Summary De Republiek in een tijd van Vorsten

-
200 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "De Republiek in een tijd van Vorsten". The author(s) of the book is/are D Verkuil, M G van Riessen D van Straaten. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - De Republiek in een tijd van Vorsten

 • 1.1 De koningen van Engeland en Frankrijk.

 • Hendrik Tudor?
  Hendrik VII
 • In 1485 kwam er een einde aan deze strijd omdat de toenmalige koning sneuvelde in de strijd tegen de legers van Hendrik Tudor. Hendrik Tudor werd gekroond tot koning Hendrik VII. Hendrik bleef  een kwart eeuw aan de macht en wist de macht van de koning te herstellen. Door middel van centralisatie wist hij zijn macht ten opzichte van de hoge edelen en steden te verstevigen.
 • Wat hield de centralisatie van koning Hendrik VII in?

  Wat hield de centralisatie van koning Hendrik VII in?
  1. De privélegers van de edelen werden ontbonden. Het was voortaan streng verboden om gewapende geüniformeerde troepen in dienst te hebben.
  2. De invloed van de hoge adel in de rechtspraak werd beperkt door de invoer van een speciale koninklijke rechtbank.
  3. Steden een deel van het zelfbestuur in te leveren. 

 • De gentlemen (lage adel) kregen veel taken. Ze werden aangestuurd door de centrale regering in Londen. 

 • Had koning Hendrik VII absolute macht?
  Nee, het parlement bleef een sterk tegenwicht. De koning had voortdurend toestemming nodig van het parlement dat bestond uit Het Hogerhuis (hoge adel) en Het Lagerhuis (lage adel). In het parlement waren de steden vertegenwoordigd. 
 • Koning Lodewijk XI kwam aan de macht na een periode van chaos en geweld. Welk jaartal?
  1461.
 • Hoe zag de centralisatie van koning Lodewijk XI (en zijn opvolgers) eruit?
  1. Hij stelde een koninklijk leger aan en privé legers werden verboden.
  2. Koninklijke rechtbanken instellen.
  3. Hij riep de Staten-Generaal niet meer bijeen. Zonder toestemming van de Staten-Generaal kon de koning besluiten nemen.
 • Koning Lodewijk XI deed beroep op het Romeinse recht en eiste absolute macht op. Recht werd niet beperkt door wetten of rechten van andere organen. MAAR: het was meer theorie dan praktijk. Steden waren nog best zelfstandig en in de provincies hadden hoge edelen ook veel macht. 

 • Hendrik VII werd opgevolgd  zijn zoon Hendrik VIII, wanneer?
  1506
 • Hoe ontwikkelde het geloof van Hendrik VII zich?
  1. Hendrik was een trouwe volgeling van de Paus. In 1521 schreef hij zelfs een boek waarin hij tegen de hervormer Maarten Luther inging. Hij kreeg hiervoor een eretitel van de Paus.
         Waardoor veranderde hij?
  2. Prins Hendrik VII vroeg aan de Paus om zijn huwelijk met de Spaanse prinses ongeldig te verklaren zodat hij kon trouwen met een hofdame, maar de paus werkte niet mee. 
  3. 1534: Het parlement riep de koning na zijn scheiding uit tot hoofd van de Anglicaanse kerk. Deze kerk werd voortaan de staatskerk. De breuk met de katholieke kerk was nu een feit
 • Welke maatregelen kwamen kijken bij de invoer van de Anglicaanse kerk?

  1. De kloosters werden opgeheven en geplunderd.
  2. De heilige bijbel werd vertaald naar het Engels zodat de gewone mensen de teksten ook konden lezen. 

 • Wat bleef er na invoer van de Anglicaanse kerk hetzelfde?

  De meeste ideeën van de reformatie bleven verboden. De ketters die de nieuwe leer verkondigden werden nog steeds vervolgd en op de brandstapel gegooid. 

 • 1547: Onder Hendriks zoon Eduard werd de protestante leer ingevoerd in de Anglicaanse kerk. 

 • Hoe zag deze invulling met de protestante leer eruit?

  1. Het celibaat viel weg en geestelijken mochten voortaan trouwen.
  2. De katholieke mis werd vervangen door preek, gebed, Bijbellezing en psalmgezang.
  3. Niet de protestanten maar de katholieken werden nu vervolgd.

 • Waarom bleven de Franse koningen wel katholiek?

  De Franse koningen hadden niets te klagen bij de paus. In 1516 had koning Frans I van de paus het recht gekregen om geestelijken zelf te benoemen in Frankrijk. Dit betekende in feite dat de Franse koningen de kerk onder controle hadden.

 • Koning Frans I was aanvankelijk tolerant tegenover de protestanten. Waardoor veranderde dit?
  In 1534 werden overal aanplakbiljetten opgehangen met een felle aanval op de paapse mis. Er hing zelf een biljet op de slaapkamerdeur van de koning, waardoor de koning zich bedreigd voelde. Hij liet de protestanten vervolgen en gooide ze op de brandstapel. 
 • Waarom en hoe voerde Frans’ zoon Hendrik II de strijd tegen de protestanten op?

  De aanhang van protestanten bleef ondanks de maatregelen van Frans I groeien.
  1. Wie protestanten aangaf kreeg een derde van hun bezit.
  2. Er kwam een lijst met verboden boeken.
  3. Discussies in informele context werden verboden. 

 • 1.2 De Nederlanders onder de Bourgondiërs en Habsburgers

 • In de Middeleeuwen waren de Nederlanden aparte staatjes. Holland en Brabant en de meeste Nederlandse gewesten hoorden bij het Duitse Rijk. Vlaanderen en een paar zuidelijke gewesten hoorden bij Frankrijk. MAAR IN DE PRAKTIJK: De Duitse Keizer en de Franse Koning hadden er niets te zeggen. De hertog of graaf van het gewest was de hoogste machthebber. Er werd samen geregeerd met de Staten (= een vergadering waarin steden, adel en geestelijken van dat gewest vertegenwoordigd waren). De steden waren grotendeels zelfstandig en het platteland werd bestuurd door de adel. 

 • Hoe kwam het dat de Nederlanden tot het Bourgondische rijk gingen horen in de 15e eeuw?
  De Franse koning had het hertogdom Bourgondië in Oost-Frankrijk aan zijn jongste broer gegeven. In 1383 kreeg hij Vlaanderen in handen. In de 15e eeuw volgden er meer Nederlandse gewesten.
 • Wat waren de gevolgen voor de Nederlanden?

  De bourgondische vorsten probeerden te regeren met een politiek van centralisatie om een eenheid te creëren:
  1. Paleis in Brussel = regeringscentrum
  2. De Grote Raad = hoogste rechtbank
  3. Centrale rekenkamer = geldzaken van het rijk.
  4. 1466 = Instellen Staten-Generaal waarmee afspraken gemaakt werden over belastingen. 

 • Hoe kwamen de Nederlanden onder het Habsburgse Rijk?

  1477: De laatste Bourgondische vorst sneuvelde op het slagveld. Omdat hij geen zoon had werd hij opgevolgd door zijn dochter die datzelfde jaar nog trouwde met Maximiliaan van Habsburg. Zo kwamen de Nederlanden onder het Habsburgse Rijk.

 • Wat was de Habsburgse Familie?
  Een machtige familie die de hertog van Oostenrijk en de keizer van Duitsland leverde.
 • Karel V = Kleinzoon Maximiliaan van Habsburg en Maria van Bourgondië.

  1515: Karel V werd uitgeroepen tot heer van de Nederlanden.
  1516: Koning van Spanje
  1519: Keizer Duitsland en hertog van Oostenrijk.

  Karel was de machtigste vorst van zijn tijd. Als Duits vorst was zijn macht alleen niet zo groot. Karel dankte zijn macht aan Spanje.

 • Karel zette in de Nederlanden de centralisatiepolitiek van de Bourgondiers voort. Hij respecteerde de pivileges van de gewesten.  MAAR DAARBOVENOP: Nieuwe centraliserende maatregelen in 1531:

  1. Raad van State = belangrijkste edelen als hoogste adviesorgaan.
  2. Geheime Raad = hoge ambtenaren en rechtsgeleerden voor wetten en toezicht op lokale besturen.
  3. Raad van Financiën = geldzaken

 • Karel was niet vaak in de Nederlanden dus stelde hij een landvoogd aan als zijn plaatsvervanger. 

 • Stadhouder = vervanger Karel in een gewest (hoge adel)

 • Waarom kwamen er onder Karel V nieuwe belastingen?

  Omdat hij altijd oorlog voerde, oa tegen Ottomaans-Turkse Rijk en Frankrijk.  
 • Wat voor invloed had dit in de Nederlanden?

  Invoer Tiende Penning. 

 • 1548: De Nederlanden werden onder Karel V ondergebracht als staatkundige eenheid. 

 • Hoe kreeg hij dat voor elkaar en waarom deed hij dat?

  Hij liet de S-G en de Duitse Rijksdag verklaren dat de Nederlanden een onafhankelijk deel van het Duitse Rijk waren. De soevereiniteit lag voortaan bij Karel en dat zou betekenen dat hij de hoogste macht in de Nederlanden had en dat zijn erfgenamen de Nederlanden zouden erven.

 • 1555: Karel V deed afstand van de troon en zijn zoon Filips II werd koning van de Nederlanden. 

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat hield de scherpe resolutie in?
Ze zeiden dat de synode in strijd was met de soevereiniteit van de gewesten. Ook gaven ze steden toestemming om troepen in te huren om de onrust de kop in te drukken. Die troepen moesten de Staten van Holland gehoorzamen en niet Prins Maurits. 
Arminius?
Hij dacht dat mensen wel invloed hadden op het lot. 
Gomarus?
Hij was erg rechtlijnig en orthodox. Volgens hem had God al bepaald wie er naar de hel zou gaan en wie niet. De nietige mens kon daar niks aan veranderen want God is almachtig. 
Hoe veranderde het stadhouderschap nadat Filips II was afgezet?
Willem van Oranje bleef stadhouder van de gewesten Holland, Zeeland en Utrecht maar hij kwam in dienst van de Staten. Hij werd dus een ambtenaar. 
Waardoor werd de invloed van Holland nog meer versterkt?
De S-G waren gevestigd in den Haag op het binnenhof tegenover de Hollandse Staten. 
Welke soevereiniteit lag bij de S-G. 
De buitenlandse politiek (diplomatie). De belastingen en oorlog en vrede. 
Wat waren de belangrijkste centrale bestuursorganen van de de Republiek?
De S-G.
Wat stond er in de Deductie?
De Staten hadden de soevereiniteit eeuwen geleden aan de graaf gegeven. Nu Filips II was afgezet als graaf van Holland namen de Staten de soevereiniteit zelf weer in handen. De staten erkenden niemand meer boven zich. 
Waarom wilde Filips III vrede sluiten met de Republiek?
Nadat Spanje vrede had gesloten met Frankrijk en Engeland won het terrein terug in Gelderland en Overijssel. Toen Spanje opnieuw in de financiële problemen kwam wilde Filips III toch liever vrede sluiten met de Rupubliek.
Waarom was de ondergang van de Armada de redding van de Republiek?
Filips II had vanuit Engeland de Noordelijke Nederlanden willen veroveren. Nu die plan was mislukt gaf hij Parma opdracht in Frankrijk oorlog te voeren tegen de Hugenoten. Parma kon daardoor opnieuw zijn volle kracht niet inzetten tegen de opstandige gewesten.