Summary De Sociale Ontwikkeling Van Het Schoolkind

-
ISBN-10 9031383864 ISBN-13 9789031383863
627 Flashcards & Notes
14 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "De Sociale Ontwikkeling Van Het Schoolkind". The author(s) of the book is/are Jan Van Der Ploeg. The ISBN of the book is 9789031383863 or 9031383864. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - De Sociale Ontwikkeling Van Het Schoolkind

 • 1 het ontwikkelingstraject

 • wat draagt bij aan prosociaal of antisociaal gedrag
  het gezin, school en leeftijdsgenoten
 • wanneer is de sociale ontwikkeling geslaagd
  als kinderen goed met andere kinderen omgaan en in staat zijn alledaagse problemen op te lossen. Deze vaardigheden noemen we sociale competenties.
 • wat is de kern van de sociale ontwikkeling
  participeren en initiatief nemen tot sociale interacties
  oog hebben voor wat anderen beweegt
  zich houden aan afspraken en regels
 • noem een aantal basisvaardigheden voor sociaal gedrag
  oog hebben voor een ander
  overleggen met een ander
  aanvoelen van een ander
  beheersen van eigen emoties
  controleren eigen gedragingen
  oplossen van problemen
  respect hebben voor regels
 • wat betekent perspectief nemen
  aanvoelen wat er in de ander omgaat
  anticiperen op reacties die het eigen gedrag veroorzaakt
  oog hebben voor een ander
 • wat betekent de vicieuze cirkel bij perspectief nemen
  door het ontbreken van perspectief nemen ontwikkelt het kind geen relaties met anderen en daardoor ontwikkelt het kind ook niet voldoende vermogen tot perspectief nemen. risico is blijven steken op niveau egocentrisme
 • sociaal incompetent gedrag is een voorspeller van...
  toekomstig probleemgedrag
 • waarover beschikken sociaal vaardige kinderen
  betere sociale en communicatieve vaardigheden
  hulpvaardigheid
  minder agressie
  meer vrienden
 • hoe ontstaat een neerwaartse spiraal bij sociaal incompetent gedrag
  door het sociaal incompetente gedrag vind het kind geen aansluiting bij leeftijdsgenoten. hierdoor kan het kind niet oefenen met hoe je op sociaal aanvaardbare wijze met elkaar omgaat
 • op welke 3 gebieden voltrekt de sociale ontwikkeling zich
  in het gezin, op school en de vrije tijd
 • wat is externaliserend antisociaal gedrag
  agressief en opstandig gedrag
 • wat is internaliserend antisociaal gedrag
  teruggetrokken en angstig gedrag
 • wat zijn de basiskenmerken van opvoeden
  ondersteuning
  controleren
  autoritatief opvoeden
 • noem kenmerken van een positieve opvoedstijl
  warmte, responsiviteit, regulering
 • noem kenmerken van een negatieve opvoedstijl
  agressief opvoeden, permissief opvoeden, liefdeloos opvoeden
 • noem de hoofdkenmerken van het functioneren van een gezin
  cohesie en aanpassingsvermogen
 • wat betekent cohesie
  de onderlinge positieve betrokkenheid van de gezinsleden
 • De sociale ontwikkeling van kinderen in de basisschoolleeftijd is het meest gebaat met een opvoeding die bestaat uit..
  warmte, responsiviteit, regulering
 • Positieve relaties tussen brussen versterken het socialiserende effect van de opvoeding
 • noem aspecten van een school die invloed hebben op de sociale ontwikkeling
  de leerkracht, stijl van lesgeven, schooltype, klasgenoten, klasklimaat, relatie school en gezin
 • de stijl van lesgeven draagt bij aan de sociale ontwikkeling indien:
  er meer individueel gericht onderwijs wordt gegeven
  er wordt gewerkt met projectonderwijs
  er heldere en boeiende lessen worden gegeven
  leerlingen actief bij het onderwijs worden betrokken
 • de beleving van de klas heeft betrekking op deze 3 dimensies:
  de relationele dimensie, de persoonlijke dimensie, de organisatorische dimensie
 • de vrije tijd is lange tijd onderschat als een belangrijk oefenterrein waarop kinderen onmisbare ervaringen opdoen die van belang zijn voor hun sociale ontwikkeling
 • noem 3 aspecten van controle (over gedrag)
  motorische controle; stoppen of uitstellen bepaalde reacties
  verbale controle; het achterwege laten van verbale uitingen omdat ze niet in situatie passen
  cognitie; het vermogen om aandacht te hebben voor meerdere signalen en om te reageren op meest relevante signalen
 • Voor de sociale ontwikkeling is het van groot belang om controle te krijgen over het gedrag
 • noem 3 temperament typen
  moeilijk; moeite met beheersen gedrag en emoties
  makkelijk; niet gauw gefrustreerd en past zich makkelijk aan
  te weinig; reageert traag, is minder alert
 • wat zijn ondergecontroleerde kinderen
  zij hebben weinig tot geen controle over hun impulsen
 • wat zijn overgecontroleerde kinderen
  zij onderdrukken hun impulsen te sterk
 • noem kenmerken van ondergecontroleerde kinderen
  nemen onverantwoorde risico's, zien geen gevaar, hebben driftbuien, hebben onnadenkend gedrag, hebben impulsieve reacties
 • wat is gedragsinhibitie (BIS)
  de neiging om bepaald gedrag te vermijden
 • wat is gedragsactivering (BAS)
  de neiging om toenadering te zoeken
 • wat zie je bij een te sterke gedragsinhibitie
  overal gevaar zien, bang om fouten te maken en te ondernemen
 • wat zie je bij een te zwakke gedragsinhibitie
  kind ziet geen gevaar en gaat op alles af
 • wat zie je bij een zwakke gedragsactivering
  kind trekt zich terug, gaat niet achter dingen aan
 • wat zie je bij een te sterke gedragsactivering
  kind gaat overal op af en achter iedereen aan
 • Te weinig inhibitie en teveel activering vergroot de kans op ongeremd, impulsief en agressief gedrag.
 • Teveel inhibitie en weinig activering vergroot de kans op ongeremd, angstig, somber en inactief gedrag.
 • wat is ego-veerkracht
  kinderen met veerkracht zijn in staat om tegenslagen te overwinnen en zich te weren tegen tegenslagen. kinderen met veel veerkracht kunnen zich goed handhaven in het leven. hebben goed overzicht en inzicht. en zijn flexibel. hebben zelfvertrouwen
 • Kinderen met weinig veerkracht zijn onbeheerst, agressief, angstig, somber en afhankelijk.
 • wat zijn de functies van de prefrontale cortex
  controleren van aandacht
  plannen van doelen
  abstract redeneren
  analyseren
  interpreteren
  organiseren en aanpassen van het gedrag
  zelfregulering
 • Neurotransmitters geven prikkels en signalen door
 • wat gebeurt er als een neurotransmitter disfunctioneert 
  de informatieoverdracht gaat haperen, verschillende hersengebieden functioneren niet goed, waardoor het komt tot ongewenste handelingen en onaangepast gedrag
 • wat is een serotonine
  het is een neurotransmitter met een remmende werking. het bevordert een evenwichtige uitwisseling tussen neuronen en zorgt dat het brein zo werk dat de persoon affectief, cognitief en gedragsmatig stabiel functioneert. Bij te weinig serotonine valt de rem weg op allerlei functies, zoals stemming, cognitie en gedrag
 • wat bevordert een lage serotonine
  agressie en impulsief gedrag
 • wat bevordert een hoge serotonine
  starheid, inflexibiliteit en angst
 • wat is de amygdala
  het herkent en verwerkt emoties
 • wat is de hippocampus
  die is betrokken bij het geheugen
 • wat doet de hypothalamus
  die reguleert de hormoonhuishouding
 • de kans op antisociaal gedrag neemt toe wanneer:
  de prefrontale cortex onvoldoende functioneert 
  er te weinig serotonine is
  er te veel testosteron is
 • Temperament alsook gedragsinhibitie en gedragsactivering geven aan hoe en waarom kinderen van nature meer en minder geneigd zijn tot sociaal gedrag.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoe belangrijk is de betrokkenheid van de ouders bij de schoonontwikkeling?
Er is aangetoond dat betrokken ouders een positieve invloed hebben op de schoolontwikkeling van hun kinderen op zowel cognitieve als sociale ontwikkeling.
klasklimaat bestaat uit 3 dimensies:
1. relationele dimensie: in hoeverre de leerlingen ervaren dat de leerkracht hen open tegemoet treedt, hen ondersteunt en betrokken is bij hun werk. Hoe positiever deze relatie hoe gunstiger. 
2. Persoonlijke dimensie: gevoel dat ze zichzelf kunnen zijn in de klas. Uitging kunnen geven aan hun persoonlijke gevoelens, plaats voor persoonlijke opvattingen en ruimte voor eigen initiatief. 
3. Organisatorische dimensie: de wijze waarop allerlei zaken in de klas zijn geregeld, duidelijke afspraken, consequentie, orde. Hoe duidelijke de organisatie hoe positiever het klimaat. 
Wat is het klasklimaat?
Dit is te beschouwen als de door de klasgenoten ervaren omgeving. Het zijn gezamenlijke subjectieve percepties die aangeven hoe he ervoor staat met het klasklimaat.
4 typen scholen volgens Pellerin:
1. Autoritatieve: veel steun aan de leerlingen maar stelt ook eisen. Beste schoolresultaten en minste uitval. 
2. Autoritaire: veel eisen, controleert veel en handhaaft een strenge discipline. Wordt veel gestraft is veel schooluitval.  
3. Indifferente: weinig belangstelling en stellen weinig eisen. Meeste leerlingen ontbreekt het aan motivatie, leerlingen komen vaak te laat, spijbelen en worden vaker vanwege agressie de klas uitgestuurd. 
4. Permissieve: weinig eisen maar wel betrokkenheid bij de leerlingen. Prestaties zijn gemiddeld, dit geld ook voor de motivatie. Schooltype komt niet meer maar ook niet minder uitval voor van gemiddeld. 
Hoe kun je de sociale ontwikkeling bevorderen op school?
Door een heldere structuur aan te brengen in de klas en duidelijke sociale regels en afspraken te maken. De leerkracht moet goed oog houden op onderlinge verhoudingen en voorkomen dat er conflicten ontstaan.
Hoe kun je de cognitieve ontwikkeling bevorderen in de klas?
 Door effectief les te geven en te zorgen dat de lesstof inzichtelijk gepresenteerd wordt en er voldoende ruimte is voor feedback. 
Noem 3 aspecten die typerend zijn voor een goede leerkracht.
1. Betrokkenheid: empathie
2. Activiteit: energiek en enthousiast
3. Opgewektheid: optimisme en gevoel voor humor.
Welke 2 negatieve kanten heeft cohesie?
1. Verstikkend: de gezinsleden hangen teveel aan elkaar.
2. Loszandgezinnen: cohesie is te zwak kinderen leren weinig in soc. opzicht.
Wat zijn de twee centrale hoofdkenmerken van een gezinsfuctioneren?
1. cohesie: onderlinge positieve betrokkenheid van de gezinslezen dit kan zowel emotioneel als cognitief van aard zijn. 
2. aanpassingsvermogen: is belangrijk om het gezin optimaal te laten functioneren en de sociale ontwikkeling van het kind te stimuleren.
wat versterkt de relatie brussen en hoe wordt deze relatie beïnvloed?
versterkt het sociale effect van de opvoeding. De relatie tussen brussen is sterk afhankelijk van de opvoedingsstijl die de ouders hanteren.