Summary De Verenigde Staten en hun federale overheid 1865-1965 / deel Examenkatern hvo/vwo

-
ISBN-10 9057308118 ISBN-13 9789057308116
510 Flashcards & Notes
48 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "De Verenigde Staten en hun federale overheid 1865-1965 / deel Examenkatern hvo/vwo ". The author(s) of the book is/are Dalhuisen. The ISBN of the book is 9789057308116 or 9057308118. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - De Verenigde Staten en hun federale overheid 1865-1965 / deel Examenkatern hvo/vwo

 • 1 Het ontstaan van de VS

 • waarom en wanneer kwamen dertien Britse kolonies aan de oostkust van Noord-Amerika in opstand? 
  in 1775. uit ontevredenheid over het Britse bestuur
 • wat waren de redenen van de opstand in 1775?
  - kolonien hadden geen vertegenwoordigers in het Britse parlement
  - de Britse regering voerde nieuwe belastingen in zoals invoerrechten op suiker, glas, papier en thee. 
 • wat betekent: no texation without representation?
  geen belasting zonder vertegenwoordiging
 • wat is de 'Boston Teaparty ?
  kolonisten gooide thee van de Britse schepen in de haven van Boston overboord nadat de Britse regering bepaald had dat alleen de Britse Oost-Indische Compagnie thee mocht invoeren in Amerika.
 • wat houdt de Declaration of Independence (Onafhankelijkheidsverkaring) in?
  - ieder volk had het recht om tegen zijn vorst in opstand te komen.
  - alle mensen waren gelijk geschapen.
  - alle mensen hadden bepaalde onvervreemdbare rechten zoals het recht op leven, vrijheid en het nastreven van geluk.

 • wanneer werd deze ingevoerd?
  op 4 Juli 1776, ruim een jaar na het begin van de oorlog
 • wie wonnen de oorlog en wanneer?
  de kolonisten in 1783. 
  hierbij verwierven de dertien opstandige kolonien de onafhankelijkheid en ook al het land ten oosten van de Mississipi. (Florida nog niet)
 • wat was er in 1783?
  55 afgevaardigden van de voormalige dertien Britse kolonies kwamen in Philadelphia bijeen om een grondwet op te stellen.
 • wie/wat zijn de Founding Fathers?
  dit zijn de 55 afgevaardigden samen met de stichters van onafhankelijkheidsverklaring.
 • wat is de trias politica?

  scheiding van de macht in drie delen:

  - wetgevende macht - bij het congres

  - uitvoerende macht - onder leiding van de president

  - rechtsprekende macht - het Hooggerechtshof

   

 • wat voor bevoegdheden heeft de president?

  - hij is staatshoofd, regeringsleider en opperbevelhebber van de strijdkrachten.

  - hij benoemt, met goedkeuring van het congres, ministers, belangrijke ambtenaren en leden van het Hooggerechtshof.

  - hij heeft recht wetten voor te stellen bij het congres.

  - hij kan zijn veto uitspreken, vetorecht , over wetten die in congres zijn aangenomen

 • wat betekent imperial presidency?
  sommige presidenten probeerde hun macht groter te maken dan de grondwet toestaat.
 • uit welke kamers bestaat het congres?
  de Senaat en het Huis van Afgevaardigden.
 • wat is het senaat?

  hierbij is iedere staat vertegenwoordigd door twee leden.

   

 • wat is het Huis van Afgevaardigden?
  hierbij is iedere staat vertegenwoordigd naar het aantal inwoners.
 • welke bevoegdheden heeft het Congres?

   - het kan wetten, de begroting en belangrijke benoemingen goed of afkeuren.

  - alleen het Congres heeft het recht de oorlog aan een land te verklaren: ook moet het Congres toestemming geven voor alle militaire uitgaven.

  - het kan met een impeachment procedure een president uit zn ambt zetten.

  - het kan een veto van de president weer opheffen met een tweederde meerderheid in beide Kamers.

   

   

 • hoeveel rechters heeft het Hooggerechtshof?
  9
 • wat mag de grondwet wel en niet?

  de grondwet mag niet worden gewijzigd. wel mag de grondwet met tweederde meerderheid in beide Kamers, worden aangevuld door middel van amendementen.
 • hoe wordt de regering van de Unie genoemd?
  de federale regering
 • de afzonderlijke deelstaten hebben, naast de grondwet van de Unie, ieder hun eigen grondwet. zij hebben veel vrijheid in de organisatie van hun eigen onderwijs, politie en rechtsspraak. federale wetgeving staat boven deelstaatwetgeving. deelstaten kunnen met behulp van eigen, nieuwe wetgeving proberen amendementen en federale wetten te omzeilen. bijv. de Jim Crow-wetten. (blz 21)
 • wat deden tegenstanders van uitbereiding van de slavernij in 1854?
  zij richten naar de nieuwe gebieden in het Westen de Republikeinse Partij op.
 • in de eerste helft van de 19e eeuw hoorden de presidenten tot de Whig-Partij (liberalen) of de Democratische partij (conservatieven).
 • wat waren de belangrijkste uitgangspunten van de Republikeinen?

  - afschaffing van de slavernij en daarna kwamen ze meer dan de Democraten op voor de zwarten.

  - free labor (vrije arbeid)

  - een krachtige overheid, die de industrie beschermde door invoerrechten te heffen.

   

 • wat waren de belangrijkste uitgangspunten van de Democraten?

  - handhaving van de slavernij na de de burgeroorlog van de overheersing van de banken in het zuiden.

  - zo min mogelijk bemoeienis van de federale overheid.

  - de rechten van de afzonderlijke staten.

   

 • wat waren vooral de aanhang van de republikeinen?

  - onder de burgerij in het Noorden

  - onder de zwarte bevolking

 • de pioniers wilden hun eigen gang gaan en waren niet gediend van een regelende federale overheid. de immigranten voelden zich achtergesteld door de in het Noorden heersende Republikeinse partij. 
 • de partijen veranderden van karakter en rol.

  de Republikeinen werden conservatier en ging vooral de belangen van de bourgeoisie (gegoede burgerij) dienen:

  - ze wezen veranderingen in de economie door federaal overheidsingrijpen af.

  - ze keerden zich na 1880 tegen de instroom van immigranten.

  - ze gingen regels op moreel terein belangrijker vinden. : bijv. het verbieden van de evolutieleer, van alcohol etc.

   

 • wat is de Big government?
  een grote rol van de overheid en daarom een groot ambtenarenapparaat.
 • wat waren gunstige omstandigheden voor een snelle industrialisatie?

  - natuurlijke hulpbronnen

  - voldoende goedkope arbeidskrachten

  - energieke ondernemers

  - een zich snel uitbreidend spoorwegnet

  - nieuw communicatiemiddel: de telegraaf

   

 • op 10 mei 1869 werden twee spoorlijnen-in-aanleg, van west naar oost en van oost naar west, met elkaar verbonden.
 • welke veranderingen aan het einde van de 19e eeuw kwamen er in het bedrijfsleven?

  - grote corporaties, trusts en kartels verdrongen veel kleine familiebedrijven.

  - opkomst massaproductie.

   

 • de grote ondernemers hadden meer politieke invloed en kregen steun van de federale overheid, bijv: door invoerheffingen op buitenlandse industieproducten.
 • deze partij had twee doelstellingen:

  - de idealen van het conservatieve, landelijke en kleinsteedse Amerika verdedigen tegen wat zij als de gevaren van het nieuwe industriele Amerika zagen.

  - de landbouw moderniseren en commercialiseren: zich meer richten op het maken van winst door productie voor de markt dan op productie voor het eigen bestaan.

 • wat is de AFL?

  american Federation of Labor.

  zij streefde slechts naar hogere lonen, verkorting van de werktijden en verbetering van de arbeidsomstandigheden.

 • Washington was 'fund raising' (fondsen werven) voor zijn scholen. daartoe vormde hij een uitgebreid netwerk van sympathisanten, zwart en blank, in Noord en Zuid. van Noordelijke miljonairs ontving hij miljoenen dollars.
 • wat is de NAACP?

  een partij die zich aanvankelijk vooral inzette om door rechtzaken, tot aan het Hooggerechtshof toe, een einde te maken aan de Jim Crow-wetten en aan het Lynchen.

  oprichter: W.E.B Du Bois, samen met anderen waaronder ook blanken. in 1909

 • waar werd een van de bekendste bedrijven in de VS met plantages in het buitenland opgericht?
  in 1899, United Fruit Company.
 • waarom ging de VS deelnemen aan de Eerste Wereldoorlog? (1917)

  de neutraliteit van de VS kwam onder grote druk te staan als gevolg van:

  - het torpederen van een Britse passagiersschip, de Lusitania, door een Duitse onderzeeer in maart 1915. hierbij kwamen 128 VS-burgers om.

  - de Duitse afkondiging van de onbeperkte duikbotenoorlog (februari 1917).

 • wat betekent de onbekende duikbotenoorlog?

  betekende dat ieder schip, van welke natonaliteit ook, dat op weg was naar of van Engeland, Frankrijk of Italie, zonder waarschuwing zou worden getorpedeerd.

  volgens de Duiters was de onbeperkte duibotenoorlog noodzakelijk als tegenmaatregel tegen de Geallieerde blokkade van de Duitse havens, waardoor de Duitse bevolking dreigde te verhongeren.

 • wat is de Red Scare?
  dat betekent de angst voor de rode (communistische) revolutie. 
 • wat waren de oorzaken van de Red Scare?
  - de Russische revolutie
  - Activiteiten van kleine communistische en socialistische partijen
  - Stakingen op grote schaal

 • wanneer verwierven de vrouwen stemrecht?
  in 1920
 • wat zijn de flappers?
  vrouwen die actie gingen voeren om dezelfde gelijkheid als mannen te krijgen.
 • wat was de beurskrach?
  de instorting van de aandelenhandel in de VS. de koersen daalden. het gevolg  was dat nu iedereen probeerde zijn aandelen te verkopen, waardoor de koersen nog verder zakten. 

 • wat waren de gevolgen van de beurskrach?
  - speculanten konden het geleende geld niet meer terugbetalen aan de banken.
  - veel banken konden daardoor niet meer aan hun verplichtingen voldoen en gingen failliet.
  - banken zegden leningen aan bedrijven op, waardoor veel ondernemingen failliet gingen. 
  - banken verstrekten geen leningen meer voor de aankoop van consumptiegoederen, waardoor veel bedrijven moesten inkrimpen of sluiten.
  - miljoenen Amerikanen verloren hun baan.
 • AAA: Agriculture Adjustment Act - gaven subsidies aan boeren die hun productie wilden beperken. 

  NIRA: National Industrial Recovery Act - het bedrijfsleven, per sector, werd uitgenodigd om met de overheid afspraken te maken om overproductie te voorkomen en de werkomstandigheden te verbeteren.

  NRA: National Recovery Administration - moest de doelstellingen van de NIRA verwezenlijken. 
 • veel mensen geloofde in hem omdat hij ook tegenslagen in zijn leven had overwonnen. zoals polio in beide benen. 
  vele gingen hem beschouwen als de vader van het witte huis door zijn praatjes naar de bevolking toe. 
 • verdwijning depressie in de Tweede Wereldoorlog:

  - de productie van de VS verdubbelde tijdens de oorlogsjaren, vooral doordat de overheid enorme hoeveelheden oorlogsmaterieel bestelde. 
  in het topjaar 1944 produceerde de oorlogsindustrie van de VS tweemaal zoveel als alle tegenstanders samen (DUIT, ITAL, JAPAN)

  - door deze enorme uitbereiding vd industrie en door de dienstplicht verdween de werkeloosheid bijna geheel.
 • welke bijdrage leverde de zwarte bevolking aan WO1?
  - het aantal zwarte mannen en vrouwen in de wereldbevolking nam sterk toe.
  - zwarte mannen dienden in het leger van de VS.

 • wat is de UNIA?
  Universal Negro Improvement and Conservation Association.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Door samenwerking tussen staat en grote ondernemers zou er een New Capitalism ontstaan. Waar zorgde het New Capitalism voor?
Arbeiders worden niet meer uitgebuit en de bevolkingslagen zullen in harmonie samenleven.
Wat was de reactie van de tegenstanders van gelijke rechten?
 • Op lokaal niveau met geweld en de tegenstanders zetten de politie en National Guard in.

 • In het Zuiden kregen ze steun van de rechterlijke macht. In rechtszaken werden zwarten vaak zwaarder bestraft dan blanken.

 • De Ku Klux Klan leefde weer op.

Wat is de Tonkin-resolutie en wanneer was dat?
Augustus 1964. Johnson kreeg volmacht om grondtroepen naar Vietnam te sturen.
Wat is de Cuba crisis?
De Cubaanse leider, Fidel Castro, wendde zich voor steun bij Nikita Chroesjtsjov. Deze liet in 1962 raketten op Cuba installeren. Dat leidde in oktober 1962 tot een confrontatie met de VS. Kennendy koos voor een volledige blokkade naar Cuba. Hierdoor konden schepen van de VS Russische schepen tegen houden. Ook meldde Kennedy op tv dat elke raket afgevuurd vanaf Cuba, een kernraket op de SU zou opleveren. Uiteindelijk keerden de Russische schepen om. 

Resultaat:
Kennedy verklaarde dat de VS Cuba nooit zal aanvallen.
Chroesjtsjov haalde de raketten van Cuba terug en liet de raketbases afbreken.

Welke resultaten had de Cuba crisis nog meer?
 • De VS en de SU legden een 'hot line' aan: een directe telexverbinding tussen Washington en Moskou, om in geval van een crisis sneller met elkaar te kunnen communiceren.
 • Verbod van kernbomproeven in de atmosfeer en onder water.
Wat is een 'massive retaliation'?
Massale vergelding door middel van kernwapens bij communistische agressie. 
Wat is de Dominotheorie?
Wanneer een land in Zuidoost-Azië communistisch zou worden, veel andere landen als dominostenen zouden omvallen en ook communistisch worden. 
Wat betekent 'McCarthyisme' ?
Een jacht op mensen die ervan werden verdacht communistisch gezind te zijn. Het ging hem in werkelijkheid niet alleen om de Communisten maar meer om het treffen van vooruitstrevende Democraten en andere Amerikanen. 
Wanneer besloot Truman ook in Azië en Korea de Containment politiek toe te passen? En wat was daar de aanleiding voor?
In 1950, nadat China ook communistisch werd.

Welke gebeurtenissen waren er eind jaren '40?
 • Juni 1948: crisis rond Berlijn.
  Stalin riep een blokkade van West-Berlijn op. Hierdoor moest Amerika West-Berlijn per vliegtuig bevoorraadden. 
 • Vanaf 1949 had de SU eveneens de beschikking over een atoombom.
 • 1949 werd China communistisch.