Summary Educational research planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research

-
ISBN-10 0132073080 ISBN-13 9780132073080
697 Flashcards & Notes
17 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Educational research planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research". The author(s) of the book is/are John W Creswell. The ISBN of the book is 9780132073080 or 0132073080. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Educational research planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research

 • 1 The Process of Conducting Research

 • The very first step in the research process is choosing a topic that is not too broad or too narrow in scope:
   
  These are the main steps:
   
  1. use reference sources (such as encyclopedias);
  2. consult other sources as suggested on the page find and read background information;
  3. state your topic as a question (e.g., Can sleep disorders effect academic success in college students?);
  4. identify the main concepts or keywords in your question (e.g., college students, grade point average, sleep disorders);
  5. consult with your instructor or TA;
  6. or consult with a subject librarian who specializes in the field of study you are researching.

   
 • How to choose the right topic to research?
  • use reference sources
  • state your topic as a question
  • identify the main concepts or keywords in your question
  • consult with your teacher
  • consult with a subject librarian
 • 1+209
  201
 • 1.1 De definitie van onderzoek en het belang ervan

 • Onderzoek is een proces waarin je een aantal stappen uitvoert om informatie te verzamelen en deze informatie te analyseren om meer begrip te krijgen over het onderwerp.

 • Onderzoek is belangrijk om 3 redenen:
  1: onderzoek draagt bij aan onze kennis (kennis aanvullen, andere onderzoeken bevestigen of ontkrachten)

  2: onderzoek verbetert de praktijk (onderwijs verbeteren)

  3: onderzoek draagt bij aan de inhoud van politiek debat

 • 1.2 Zes stappen in het onderzoeksproces

 • 1: Identificeren van een onderzoeksprobleem > het probleem nader uitleggen, het verantwoorden van de studie van het probleem en het belang van deze studie uitleggen.

  2: Literatuurstudie > literatuur vinden, relevante literatuur uitzoeken en samenvatten.

  3: Een doelstelling voor het onderzoek formuleren > 1 leidende doelstelling formuleren en deze omzetten in onderzoeksvragen of hypotheses. Deze zijn een leidraad voor de studie.

  4: Data verzamelen > proefpersonen selecteren, toestemming vragen, informatie verzamelen.

  5: Het analyseren en interpreteren van data > data uitzoeken, data presenteren en data uitleggen / conclusies trekken.

  6: Presenteren en evalueren van het onderzoek > voor welk publiek is het onderzoek? Structuur brengen aan het rapport en een respectvol rapport schrijven.

 • 1.3 De kenmerken van kwalitatief en kwantitatief onderzoek in de 6 stappen.

 • Het onderzoeksprobleem, de literatuurstudie en de onderzoeksvragen geven aan of het een kwalitatief onderzoek moet zijn of een kwantitatief.

 • kenmerken van kwantitatief onderzoek:

  1: beschrijving van trends of een uitleg tussen verschillende variabelen

  2: literatuur is belangrijk. Deze stuurt het onderzoek

  3: smalle onderzoeksvragen / hypothesen die specifiek, meetbaar en te observeren zijn is belangrijk

  4: Cijfermatige data verzamelen, van een grote groep mensen door het gebruik van vraag- en antwoord instrumenten.

  5: Trends analyseren, groepen vergelijken of een statistische analyse doen en de resultaten vergelijken met voorgaande onderzoeken.

  6: Het rapport schrijven volgens vaste criteria op basis van een objectieve kijk.

 • kenmerken van een kwalitatief onderzoek

  1: Het onderzoeken van een probleem en een gedetailleerd antwoord zoeken op een bepaald fenomeen (diepere betekenis), waarbij je van te voren de variabelen niet weet.

  2: Literatuur helpt om het probleem uit te leggen, maar geeft minder sturing.

  3: De doestelling en vragen zijn breed geformuleerd

  4: data verzamelen van een kleine groep deelnemers, vaak individuele visies.

  5: Aan de hand van een bepaald protocol de tekst analyseren en de betekenis interpreteren. (Tekst segments maken)

  6: Het rapport mag vrijer en subjectiever zijn.

 • Overeenkomsten en verschillen tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek.

  1: beide volgen de 6 stappen zie blz. 26 schema

  2: bij kwantitatief is de vraagstelling gesloten en ligt deze vast. Bij kwalitatief is de vraag open en wordt deze gedurende het onderzoek gevormd.

  3: beide verzamelen data, vaak op dezelfde manier, alleen is bij kwalitatief de aanpak veel meer open. Ook zijn de procedures anders > statistisch (kwant.) of coderen (kwal.) • Hoe kies je?
  1: Zorg dat je aanpak bij je onderzoeksprobleem past. Diep? Trends en variabelen?

  2: Kies een aanpak die het beste past bij je publiek.

  3: Ga uit van een methode die het beste bij je eigen voorkennis en voorkeur past.

 • Onderzoekdesigns in combinatie met kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken. (Zie schema blz. 34). Er zijn 8 soorten:

  1: Experimental designs > een kwantitatieve procedure waarin de onderzoeker bekijkt of een activiteit of materiaal invloed heeft op de resultaten bij de deelnemers = bij 1 groep wel iets doen en bij de andere groep niet.

  2: Correlational designs > een kwantitatieve procedure waarbij de onderzoeker meet of er verband is tussen 2 of meer variabelen door gebruik te maken van statistiek. = je bestudeert 1 groep mensen

  3: survey design > een kwantitatieve procedure waarbij je trends onderzoekt en beschrijft in een grote groep individuen.

  4: Grounded theory designs > systematische kwalitatieve procedures, waarbij individuele mensen onderzocht worden die allemaal dezelfde ervaring/proces zijn doorgegaan. Doel = om een algemene verklaring te vinden voor een bepaald proces tussen mensen.

  5: Ethnographic designs > kwalitatieve procedures voor het beschrijven, analyseren en interpreteren van gedrag/patronen/geloof/taal van bepaalde culturele groepen die zich hebben ontwikkeld gedurende een bepaalde tijd.

  6: Narrative research designs > kwalitatieve procedures voor het beschrijven het leven / de ervaringen van 1 of 2 individuele mensen.

  7: Mixed Methods designs > beide methoden toepassen omdat dit beter helpt het onderzoeksprobleem te begrijpen. Je moet bekijken welke data je eerst verzamelt, welke het belangrijkste is en hoe je de data mixt.

  8: Action research designs > een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek om de kwaliteit van het onderwijs in de klas te verbeteren.    

 • 1.4 Belangrijke ethische zaken bij het doen van onderzoek

 • Er zijn algemene ethische richtlijnen opgesteld bij het doen van een onderzoek.

  1: Maximaliseer goede uitkomsten en beperk risico's voor deelnemers

  2: respect voor deelnemers

  3: rechtvaardigheid

 • Verschillende instanties hebben verschillende standaarden voor de ethische richtlijnen voorbeelden die vaak voorkomen zijn:

  1: Deelnemers weten het doel van de studie en hoe de gegevens gebruikt gaan worden.

  2: Ze weten of het onderzoek hun sociale lezen zal beïnvloeden

  3: Ze mogen weigeren en zich terugtrekken

  4: De onderzoeker is verantwoordelijk voor anonimiteit

  5: De onderzoeker bekijkt of hij wat voor de deelnemers terug kan doen.

  6: individuen mogen niet veel betaald krijgen

  7: Vraag vooraf toestemming om data te verzamelen

  8: Vraag toestemming van de deelnemers of hun ouders/leerkrachten

  9: Gedraag je als gast

  10: Keuze van de onderzoeksgroep kan niet alleen de keuze van de onderzoeker zijn

  11: Geen plagiaat, objectief, open, eerlijk en betrouwbaar.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.