Summary Drinkwater, lekker belangrijk!

-
246 Flashcards & Notes
17 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Drinkwater, lekker belangrijk!

 • 2 Het belang van drinkwater

 • Het belang van drinkwater is natuurlijk heel groot, zonder drinkwater kunnen wij als organismen niet overleven.
 • 2.1 Beschikbaarheid water

 • water is de belangrijkste vloeistof op aarde, zonder water is er geen leven mogelijk.
 • totale aardoppervlak = 510 miljoen km2  
  73% hiervan is water
 • er zijn miljarden liters water in de wereldzeeën, maar slechts 1/100% is toegankelijk voor mensen, dieren en planten.
 • als al het zoete water gelijkmatig over de wereld verdeeld zou zijn --> geen probleem. 
  de verdeling is niet gelijkmatig, NL genoeg water maar in woestijngebieden is een groot water tekort.
 • productie van drinkwater; gebruikt uitsluitend water dat een beperkte hoeveelheid opgeloste stoffen bevat 'zoet water'
 • zout verwijderen uit water --> hoge kosten.
  ontzouting van brak (grond)water/zeewater wordt alleen toegepast als zoet water schaars is in aride (droge) gebieden
 • 2.1.1 Hydrolische kringloop

 • Water is voortdurend in beweging, hierdoor kan water van hoedanigheid veranderen, wat betekent dit?
  Dit betekent dat water verontreinigd kan raken
 • Omdat water continu in beweging is kan het in een andere aggregatietoestand overgaan, welke?
  Damp en ijs, maar het blijft water
 • Wat is de hydrolgische kringloop?
  Water verdampt en komt in de atmosfeer terecht (waterdamp) --> waterdamp stijgt op en condenseert --> wolken vormen zich --> via de wolken komt het water op het landoppervlak terecht (sneeuw/regen/hagel) --> water kan zich ook condenseren als mist/dauw/ijzel. --> water komt gedeeltelijk terecht in meren/beken/rivieren maar ook verdampt er water, stroomt het water over terreinoppervlak af of infiltreert in de ondergrond. --> rivieren voeren water af naar zee, grondwater stroomt door de bodem naar lager gelegen plaatsen en bereikt uiteindelijk ook de zee --> water verdampt weer --> etc.etc.
 • 2.2 Wereldwijd drinkwaterverbuik

 • Hoe wordt water ook wel genoemd?
  Het goud van de 21ste eeuw.
 • de beschikbare watervoorraad wordt relatief kleiner omdat de mens het water op allerlei manieren verontreinigt en verbruikt. 
  de vraag naar schoon drinkwater zal alleen maar toenemen --> er moet een balans gevonden worden tussen de economische behoeften van de snel groeiende maatschappij en de behoefte aan een schoon milieu
 • door wie wordt drinkwater geconsumeerd?
  huishoudens en industrie, ook irrigatie van de landbouwgrond levert een grote bijdrage aan de waterconsumptie.
 • Voor het gebruik van water als drinkwater is naast de beschikbare hoeveelheid ook de waterkwaliteit een aandachtspunt. Drinkwater moet voldoen aan hoge eisen voordat het veilig gedronken kan worden. --> Wereldgezondheidsorganisatie WHO, heeft richtlijnen opgesteld --> landen kunnen aan de hand van die richtlijnen hun eisen bepalen.
 • het drinken van onveilig water kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid --> ziekteverwekkende micro-organismen (bacteriën en virussen) --> diarree
 • Kindersterftecijfers zijn hoger in landen met slechte drinkwatervoorziening en slechte sanitarie omstandigheden (sanitatie)
 • Het gemiddelde waterverbuik, in huishouden en industrie, is voor de meeste europese landen tussen de 200 en 300 liter per persoon per dag. in afrika ligt het gemiddeld lager dan 10 l per dag per persoon.
 • in NL wordt drinkwater gebruikt voor verschillende doeleinden, in landen met grote waterschaarste alleen voor drinken. --> verzamelen van dit water kost veel moeite, lange afstanden lopen of relatief hoge prijzen om het te kopen.
 • om de wereldwijde drinkwatervoorziening te verbeteren, hebben de verenigde naties millenium doelen opgesteld, waaronder deze: halvering van het aantal mensen dat geen toegang heeft tot drinkwater in het jaar 2015. 
  dit doel heeft er voor gezorgd dat drinkwatervoorziening bovenaan de politieke agenda is komen te staan. aantal grote rijke landen --> investeert in drinkwatervoorzieningen in armere landen. investeringen hebben ertoe geleid dat er veel mensen zijn bereikt maar er moet voldoende aandacht gegeven worden aan grondwaterputten/ zuiveringsinstallaties om de goede waterkwaliteit te behouden
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waaruit bestaat een langzaam zandfilter? En hoe werkt het?
Een langzaam zandfilter bestaat uit een bak, met een diepte van 3-4 m en een opp. van enkele honderden-duizenden m2, waar het water o.i.v. de zwaartekracht heel langzaam doorheen stroomt.
-----------------------------
|                                                    | 
|           ruw water laag                |
|________________________|
|  filterbed met een laag             |
|  fijn zand                                   |
|________________________| 
|  afvoerbuizen die uitmonden  |
|  in een reinwaterkanaal dat     |
|  over de volle breedte langs    |  <-- drainagesysteem
|  het filter loopt                         |
-----------------------------
Waaruit bestaat een drinkwaterfilter?
Vaak uit een laag zand/ander poreus materiaal waar het water door naar beneden stroomt (filtraat) --> de zwevende/colloïdale deeltjes die groter zijn dan de poriën tussen de zandkorrels blijven hangen (residu).
Welke twee systemen worden onderscheiden bij de productie van oppervlaktewater?
 • Rechtstreekse productie uit oppervlaktewater
 • Productie uit oppervlaktewater na infiltratie
Wat is een droogfilter?
Een droogfilter is een filter dat gevuld is met zandkorrels met een diameter van 0,8 - 4 mm, zonder een laag water (wel bij natfiltratie).
Het water stroomt met lucht langs de korrels naar beneden. Deze lucht vult het zuurstof uit het water aan --> hierdoor kan meer ammonium worden omgezet zonder dat zuurstofloosheid optreedt in het filter.
Wat betekent het als water van aggregatietoestand verandert?
Faseverandering (damp/ijs)
Wat betekent het als water van hoedanigheid verandert?
Water raakt verontreinigd
Wat is zoet water?
Water dat een beperkte hoeveelheid opgeloste stoffen bevat
Wat is hard water?
hard water is water met een flinke concentratie aan Ca2+, Mg2+ en HCO3- ionen
Hoe werkt membraanfiltratie?
bij membraanfiltratie wordt het water door een minuscuul dun folie geperst, de poriegrootte van dit folie wordt zodanig gekozen dat het de ongewenste stoffen tegenhoudt. vanwege de fijnheid van de poriën is een zeer groot filteroppervlak vereist en zijn relatief hoge drukken nodig. Om het benodigde grondoppervlak van een membraaninstallatie te beperken worden de membranen op ingenieuze wijze opgerold.
waaruit bestaat een zandfilter? En hoe werkt het?
een langzaam zanfilter bestaat uit een bak, met een diepte van 3/4 m en een opp. van enkele honderden - duizenden m2, waar het water o.i.v. de zwaartekracht heel langzaam doorheen stroomt. van boven naar beneden bevinden zich in deze bak:
-----------------------------
|                                                    | 
|           ruw water laag                |
|________________________|
|  filterbed met een laag             |                         <-- bak met het zandfilter
|  fijn zand                                   |
|________________________| 
|  afvoerbuizen die uitmonden  |
|  in een reinwaterkanaal dat     |
|  over de volle breedte langs    |  <-- drainagesysteem
|  het filter loopt                         |
-----------------------------