Summary economie leerjaar 3

-
ISBN-13 9789461102836
251 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "economie leerjaar 3". The author(s) of the book is/are lweo. The ISBN of the book is 9789461102836. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - economie leerjaar 3

 • 1 begroten voor iedereen

 • Wat is zakgeld?
  Zakgeld is het geld dat je zonder tegenprestatie per week of per maand krijgt van je ouders of verzorgers en dat je vrij mag besteden.
 • Hoe reken je bedragen om van week naar maand?
  Weekbedrag x 52 daarna deel je het jaarbedrag door 12 om het maandbedrag te krijgen.
 • Hoe reken je bedragen om van maand naar week?
  Maandbedrag x 12 daarna deel je het jaar bedrag door 52 om het weekbedrag te krijgen.
 • Hoeveel weken zitten er in een jaar?
  52 weken
 • Hoeveel maanden zitten er in een jaar?
  12 maanden
 • Wat is giraal geld?
  Geld op een bankrekening.
 • Wat is chartaal geld?
  Contant geld.
 • Wat is zwart werk?
  Zwart werk is betaald werk waarvan de inkomsten niet opgegeven worden bij de belastingdienst.
 • Wat doet een diagram?
  Een diagram geeft in een visuele presentatie de samenhang tussen bepaalde gegevens weer.
 • Om welke gegevens weer te geven word er meestal gebruik gemaakt van een cirkeldiagram, een staafdiagram en een lijndiagram?
  Om statistische gegevens weer te geven.
 • Welke diagrammen worden er vaak gebruikt om statistische gegevens weer te geven?
  Om statistische gegevens weer te geven, wordt vaak gebruik gemaakt van een cirkeldiagram, een staafdiagram en een lijndiagram.
 • Hoe word een lijndiagram vaak genoemd?
  Een lijndiagram wordt vaak een grafiek genoemd.
 • Waarom moet er altijd een titel bij een diagram staan?
  Omdat van een grafiek of diagram moet duidelijk zijn wat die weergeeft. Daarom moet er altijd een titel bij staan.
 • Van een grafiek of diagram moet duidelijk zijn wat die weergeeft. Wat moet er daarom altijd staan?
  Er moet altijd een titel bij staan.
 • Wat doet een budgetlijn?
  Een budgetlijn geeft alle mogelijke combinaties die iemand met zijn inkomen (budget) kan aanschaffen en het word getekend in een grafiek.
 • Waarin word een budgetlijn getekend?
  Een budgetlijn word getekend in een grafiek.
 • Wat is het Nibud?
  Het Nibud is een onafhankelijke stichting die informatie en adviezen geeft over financiën aan huishoudens en bedrijven.
 • Wat is een tabel?
  Een tabel is een schematisch overzicht van gegevens over een bepaalde zaak.
 • Wat geeft de titel bij een tabel in grote lijnen aan?
  De titel geeft in grote lijnen aan waar de gegevens in de tabel over gaan.
 • Wat geven de rijvariabelen aan in een tabel?
  De rijvariabelen geven het soort uitgaven aan.
 • Wat geven de kolomvariabelen aan in een tabel?
  De kolomvariabelen geven aan hoeveel procent van de jongeren aan deze soort uitgaven daadwerkelijk geld uitgeven (eerste kolom) en hoeveel euro dat per maand is (tweede kolom).
 • Wat zijn de getallen in een tabel steeds?
  De getallen in een tabel zijn steeds een combinatie van twee variabelen: één horizontaal weergegeven variabele (de rijvariabele) en één verticaal weergegeven variabele (de kolomvariabele).
 • Welke combinatie van twee variabelen zijn er steeds in een tabel?
  Één horizontaal weergegeven variabele (de rijvariabele) en één verticaal weergegeven variabele (de kolomvariabele).
 • Wat is de rijvariabele in een tabel?
  Één horizontaal weergegeven variabele.
 • Wat is de kolomvariabele in een tabel?
  Één verticaal weergegeven variabele.
 • Wat is een begroting?
  Een begroting is een overzicht van alle inkomsten en uitgaven die je verwacht te hebben voor de komende periode.
 • Waarom maak je een begroting?
  Dat doe je om financiële problemen te verkomen.
 • Wat is een kasboek?
  Dat is een boekje waarin je alle uitgaven die je gedurende periode doet noteert in een overzicht.
 • Wat noteer je in een kasboek?
  Daarin noteer je in een overzicht alle uitgaven die je gedurende een periode doet.
 • Wat is een sluitende begroting?
  Een sluitende begroting is als de begroting in evenwicht is , dat wil zeggen dat de geschatte ontvangsten gelijk zijn aan de geschatte uitgaven.
 • In welke drie soorten uitgaven kun je de uitgaven van een huishouden indelen?
  1. Huishoudelijke uitgaven (of dagelijkse uitgaven).
  2. de vaste lasten.
  3. de reserveringen.
 • Wat zijn huishoudelijke uitgaven?
  Het geld wat je dagelijks of wekelijks uitgeeft om boodschappen te doen.
 • Om welke uitgaven gaat het bij huishoudelijke uitgaven?
  Het gaat om uitgaven voor levensmiddelen, huisdieren, cadeaus en bloemen, aanschaffen van kleine huishoudelijke spullen, uitgaan. Ook het zakgeld voor verschillende gezinsleden valt hieronder.
 • Wat zijn vaste lasten?
  Vaste lasten zijn regelmatig terugkerende uitgaven die een huishouden als verplichting is aangegaan.
 • Om welke uitgaves gaat het bij vaste lasten?
  Het gaat om bepaalde uitgaven die je elke periode steeds weer moet doen, zoals de huur van de woning en de uitgaven voor gas, water en elektriciteit. Een inbraak- en brandverzekering. Ook abonnementen, contributies en de reis- en vervoerskosten naar school of werk vallen onder vaste lasten.
 • Wat is reserveren?
  Reserveren is geld opzij leggen voor grotere uitgaven die een huishouden niet wekelijks of maandelijks doet.
 • Wat zijn voorbeelden van reserveren?
  Nou zoals de aanschaf van een nieuwe keuken, een auto of een wasmachine.
 • Waar bestaat een begroting van een huishouden uit?
  Een begroting van een huishouden bestaat uit een overzicht van alle ontvangsten die in de komende periode te verwachten zijn. Daarnaast komt een lijst van alle uitgaven die kunnen worden voorzien.
 • Wat staat er in de rijksbegroting?
  In de rijksbegroting staan de plannen van de regering uitgebreid beschreven en er staat precies in wat al die plannen gaan kosten en wat de regering aan inkomsten verwacht te ontvangen.
 • Wat is sparen?
  Sparen is het deel van je inkomen dat je overhoud nadat je al je uitgaven voor consumptie (huishoudelijke uitgaven, vaste lasten, reserveringsuitgaven) hebt gedaan.
 • Wat is directe belasting?
  Belastingen die rechtstreeks aan de belastingdienst worden betaald.
 • Waarover woorden de directe belastingen geheven?
  De directe belastingen worden geheven over de inkomens van burgers en bedrijven: de loon- en inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting.
 • Wat is miljoenennota?
  Miljoenennota is een algemene toelichting op de rijksbegroting. De miljoenennota gaat ook in op de economische situatie van Nederland.
 • Wat zijn de indirecte belastingen?
  Indirecte belastingen zijn de belastingen op goederen en diensten.
 • Waarin zijn de indirecte belastingen onder te delen?
  De indirecte belastingen zijn onder te verdelen in omzetbelasting (btw), accijnzen en overige indirecte belastingen.
 • Wat is accijns?
  Accijns is een belasting op producten waarvan de overheid het gebruik wil afremmen door deze producten duurder te maken
 • Hoe word belasting op de toegevoegde waarde ook wel genoemd?
  Belasting op de toegevoegde waarde (btw), word ook wel omzetbelasting genoemd.
 • Wat zijn bijvoorbeeld overige indirecte belastingen?
  Dit zijn bijvoorbeeld invoerrechten op sommige producten die van buiten de EU in Nederland ingevoerd worden. Ook de BPM (belasting op personenauto's en motorrijwielen) die je moet betalen als je een nieuwe auto of motor koopt, valt hieronder.
 • Waarvoor zijn sociale premies bedoeld?
  Ze zijn bedoeld om de uitkeringen te betalen, zoals de uitkeringen aan werklozen, arbeidsongeschiktheid en ouderen.
 • Wat is de vennootschapsbelasting?
  Vennootschapsbelasting is de belasting op de winst van de grotere bedrijven.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Noem verschillende soorten spaarrekeningen.
Je hebt kinderspaarrekeningen, deze spaarrekeningen bieden vaak hogere rentepercentage dan een gewone spaarrekening.

Ook heb je vermogensspaarrekeningen hierbij gaat het vaak om grotere bedragen, waar je dan ook een hoger rentepercentage bij hebt.
Wat zijn de redenen dat je rente krijgt over je spaargeld?
Je kan met het geld dat op je spaarrekening staat nu niks kopen, voor dat ongemak wil de bank je een vergoeding geven.

Je krijgt ook een vergoeding voor het feit dat jouw geld ter beschikking is voor andere die geld willen lenen bij de bank.

de derde reden is, omdat de prijzen van goederen en diensten stijgen in de loop van de tijd. Dit noem je inflatie.
Wat is het verschil tussen lenen en sparen?
Als je geld leent dan kan je nu meer uitgaven, maar later minder. Als je leent maak je verlies, omdat je rente moet betalen.
Als je spaart kan je nu minder geld uitgeven, maar later meer.
Wat is het groen bbp?
Het is een begrip waarbij naast het bbp ook rekening word gehouden met het milieu.
Wat is een andere maatstaf naast het bbp om de welvaart te meten?
HDI (Human Development Index), bij deze maatstaf kijken ze niet alleen naar de (primaire) inkomens, maar ook naar de levensverwachting en naar het onderwijsniveau.
Wanneer zijn je groeipercentages positief en wanneer negatief?
Als het aantal (iets) stijgt ten opzichte van vorig jaar dan is je groeipercentage positief, daalt je aantal (iets) ten opzichte van het jaar daarvoor dan is je groeipercentage negatief.
Wat is welvaart?
De mate waarin iemand zijn behoeftes kan voorzien.
wanneer gebruikt je een lorenzcurve?
Als je wilt weten hoe groot het primaire inkomensverschil is tussen bv verschillende huishoudens.
In welke 4 soorten kan je productiefactoren scheiden?
Arbeid: het werk dat mensen verrichten
Kapitaal: goederen die gebruikt worden om andere goederen te maken.
Natuur: alles wat niet door de mens gemaakt is.
ondernemerschap: het combineren van de drie bovenstaande productiefactoren.
Wat zijn productiefactoren?
Het zijn factoren of middelen die het productieproces mogelijk maken.