tegenover het opvoeren van immateriële activa op de balans?
  De wetgever staat hier niet erg sympatiek tegenover. Het achterwegen laten van de activering zal niet zelden de voorkeur wensen.
 • Waarbij moet gedacht worden bij de kosten die verband houden met de oprichting en de uitgifte van aandelen(immateriële vaste activa)?
  Kosten van een prospectus en de notariskosten bij oprichting. Deze kosten dienen te worden toegelicht art. 2:365.2BW. Indien een rechtspersoon deze kosten activeerd, bestaat er voor hem de verplichting om in de balans een wettelijke reserve op te nemen. Deze reserve wordt gevormd hetzij ten laste van de vrije reserves gebracht hetzij uit de winstreserves. Naarmate de geactiveerde bedragen door afschrijvingen worden verlaagd, valt de wettelijke reserve weer vrij. Op deze wijze gaat de activering van de kosten gespaard met een winstuitkeringsverbod van het geactiveerde bedrag.
 • Hoe worden de immateriële vaste activa gewaardeerd?
  Op historische kostprijs en ze worden ten hoogtste in vijf jaar afgeschreven.
 • Mogen onderzoekskosten geactiveerd worden?
  Volgs de RJ niet. Het is doorgaans namelijk onzeker of er in de toekomst opbrengsten uit zullen komen.
 • Mogen ontwikkelingskosten worden geactiveerd?
  Indien er een redelijke verwachting is dat deze kosten worden gedekt door toekomstige opbrengsten. RJ heeft verschillende punten waaraan voldaan moet worden beschreven. Ze worden geactiveerd tegen de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs verminder met afschrijvingen. Afschrijvingen naar gelang verwachte gebruikersduur. Waardeverminderingen kunnen voorkomen. Wettelijke reserve dient te worden opgevoerd.
 • Kunnen kosten van verwerving ter zaken van concessies, vergunningen en rechten van intellectuele eigendommen worden geactiveerd?
  Alleen bedragen waarvoor uitgaven aan derden zijn gedaan. Waarderingsgrondslag verkrijgings- of vervaardigingsprijs of actuele waarde verminderd met met afschrijvingen gebaseerd op de verwachte gebruiksduur.
 • Wat wordt verstaan onder kosten van goodwill die van derde is verkegen?
  De bij de aankoop van deelnemingen betaalde goodwill. Doorgaans het verschil tussen de verkrijgingsprijs en NVW op het moment van verkrijgingen. Alleen de bedragen die aan derden zijn betaald kunnen worden geactiveerd en ze worden gedurende hun levensduur verminderd met afschrijvingen.
 • Mogen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa worden geactiveerd?
  Als het zeker genoeg is dat dit immaterieel vast actief ook zal worden verwoven en als actief op de balans zal kunnen worden opgenomen.
 • Wat dient er volgens het BW 2 aan materiële vaste activa in de balans of toelichting te worden gespecificeerd?
  Art. 2:366.1 BW Bedrijfsgebouwen en terreinen, machines en installaties, andere vaste bedrijfsmiddelen, materiële vaste bedrijfsactiva, niet aan het productieproces dienstbare materiële vaste activa.
 • Hoe wordt bepaald of materiële vaste activa op de balans opgenomen dienen te worden?
  Het ligt eraan of zij aan deze voor de bedrijfsuitoefening ter beschikking staan en de rechtspersoon daarover tevens risico loopt. Overal waar sprake is van het geheel of nagenoeg geheel dragen van de economisch risico dient activering plaats te vinden. Denk aan huurkoop en financiële leasing. Het opnemen van de waarde van deze activa in de balans houdt in dat de financiële verplichting uit deze langlopende rechtsverhoudingen voortvloeien, als schuld op de balans behoren te worden opgenomen en te worden toegelicht.
 • Dient er iets bijzonders plaats te vinden indien je niet volledig eigenaar maar slechts beperkt zakelijk of persoonlijk duurzaam (leasing, erfpacht en dergelijke)
  Dit dient in de toelichting beschreven te worden art. 2:366.2 BW
 • Welke waardering kan je toepassen bij materiële vaste activa?
  Waardering op basis van historische kostprijs als op basis van actuele waarde.
 • Wat wordt er verstaan onder de actuele verkrijgingsprijs?
  De actuele verkrijgingsprijs of de actuele vervaardigingsprijs van het actief.
 • Wat wordt er verstaan onder de bedrijfswaarde?
  De contante waarde van de aan een actief of samenstel van activa toe te rekenen geschatte toekomstige kasstromen die kunnen worden verkregen met de uitoefening van een bedrijf/
 • Wat is de opbrengst waarde van een actief?
  Het bedrag waartegen een actief maximaal kan worden verkocht, onder aftrek van nog te maken kosten.
 • Hoe vindt de waardering van MVA plaats?
  Als bij MVA de bedrijfswaarde lager is dan de actuale kostprijs, vindt de waardering tegen lagere bedrijfswaarde plaats. En als de opbrengstwaarde lager is dan de actuele kostprijs maar hoger dan de bedrijfswaarde vindt waardering tegen die opbrengstwaarde plaats.
 • Wanneer ontstaat er een herwaarderingsreserve?
  Indien MVA zijn opgewaardeerd tegen een (hogere) actuele waarde dient het waardeacces opgenomen te worden aan de creditzijde van de balans als herwaarderingsreserve.
 • Hoe zijn de afschrijvingen op MVA bepaald?
  Art. 2:386: afschrijvingen dienen onafhankelijk van het resultaat plaats te vinden. Er is geen voorschrift over de te hanteren afschrijvingsmethoden. Wel dient systematisch te worden afgeschreven volgens een stelsel dat op de verwachte toekomstige gebruiksduur is afgestemd.
 • Wat zijn waardeverminderingen?
  Incidentele waardedalingen die zich voordoen naast de in de afschrijvingen begrepen systematische waardedalingen. Art. 2:387.1 BW. Met een waardevermindering moet rekening gehouden worden bij de waardering van materiële vaste activa indien die naar verwachting duurzaam is (art. 2:387.3 BW)
 • Hoe werkt een afwaardering op MVA?
  Bij waardering tegen historische kostprijs wordt het bedrag van de afwaardering direct ten laste van w&V gebracht. Bij de waardering tegen actuele waarde wordt het waardeverminderingsverlies van het materieel vast actief ten laste van herwaarderingsreserve gebracht. De afboeking wegens waardevermindering wordt ongedaan gemaakt, zodra de waardevermindering heeft opgehouden te bestaan. Afboekingen en terugnemingen daarvan dienen afzonderlijk in de w&V of in de toelichting opgenomen te worden art. 2:387.4 BW.
 • Wat dient er onder vlottende activa apart opgenomen te worden?
  Voorraden, vorderingen, effecten en liquide middelen. Voor overlopende activa is bepaald dat deze is toegestaan om onder de post vordering te vermelden maar het is niet verplicht. Art. 2:364.3 BW
 • Welke verschillende categorieën van voorraden dienen afzonderlijk opgenomen te worden. Hetzij in toelichting of op de balans?
  Grond- en hulpstoffen, onderhanden werk, gereed product en handelsgoederen, vooruitbetalingen op voorraden.
 • Op welke manier wordt de voorraad gewaardeerd?
  verkrijgingsprijs en vervaardigingsprijs. Art. 2:388.2 BW
 • Wanneer dient een voorraad op een lagere waardering (actuele waarde) gewaardeerd te worden?
  Indien op balansdatum de actuele waarde van de goederen lager is dan de verkrijgingsprijs- of vervaardigingsprijs art. 2:387.2 BW. Voorzichtigsheidsprincipe
 • Wat bevat de post onderhanden werk?
  Projecten in opdracht en voor rekening van derden, waarvan op balansdatum nog geen oplevering of voltooiing heeft plaatsgevonden.
 • Welke problemen kent de verwerking van onderhanden werk in de jaarrekening met betrekking tot de waardering en resultaatbepaling?
  Toerekening indrecte kosten en toerekening van winst.
 • Waartegen moet de post onderhanden werk worden gewaardeerd?
  Tegen de vervaardigingsprijs.
 • Welke vorderingen dienen er op de balans opgenomen te worden?
  Op handelsdebiteuren, op groepsmaatschappijen, vorderingen op rechtspersonen en deelnemingen, opgevraagde stortingen van het geplaatst kapitaal, overige vorderingen art. 2:370 BW.
 • Hoe worden vorderingen gewaardeerd?
  Tegen de nominale waarde, onder aftrek van voorziening wegens oninbaarheid art. 2:387.1 BW. Tegen actuele waarde mag ook.
 • Hoe ga je bij de vorderingen om met betalingskortingen en kredietbeperkingstoeslagen?
  Overeenstemmig met de methode voor de bepaling van de netto-omzet worden deze al dan niet afgetrokken of opgeteld. Art. 2:377.6 BW
 • Noem een voorbeeld van overlopende activa
  Vooruitbetaalde bedragen zoals contributies en abonnementen.
 • Wat dient er onder de passiva afzonderlijk opgenomen te worden?
  Art.2:364 lid 4 BW. Het eigen vermogen, voorzieningen, bedrag van schulden looptijd langer dan een jaar, bedrag van schulden met een looptijd van korter dan een jaar, overlopende passiva voorzover deze niet onder de schulden zijn opgenomen.
 • Sommige vormen van VV tonen zowel trekken van EV. Wanneer mogen deze vermogenselementen onder het eigen vermogen worden gerangschikt?
  Wanneer de verschaffers geen recht op aflossing hebben en bij een failissement pas terugbetaling krijgen als alle crediteuren zijn voldaan. En uitkering van een beloning (rente) afhankelijk is van de hoogte van de winst of uitkeerbare reserves.
 • Welke delen van het eigen vermogen dienen afzonderlijk te worden opgenomen op de balans?
  Art. 2:373 lid 1 BW. Het geplaatste kapitaal, agio, herwaarderingsreserve, de wettelijke reserves, statutaire reserves, overige reserves, niet-verdeelde winsten.
 • In de toelichting dien je dient een overzicht te worden weergeven van het verloop van het eigen vermogen gedurende het boekjaar. Wat dient hieruit te blijken?
  het bedrag van elke post aan het begin van het boekjaar en de toevoegingen en de verminderingen van elke post gedurende het boekjaar. Art. 2:378 lid 1.
 • Welk kapitaal wordt er gepresenteerd?
  In principe het geplaatste kapitaal. Is het kapitaal niet volgestort dan het gestorte kapitaal. Indien stortingen zijn uitgeschreven, wordt het gestorte en opgevraagde kapitaal vermeld art. 2:373 lid 2 BW. Het geplaatste kapitaal wordt dan vermeld in de toelichting en wordt de omschrijving in de balans aangepast.
 • Hoe wordt het inkopen van eigen aandelen door de wetgever gezien?
  Het inkopen van eigen aandelen betekent een achteruitgang van de waarborg die het geplaatste kapitaal aan de crediteuren verschaft. De verkrijgingsprijs dan wel boekwaarde van de ingekochte aandelen moet op het eigen vermogen in mindering gebracht worden. Art. 2:378 lid 3 BW. Voor NV's geldt de eis van vermelding van de verwerving betaalde prijs. Art 2:378 lid 3 BW. De wet spreekt zich niet specifiek uit over de vraag op welk deel van het eigen vermogen de vermindering moet plaatsvinden.
 • Welke voorschriften zijn er t.a.v. het verstrekken van informatie over het eigen vermogen van de rechtspersoon?
  Art. 2:378. Uitsplitsing post gestort en opgevraagd kapitaal naar de soorten aandelen. Vermelding van de wijze waarop eventuele in het boekjaar verrichte stortingen op aandelen zijn verricht. Een opgave van het aantal, de soort en het nominale bedrag van de eigen aandelen of certificaten daarvan. Alleen voor NV's art. 2:378.4 BW.
 • Wat gebeurt er met het kapitaal indien je de jaarrekening in een vreemde valuta opstelt?
  Dan wordt het aandelenkapitaal omgerekend naar tegen de koers op de balansdatum van de betreffende valuta. Het AK kan hierdoor elk jaar wijzigen zonder dat het AK in Euro's zich wijzigigd. Deze wijziging leidt tot een mutatie in de overige reserves.
 • Is de herwaarderingsreserve vrij uitkeerbaar?
  Nee, het is een wettelijke reserve en daardoor niet vrij uitkeerbaar.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is de coporate governance?
Beursfondsen moeten in hun bestuursverlag aangeven of ze CG naleven. Behalve als ze kunnen uitleggen waarom ze hem niet nodig hebben.
Hoe vaak dienen beursfondsen hun cijfers te openbaren?
Eens per half jaar. Vroeger ieder kwartaal. Beleggers liepen alleen maar de cijfers achterna. Als de cijfers tegenvielen storten de aandelen in. Beleggers verwachten nog cijfers daardoor doen bedrijven ze nogsteeds uitgeven.
Wat dien je extra op te nemen bij beursgenoteerde bedrijven t.a.v. salarissen?
Per bestuurder/commisaris dien je in de jaarrekening het salaris op te geven. En de man/vrouw verdeling in het bestuur.
Hoeveel procent van de Nederlandse BW regels komt uit Europa?
90%
Wat voor apart rapport stelt een bank op?
Een rapport met daarin de landen opbrengst, productnamen. Het verslag dient gecontroleerd te worden door een externe accountant.
Waarom dienen extractieve ondernemingen en apart verslag te maken en wat zit daar in?
Ze willen wereldwijd corruptie tegen gaan. Als Shell aangeeft wat ze per land betalen aan overheden dan wordt het duidelijk waar het geld blijft hangen. Er geldt geen verplichting tot controle van dit rapport door een accountant.
Waar bestaat een jaarverslag uit?
Bestuursverslag, Accountantsverklaring, overige gegevens, toelichting, balans, W&V.
Wie moet een lease op zijn balans hebben?
Degene die het risico draagt.
Wat doe je indien iemand niet mee de jaarrekening ondertekend?
Dan dien je hiervoor opgaaf van reden te geven.
Dient een micro onderneming te deponeren?
Ja, sinds boekjaar 2016 bij de KVK digitaal.