Summary De wereld van Sofie

-
211 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "De wereld van Sofie". The author(s) of the book is/are Jostein Gaarder. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - De wereld van Sofie

 • 1 Het mythische wereldbeeld

 • Waarin verschillen natuurlijke verklaringen en mythische verklaringen van elkaar?
  Een mythische verklaring is verhalend van aard en vindt haar verklaringsgrond mede in de handelingen en de bemoeienis van de godenwereld met de aardse werkelijkheid. Een natuurlijke verklaring erkent de natuur zelf als de enig mogelijke verklaringsgrond. Elke verwijzing naar het bovennatuurlijke, transcendente, de godenwereld etc. wordt binnen het natuurlijke denken implausibel geacht. 
 • 2 De natuurfilosofen

 • Welke ontwikkeling vond er plaats in de Griekse tijd?
  Een ontwikkeling van een mythische denkwijze naar een manier van denken gebaseerd op ervaring en verstand. 
 • Wat was het doel van de eerste Griekse filosofen?
  Het vinden van natuurlijke verklaringen voor de natuurprocessen.
 • Hoe verschilt de huidige opvatting over de vraag waar alles vandaan komt van die van de Grieken?
  Tegenwoordig gaan we er vanuit dat iets ooit uit niets moet zijn ontstaan.
  De Grieken namen aan dat iets altijd al had bestaan.
 • Wat was de belangrijkste vraag voor de Griekse natuurfilosofen?
  Hoe waren de veranderingen in de natuur mogelijk?
 • Waar waren de eerste filosofen het met elkaar over eens?
  Dat er een oerstof moest zijn die alle veranderingen in de natuur bewerkstelligde.
 • De natuurfilosofen zetten een eerste stap in de richting van een wetenschappelijke denkwijze. 
 • Waar bestond het project van de eerste filosofen uit?
  Vragen over de oerstof en de veranderingen in de natuur. 
 • 3 Drie filosofen uit Milete

 • Wat was volgens Thales de oorsprong van alles (de oerstof)?
  Water.
 • Wat is er metafysisch aan de opvatting van Thales?
  Hij zegt dat ‘alles van de goden is vervuld’. Deze verwijzing naar de goden kan volgens ons denken niet empirisch worden gefundeerd en overstijgt daarmee de strikte ontologie of zijnsleer. 
 • Wat is de oerstof volgens Anaximander?
  Het grenzeloos onbepaalde. 
 • Wat is de oerstof volgens Anaximenes?
  lucht of nevel. (hij dacht dat water samengeperste lucht was). 
 • 4 Niets kan uit niets ontstaan

 • Met welke vraag hielden de Eleaten zich onder andere bezig?
  Hoe kan een stof plotseling veranderen en iets heel anders worden?
 • Wie was de bekendste Eleaat?
  Parmenides. 
 • Wat dacht Parmenides?
  Alles wat bestond was er altijd al geweest. Niets kan uit niets ontstaan. Er is geen enkele verandering mogelijk. Hij was een rationalist: vertrouwde niet op zijn zintuigen.
 • 5 Alles stroomt

 • Wat was de opvatting van Heraclitus over de natuur?
  De natuur wordt vooral gekenmerkt door voortdurende veranderingen. Alles stroomt. We kunnen niet tweemaal in dezelfde rivier stappen: Zowel de rivier als jij zijn anders geworden. 
 • Wat zij Heraclitus over tegenstellingen?
  Deze zijn er constant in onze wereld, en ze drukken hun stempel over onze opvattingen over dingen. 
 • Hoewel wij niet altijd hetzelfde denken, is er volgens Heraclitus een soort wereldverstand (God, logos). Dit stuurt alles wat er in de wereld gebeurt. Iedereen heeft dit gemeenschappelijk en moet zich er naar richten.
 • Wat is volgens Heraclitus het iets dan aan alles ten grondslag ligt?
  God  of logos. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waarom is Marx tegen het kapitalisme?
Omdat je dan arbeider bent voor een ander. Jij beinvloedt de natuur door arbeid, maar de natuur beinvloedt jou weer. Als jij dus werkt voor een ander wordt je een vreemde voor jezelf. Je draagt je bestaan dus over aan de burgerij. 
Hoe wordt in een maatschappij bepaald wat het goede is volgens Marx?
Door de heersende klasse
Wat bepaalt volgens Marx de politieke en ideologische ideeen in een samenleving?
De produktiewijze
In welke drie niveaus kun je de basis onderverdelen?
 • produktievoorwaarden (klimaat & grondstoffen) bepaalt de grenzen en wat voor soort cultuur
 • produktiekrachten (gereedschap, werktuigen)
 • produktieverhoudingen (werkverdeling en bezitsverhouding)
Waarom was Marx een dialectisch materialist?
Omdat hij inziet dat er een wederzijdse verhouding tussen basis en bovenbouw bestaat. 
Wat is volgens Marx de bovenbouw van de maatschappij?
Denkwijze, politiek, wetten, godsdienst, moraal, filosofie, wetenschap
Wat is volgens Marx de basis van de maatschappij?
materiele, sociale en economische omstandigheden. 
Formuleer "existentie gaat vooraf aan de essentie" anders. 
Dat je bent, gaat vooraf aan wat je bent. 
Leg uit waarom het menselijk denkvermogen volgens Kant tekortschiet bij vier echt grote filosofische vraagstukken (antinomieën) en wij deze vragen nooit met zekerheid kunnen beantwoorden. 
Of de mens een onsterfelijke ziel heeft, of God bestaat, of de natuur ondeelbare deeltjes bestaat en of het helaal eindig of oneindig is, voor al deze zaken schiet het menselijk denkvermogen tekort. Dat komt omdat er voor deze dingen geen ‘ervaring materiaal’ is dat behandeld kan worden door de rede. 
Waarom meent Kant dat wij een onderscheid moeten maken tussen das Ding an sich en das Ding für mich?
We kunnen niet weten hoe de dingen ‘op zich’ zijn. We kunnen alleen weten hoe de dingen zich aan mij voordoen.