Summary Development through the lifespan

-
ISBN-10 0205705901 ISBN-13 9780205705900
1244 Flashcards & Notes
72 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Development through the lifespan". The author(s) of the book is/are Laura E Berk. The ISBN of the book is 9780205705900 or 0205705901. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Development through the lifespan

 • 5 Cognitive Development in Infancy and Toddlerhood

 • Wat houdt the theorie van Piaget in?
  Ontwikkeling is in te delen in (4) stadia. 
 • Welke 4 stadia zijn er in Piaget's theorie?
  Sensomotorisch (0-1 jaar)
  Preoperationeel (2-7 jaar)
  Concreet operationeel (6-12 jaar)
  formeel operationeel (vanaf 11 jaar)
 • Wat is een schema?
  Georganiseerde kennis over een persoon, object of gebeurtenis (=mentale representatie). Bijvoorbeeld: wat is een verjaardag?
 • Wat is adaptie?
  Dit is het opbouwen van schema's doormiddel van directe interactie met de omgeving
 • Wat is accommodatie?
  Dit is het maken van een nieuw schema. Bijvoorbeeld: een feestdag (kerstmis etc.) is geen verjaardag
 • Wat is assimilatie?
  Dit is het aanpassen van een bestaand schema. Bijvoorbeeld. Niet alleen kindjes zijn jarig, ook ouders. 
 • Bij wat is het equilibrium (evenwicht) actief?
  Bij assimilatie
 • Bij wat is het disequilibrium (onevenwichtigheid) actief?
  Bij accomodatie
 • Wat is organisatie?
  De interne herschikking en verbinden van schema's. Bijvoorbeeld: het besef dat mijn oma, de moeder van mijn moeder is. 
 • Wat houdt object permanentie in?
  Dat objecten blijven bestaan ook al zijn ze uit het zicht of gehoor. Volgens Piaget ontwikkelt dit in substadium 4.
 • Geboorte – 1 maand
  Reflexen bij pasgeborenen
  1-4 maanden
  Simpele motorische handelingen gericht op eigen lichaam
  4-8 maanden
  Veroorzaken van herhaalde interessante effecten in de omgeving
  8-12 maanden
  Gewenst doelgericht gedrag object permatentie
  12-18 maanden
  Het onderzoeken van eigenschappen van voorwerpen door nieuwe acties
  12 maanden – 2 jaar
  Interne weergave van objecten of gebeurtenissen. Uitgestelde imitatie
 • Wat is mentale representatie? =schema
  Interne, mentale weergaven van voorwerpen, mensen, gebeurtenissen en informatie. Doen-als-of-spel
 • Wat onthult vervolg onderzoek over de juistheid van de sensorimotorische fase van Piaget?
  Heel veel studies suggereren dat de inzicht van zuigelingen al veel eerder ontstaat dan Piagets zegt. Sommige kennis van objectpermanentie, zoals blijkt uit the violation-of-expectation method en object-tracking research, kan duidelijk worden uit de eerste paar maanden. Daarnaast tonen jonge zuigelingen al deferred imitation en analogical problem solving, wat suggereert dat ze mental representation al in het eerste jaar in staat zijn.
  Vandaag geloven onderzoekers dat pasgeborenen meer ingebouwde mogelijkheden om de wereld te bevatten, bezit dat Piaget aanneemt, alhoewel ze het oneens zijn met hoeveel eerste inzicht ze bevatten. Volgens the core knowledge perspective, bevatten baby’s aangeboren kennis systemen, ook wel core domains of thought genoemd. Door deze systemen wordt er van nieuwe informatie snel een begrip gevormd en ondersteund hiermee een vroege, snelle ontwikkeling. Niet iedereen is het er mee eens dat er al aangeboren kennis systemen bestaan. Ze zijn het wel eens dat cognitieve veranderingen continu zijn en niet in fases en dat bepaalde ontwikkelingen ongelijk ontwikkelen en niet bij iedereen hetzelfde.
 • Beschrijf de verwerking van informatie met zicht op de cognitieve ontwikkeling
  Beschouwen ontwikkeling als geleidelijk en continu en vele aspecten van denken. We houden informatie vast in 3 delen van het systeem en dat informatie weg volgt in deze volgorde: sensory register, working or short-term memory, long-term memory. Wanneer informatie door systemen gaat, mental stategies werken in op informatie zodat het bewaard kan worden en efficiënt gebruikt kan worden. 
 • wat is de kritiek op Piaget?
  Kinderen leren al eerder dat objecten verdwijnen
  Waarschijnlijk kloppen zijn stadia niet maar gaat de verwerving van cognitieve vaardigheden stap voor stap
 • Vanaf wanneer begint uitgestelde imitatie?
  6 weken -> imitatie van gezichtsuitdrukkingen
  6-9 maanden -> nadoen van handelingen met objecten
  12-14 maanden -> doelbewuste imitatie
  18e maand -> imiteert geplande maar niet afgemaakte acites
 • Wat houdt core knowledge in?
  Perspectief van kern-kennis. We worden geboren met een gespecialiseerde kennissystemen -> kerndomein over denken. Deze stellen ons in staat om snel nieuwe informatie te verbinden met wat we al weten. Deze theorie maakt snelle ontwikkeling van baby's begrijpelijk. 
 • Wat zijn de voorgestelde domeinen van kernkennis?
  taal
  psychologisch
  fysiek
  numeriek (getallen)
 • Information-processing improvements
  Aandacht
  -Efficiency wordt groter, mogelijkheid om aandacht te verleggen neemt toe.
  -Nieuwe dingen gaan minder aandacht trekken (maar dat blijft wel) aandacht vasthouden (concentratie) neem toe na eerste jaar
  Geheugen
  -Al in eerste jaar wordt periode van onthouden van vaardigheid steeds langer
  -Iets herinneren dat onzichtbaar is ontstaat bij 1 jaar en is uitstekend ontwikkeld bij 2 jaar
  Categorisatie
  -indrukwekkende mogelijkheid tot categorisatie (indelen in groepen) op grond van perceptuele kenmerken in eerste jaar
  -indelen op grond van concept ontstaat in tweede jaar.
 • Hoe wordt de ontwikkeling gecategoriseerd?
  - Perceptueel
  - conceptueel
 • Wat houdt perceptuele ontwikkeling in?
  Gebaseerd op gelijkende verschijningskenmerken
  in het eerste jaar
 • Wat houdt conceptuele ontwikkeling in?
  Gebaseerd op zelfde gedrag of functie
  later worden categorieën van gebeurtenissen mogelijk
  van 1 tot 2 jaar
 • Wat zegt Vygotsky's sociaal culturele theorie in?
  Sociale contexten (anderen mensen) dragen bij aan cognitieve ontwikkeling
  Zone van proximale (potentiele) ontwikkeling -> taken die het kind niet alleen kan maar wel leert met hulp van ervaren anderen. 
 • Wat zegt een IQ test op jonge leeftijd?
  De voorspellende waarde is laag. De scores hiervan worden developmental quotients (DQs) genoemd.
 • Indeling doormiddel van IQ test
  -zwakbegaafd: IQ: 70 tot 85
  -Licht verstandelijk beperkt: IQ 50-55 tot 70
 • Wat bevordert het IQ bij kinderen?
  Vroege interventies, voorschoolse educatie. Vooral in achterstandssituaties zinvol
 • Wat zijn kenmerken van ontwikklingsbevorderende kind-opvang?
  Interactie tussen kind en volwassene
  Contact met ouders
  Opleidingskenmerken
  Vergunning en kwaliteitscontrole voor het gebouw, groepsomvang, verzorger-kind ratio en activiteiten
 • Hoe ontwikkelt de taal zich bij een kind?
  Aangeboren taalorgaan (theorie van Chomsky)
  Invloed van omgeving
  Non verbale communicatie bevordert taalontwikkeling
  Zeer snelle ontwikkeling in het begin (core knowledge?)
 • Wat zijn de 3 theorieën van taalontwikkeling?
  1. behaviorist
  2. nativist
  3. interactionist
 • Wat houdt behaviorist in?
  Taal wordt geleerd door operant conditioneren en imitatie
 • Wat houdt nativist in?
  Aangeboren taalorgaan. deze biologische aanleg bereidt het kind voor om taalregels te leren
 • Wat houdt interactionist in?
  innerlijke capaciteiten en omgeving werken samen. sociale contexten van belang
 • Wat zijn de eerste taalgeluiden?
  Kirren (Cooing) -> klinkers (vanaf 2 maanden)
  Babbelen -> klinkers en medeklinkers (vanaf 6 maanden)
 • Wat is joint attention?
  Vanaf 10/11 maanden verbeteren hun vaardigheden om de aandacht te vestigen. dit is joint attention
 • Hoe kan je leren communiceren?
  gedeelde aandacht (vanaf 3 maanden)
  geef en neem spelletjes (4-6 maanden)
  preverbale gebaren (rond een jaar)
 • Hoe beginnen kinderen met praten?
  1e woordje rond 1 jaar
  Fouten in begin met onderextensie en overextensie
  Twee woord zinnetjes (1,5-2 jaar)
  Telegrafische stijl = telegram stijl of sms stijl
 • Wat zijn de individuele verschillen in taalontwikkeling?
  Omgeving (Child-directed speech (CDS)
  Gender
  Persoonlijkheid
  Taalstijl (referentieel of expressief)
 • Wat ie een referentiële taalstijl?
  Letterlijk verwijzen bijvoorbeeld bal of mama
 • Wat is expressieve taalstijl?
  Gevoel en wat een kind wil. Bijvoorbeeld: ikke wil, dank, etc.
 • Wat is Child directed speech (CDS)
  Een simpele vorm van taal die geschikt is voor de behoeftes van leren. Conversaties tussen ouders en peuters is 1 van de beste voorspellers van vroege taalontwikkeling en academisch succes tijdens schooltijden. 
 • Wat is accommodatie?
  het aanpassen van schema's of het maken van nieuwe schema's wanneer de oude schema's niet meer kloppen
 • Wat is adaptatie?
  Het opbouwen van schema's doormiddel van directe interactie met de omgeving
 • Wat is assimilatie?
  Het gebruiken van schema's om de werkelijkheid goed te interpreteren
 • Wat is babbling?
  Het herhalen van klierachtige geluiden achter elkaar
 • Wat is central executive?
  een deel van het korte-termijn geheugen die complexe activiteiten van het korte-termijn geheugen regelt. Het stuurt de stroom van informatie
 • Wat is child-directed speech (CDS)
  Een vorm van communicatie tussen kind en ouder waarin er korte zinnen worden gebruikt, met uitdrukking en duidelijke spraak met af en toe nieuwe woorden. De taal is aangepast aan het kind
 • Wat is circular reaction?
  Doordat handelingen soms per ongeluk worden ontdekt, gaat kinderen dit opnieuw en opnieuw doen totdat er een nieuw schema is ontdekt. Hierdoor is het ciruclair
 • Wat is cooing?
  Klinker-achtige geluiden 
 • Wat is core-knowledge perspective?
  Volgens deze theorie bevatten baby's aangeboren kennis systemen. ook wel core domains of thought genoemd. door deze systemen wordt er van  nieuwe informatie snel een begrip gevormd en ondersteunt hiermee een vroege, snelle ontwikkeling
 • Wat is deferred imitation?
  De vaardigheid om gedrag te onthouden en te kopiëren van modellen die er op dat moment niet zijn
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

What is  'nature' in the context (child) developement?
Nature is the 'set of genes' a child is born with. The child inherits these from its paternal parents and they determine certain predispositions for personal/ developmental characteristics.
w
f
Hoe verloopt de lichaamsgroei bij kinderen op de basischool, zijn jongen of meisjes groter?
gelijkmatig en langzaam en er komt een andere vetverdeling, jongens zijn meestal groter maar wanneer meisjes rond de negen jaar zijn zijn zij groter. spieren gaan zich aanpassen aan het lichaam -> groeipijn
Hoe kan je straffen verbeteren?
consistente straffen, warme relatie met kinderen ontwikkelen, uitleg geven over straffen
Wat zijn andere alternatieve voor wrede straffen?
time out, onthouden van privileges, positief disciplineren( benadrukken wat goed gaat)
Regelmatig en wreden fysieke straffen hebben ongewenste neveneffecten. welke effecten zijn dit?
langdurige mentale problemen en zwakke internalisering van morele regels 
Welk begrip hanteert cognitieve ontwikkelingstheorie om morele ontwikkeling te verklaren?
kinderen denken actief na over sociale regels en kunnen die beoordelen op basis van intenties
Welk begrip hanteert het behaviorisme om morele ontwikkeling te verklaren?
straffen en belonen
Welk begrip hanteert de sociale leertheorie om morele ontwikkeling te verklaren?
modeling
Welk begrip hanteert de psychoanalyse om morele ontwikkeling te verklaren? 
inductie; ouder legt uit welke consequenties het gedrag van het kind heeft