Summary Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics

-
ISBN-10 1526422964 ISBN-13 9781526422965
400 Flashcards & Notes
52 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics
 • Andy Field
 • 9781526422965 or 1526422964
 • 2017

Summary - Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics

 • 10.5 The t-test

 • Wanneer wordt een onafhankelijke t-toets gebruikt?
  Een onafhankelijke t-toets wordt gebruikt wanneer men twee gemiddelden uit condities van verschillende entiteiten wilt vergelijken.
 • Wanneer wordt een gepaarde t-toets (ofwel afhankelijke t-toets) gebruikt?
  Een gepaarde t-toets wordt gebruikt wanneer men twee gemiddelden uit condities van dezelfde of gerelateerde entiteit wilt vergelijken.
 • 10.5.1 Rationale for the t-test

 • T-toets

  t= (geobserveerd verschil tussen de steekproefgemiddelden) - (verwacht verschil tussen de populatiegemiddelden, als de nulhypothese klopt) / (schatting van de standaarddeviatie van het verschil tussen de steekproefgemiddelden)
 • 10.5.2 The paired-samples t-test equation explained

 • Bij welk onderzoeksdesign biedt een gepaarde t-toets uitkomst?
  Een gepaarde t-toets kan uitkomst bieden bij een binnenproefpersoondesign.
 • Waarvoor wordt een gepaarde t-toets gebruikt?
  De gepaarde t-toets wordt gebruikt om het verschil tussen twee ‘herhaalde metingen’ te toetsen. Dit hoeft niet per se in chronologische volgorde te zijn (zoals voormeting en nameting).
 • De paired t-test vergelijkt niet de gemiddelden van twee groepen, maar de gemiddelde verschilscore tussen gepaarde waarnemingen.
 • Wat is de 'variance sum law' (de wet van de som van variantie)?
  De 'variance sum law' stelt dat de variantie van een verschil tussen twee onafhankelijke variabelen, gelijk is aan de som van hun varianties.
 • Wanneer wordt er gebruik gemaakt van een 'pooled variance estimate' (gepoolde variantie schatting)?
  Er wordt gebruik gemaakt van een 'pooled variance estimate' als de steekproeven die met elkaar vergeleken worden, niet even groot zijn (verschillen in deelnemers). In de 'pooled variance estimate' wordt de variantie gewogen.
 • 10.5.3 The independent t-test equation explained

 • Waar moet men altijd op letten bij het doen van een t-toets met betrekking tot de varianties?
  Men moet altijd uitgaan van ongelijke varianties, dus men moet altijd toetsen of deze varianties gelijk zijn, met een 'homogenity of variance' test.
 • 10.9 Comparing two related means using SPSS Statistics

 • In een t-toets (in dit geval de gepaarde) wordt de verschiltoets niet gedaan op de twee vergeleken scores, maar op de verschilscore van de twee vergeleken scores. Deze, en niet de twee losse scores, moet normaal verdeeld zijn.
 • 12.2 Using a linear model to compare several means

 • Wat houdt de F-ratio in?
  De kern is dat de F-waarde een verhoudingsmaat is tussen de variantie tussen groepen (hoeveel de gemiddelden van de groepen verschillen) en de variantie binnen groepen (hoeveel individuen binnen de groepen verschillen).
 • Wanneer wordt de F-toets groter?
  De F-toets wordt groter als de groepsgemiddelden verder uit elkaar liggen, en/of wanneer waarnemingen binnen groepen homogener zijn.
 • Hoe wordt de Sum of Squares berekend?
  De Sum of Squares wordt berekend door het verschil te nemen tussen de voorspelde waarden door het model en de 'grand mean'
 • Wat houdt de 'Sum of squared error' in?
  De 'sum of squared error' is de som van de 'squared' afstanden tussen wat het model voorspelt voor elk data-punt. Het gemiddelde van de groep waarbij de score hoort.
 • Wat zegt de 'residual sum of squares (SSR)'?
  De residual sum of squares vertelt hoeveel van de variatie niet verklaard kan worden door het model. Het is het aantal variatie die gecreëerd is door dingen die we niet hebben gemeten (zoals meetfout en individuele verschillen)
 • Hoe wordt de 'residual sum of squares (SSR)' berekend?
  De SSR wordt berekend door SSt - SSm te doen. Maar dit geeft niet voldoende inzicht in wat SSR representeert en als er iets mis is gegaan in de berekeningen, is de SSR meteen fout.
 • Wat is de 'total sum of squares (SST)'?
  De total sum of square is het totale aantal van variatie binnen de data. Het verschil tussen ieder data-punt en de 'grand mean'
 • Wat is 'de grand variance'?
  The grand variance is de variatie tussen alle scores, ongeacht van de groep waarvan de scores komen.
 • Wat geeft 'the model sums of squares (SSM)' weer?
  The model sums of squares vertelt ons hoeveel van de totale variatie in de uitkomst, kan worden toegewezen aan het feit dat verschillende scores komen van entiteiten in verschillende 'behandelingscondities'
 • The model sums of squares vereist dat we de verschillen berekenen tussen elk proefpersoon z'n voorspelde waarde en de 'grand mean'.
 • De residual sum of squares wordt berekend door te kijken naar het verschil tussen de score die verkregen is door een persoon en het gemiddelde van de groep, waarbij die persoon hoort.
 •  De sum of squares is de variatie (de optelling van alle gekwadrateerde afwijkingen van het gemiddelde), en de mean square is de variantie (al die gekwadrateerde afwijkingen gedeeld door het aantal waarnemingen aangepast voor vrijheidsgraden).
 • Hoe berekent men de 'mean square'?
  De mean square wordt berekend door de SSM of SSR te delen door de 'vrijheidsgraden'
 • N = totale steekproefgrootte
  k = aantal groepen
 • Hoe wordt de F-ratio berekend?
  De F-ratio wordt berekend door de 'model mean squares' te delen door de 'residual mean squares'.
 • Wat wil het zeggen als de F-ratio minder dan 1 is?
  Als de F-ratio minder dan 1 is, wil dat zeggen dat het effect van natuurlijke variatie, groter is dan verschillen die door het experiment zelf zijn veroorzaakt.
 • De F geeft globale verschillen aan tussen gemiddelden, het geeft geen specifieke informatie over welke groepen zijn beïnvloedt. Het is een omnibus test.
 • Op welke manieren kunnen 'gemiddelden (means)' verschillen bij een F-test met 3 groepen?
  1. Alle drie steekproefgemiddelden zouden significant van elkaar kunnen verschillen
  2. De gemiddelden van groepen 1 en 2 lijken op elkaar, maar zijn verschillend van groep 3
  3. De gemiddelden van groepen 2 en 3 lijken op elkaar, maar zijn verschillend van groep 1
  4. De gemiddelden van groepen 1 en 3 lijken op elkaar, maar zijn verschillend van groep 2
 • Waarom wordt er bij meerdere groepen niet gebruik gemaakt om elke keer '2 groepen' in paren te vergelijken.
  De reden waarom men niet elke keer '2 gemiddelden' met elkaar vergelijkt is aangezien de data dan verschillende keren 'gerund' wordt en dit vergroot de kans op een type I-fout.
 • Waarom is een F-test nuttig?
  De F-test beheerst de type I fout.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics
 • Andy Field
 • 9781446249185 or 1446249182
 • 4th ed.

Summary - Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics

 • 1 Why is my evil lecturer forcing me to learn statistics? REMMP1

 • What is falsification?
  The act of disproving a hypothesis or theory
 • What is a measurement error?
  The difference between the value we're measuring and the actual value
 • What is cross-sectional research?
  Observational
 • What is longitudinal research?
  Research over a long period of time
 • What two methods of data collection are there?
  Between groups-> to manipulate the independent variable using different entities
  Within subject(repeated measures)->Manipulate independent variable using the same entities. So test the same person or group twice
 • What is unsystematic variation?
  Differences in performance due to unknown factors
 • What is systematic variation?
  Difference in performance created by a specific experimental manipulation
 • Why is randomization used?
  This used in treatment conditions to minimize systematic variation to get a more sensitive measurement.
 • What are the two most common causes of systematic variation? How are these avoided?
  Practice effect: Different performance due to familiarity with the experimental situation
  Boredom effect: Different performance because they are tired or bored 

  By counterbalancing  the order in which a person participates in a condition
 • What is a histogram?
  A fq distribution, shows how many times each value occured in the data set
 • What is the median?
  The middle score when the data is ranked, if these consist of two scores take the mean of these
 • What is the sum of squared errors?
  Deviations from the mean, squared and then summed
 • 1.1 What will this chapter tell me?

 • Wat is het verschil tussen kwantitatieve- en kwalitatieve methoden?
  Onderzoeken waarbij gebruik gemaakt van data op basis van cijfers worden kwantitatieve methoden genoemd en onderzoeken waarbij taal wordt gebruikt als basis voor het onderzoek, worden kwalitatieve methoden genoemd. Beide methoden zijn complementair aan elkaar, de een is niet beter dan de ander.
 • 1.2 What the hell am I doing here? I don't belong here

 • Wanneer kan je spreken van een oorzakelijk verband?
  Als:
  • oorzaak en gevolg elkaar nauw in de tijd opvolgen
  • de oorzaak moet voorafgaan aan het gevolg
  • het gevolg nooit voorkomt zonder dat de oorzaak heeft plaatsgevonden


  En dat alle andere verklaringen van het oorzaak-gevolg effect uitgesloten moeten zijn. 
 • 1.3 Initial observation: finding something that needs explaining

 • Wat is meetfout?
  Er is vaak een verschil tussen de gemeten waarde en de werkelijke waarde. 
 • 1.4 Generating theories and testing them

 • Wat is falsificatie?
  Wanneer de verzamelde gegevens de theorie of hypothese tegenspreken.
 • Wat is een binaire variabele?
  Een variabele met twee categorieën, bijvoorbeeld mannen en vrouwen.
 • Wat is een categorische variabele?
  Deze bestaat uit verschillende categorieën. Je kan maar in één categorie per keer ingedeeld worden, je hoort niet een beetje bij de ene categorie en een beetje bij de andere categorie. Een voorbeeld van een categorische variabele is de indeling tussen mannen en vrouwen. 
 • Wat is een nominale variabele?
  Als een variabele bestaat uit meer dan twee categorieën die aan elkaar gelijk zijn, noem je dit een nominale variabele. Een voorbeeld van een nominale variabele is religie (jodendom, christendom, islam, et cetera). Hoewel deze categorieën ook kunnen worden weergegeven met cijfers, is het niet mogelijk om wiskundige berekeningen uit te voeren met deze cijfers.
 • Wat is een ordinale variabele?
  Bij een ordinale variabele heb je ook verschillende categorieën, maar hebben die een bepaalde rangorde. Ordinale data geeft bijvoorbeeld een bepaalde volgorde aan. Echter wordt er niet aangegeven hoe groot het verschil is tussen de categorieën. Een top drie van een wedstrijd geeft aan wie beter is dan de ander, dus het heeft een volgorde, maar het zegt niet hoeveel beter de winnaar was dan de nummer twee en drie.
 • Wat is de intervalvariabele?
  De intervalvariabele is een vorm van een continue variabele. Bij de intervalvariabele is het verschil tussen alle getallen gelijk. Een voorbeeld hiervan is een schaal waarbij je aangeeft hoe aardig je iemand vindt op een vijfpuntsschaal. Het verschil tussen 1 en 2 is hierbij even groot als het verschil tussen 4 en 5.
 • Wat is de ratio variabele?
  De ratio variabele heeft dezelfde voorwaarden als de intervalvariabele alleen heeft de ratio variabele een absoluut en betekenisvol nulpunt. Dit betekent dat je de getallen van een ratio variabele kan vermenigvuldigen. Een voorbeeld hiervan is reactietijd. Een milliseconde duurt altijd even lang, dus de verschillen tussen de milliseconden zijn gelijk, maar daarnaast kun je ook zeggen dat 200 milliseconden twee keer zo lang is als 100 milliseconden.
 • Wat is een discrete variabele?
  Een echte continue variabele kan alle mogelijke waarden aannemen, maar bij een discrete variabele kunnen alleen bepaalde waarden (meestal alleen hele getallen) gekozen worden. Als je aangeeft hoe aardig je iemand vindt op een vijfpuntsschaal, is dat wel een continuüm, waarbij 2.98 een betekenisvolle waarde is, maar je kunt alleen de cijfers 1, 2, 3, 4 en 5 werkelijk kiezen. Je kunt niet daadwerkelijk 2.98 invullen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat doet een factor analyse?
Een factor analyse reduceert het aantal variabelen
Wat is een meetfout?
Externe invloeden die de uitkomst van data beinvloeden
Welke 2 operationalisaties zijn er?
Meetinstrumenten
manipulaties
Wat zijn operationalisaties
Deze vormen de link tussen construct en werkelijkheid
Wat is een construct?
Een psychologische, theoretische variabele. Kunnen niet rechtstreeks worden gemeten
Wat is snowball sampling?
Deze methode start met een klein aantal weloverwogen gekozen deelnemers. Deze deelnemers wordt gevraagd deelnemers te vragen die voldoen aan bepaalde eisen. Wordt veel gebruikt bij moeilijk te bereiken groepen
Wat is convenience sampling?
Deelnemers worden gekozen omdat ze makkelijk toegankelijk zijn
Wat is een multi level steekproef?
Als de populatie is georganiseerd in grote groepen (zoals leerlingen in klassen en scholen) wordt per niveau een aselecte steekproef afgenomen
Wat is een gestratificeerde steekproef?
Eerst opdelen op kenmerken en daarna een a selecte steekproef
Wat is Power?
De waarschijnlijkheid dat we de 0 hypothese verwerpen. De power is het omgekeerde van de kans op een type 2 fout en gelijk aan 1 - beta