Summary De nieuwste geschiedenis

-
ISBN-10 9027446172 ISBN-13 9789027446176
205 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "De nieuwste geschiedenis". The author(s) of the book is/are P A J Caljé, J C den Hollander. The ISBN of the book is 9789027446176 or 9027446172. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - De nieuwste geschiedenis

 • 1 Imperialisme

 • Waarom gingen Europeanen de infrastructuur verbeteren en investeren in banken en verzekeringsmaatschappijen?
  Om de producten sneller te kunnen verhandelen en om de kapitaaltoevoer te vermakkelijken
 • Wat veranderde in het opzicht van imperialisme in vanaf 1870?
  Het werd modern imperialisme,
 • Wat verspreidde zich nog meer buiten de handelsmanier vanuit Europa over de wereld door het modern imperialisme?
  Het christendom, want door missionarissen verbreid werd en liberalisme, socialisme en nationalisme
 • Hoe ging met te werk met modern imperialisme?

  Europeanen gingen gingen hun kolonies exploiteren op een kapitalistische manier om zo de kwaliteit en hoeveelheid te krijgen die zij wilden

 • 1.2 Oorzaken van het moderne imperialisme

 • Waarom moet men de koloniale waarde voor het kapitalisme niet overdrijven?

  Omdat de gebieden waar de grootse investeringen heengingen niet geannexxeerd waren en dat de opbrengsten uit geannexxeerde gebieden vrij laag was
 • Wat is het Britse imperialistische model?
  De Birtten hadden het meeste oof voor diersiteit van culturen en het rijk. Zij lieten de traditonele culturen en politeke structuren het liefste in tact. Zij wilden bij het bestuur van de kolonie de traditionele heersers gebruiken, en lieten hun autonomie in zaken die britten niet interesseerden. Ook zagen britten het als hun taak om hun koloniën langzaam te laten participeren tot zelfbestuur in het Britse rijk
 • Wat voor een verklaringen voor het imperialisme à la 1870 zijn die van Lenin en Hobson?
  Economische verklaringen
 • Wat is de kritiek op ideologische verklaring voor het modern imperialisme?
  Vaak wordt het ook als een gevolg gezien en niet zozeer als een oorzaak
 • Wat is de ideologische verklaring voor het imperialisme?

  In de ideologische beandering staan theorieën centraal die de suprioriteit van het blanke ras en de eigen natie benadrukken. Veelal sociaal-darwinistische kernen. Europeanen gingen opzoek naar naties in verval en in opkomst en zij vonden dat zij een missie te vervullen hadden: de superioriteit uit te dragen in de evolutie van de mensheid. Het was hun taak om arme onontwikkelde volkeren te redden en een europese beschaving te maken.

 • Wat was de visie van Hobson op het modern imperialisme?
  Hobson geloofde dat de remedie voor de kwalen van het kapitalisme consumptievergroting zou zijn, als men arbeiders beter betaalde zou er vanzelf een grotere binnenlandse markt komen die het economisch leven een stimulans zou geven
 • Wat is het Open-door politiek?

  Een vrijhandelsysteem met grote economische voordelen

 • Wat is de politieke verklaring voor modern imperialisme?
  Deze gaat er vanuit dat de spanningen na 1870 toenamen door veranderende machtsvehoudingen. Door toegenomen concurrentie ontstond er een soort wedloop om koloniën, zij werden als essentiële voorwaarde voor een grootmachtsstatus gezien.
 • Zou het modern imperialisme succesvol zijn volgens lenin?
  Niet echt, want er zou op den duur toch een schaarste komen aan overzeese markten, om dit te overleven zou er een strijd volgen tussen de markten die zou leiden tot een wereldoorlog. Dit was dan de laatste fase van het kapitalisme
 • Hoe zat het modern imperialisme van de VS in elkaar?

  In Cuba werd in 1898 een opstand gehouden tegen de spaanse bezetter, de VS  trok ten strijde tegen de spanjaarden om de strijd tegen het koloniaalisme te steunen. Cuba werd onafhankelijk maar kwam al snel onder invleod van Amerikanen en ook namen zij de Filipijnen over van de spanjaarden. De Filipino;s moesten leren zichzelf te besturen, en na 30 jaar zouden zij onafhankelijk zijn

 • Wat stond er in de Monroe-doctrine? En wat hield de aanvulling van roosevelts crollary in?
  Amerika zou pogingen van Europese mogendheden om zich opnieuw koloniaal bezit op het Amerikaanse continent te verwerven als onvriendelijke daad tegen de VS beschouwen. De uitbreiding met Roosveldt corollary hield in dat zij dat ook niet duldde in Latijns-Amerika. f
 • Wat was de grootste drijfveer voor de Fransen bij het modern-imperialisme?
  Het internationale prestige van Frankrijk was door de nederlaag met Duitsland in 1871 geschonden en die wilden zijn herstellen door het sgtichten van een groot wereldrijk.
 • Waarom deed Groot-Brittanië mee aan de koloniale wedloop?

  Het was voor hen vooral een reactie op de intiatieven van andere landen, zij waren tevreden met hun wereldrijk. Maar omdat anderen ook een wereldrijk wilden moesten de Britten zich meer bezighouden met de verdediging van hun rijk.

 • Wat waren de Duitse ambities met het modern imperialisme?

  Duitsland (en Italie ook) dacht pas mee te tellen in de wereld als het een groot koloniaal rijk had verworven. Duitsland deed relatief laaat mee, waardoor veel land al vergeven was

 • Hoe is het franse modern imperialistische model?

  Die was gebaseerd op de assimilatiegedachte, zij wilden de inheemse bevolking opleiden en opvoeden tot fransen. Het doel was volledige integratie in het moederland. Hier vanuit werden de kolonies veel uniformer en centralistischer bestuurd dan bij de Britten.

 • Wat voor sociale verklaring had de Duitser Wehler voor het modern imperialisme?
  Hij kwam tot de conclusie dat het imperialisme een manipulatiemiddel was in de handen van conservatieve elites om de binnenlandse spanningen naar buiten af te leiden.
 • Wat is de periferie-these?

  Hierin wordt de verklaring gezocht in de kolonies zelf. Deze stelt dat de bezetting onmogelijk was als de Europeanen geen inheemse elite vonden die met hen wilde samenwerken. De elite was meestal wel te vinden omdat contact met Europeanen toegang betekende tot Europeese machtsmiddelen, Europese cultuur en Europees bestuur. De positie van de elite zou er op vooruit gaan.

 • Wat was de visie van Lenin op het modern imperialisme?

  Lenin zag in de opkomst van trust, kartels en financieel kapitalisme een bewijs dat het proces van de Veredlendungsleer zich aan het voltrekken was. Het gevolg hiervan was dat er in de binnenlandse markt ineenstorting plaatsvond door overproductie en economische stagnatie, het kapitaal zogt een uitweg om wel weer winsten te behalen. Daarom week men uit naar ongeëxploiteerde markten. Men anexxeerde de kolonie om zichzelf te beschermen voor concurrentie.
 • Echter de interesse van het Franse publiek voor koloniën was lauw, zij waren meer gericht op Elzas-Lotharingen. Imperialisme en revanchisme sotnden daarom haaks op elkaar, omdat imperialsme Frankrijk in conflict bracht met andere mogendheden. Het was een rem op het imperialisme, maar verhinderde het niet.

  De Duitsers gingen pas modernimperialistisch doen toen Bismarck door Wilhelm II werd ontslagen. Wilhelm wilde een Weltpolitik voeren
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat staat er in de Johnson act?
Dat Amerika geen leningen aan landen zou verstrekken als zij niet aan hun verplichtingen hadden voldaan.
Wat bleek in de realtie tussen de crisis en de hardere buitenlandse politiek?
Het radicale nationalisme groeide dnel. De katholieke kanselier Bruüning die geen andere oplossing voor de crisis had dan een deflatiepolitiek trachtte deze t e compenseren door aansprekende succesen op buitenlands politiek terrein en hoopte zo de nazi's de wind uit de zeilen te nemen.
Wat was het keerpunt van de opbouw van het internationale veiligheidssysteem?
Toen de beurs in 1929 in New York ineenstortte en een langdurgie economische crisis begon die zich over de gehele wereld verspreidde en vooral Duitsland hard trof aangezien de Amerikaanse leningen werden teruggetroikken.

In 1931 werd deze crisis in Europa nog verdiept door een financiële crisis, werkloosheid nam toe, regeringen en particulieren dreigden hun financiële verplichtingen niet meer na te kunnen komen en de meeste landen begonnen protectionistische maatregelen.
Hoe interpeteerde men Locarno?
Alle landen vershcillend. Frankrijk meende dat het in Groot-Brittannië een bondgenoot gevonden had, voor Briand was Locarno een nieuwe manier om het oude doel'het overeind houden van VErsailles te bereiken, voor de Britten was Locarno vooral de verklaring dat zij de Pools-Duitse grens niet zouden garanderen.

Het doel van Stresemann ten slotte was het herstel van het oude Bismarckse Duitsland en dus revisie van Verseilles. Hij geloofde echtr dat de enige manier om dit te bereiken toenadering tot het Westen was.
Wat is het Youngplan?
Dat was een definitief financieel plan na het tijdelijke Dawesplan. NU zouden de herstelbetalingskwestie definitief de wereld uit worden geholpen op basis van een mildere som, grotere leningen en een vroegtijdige Franse evacuatie van het Rijnland.
Wat is hget Kelloff-Briand pact uit 1928?
Een pact waarin Frankrijk en Amerika elkaar beloofden erkaar niet te zullen beoorlogen, vierenzestig landen sloten zich hierbij aan.
Wat is het verdrag van Locarno was in 1925 gesloten werd?

Het verdrag waarin centraal stond dat men de FRanse veiligheid zou garanderen, waardoor Frankrijk meer geneigd zou zijn een soepele politiek te voeren. Stresemann erkende daatoe de Duitse westgrens als definiteif en beloofde Frankrijk niet te zullen aanvallen. Groot-Brittanië en Italië garandeerden de Frans-Duitse grens en de demilitarisatie van het Rijland. In het Oosten kon Streseman niet zover gaan, hier beperkte hij zicht to t een verklaring dat Duitsland zijn eventuele revisieplannen eerst aan een arbitragecommissie zou voorleggen. Ook werd Duitsland toegelaten tot de volkenbond. 

Wat is het Dawesplan?

Een financieel plan om de herstelbetalingen vanuit Frankrijk en Groot-Brittanië wel naar de VS te krijgen.

Er zou rekening gehouden worden met de draagkracht van de Duitse economie. Amerikaanse leningen zouden de Duitse economie op gang helpen als onderpand zouden de inkomsten uit de Duitse spoorwegen en bepaalde industriën gelden. De Reichsmark zou onder controle komen te staan.

Wat is de achtergrond van de pactomania na 1924?
Het geloof in de menselijke goedheid van de nieuwe leiders
Wat hield het verdrag van Rapallo in?

Duitsland zou de Sovjetunie erkennen en wederzijdse schulden zouden geannuleerd worden en het economisch verkeer tussen beide landen versoepelt.

Dit betekdnde een terugkeer van Duitsland en de Sovjetunie in een zelfstandige rol op het diplomatieke toneel.

Voor de Sovjet unie was eht verdrag van Rapallo een poging om de kapitalistische landen zoveel mogelijk te verdelen.