Summary De Verenigde Saten en hun federale overheid 1865-1965

-
269 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "De Verenigde Saten en hun federale overheid 1865-1965". The author(s) of the book is/are D Verkuil. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - De Verenigde Saten en hun federale overheid 1865-1965

 • 1.1 De staatsinrichting van de VS

 • Boston tea party:  de Britten zijn boos op de amerikanen die een theewet invoerden.  Zij moesten nu invoerrechten voor thee betalen. De amerikanen vinden dat de britse regering niet het recht heeft hun belastingen op te leggen, omdat ze niet vertegenwoordigd zijn in het britse parlement. 'No taxation without representation'

 • wanneer riepen de Britse kolonies de Verenigde Staten van Amerika uit?

  1776

 • op 4 juli 1776 riepen de Britse kolonies de Verenigde Staten van Amerika uit. Hun afhankelijkheidsverklaring was gebaseerd op de verlichte principes van gelijkheid en vrijheid.

 • De VS waren ontstaan uit een opstand tegen het Britse moederland. De amerikanen kwamen in verzet omdat de Britse overheid hen belastingen liet betalen zonder dat ze mee mochten beslissen. 

 • De VS vormden de eerste jaren slecht een 'vriendschapsverbond' van soevereine staten. Ze hadden geen staatshoofd en geen hoofdstad. 

 • In 1787 kwamen 55 afgevaardigden (Founding Fathers) bijeen en zij vonden dat de centrale regering versterkt moest worden, maar ook dat de rechten van de deelstaten en burgers beschermd moesten worden.--> zo ontstond de eerste grondwet, die in 1789 in werking trad. Daarna is de grondwet gewijzigd of aangevuld door amendementen.  

 • De eerste tien amendementen werden in 1791 aangenomen: Bill of Rights. 

 • Wanneer werd de Bill of Rights aangenomen en wat hield dit in?

  In 1791, de eerste tien amendementen. 

 • Wat staat er in deze Bill of Rights vastgelegd?

  de rechten van de Amerikaanse burger

 • In de Bill of Rights staan de rechten van de amerikaanse burger vastgelegd, zoals vrijheid van meningsuiting en het recht op wapenbezit. 

 • Wat wilden de Founding Fathers?

  Zij wouden een versterkte centrale regering en wouden ook dat de rechten van deelstaten en burgers beschermd werden. 

 • Volgens de Amerikaanse grondwet zijn de VS een federatie. De soevereiniteit is hierbij verdeeld tussen de federale overheid en de deelstaten. De deelstaten hebben een eigen regering, parlement, rechtspraak, politie en onderwijs. De federale overheid gaat over de buitenlandse politiek en defensie. 

 • De organisatie van de federale overheid is gebaseerd op de trias politica. Hierbij worden drie machten onderscheidden: de wetgevende, uitvoerende en de rechtsprekende macht. Om zo machtsmisbruik en onderdrukking te voorkomen en zo konden ze elkaar dus controleren. 

 • Noem de drie machten van de trias politica en wat wordt hierdoor voorkomen?

  wetgevende, uitvoerende en wetgevende macht. Hierdoor wordt machtsmisbruik en onderdrukking voorkomen door de controle. 

 • uitvoerende macht: president, wordt om de vier jaar gekozen. Hij is staatshoofd, regeringsleider en opperbevelhebber van de strijdkrachten. 

   

  Wetgevende macht: Congres. Bestaat uit Senaat en het Huis van Afgevaardigden. De Senaat bevat van elke deelstaat twee vertegenwoordigers. Bij Het huis van Afgevaardigden is dit gebaseerd op het inwoneraantal van de deelstaat. Het Congres behartigt de belangen van de deelstaten en controleert de regering. De president kan veto uitspreken over wetten die het Congres heeft aangenomen = ik verbied. Het congres kan dit vetorecht opheffen door twee derde meerderheid in beide kamers. Ook kan het congres de president wegens 'high crimes and misdemeanors' afzetten. Het Congres moet dan een impeachment procedure beginnen. 

   

  rechterlijke macht: het federale Hooggerechtshof. Leden zijn hiervan voor het leven benoemd. Zij kunnen wetten en besluiten verbieden die in strijd zijn met de grondwet. 

   

 • wat verstaan we onder de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht?

  wetgevende: Het Congres: Senaat en het Huis van Afgevaardigden

  uitvoerende: President

  rechtsprekende: Hooggerechtshof

 • Imperial presidency: het idee dat de Amerikaanse president in de loop van de tijd te veel macht heeft gekregen. 

 • De macht van de federale overheid is echter wel beperkt, want deelstaten kunnen eigen wetten aannemen, waarmee ze de gevolgen van federale wetten en amendementen beperken. 

 • Begin 19e eeuw komt er in de VS een tweepartijenstelsel. 

  De Democratische partij en de Republikeinse partij. 

  Congresleden worden gekozen door de kiezer in hun eigen staat, en houden vooral rekening met de wensen van die beperkte groep. 

 • In de 19e eeuwwas de Republikeinse partij progressiever, zij wouden afschaffing van de slavernij en wouden gelijkberechtiging van de zwarten. Vanaf 1930 werd de Democratische Partij de progressieve partij: ze was meer voor de sociale wetgeving en voor federaal overheidsingrijpen in de economie. De Republikeinse partij werd de partij van het bedrijfsleven en de conservatieve burgers. 

 • Wie was in de 19e eeuw de progressieve partij en wat wouden zij?

  de Republikeinen, zij wouden afschaffing van de slavernij en gelijkberechtiging van de zwarten. 

 • Vanaf wanneer werd de democratische partij de progressieve partij en wat wouden zij?

  Vanaf 1930, zij wouden meer sociale wetgeving en overheidsingrijpen in de economie. 

 • Voor wie stonden de Republikeinen vanaf 1930 garant?

  Voor het bedrijfsleven en de conservatieve burgers. 

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is de Great Society?

Plan van President Johnson om de New Deal en de Fair Deal uit te breiden. Johnson wilde via actief overheidsingrijpen de armoede in de VS bestrijden, de sociale zekerheid uitbreiden en milieuvervuiling tegengaan. In 1965/1966 kreeg hij daarvoor een groot aantal wetten aangenomen. Door de Vietnamoorlog liep Johnson daarna in de binnenlandse politiek vast.

Wat is de War on Poverty?

STrijd tegen de armoede in de VS, die president Johnson aankondigde na de moord op Kennedy. De armoede zou volgens Johnson worden overwonnen met nieuwe federale wetten en andere overheidsingrijpen.

Wat was de New Frontier?

Politiek programma van John Kennedy, om via overheidsuitgaven armoede en achterstelling te bestrijden. En de Amerikaanse samenleving en politiek nieuwe doelen te geven. De New Frontier was een uitbreiding van de New Deal en de Fair Deal. Door verzet van het Congres kwam er weinig van terecht.

Waarok keerde Galbraith zich tegen de Amerikaanse consumptiemaatschappij?

Omdat er teveel geld naar particuliere luxe-uitgaven ging en de overheid te weinig deed. Er bleef weinig geld over voor de publieke sector. Het onderwijs, gezondheidszorg, openbaar vervoer, binnensteden en milieu werden verwaarloosd.

Waar dankten de republikeinen hun overwinning aan in 1952?

Dankzij hun populaire generaal Eisenhower en held uit de tweede wereldoorlog.

wat is McCarthyisme?

anticommunistische heksenjacht in de VS (1950-1954) waarbij de meeste slachtoffers onterecht werden beschuldigd en duizenden mensen hun baan kwijt raakten. 

Wat is de Fair Deal?

programma van Truman om de New Deal uit te breiden, onder meer met algemene ziektekostenverzekering en investeringen in het onderwijs. Door verzet van Republikeinen en conservatieve Democraten in het congres kwam daar weinig van terecht. 

Waardoor groeide de economie zo hard?

Door de grote vraag van de amerikanen die hun geld lang niet uitgegeven hadden, GI Bill, stijgende koopkracht leidde tot een steeds grotere vraag, babyboom, lonen stegen omdat de arbeidsproductiviteit steeg, geautomatiseerde industriële productie, militaire uitgaven. 

Wat is de GI Bill?

Wet uit 1944 die oorlogsveteranen uit de Tweede Wereldoorlog hielp hun plaats in de Amerikaanse maatschappij te vinden. Teruggekeerde militairen konen onder meer goedkope leningen voor een huis of bedrijf en geld voor een studie krijgen. Mede dankzij deze wet verliep de demobilisatie zonder grote problemen en kwam er geen nieuwe recessie. 

Wat is een invloedssfeer?

Buitenlands gebied waarin een staat overheersende invloed heeft, zoals de VS in Latijns-Amerika en de S-U tijdens de Koude Oorlog in Oost-Europa