Summary De wereld en Nederland. Een sociale en economische geschiedenis van de laatste duizend jaar.

-
ISBN-10 9461052693 ISBN-13 9789461052698
374 Flashcards & Notes
13 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "De wereld en Nederland. Een sociale en economische geschiedenis van de laatste duizend jaar.". The author(s) of the book is/are Karel Davids Marjolein ' t Hart. The ISBN of the book is 9789461052698 or 9461052693. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - De wereld en Nederland. Een sociale en economische geschiedenis van de laatste duizend jaar.

 • 1.1 Algemene inleiding

 • Wat is de little divergence?
  Het verschuiven van het economisch zwaartepunt van het MZ gebied naar de Atlantische kust en Noordzee gebied. Zo verwierf NW-Europa een voorsprong in productiviteit en inkomen. Binnen Europa.
 • Wat bedoeld men met het begrip globalisering?
  De uitbreiding en intensivering van relaties (economisch, cultureel, sociaal, politiek, ecologisch) tussen mensen op wereldwijde schaal.
 • Hoe kan moderniteit worden opgevat?
  Als een  programma van kernwaarden die worden nagestreeft. Zoals:
  • gelijkheid
  • economische groei
  • individuele vrijheid
  • emancipatie
 • Waarom gebruikt men de term modernisering niet meer als overkoepelend begrip?
  Omdat dit te veel suggereert dat de weg naar de moderne samenleving voor ieder gelijk is en zo ook het eindpunt. Terwijl de diversiteit in eindpunt en weg er naartoe groot is.
 • Welke twee tegenovergestelde trenden zijn te merken?
  De samenleving is op zoek naar een besloten identiteit om duidelijkheid te scheppen. Historiografie gaat zich juist meer buiten de grenzen begeven, een land bekijken ten midden van de wereld.
 • Wat zijn de leidende vragen van dit boek?
  - Waarin zitten de verschillen of overeenkomsten tussen de ontwikkeling in Nederland en die in andere landen?
  - In hoeverre is de Nederlandse geschiedenis beïnvloed door andere landen?
  - In hoeverre heeft nederland invloed uitgeoefend op ontwikkelingen elders?
 • Wat zijn kenmerken van de economisch/sociale benadering?
  - Hoe grote veranderingen werden ervaart door gewone mensen?
  - Het bekijken van groepsaspecten en criteria, en hoe deze groepen zich tegenover elkaar bewegen (conflict, vorming, onderscheiden, overeenstemming.)
  - Aandacht voor zowel korte als lange termijn. Focus op ontwikkelingen.
  - Probleemgericht werken
 • Wat zijn de drie basisproblemen?
  1. Inkomen: verwerving en verdeling van inkomen.
  2. Macht: vorming en verdeling van macht.
  3. Risico's: de kwetsbaarheid van het bestaan.
 • Wat zijn mentale constructies?
  Het handelen van mensen gebaseerd op hun gewoontes, tradities, ideeën, overtuigingen of geloofsopvattingen.
 • De drie basisproblemen en mentale constructies hebben onderling invloed op elkaar, waar de mentale constructies centraal staan. Dit komt omdat de drie basisproblemen voortkomen uit deze basis van normen en waarden.
 • 1.2 Inleiding bij deel I

 • Wat zijn belangrijke punten in de bevolkingsontwikkeling en natuurlijke omgeving vanaf de jaren 1000?
  - Het overwicht van het platteland bleef de komende eeuwen bestaan hoewel er weel meer urbanisatie optrad
  - tegen 1800 waren er 6 steden met 1 mln inwoners: Beijing, Canton, Edo, Istanbul, Parijs en London
  - het klimaat werd kouder van 1570-1730, na een warmere periode. Deze heeft invloed op de bevolkingsgroei
  - In de het midden van de 14e eeuw brak ook de pest uit
 • Welke versnellingsfasen op het gebied van connecties tussen werelddelen zijn er? Wat voor connecties waren dit?
  - 1000-1300
  - 1500-1650

  - commercieel en militair-politiek
  met
  - sociale, culturele, ecologische aspecten
 • Wat zijn de kenmerken van de eerste versnellingsfase?
  De dominante rol van het Midden-Oosten en Centraal en Oost-Azie, en de ondergeschikte rol van Europa. Uitbreiding van de Chinese en Mongoolse rijken zetten de belangrijkste punten aan het MZ-gebied en het oosten daarvan.
 • Wat zijn de kenmerken van de tweede versnellingsfase?
  De dominante rol van Europa, waardoor het een kerngebied werd. Op grote schaal vond er overzeese intercontinentale handel deel met de connecties die hierbij nodig waren.
 • Welke verschillende visies over de geboorte van de globalisering bestaan er?
  - Aankomst van Columbus
  - 1571, totstandkoming zilver verbinding: gevolgen globaal op economisch, demografisch en ecologisch gebied
  - ontstaan internationale goederenmarkten
 • Hoe uitte globalisering zich en in welke aspecten?
  - mobiliteit: men ging verhuizen naar waar de verbindingen beter waren (stad, zee)
  - cultuur: men kwam makkelijker in aanraking met andere culturen, geloven, teksten, maar ook mode en eten
  - ecologisch: verspreiding van dieren, planten, ziektes
 • Veranderingen in de 3 basisproblemen?
  inkomen: er veranderde vrijwel niet. pas in de industriële revolutie

  macht: vorming van staten nieuwe systeem door centralisatie en bureaucratisering

  risico: de risico's van het bestaan bleven vrijwel gelijk
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn de drie hoofdthema´s van hoofdstuk 8?
- Staatsvorming
- Democratisering 
- sociale politiek
Waarom klopt het Marxistische model niet helemaal met de werkelijkheid?
Dit model geeft een te simpel beeld. De rol van steden, de burgerij en instituties spelen ook een belangrijke rol in de verandering van een feodale maatschappij naar een industriële maatschappij.
Op welke manier kon er volgens het Marxistische model wel economische groei ontstaan?
Dit kon alleen door een klassenstrijd. Dan zouden de horige boeren in opstand komen tegen hun landheer en verder gaan met gezinsproductie. Volgens Marx gebeurde dit in bijvoorbeeld Engeland rond 1400.
Wat is het Marxistische model?
Dit model verklaart het gebrek aan economische groei voor 1800 door het verschil in belangen van de verschillende klassen. Marx noemt de pre-industriële samenleving 'feodaal', wat inhoudt dat er een landheer was en horige boeren. Beide partijen hadden andere belangen, waardoor er geen economische groei plaats kon vinden.
Op welke manier kwam het Malthusiaans model niet helemaal overeen met de werkelijkheid?
De voedselprijzen konden niet alleen stijgen door bevolkingsgroei, maar ook bijvoorbeeld door oorlog. Verder kon er aan het malthusiaans plafond ontkomen worden door migratie of door import van voedsel. Ook kon het malthusiaans plafond steeds wat 'opgerekt' worden door de verbetering van de voedselproductie of de vergroting van de landbouwgrond door ontginning.
Wat is de preventive check?
Via de preventice checks kon men ontkomen aan de positive check door de bevolkingsgroei te beperken. Dit kon vooral door op latere leeftijd te trouwen en kinderen te krijgen, zodat er minder kinderen geboren werden.
Wat is de positive check?
Dit is het verschijnsel binnen het Malthusiaanse model waarbij de bevolking te groot is geworden. Er zal dan te weinig voedsel zijn om iedereen te kunnen voeden. De prijzen van het voedsel zullen stijgen, waardoor het arme deel van de bevolking het voedsel niet meer kan betalen. Hierdoor sterft een deel van de bevolking aan de honger.
Wat is het Malthusiaanse model?
In het model van Malthus wordt de afwezigheid van grote economische groei verklaard door middel van het Malthusiaanse plafond. Dit houdt in dat er maar een beperkt aantal mensen gevoed kan worden met de oppervlakte van het land. Als de bevolking dus snel groeit, komt er honger en zullen er weer mensen sterven. Op deze manier kan er nooit grote bevolkingsgroei en dus ook geen economische groei plaatsvinden.
Op welke manier ontstond er mobiliteit door de globalisering voor 1800?
- migratie: mensen gingen op zee werken of verhuisden naar de kolonies
- ideeën: Griekse boeken werden vanuit de Islamitische wereld naar Europa verspreid. Door de Mongolen kwam er kennis over China naar Europa
- religies: de islam kwam door de handel tot ver in Afrika en Azië, het christendom verspreidde zich over de hele wereld door de handel
- cultuur: felle kleding uit India kwam in de mode in Afrika
- planten en dieren: nieuwe gewassen door de handel zorgde voor bevolkingsgroei in China door een hogere voedingswaarde
- ziektes: met de handel kwamen ook ziektes mee, zoals de pest naar Azië
Waarom was er volgens veel economische historici nog geen sprake van globalisering voor 1800, maar volgens sociaal-historici wel?
Economische historici menen dat er pas echt sprake is van globalisering als er een internationale markt is, dus met een prijs die overal ongeveer gelijk is. Hiervan was voor 1800 nog geen sprake. Sociaal-historici bekijken de globalisering niet uit een economisch perspectief, waardoor er al voor 1800 sprake zou zijn van globalisering. Dit zou dan vooral te zien zijn aan de consumptie die veranderde door de goederen uit het buitenland.