Summary Economie

-
124 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Economie". The author(s) of the book is/are Noordhoff. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Economie

 • 1 De collectieve sector

 • Wat is de overheid?

  Een samenvoeging van zeer veel verschillende organisaties die met elkaar gemeen hebben dat ze ieder een afzonderlijk deel van het collectief belang dienen

 • Wat behoort tot de collectieve sector?

  -Het rijk
  -Lagere overheden
  -Uitvoeringsorganisaties van de sociale verzekeringen
  -Organisaties van de gepremieerde en gesubsidieerde sector

 • Wat produceert de overheid?

  Goederen en diensten

 • Waarin speelt de collectieve sector een belangrijke rol?

  -Bij de verdeling van de inkomen
  -Regelgevende rol

 • Waar bestaan de inkomsten van de collectieve sector uit?

  Het grootste deel uit belastingen en premies

 • Waar bestaat de quartaire sector uit?

  -Collectieve sector
  -Gepremieerde en gesubsidieerde sector

 • Wat doet de quartaire sector?

  Hierin opereren organisaties die hun producten zonder winstoogmerk op de markt brengen

 • Waaruit bestaan de lagere overheden?

  -De gemeenten
  -De provincies
  -De waterschappen

 • Waarmee bemoeit de overheid zich intensief?

  Het onderwijs

 • Hoeveel procent ontvangen de gemeenten van het verstrekken van uitkeringen terug van het rijk?

  90%

 • Wat is 'Allocatie'?

  Toewijzing

 • Wat is een zuiver-collectief goed?

  Bijvoorbeeld veiligheid. Niemand kan uitgesloten worden. (denk aan voorbeeld dijken)

 • Wat is 'quasi-collectief goed'?

  Deze kunnen in principe door bedrijven geleverd worden, omdat degene die er niet voor willen betalen, van het genot uitgesloten kunnen worden. (musea, zwembad, openbaar vervoer, schouwburg)

 • Wanneer spreekt men van 'positieve externe effecten'?

  Als het nut van de voorziening zich uitstrekt tot een grotere groep dan de directe gebruikers (bijv. onderwijs), maar draagt ook bij aan de welvaart van de samenleving als geheel

 • Wat zijn 'merit-goederen'?

  Quasi collectieve goederen leveren een extra verdienste voor de samenleving als geheel. Het gaat hier dus om merit-goederen

 • Wat zijn 'demerit-goederen'?

  Als er negatieve externe effecten aan het gebruik ervan kleven (voorbeeld roken. Overheid probeert het af te remmen door bijvoorbeeld teksten op sigaretten pakjes te drukken)

 • Wat is de herverdelende taak?

  Een groot deel van de overheidsuitgaven is gericht op een gelijkmatiger verdeling van de inkomens in Nederland

 • Welke 2 delen horen bij de regulerende taak?

  -Macro-economische doelstellingen (jaren 50)
  -Regulering van markten

 • In welke kernwoorden kunnen 'macro-economische doelstellingen' samengevat worden?

  -Volledige werkgelegenheid
  -Stabiel prijspijl
  -Evenwicht op de betalingsbalans
  -Redelijke economische groei
  -Zorg voor het milieu (later pas toegevoegd)
  -Redelijke inkomensverdeling

 • Wat betreft de 'infrastructuur'?

  Aanleg van wegen, dijken, spoorwegen etc.

 • Waaronder valt de 'sociale zekerheid'?

  Herverdelende taak?

 • Wat houdt het 'profijt-beginsel' in?

  Dat degene die van een bepaalde dienst gebruik maken, er ook voor betalen (paspoorten, bouwvergunning etc.)

 • Wat houdt het 'draagkracht-beginsel' in?

  Dat de belastingbetaling evenredig toeneemt met het inkomen

 • Wat houdt het 'solidariteitsbeginsel' in?

  Dat de belastingdruk toeneemt naarmate het inkomen hoger is. Onder belastingdruk verstaat men het percentage van het inkomen dat de overheid aan belasting int

 • Waarbij worden indirecte belastingen geheven?

  Bij de verkoop van producten

 • Wat houdt het 'substitutie-effect' in?

  Consumenten kopen meer van de producten die laag geprijsd zijn dan van producten met hoge prijzen

 • Wat zijn 'niet-belasting middelen'?

  -Schoolgeld
  -Leges van vergunningen
  -Winsten uit deelnemingen in bedrijven

 • Wanneer ontstaat een financieringstekort?

  Indien de inkomsten van de overheid lager zijn dan de uitgaven ontstaat een tekort: Het financieringstekort

 • Wat is 'de wet van Say'? (klassieken)

  Elke productie schept haar eigen vraag (evenwicht moet er zijn)

 • Wanneer is de Keynesiaanse benadering ontwikkeld?

  Jaren 30 van de vorige eeuw

 • Wat benadrukte Keynes?

  Het belang van de vraagzijde van de economie

 • Wat is 'EV' en wat houdt het in?

  Effectieve vraag. De hoogste van het nationaal inkomen wordt bepaald door de vraag naar goederen en diensten die de sectoren, bedrijven, overheid, gezinnen en buitenland voornemens zijn uit te oefenen

 • Wat is 'ex ante'?

  Van tevoren

 • Wat is 'ex post'?

  Achteraf

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Wat is de overheid?
1
Wat behoort tot de collectieve sector?
1
Wat produceert de overheid?
1
Waarin speelt de collectieve sector een belangrijke rol?
1
Page 1 of 30