Summary Economie in context bovenbouw VWO informatieboek Deel 3

-
ISBN-10 9006428000 ISBN-13 9789006428001
739 Flashcards & Notes
93 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Economie in context bovenbouw VWO informatieboek Deel 3 ". The author(s) of the book is/are Ton Bielderman, Wens Rupert, Theo Spierenburg. The ISBN of the book is 9789006428001 or 9006428000. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Economie in context bovenbouw VWO informatieboek Deel 3

 • 1.1 Inkomen en productie in Nederland

 • Bruto toegevoegde waarde van een onderneming is de waarde die de onderneming toevoegt aan de ingekochte producten en diensten van derden.

 • Waar bestaan ingekochte goederen uit?

  Grondstoffen en hulpstoffen

 • Macro-economie is vanaf bovenaf de economie bekijken, totaal van alles.

 • 2 manieren om Toegevoegde Waarde te meten:

  1. Output - input
  2. Loon + pacht + interest + winst
 • Produceren is

  het toevoegen van waarde

 • Verschil tussen netto en bruto toegevoegde waarde

  Bij bruto wordt er geen rekening gehouden met afschrijvingen.

 • 1.1.1 Bruto en netto toegevoegde waarde

 • Wat is een afschrijving?

  Het bedrag dat ondernemingen elk jaar opzij leggen om oude kapitaalgoederen te kunnen vervangen.

 • Nieuwe investeringen ter vervanging van de afgeschreven kapitaalgoederen worden vervangingsinvesteringen genoemd.

 • Netto toegevoegde waarde =

  Bruto toegevoegde waarde - afschrijvingen

 • Wat is een afschrijving?

  Het bedrag dat ondernemingen elk jaar opzij leggen om oude kapitaalgoederen te kunnen vervangen.

 • Nieuwe investeringen ter vervanging van de afgeschreven kapitaalgoederen worden vervangingsinvesteringen genoemd.

 • 1.1.2 Netto toegevoegde waarde en inkomen

 • Wat zijn de 4 productiefactoren?

  Arbeid, natuur, kapitaal en ondernemerschap 

 • Wat zijn de beloningen van de productiefactoren?

  Loon, pacht, interest en winst

 • Netto toegevoegde waarde=

  Omzet - ingekochte producten - diensten van derden - afschrijvingen

 • Netto toegevoegde waarde (m) = 

  Loon + pacht/huur + rente + winst

 • Productiewaarde=

  Inkomen

 • 1.1.3 Binnenlands product/inkomen tegen factorkosten en marktprijzen

 • Binnenlands product =

  Binnenlands inkomen

 • Netto binnenlands product/inkomen tegen factorkosten

  Wanneer de netto toegevoegde waarde van alle bedrijven en de overheid in een jaar bij elkaar op worden geteld.

 • Netto toegevoegde waarde van de overheid wordt berekent door

  Som van alle salarissen van ambtenaren

 • Binnenlands product/inkomen tegen marktprijzen = binnenlands product/inkomen tegen factorkosten + prijsverhogende belastingen - prijs verlagende subsidies

 • 1.1.4 Binnenlands inkomen, nationaal inkomen en beschikbaar nationaal inkomen

 • Nationaal inkomen wanneer iemand in Nederland woont maar in het buitenland werkt.

 • Beschikbaar inkomen wanneer iemand in het buitenland woont maar in Nederland werkt.

 • Nationaal inkomen =

  Binnenlands inkomen + per saldo in het buitenland verdiende primaire arbeids- en vermogensinkomens

 • Beschikbaar nationaal inkomen =

  Nationaal inkomen + per saldo in het buitenland verdiende overdrachtsinkomen

 • Nationaal inkomen wanneer iemand in Nederland woont maar in het buitenland werkt.

 • Nationaal inkomen wanneer iemand in Nederland woont maar in het buitenland werkt.

 • Nationaal inkomen wanneer iemand in Nederland woont maar in het buitenland werkt.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Beschrijf de werking van beperkt zwevende wisselkoersen:
De actuele koers mag 2,25% boven of beneden de spilkoers afwijken. Dreigt de koers buiten de bandbreedte te raken dan moet de centrale bank interveniëren.
Waar verdienen banken aan bij de aankoop en verkoop van vreemde valuta's?
 • Verschil tussen de aankoop- en verkoopkoers
 • Provisie
Hoe worden besluiten genomen in de EU?
ER --> algemeen politiek beleid --> EC ---> voorstellen --> EP --> stellingname ---> RM --> bij goedkeuring na dubbelbesluit --> EP --> deels adviseren, deels medebeslissen --> EC --> uitvoering besluiten na goedkeuring RM en EP --> HJEU, ECB en RK --> uitvoeren en controleren
Wat doet de Rekenkamer?
De begroting controleren en nagaan of de Europese middelen zo effectief, efficiënt en spaarzaam mogelijk worden ingezet
Wat doet de ECB?
Zelfstandig monetair beleid voeren met het doel inflatie in Europa te beperken
Wat doet het Europese Hof van Justitie?
Uitspraken in geschillen over de manier waarop de Europese verdragen worden uitgevoerd
Waar bestaat het Europese Parlement uit?
Leden die rechtstreeks gekozen zijn door de burgers van de lidstaten
Wat doet het Europese Parlement?
Inlvoed uitoefenen op de besluitvorming door de begroting van de Europese Commissie te aanvaarden of te verwerpen. Het Parlement heeft adviesrecht en ook steeds vaker medebeslissingsrecht
Wat doet de Europese Commissie?
Besluiten van de Raad van Ministers voorbereiden en de beslissingen uitvoeren. De commissie doet voorstellen aan de Raad van Ministers, en ze controleert of de Europese verdragen worden nageleefd
Waaruit bestaat de Raad van Ministers?
Ministers uit alle lidstaten, de samenstelling wisselt naar gelang het onderwerp dat wordt besproken. De lidstaten zijn bij toerbeurt een half jaar lang voorzitter van de Raad, behalve voor onderwerpen rond buitenlandse zaken en veiligheid, daarvoor is een aparte functionaris benoemd