Summary De wereld en Nederland. Een sociale en economische geschiedenis van de laatste duizend jaar.

-
ISBN-10 9461052693 ISBN-13 9789461052698
356 Flashcards & Notes
9 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "De wereld en Nederland. Een sociale en economische geschiedenis van de laatste duizend jaar.". The author(s) of the book is/are Karel Davids Marjolein ' t Hart. The ISBN of the book is 9789461052698 or 9461052693. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - De wereld en Nederland. Een sociale en economische geschiedenis van de laatste duizend jaar.

 • 1.1 Algemene inleiding

 • Wat is het verschil tussen een actorgerichte en structuur gerichte invalshoek?
  Structuurgericht: grootschalige anonieme processen
  Actorgerichte: invloed van mensen met gevoelens, overtuigingen, ideeën etc.
 • Wat is de great divergence?
  Aan de Engelse kust ontstond een nieuw economisch centrum door de industriële revolutie. Dit zorgde voor een stees cherper verschil in welvaart tussen NW- Europa en Azië. Op wereldschaal.
 • Wat is de little divergence?
  Het verschuiven van het economisch zwaartepunt van het MZ gebied naar de Atlantische kust en Noordzee gebied. Zo verwierf NW-Europa een voorsprong in productiviteit en inkomen. Binnen Europa.
 • Wat bedoeld men met het begrip globalisering?
  De uitbreiding en intensivering van relaties (economisch, cultureel, sociaal, politiek, ecologisch) tussen mensen op wereldwijde schaal.
 • Hoe kan moderniteit worden opgevat?
  Als een  programma van kernwaarden die worden nagestreeft. Zoals:
  • gelijkheid
  • economische groei
  • individuele vrijheid
  • emancipatie
 • Waarom gebruikt men de term modernisering niet meer als overkoepelend begrip?
  Omdat dit te veel suggereert dat de weg naar de moderne samenleving voor ieder gelijk is en zo ook het eindpunt. Terwijl de diversiteit in eindpunt en weg er naartoe groot is.
 • Welke twee tegenovergestelde trenden zijn te merken?
  De samenleving is op zoek naar een besloten identiteit om duidelijkheid te scheppen. Historiografie gaat zich juist meer buiten de grenzen begeven, een land bekijken ten midden van de wereld.
 • Wat zijn de leidende vragen van dit boek?
  - Waarin zitten de verschillen of overeenkomsten tussen de ontwikkeling in Nederland en die in andere landen?
  - In hoeverre is de Nederlandse geschiedenis beïnvloed door andere landen?
  - In hoeverre heeft nederland invloed uitgeoefend op ontwikkelingen elders?
 • Wat zijn kenmerken van de economisch/sociale benadering?
  - Hoe grote veranderingen werden ervaart door gewone mensen?
  - Het bekijken van groepsaspecten en criteria, en hoe deze groepen zich tegenover elkaar bewegen (conflict, vorming, onderscheiden, overeenstemming.)
  - Aandacht voor zowel korte als lange termijn. Focus op ontwikkelingen.
  - Probleemgericht werken
 • Wat zijn de drie basisproblemen?
  1. Inkomen: verwerving en verdeling van inkomen.
  2. Macht: vorming en verdeling van macht.
  3. Risico's: de kwetsbaarheid van het bestaan.
 • Wat zijn mentale constructies?
  Het handelen van mensen gebaseerd op hun gewoontes, tradities, ideeën, overtuigingen of geloofsopvattingen.
 • De drie basisproblemen en mentale constructies hebben onderling invloed op elkaar, waar de mentale constructies centraal staan. Dit komt omdat de drie basisproblemen voortkomen uit deze basis van normen en waarden.
 • 1.2 Inleiding bij deel I

 • Wat zijn belangrijke punten in de bevolkingsontwikkeling en natuurlijke omgeving vanaf de jaren 1000?
  - Het overwicht van het platteland bleef de komende eeuwen bestaan hoewel er weel meer urbanisatie optrad
  - tegen 1800 waren er 6 steden met 1 mln inwoners: Beijing, Canton, Edo, Istanbul, Parijs en London
  - het klimaat werd kouder van 1570-1730, na een warmere periode. Deze heeft invloed op de bevolkingsgroei
  - In de het midden van de 14e eeuw brak ook de pest uit
 • Welke versnellingsfasen op het gebied van connecties tussen werelddelen zijn er? Wat voor connecties waren dit?
  - 1000-1300
  - 1500-1650

  - commercieel en militair-politiek
  met
  - sociale, culturele, ecologische aspecten
 • Wat zijn de kenmerken van de eerste versnellingsfase?
  De dominante rol van het Midden-Oosten en Centraal en Oost-Azie, en de ondergeschikte rol van Europa. Uitbreiding van de Chinese en Mongoolse rijken zetten de belangrijkste punten aan het MZ-gebied en het oosten daarvan.
 • Wat zijn de kenmerken van de tweede versnellingsfase?
  De dominante rol van Europa, waardoor het een kerngebied werd. Op grote schaal vond er overzeese intercontinentale handel deel met de connecties die hierbij nodig waren.
 • Welke verschillende visies over de geboorte van de globalisering bestaan er?
  - Aankomst van Columbus
  - 1571, totstandkoming zilver verbinding: gevolgen globaal op economisch, demografisch en ecologisch gebied
  - ontstaan internationale goederenmarkten
 • Hoe uitte globalisering zich en in welke aspecten?
  - mobiliteit: men ging verhuizen naar waar de verbindingen beter waren (stad, zee)
  - cultuur: men kwam makkelijker in aanraking met andere culturen, geloven, teksten, maar ook mode en eten
  - ecologisch: verspreiding van dieren, planten, ziektes
 • Veranderingen in de 3 basisproblemen?
  inkomen: er veranderde vrijwel niet. pas in de industriële revolutie

  macht: vorming van staten nieuwe systeem door centralisatie en bureaucratisering

  risico: de risico's van het bestaan bleven vrijwel gelijk
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.