Summary Deontologie

-
592 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Deontologie

 • 1 Inleiding

 • Inleiding
  Inleiding
 • 1.1 Deontologie en tuchtrecht

 • Klassieke omschrijving van deontologie: het geheel van gedragsregels, zowel geschreven als ongeschreven, die de professionele verplichtingen uitmaken die rusten op diegenen die behoren tot een bepaalde beroepsgroep en die zowel  betrekking hebben op hun interne verhoudingen (tussen leden van de beroepsgroep) als op hun verhouding met derden, in het licht van de finaliteit van het betrokken beroep.
 • Welke twee soorten derden zijn er waarop de deontologie speelt?
  1) andere beroepsgroepen
  2) cliënten
 • Wat is de finaliteit van de deontologie?
  De maatschappelijke functie van de beroepsgroep zo goed mogelijk te vervullen
 • 1.1.1 definitie en kritiek

 • Welk onderscheid kan er gemaakt worden in het begrip deontologie?
  • Deontologie in de enge zin
  • Disciplinaire regelen
 • Wat is deontologie in de enge zin?
  de geschreven of ongeschreven regelen die erover waker dat de jurist zijn functie op een maatschappelijk verantwoorde wijze vervult en die hoofdzakelijk betrekking hebben op de verhouding tussen de jurist en de rechtzoekende.


  • het moet omdat het hoort in het hoger algemeen belang, in het licht van art. 6 EVRM

  • legal ethics of professional responsibility

  • focus: verhouding jurist en rechtzoekende
 • Wat zijn disciplinaire regelen?
  Regelen die ertoe strekken de interne cohesie of het aanzien van het beroep naar buiten toe te handhaven

  • het moet omdat het moet

  • doel: hoffelijkheid binnen de beroepsgroep bv. volgorde zaken, aangetekende brieven tussen advocaten, publiciteit,  ...
 • Wat is tuchtrecht?
  Dit is een instrument om de deontologische en disciplinaire regelen te handhaven/sanctioneren.
 • Leg het verschil tussen een tuchtmaatregel en een ordemaatregel uit adhv volgende begrippen: motief, schadeverwekkend effect, legaliteitsbeginsel
  Tuchtmaatregel
  • Motief: straffen personeelslid
  • Schadeverwekkend effect: boeten voor schuldig gedrag
  • Legaliteitsbeginsel: nulla poena sine lege (geen straf zonder wet, enkel de in de wet opgenomen straffen kunnen worden opgelegd)


  Ordemaatregel
  • Motief: goede werking van de dienst, geen schuldvraag
  • Schadeverwekkend effect: last in het belang van de goede werking van de dienst
  • Legaliteitsbeginsel: nulla poena sine lege geldt niet
 • Wat is een gedragscode?
  Dit is een codificatie van deontologische regelen
 • 1.2 Onderscheid tussen deontologie en moraal

 • Wat zijn de twee verschillen tussen deontologie en moraal?
  Deontologie
  • rechtsnormen en sancties
  • groepsrecht

  Moraal
  • beroep op individuele geweten
  • persoonlijk
 • Waarom is ethiek een belangrijke hulpwetenschap van de deontologie?
  Er zijn veel situaties waarbij de deontologie niet wit of zwart is, of er geen deontologische regel is. Dan zal men beroep moeten doen op eigen moraal.

  Bv. SOA Jim Carrey & arts

  Deontologie heeft niet op elk ogenblik een antwoord, dit is waar deontologie en moraal samenlopen.
 • 1.3 Het onderscheid tussen tuchtrecht en strafrecht

 • Wat zijn de 6 verschillen tussen tuchtrecht en strafrecht?
  1. Groepsrecht / Geldt voor iedereen
  2. Belang groep en algemeen belang / Algemeen belang
  3. Besloten kring: berechting door peers (EHRM vs HvJ) / Openbaar ministerie en strafgerechten
  4. Beperkte gelding legaliteitsbeginsel nl. nulla poena sine lege /nulla poena + nullum crinem sine lege
  5. Art. 6§1 EVRM / art. 6 EVRM
  6. Maximaal moreel besef / minimaal moreel besef
 • Leg uit: tuchtrecht is groepsrecht / strafrecht geldt voor iedereen
  Tuchtrecht: alle beroepsbeoefenaars hebben dezelfde regels
  Strafrecht: overstijgt beroepsgroep en geldt voor eenieder
 • Leg uit: besloten kring / strafgerechten
  Tuchtrecht: intern gehandhaafd door mede-beroepsbeoefenaars. Verschil opvatting EHRM en HvJ.
  Strafrecht: gehandhaafd door rechtscolleges opgesomd in GW
 • Wat houdt de beperkte werking van het legaliteitsbeginsel bij het tuchtrecht in?
  Enkel nulla poena sine lege geldt nl. enkel de in de wet bepaalde straffen kunnen worden opgelegd. Nullum crinem geldt dus niet nl. enkel vervolging mogelijk voor de handelingen die uitdrukkelijk zijn bepaald. 

  Waarom? Deontologische regels zijn vaak open normen waarbij aan de eer en de waardigheid wordt getoetst.
 • In welke mate zijn de waarborgen van art. 6 EVRM van toepassing? In welke arresten wordt dit besproken?
  Art. 6§1 geldt ook in tuchtprocedures. §2-3 hebben specifiek betrekking op strafrechtelijke vervolgingen en zijn nvtp.

  • EHRM 1981: Le Compte, Van Leuven en De Meyere t. België
  • HVJ: Wilson t. ORde des avocats du barreau de Luxembourg
 • Leg het arrest Lecompte, Van Leuven en de Meyere t. België van het EHRM uit.
  Vraag: is art. 6§1 EVRM wel van toepassing? Betwisting van burgerlijke rechten en verplichtingen nl. het uitoefenen van zijn beroep.

  Schending? 
  • Samenstelling tuchtcollege is geen probleem: feit dat de provinciale raad en de RvB alleen bestaan uit artsen is geen schending van onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Er was ook geen schijn van partijdigheid.

  • Wel een probleem is de openbaarheid van de terechtzitting. 


  Toepassing §2-3?Vormt een tuchtrechtelijke vervolging een strafvervolging in de zin van art. 6EVRM? EHRM verduidelijkt de Engel criteria:
  1. Statuut in de betrokken lidstaat zelf
  2. Aard van de overtreding
  3. Ernst van de sanctie

  Hier nvtp!
  Voor feiten zie p. 14 ev.
 • Leg het arrest Wilson van het HVJ uit.
  Is het een probleem wanneer een tuchtcollege is samengesteld uit medeberoepsbeoefenaars?

  Voldoet men wel aan de definitie van rechter nl. onafhankelijk en onpartijdig?

  Hof: tuchtcolleges voldoen niet aan de omschrijving van een rechter omdat er minstens een schijn van partijdigheid is. Het feit dat er cassatieberoep mogelijk is, is irrelevant want het is geen derde aanleg. 

  => een onafhankelijk en onpartijdig tuchtcollege impliceert dat minstens één van beide feitelijke aanleggen bestaat uit een niet-beroepsbeoefenaars. 

  Art. 6§1 is van toepassing.
 • Hoe verhouden het tuchtrecht en het strafrecht zich?
  Le criminel tient le disciplinaire en état geldt niet. De tuchtrechter hoeft niet te wachten. 

  Art. 415, lid 2 Ger. W.: de tuchtvordering staat los van de strafvordering en van de burgerlijke vordering.
 • Welke 2 gevolgen kan men afleiden uit de autonomie van de tuchtvordering?
  1. Geen sprake van le crimineel tien le disciplinaire en etat. De tuchtrechter moet nooit wachten op de beslissing van de strafrechter.
  2. Ne bis in idem geldt enkel binnen het strafrecht: er worden zeer verschillende sancties opgelegd en geldt dus niet tussen een tucht- en strafrechtelijke sanctie
 • Nuanceer de autonomie van de tuchtvordering in het licht van het strafrecht.
  Het gezag van gewijsde van de strafrechtelijke uitspraak mbt feiten geldt.

  In een tuchtprocedure moet men rekening houden met de strafrechtelijke uitspraak wat betreft de feiten. 

  DUS
  • een strafrechtelijke vervolging schorst een tuchtrechtelijke vervolging niet.
  • wel gezag van gewijsde erga omnes
  • soms verantwoord om uitspraak van strafrechter af te wachten igv betwisting over feiten. Als de feiten vast staan, hoeft hij niet te wachten. 

  Hypothese: tuchtrechtelijke veroordeeld en strafrechtelijk vrijgesproken? Procedure van herziening mogelijk voor gerechtelijke ambten.
 • Wanneer begint de redelijke termijn te lopen?
  Vanaf het ogenblik dat een vervolging wordt opgestart.
 • Wanneer begint de verjaringstermijn in het burgerlijk recht te lopen?
  Vanaf de dag van de feiten.
 • Wanneer begint de verjaringstermijn in het tuchtrecht te lopen?
  Vanaf het ogenblik dat de tuchtoverheid kennis neemt van de feiten.
 • Is er een schending van het gelijkheidsbeginsel wanneer de redelijke termijn geldt bij tuchtrecht als algemeen rechtsbeginsel?
  GwH: Nee, maar redelijke termijn biedt minder bescherming dan een verjaringstermijn omdat ze pas begint te lopen vanaf het ogenblik van opstarten van de procedure.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Advocaat
Advocaat
Notaris
Notaris
Magistraat
Magistraat
Inleiding
Inleiding
Wanneer vangt de verjaringstermijn aan?
Bij het beëindigen van de taak: open criterium
 • beoordeling per geval door rechter
 • bv. versturen eindstaat ereloon en kosten
 • overlijden cliënt
 • overlijden advocaat
Welke bepaling is relevant voor de verjaring van AH van de advocaat? En voor welke gevallen geldt die termijn?
Art. 2276bis §1 BW: 5 jaar
 • beroepsaansprakelijkheid, ook buitencontractueel
 • voor bewaring van stukken
 • voor het innen van het ereloon
Wat voor soort AH heeft de advocaat tav derden? tav wie?
Een buitencontractuele aansprakelijkheid tav van:
 • confraters: bv. niet op hoogte brengen van betekening 
 • magistraten: eerbied aan de dag leggen
 • derden
Wat indien de advocaat om een provisie vraagt die niet wordt betaald, wat kan hij doen?
Iedere dienstverlening stopzetten? Genuanceerd:
 • kan zich beroepen op de ENAC
 • moet de cliënt behoorlijk in kennis stellen en hij moet de nodige diensten blijven verstrekken igv dringend
In welke mate is de stagiair aansprakelijk in eigen dossiers?
De stagiair is aansprakelijk voor fouten die hij in zijn eigen dossiers maakt
 • = contractuele aansprakelijkheid
In welke mate kan de cliënt de stagiair eventueel mee aansprakelijk stellen? Welk onderscheid wordt er gemaakt?
1) Onderlastgeving: het stellen van een proceshandeling/rechtshandeling
 • stagiair treedt op als onderlasthebber
 • lasthebber en onderlasthebber blijven beiden aansprakelijk
 • cliënt kan zowel de advocaat als de stagiair AH stellen wanneer een bepaalde proceshandeling niet correct werd uitgevoerd
 • tenzij: client heeft aanvaard dat advocaat zich laat vervangen


2) Onderaanneming: inhoudelijk aspect
 • immuniteit van uitvoeringsagent