Summary De psychologie van arbeid en gezondheid

-
ISBN-10 9031398535 ISBN-13 9789031398539
975 Flashcards & Notes
36 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "De psychologie van arbeid en gezondheid". The author(s) of the book is/are Wilmar Bernardus Schaufeli Arnold B Bakker. The ISBN of the book is 9789031398539 or 9031398535. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - De psychologie van arbeid en gezondheid

 • 1 de psychologie van arbeid en gezondheid

 • Wat is arbeid en gezondheidspsychologie?
  De a&g psychologie is een psychologische discipline die zich bezighoudt met het bestuderen en bevorderen van welzijn en gezondheid op het werk vanuit de gedachte van optimale afstemming tussen persoon en organisatie
 • Het boek bestaat, na een inleidend hoofdstuk, uit vijf delen.
  In het eerste deel Theorie wordt een aantal beschrijvende en verklarende theorieën behandeld over welzijn en gezondheid op het werk, waaronder bijvoorbeeld theorieën over werkstress. Dit deel zoomt vooral in op factoren die van invloed zijn op het functioneren van werkenden.
 • Waar is arbeid en gezondheispsychologie een samensmelting van?
  Klinische psychologie, gezondheidspsychologie en A&O
 • Welke vier aspecten worden onderscheiden bij het begrip 'geestelijke gezondheid'?
  1. affectief welbevinden
  2. competentie
  3. autonomie
  4. aspiratie
 • Wat is het verschil tussen primaire, secundaire preventie en tertiaire preventie?
  • bij primaire preventie wordt dmv een aanpak bij de bron geprobeerd te voorkomen dat er gezondheidsproblemen ontstaan.
  • bij secundaire preventie is er sprake van beperking van de schade door tijdig en adequaat optreden bij de eerste symptomen (bijv. trainingen en cursussen op het gebied van stressmanagement/timemanagement). 
  • bij tertiaire preventie gaat het om de behandeling die er op gericht is dat de problemen afnemen (bijv. coaching, counseling)
 • A&G is een samensmelting van verschillende stromingen. Welke?
  Komt uit de klinische psychologie, de gezondheidspsychologie en de arbeid en organisatiepsychologie. 
 • Het boek bestaat, na een inleidend hoofdstuk, uit vijf delen.

  In het tweede deel, Assessment, wordt ingegaan op onderzoeksmethoden om inzicht te krijgen in de risicofactoren, zowel op individueel als organisatieniveau, die van invloed kunnen zijn op de gezondheid en het welbevinden van werkenden. In dit deel staat vooral centraal hoe problemen van werkenden, de werksituatie in kaart te brengen.
 • Wat is de definitie van de A&G psychologie
  Bestuderen en bevorden van welzijn en gezondheid op werk vanuit de gedachte van een optimale afstemming tussen persoon en organisatie.
 • Welke veranderingen/ontwikkelingen rondom arbeid hebben zich de laatste decennia voorgedaan?
  1. intensivering van de arbeid (werktempo en werkintensiteit)
  2. verandering van de arbeidsinhoud (meer denkwerk, minder praktisch werk)
  3. organisatieveranderingen (globalisering, flexibilisering)
  4. moderne bedrijfsvoering (nieuwe productiemethoden zoals autonome taakgroepen)
  5. aantasting van het psychologisch contract omdat er ook steeds meer van medewerkers wordt gevraagd (billijke verhoudingen tussen materiële en immateriële beloning)
 • Wat is het doel van de a&g discipline?
  Het doel is het verbeteren van het functioneren van medewerkers in de organisatie. 
 • Het boek bestaat, na een inleidend hoofdstuk, uit vijf delen.

  Het derde deel, Interventie, gaat in op mogelijke preventieve en curatieve interventies om op individueel en organisatieniveau in de arbeidssituatie toe te passen.
 • Dubbele betekenis Welzijn binnen A&G psychologie aandahct voor?
  Individueel welbevinden
  Objectieve kenmerken van arbeid die geacht worden het individuele welbevinden te bevorderen. 
 • Welke sociaal-culturele veranderingen/ontwikkelingen hebben zich de laatste decennia voorgedaan?
  1. arbeidsparticipatie (van bijv. 25% werkende vrouwen in de jaren '60 naar 60% in 2013)
  2. opkomst van de dienstensector (zorg, onderwijs, banken, verzekeringen)
  3. verruiming van het ziektebegrip (proto-professionalisering -> het zijn reële ervaringen die vroeger ook al bestonden maar niet als zodanig werden benoemd, bijv. burn-out, stress, ADHD)
  4. toegenomen verwachtingen (het werk moet leer- en ontwikkelmogelijkheden hebben)
  5. individualisering 
  6. uitholling professionele autoriteit (de natuurlijke autoriteit van bijv. arts, onderwijzer, politieagent is gaandeweg verloren gegaan)
 • Waar houdt de a&g psychologie zich mee bezig?
  Houdt zich bezig met het disfunctioneren van mensen in arbeidsorganisaties en met het vergroten van de effectiviteit, bevorderen van de gezondheid en welzijn en het verhogen van de motivatie. 
 • Het boek bestaat, na een inleidend hoofdstuk, uit vijf delen.

  In deel vier, Onderzoek, wordt dieper ingegaan op onderzoeksmethoden die in het veld van arbeid en gezondheid toegepast kunnen worden.
 • Warr: multidimensioneel begrip geestelijke gezondheid met 4 aspecten:
  - affectief welbevinden
  - competentie
  - autonomie 
  - aspiratie 
 • Welke ontwikkelingen in Nederland hebben zich de laatste decennia voorgedaan?
  1. arbo wetgeving
  2. psychische arbeidsongeschiktheid
  3. gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers, werknemers en overheid
  4. hoge kosten (medische kosten, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, personeelsverloop)
  5. lange traditie (op het vlak van overspannenheid)
 • Het boek bestaat, na een inleidend hoofdstuk, uit vijf delen.

  Deel vijf (Capita Selecta), behandelt diverse onderwerpen, bijvoorbeeld specifieke doelgroepen in het arbeids- en gezondheidsveld zoals ouderen of allochtonen. Hier komen ook betrekkelijk nieuwe thema’s binnen het vakgebied aan de orde zoals pesten op het werk, baanonzekerheid, technologische ontwikkelingen en baanonzekerheid.
 • Wat is arbeid in psychologische zin?
  Gestructureerde doelgerichte activiteit met een verplichtend karakter waarbij een bepaalde materiele opbrengst wordt geproduceerd.
 • Met welke onderdelen houdt de A&G psycholoog zich voornamelijk bezig in de praktijk?
  • assessment
  • individuele begeleiding en behandeling
  • training
  • advisering
  • onderzoek
 • Belangrijkste wetten op het gebied van arbeid en gezondheid
  • Arbowet: geeft verplichtingen rondom arbeidsomstandigheden, de zorg voor veiligheid en gezondheid op het werk.
  • Wet verbetering poortwachter: geeft kaders voor procedures rondom ziekteverzuim.
  • Participatiewet. In deze wet is de gemeente verantwoordelijk voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben (zij vielen voorheen onder de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)). Gemeenten dienen maatregelen in te zetten (bijvoorbeeld loonkostensubsidie en beschut werk) en zodanig ondersteuning te bieden dat zij een plek op de arbeidsmarkt kunnen vinden.
  • Wet aanpassing arbeidsduur geeft werknemers de mogelijkheid om meer of minder uren te gaan werken.
  • Wet arbeid en zorg regelt kraamverlof, calamiteitenverlof en verlof voor zorg voor zieke familieleden.
 • Doelen van A&G psychologie zijn (3)?
  1. Signalerende functie
  2. Preventie 
  3. Arbeidsintegratie. 
 • Welke vijf verschillende typen A&G onderzoek kan je onderscheiden?
  1. hypothesetoetsend onderzoek (theoriegestuurd,, empirische cyclus)
  2. beschrijvend onderzoek (probleemgestuurd, non-cyclisch, fact-finding)
  3. ontwerponderzoek (probleemgestuurd, non-cyclisch, gericht op ontwerpen van tools)
  4. interventieonderzoek (probleemgestuurd, regulatieve cyclus)
  5. organisatieonderzoek (probleemgestuurd, regulatieve cyclus)
 • Welke veranderingen in en rondom arbeid hebbe plaatsgevonden(5)?
  1. Intensivering van de arbeid
  2. Verandering van de arbeidsinhoud 
  3. Organisatieveranderingen
  4. Moderne bedrijfsvoering
  5. Aantasting van het psychologische contract
 • Waarom is het toepassen en verder ontwikkelen van inzichten uit de positieve psychologie een veelbelovende ontwikkeling binnen de A&G psychologie?
  Het richt zich op het bestuderen en bevorderen van condities voor optimaal functioneren van mensen i.p.v. op hun problemen, stoornissen, disfunctioneren.
 • Wat is management by objectives?
  Bepaalde geformuleerde doelen moeten behaald worden
 • Welke sociaal culturele veranderingen hebben er plaats gevonden (6)?
  1. Arbeidsparticipatie
  2. Opkomst van de dienstensector
  3. Verruiming van het ziektebegrip
  4. Toegenomen verwachtingen
  5. Individualisering
  6. Uithollinh van de professionele autoriteit
 • Wat kun je zeggen over de arbowetgeving?
  Deze is ingevoerd in 1983, in 1994 en 1998 heeft herziening plaatsgevonden. Het was een impuls voor de A&G psychologie, naast gezondheid, veiligheid en welzijn worden objectieve eigenschapen van een functie als zelfstandigdoel van beleid genoemd. Iedere werkgever moet aangesloten zijn bij een arbodienst.
 • Wat is het doel van de wet verrbetering poortwachter en wanneer is deze ingevoerd.
  Doel is ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid indammen (met komst van deze wet aantal WAO’ ers gedaald met 23%). 
  Wet is ingevoerd in 2004
 • Door welke klachten worden werkenmers het meeste afgekeurd?
  Psychische klachten. Afkeuringen bij beweginsaparaat meestal psychosociale factoren in het spel. Een derde instroom WAO is bewegingsapparaat.
 • Wortels van overspannenheid liggen in beide oorlogen, leg uit.
  WO I: vermoeidheid van arbeiders in munitie fabrieken en shellshock (combat neurosis). 
  Aandacht voor mentale belasting. Tot jaren 80 geen systematische aandacht werkgerelateerde klachten behalve Tavistock institute of human relations (onderzoek kolemijnen eind jaren 40). Pas in laatste twee decenia A&G. Tot 1960 onderzoek WTI vooral op relatie met partner
 • Een A&G psycholoog houdt zich in de praktijk vooral bezig met
  - assessment
  - individuele begeleiding en behandeling
  - training’
  - advisering
  - onderzoek 
 • Wat zijn de arbokerndisciplines?
  Bedrijfsarts
  Arbeidshygienist
  Veiligheidsdeskundige
  A&O deskunidge 
 • Wie worden beschouwd als de voorlopers van arbeidspsychologisch belastingsonderzoek
  Kreapeling en mosso
 • Waltor Cannon voert als eerste stressexperimenten uit en observeerde fysiologische reacties op stressoren (introduceerde het begrip homeostase)
 • Seyle introduceerde het?
  General adaption syndrom (GAS) - dat onafhankelijk is van specifieke vorm vam belasting
 • Wie is de grondlegger van de stress en -copingtheorie?
  Lazarus.
 • Welke 5 typen A&G onderzoek zijn er?
  1. Hypothesetoetsend (theoriegestuurd)
  2. Beschrijvend (probleemgestuurd)
  3. Ontwerponderzoek (probleemgestuurd)
  4. Interventieonderzoek (probleemgestuurd)
  5. Organisatieonderzoek (probleemgestuurd). 
 • Theoriegestuurd onderzoek volgt een empirische cyclus: hyppothese, emprische gegevens verzamelen, hypothese statisch toetsen. 
  Probleemgestuurd onderzoek volgt een regulatieve cyclus:
  Probleem formuleren, interventie ontwerpen, interventie uitvoeren, interventie evaluaren. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.