Summary Educational research planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research

-
ISBN-10 0132073080 ISBN-13 9780132073080
697 Flashcards & Notes
22 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Educational research planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research
 • John W Creswell
 • 9780132073080 or 0132073080
 • 3. ed.

Summary - Educational research planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research

 • 2 Actie onderzoek

 • Wat is het doel van een leraar als hij actie onderzoek uitvoert?
  Hun onderwijspraktijk verbeteren door zaken waar ze tegen aan lopen te bestuderen.
 • 2.1 Wanneer gebruik je actie onderzoek

 • Wat biedt actie onderzoek voor docenten?
  Een mogelijkheid om te reflecteren, na te denken over hun eigen praktijk.
 • Wat biedt actieonderzoek voor een school?
  . ontwikkeling van medewerkers
  . ontwikkelen van docenten als professionals
  . een schoolbrede aanpak van problemen
 • Wanneer gebruik je actieonderzoek?

  Als je een specifiek educatief probleem  wilt oplossen, als je actie wilt ondernemen.
 • Geef een kort voorbeeld van wanneer je actieonderzoek gebruikt:
  Om na te gaan of problem-based leren beter is als traditioneel leren.
 • 2.2 Verschillen en overeenkomsten met andere onderzoeken

 • Wat is de overeenkomst tussen actie onderzoek en mixed methods?
  Ze gebruiken allebei kwantitatieve en kwalitatieve data.
 • Wat is het verschil tussen actieonderzoek en mixed methods/
  Actie onderzoek richt zich meer op een specifiek praktisch probleem en het probeert oplossingen te verkrijgen voor het probleem.
 • 2.3 Types actie onderzoek

 • Welke twee typen kent actieonderzoek?
  Practical (praktisch) actie onderzoek en participatory (deelnemend) actie onderzoek.
 • 2.3.1 Praktisch actie onderzoek • Wat is practical (praktisch) actie onderzoek?
  Het bestuderen van plaatselijke praktijksituaties. 
 • Geef een kort voorbeeld van practical actie onderzoek:
  Het lesgeven aan hoogbegaafde leerlingen.
 • Wie voert practical actie onderzoek uit?
  De leraar als individu of als team (team-based)
 • Waar is practical actie onderzoek op gericht?

  Het is gericht op het ontwikkelen van de leraar en het leren van de student.
 • Wat kunnen docenten met practical actie onderzoek doen?
  - Docenten kunnen hun eigen theorieën en verklaringen over leren testen.
   - Ze kunnen de effecten van hun oefeningen op studenten onderzoeken.
  - Ze kunnen de impact van hun benaderingen op ouders, collegs's etc. onderzoeken.
 • Wat is de dialectic action research spiral van Mills?
  1: identificeer een aandachtsgebied
  2: verzamel data
  3: analyseer en interpreteer de data
  4: ontwikkel een actie plan

 • Geef een uitgebreid voorbeeld van praktisch actie onderzoek, noem ook alle stappen die zijn genomen:
  Voldoen aan de behoefte van hoogbegaafde studenten.
  Stap 1: gepubliceerde literatuur over het probleem beoordelen
  Stap 2: Collega's van school (en bijvoorbeeld andere school) interviewen
  Stap 3: Uit de literatuur en interviews thema's halen:
  . onderwijshervorming
  . verrijking versus versnelling
  . pull-out versus in de klas
  . nieuwe educatieve strategieën
  Stroomschema maken
  met de thema's en iedereen krijgt wat hij nodig heeft, niet allemaal dezelfde instructie, uitdagen tot de limiet

  Stap 4: onderzoeksvragen en verzamelde data verfijnen door
  . telefonische interviews
  . studenten surveys
  . klassenobservaties

  Stap 5: data analyseren (kan met hulp van anderen)
  Stap 6: Team bekijkt data globaal om een duidelijk beeld te krijgen van de situatie. Daarna werden er vier thema's opgesteld over hoe je met hoogbegaafde lln kunt werken in de klas;
  . in-class flexibel groep
  . gedifferentieerde instructie
  . verrijking
  . versnelling

  7: De vier thema's worden in vier activiteiten uitgevoerd in de klas

  8: Onderzoeker zet bevindingen in een actieplan

  9: Onderzoeker deelt bevindingen met anderen, andere lkr, directeur, commissies

  10: De studie eindigt met een reflectie op de toekomst.  Daarin moet antwoord komen op wat beter is:
  . pull-out programma's
  . in-classprogramma's
  . of een combinatie
 • Geef meerdere korte voorbeelden van wat bij praktisch actie onderzoek bestudeert kan worden:
  Een lkr bestudeert het storende gedrag van ll in de klas.
  Studenten, lkr, ouders bestuderen de implementatie van een nieuwe wiskunde methode.
  Een lkr bestudeert zijn professionele ontwikkeling bij het gebruik van technologie in het onderwijs.
 • Wat wordt er in deze fase gedaan, identificeren van een aandachtsgebied?
  De onderzoeker doet verkenningen, zelf reflectie, beschrijven. Hij beoordeelt literatuur en schrijft een actie plan om het onderzoek te leiden.
 • Hoe heet de spiraal van Mills?
  Dialectic action research spiral
 • Waar hoort de spiraal van Mills bij?
  Praktisch actie onderzoek
 • Waar hoort dialectic action research spiral bij?
  Praktisch actie onderzoek
 • Wat gebeurt er in de fase van het data verzamelen bij de spiraal van Mills?
  De lkr onderzoeker verzamelt data mbv meerdere bronnen, zowel kwantitatief als kwalitatief, dmv interviews, vragenlijsten en attitudeschalen.
 • Wat gebeurt er in de fase van data analyseren en interpreteren in de spiraal van Mills?
  Het identificeren van thema's, het coderen van onderzoek, interviews, belangrijke vragen stellen, het visualiseren van relaties tussen ideeën (concept mapping), het analyseren van antecedenten en consequenties, en het weergeven van bevindingen. 
  Interpretaties door het uitbreiden van analyse met diepere vragen.Advies inwinnen van kritische vrienden. 
 • Wat gebeurt er in de laatste fase van de dialectic action research spiral van Mills?
  In deze fase maakt de lkr onderzoeker zijn actieplan of grafiek compleet. De grafiek omvat een samenvatting van de bevindingen, aanbevolen acties en individuen die geraadpleegd en geïnformeerd moeten worden.
  De grafiek geeft ook aan wie zal toezien op het verzamelen van gegevens en de middelen die nodig zijn voor het uitvoeren van de acties.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Educational Research Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research
 • John W Creswell
 • 9781292021126 or 1292021128
 • 2013

Summary - Educational Research Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research

 • 1 Studietaak 1: Het proces van het uitvoeren van onderzoek .

 • Wat is onderzoek?
  Onderzoek is een proces van stappen voor het verzamelen en analyseren van informatie om zo het onderwerp of probleem beter te begrijpen.
  Onderzoek is niet een enkele grote taak, maar een serie van kleine, behapbare stappen. Deze kennen is de sleutel om succesvol te plannen en je onderzoek af te ronden.
 • Uit welke drie stappen bestaat doen van onderzoek over het algemeen?

  1.een vraag stellen
  2.het verzamelen van data om de vraag te beantwoorden
  3.het antwoord op de vraag presenteren
 • Wat is het belang van onderzoek doen? Geef drie redenen.
  · Onderzoek voegt kennis toe: 
  ·Onderzoek verbetert de praktijk

  ·Onderzoek voorziet het politieke debat en de besluitvorming van informatie over de huidige stand van de wetenschap 
 • Hoe kan onderzoek de onderwijspraktijk verbeteren?
  door potentiele oplossingen, zodat docenten betere professionals worden en nieuwe ideeën krijgen 
  door evaluatie van de gebruikte benaderingen
  door het opbouwen van netwerken met andere opleiders die dezelfde soort ideeën uitproberen in verschillende situaties
 • Welke problemen zijn er rondom onderzoek doen?
  • onderzoek accumuleert (= ophopen) langzaam, resultaten kunnen vaag of tegenstrijdig zijn,  duurt lang voordat er eenduidige resultaten zijn; resulteert soms het tegenovergestelde of is vaag
  • kan twijfelachtige data bevatten:
  • onderzoeksgegevens kunnen discutabel zijn: te kleine groep respondenten, niet bij de juiste personen informatie verzameld, onduidelijke enquêtevragen, verkeerde statistische technieken gebruikt voor de gegevensverzameling
  • onduidelijke statements over het doel van de studie
  • onvolledigheid over hoe de gegevens verzameld zijn, het proces
  • onduidelijke onderzoeksvraag
  • gepubliceerde onderzoeken in bekende tijdschriften betekent nog niet dat het onderzoek ‘goed’ is.
 • Wat voor problemen zijn er met het huidige onderzoek?
  • Resultaten uit onderzoek kunnen vaag of tegenstrijdig zijn
  • Onderzoek kan twijfelachtige data bevatten (bijv. onderzochte mensen begrijpen de vragen niet, aantal participanten is te klein, vage of dubbelzinnige vragen in het onderzoek etc.)
  • Onduidelijke beweringen over het doel van de studie
  • Kortom: er is ook slecht onderzoek, daarom is het belangrijk om verschillende uitkomsten van verschillende onderzoeken over dezelfde onderwerpen te bestuderen.
 • Uit welke 6 stappen bestaat onderzoek doen?
  1.  onderzoeksprobleem identificeren 2. literatuur reviewen
  3. doel van het onderzoek formuleren
  4. gegevens verzamelen
  5. gegevens analyseren en interpreteren
  6. onderzoek rapporteren en evalueren
 • Hoe ziet de eerste stap van onderzoek doen eruit?
  1.Onderzoeksprobleem identificeren. 
  specificeer een probleem
  rechtvaardigen van het probleem
  suggesties geven waarom dit onderzoek nodig is voor anderen
 • Hoe ziet de tweede stap van onderzoek doen eruit?
  2. Review Literatuur lokaliseren, (welke onderzoeken zijn er al gedaan en waar zijn deze te vinden)
  selecteren en samenvatten van bestaande onderzoeken. Je doet eerst een literatuurstudie om te kijken wat er al aan onderzoek is gedaan.
 • Hoe ziet de derde stap van onderzoek doen eruit?
  3. doel van het onderzoek vermelden •identificeren van doelstelling;
  Purpose statement: een statement gericht op het probleem. Het is het belangrijkste statement in je onderzoek de doelstelling gaat over de bedoeling van je onderzoek.
  •Het onderzoeksdoel wordt verfijnd tot onderzoeksvragen en/of hypothesen. Het introduceert je hele onderzoek, de wijze van dataverzameling en is een indicatie van het te verwachten resultaat en de plek van je onderzoek.

 • Hoe ziet de tweede stap van onderzoek doen eruit?
  2. Review
  - Literatuur lokaliseren, (welke onderzoeken zijn er al gedaan en waar zijn deze te vinden)
  - selecteren
  - samenvatten van bestaande onderzoeken. Je doet eerst een literatuurstudie om te kijken wat er al aan onderzoek is gedaan.
 • Wat wordt er bedoelt met het begrip Purpose Statement?
  Purpose statement: (doelstelling) een statement gericht op het probleem. Het is het belangrijkste statement in je onderzoek de doelstelling gaat over de bedoeling van je onderzoek.
 • Hoe ziet de vierde stap van onderzoek doen eruit?
  4. gegevens verzamelen •selecteren van individuen
  •toestemming krijgen van de te onderzoeken personen,
  •verzamelen van info door vragen of observeren.


  Bewijs zorgt ervoor dat je antwoorden kunt geven op je onderzoeksvragen en hypotheses;deze stap levert een hoeveelheid gegevens op (testscores, frequency of behaviors) of woorden (antwoorden, meningen, quotes).
 • Hoe ziet de vijfde stap van onderzoek doen eruit?
  5. gegevens analyseren en interpreteren  
  •Gegevens uiteenhalen
  •Gegevens representeren
  •Gegevens uitleggen
   
  Analyseren is het uiteen halen van alle gegevens (identificeren van de individuele responsen) en deze vervolgens samenvoegen tot een samenvatting. De gegevens worden  gepresenteerd in tabellen, figuren en in woorden die de conclusies uitleggen.
  Dat wordt vermeld in het hoofdstuk: “Results”, “Findings” of “Discussion”.
 • Hoe ziet de zesde stap van onderzoek doen eruit?
  6. onderzoek rapporteren en evalueren •beslissen welke doelgroep en dus de vorm (journal article, master’s theses en dissertaties, report of research etc)
  •structureren
  •zorgvuldig schrijven
  •respectvol schrijven (denk aan ras, geslacht etc.)
 • Waarom is het doen van een literatuur review belangrijk?
  Om uit te vinden wat al wel en niet onderzocht is binnen dit onderzoeksgebied.  Het rechtvaardigen van waarom jouw onderzoek uitgevoerd moet worden.
  Het geeft je achtergrond informatie voor het probleem, wat ook helpt om andere het probleem laten te begrijpen.
  Het geeft een theoretische raamwerk voor je onderzoek.
  Het definieert variabelen die onderzocht kunnen worden. 
 • Welke functie heeft de purpose statement in een onderzoek?
  Dit zorgt dat je de focus van het onderzoek rondom een enkel idee is. Dus dat je onderzoek niet te breed is!
 • Op welke manier kunnen onderzoekers data/ gegevens verzamelen?
  enquêtes
  Een-op-een interviews


  Focusgroepen: groepen observeren?
  experimenten
  Documenten, zoals rangen, testscores, census data
  video-opnames
  foto's

   
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 3:

 • Educational Research Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research
 • John W Creswell
 • 9780133549645 or 013354964X
 • 2014

Summary - Educational Research Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research

 • 1.1 Een definitie van onderzoek en het belang van onderzoek

 • Geef een definitie van onderzoek, en benoem daarna de 3 stappen in onderzoek.
  Onderzoek = een proces van stappen om informatie te verzamelen en te analyseren om een onderwerp of kwestie beter te begrijpen.

  De 3 stappen in onderzoek:
  1. Poneren van een vraag
  2. Data verzamelen om de vraag te beantwoorden
  3. Het antwoord op de vraag te presenteren
 • Wat is het belang van onderzoek? Noem 3 redenen.
  1. Onderzoek draagt bij aan onze kennis
  2. Onderzoek verbetert de praktijk
  3. Onderzoek informeert het politiek debat
 • Noem enkele problemen met hedendaags onderzoek.
  • Resultaten zijn soms vaag of bevindingen tegenstrijdig.
  • Data staan ter discussie: aantal participanten, soort vragen vaag en dubbelzinnig. Data-analyse is soms ongeschikt.
  • Doel van het onderzoek is niet helder, de manier van datacollectie is niet volledig beschreven, onbegrijpelijke verklaringen waarop het onderzoek drijft.
 • 1.2 De 6 stappen in het proces van onderzoek

 • Benoem de 6 stappen in het proces van (onderwijskundig) onderzoek.
  1. Het onderzoeksprobleem identificeren 
  2. Literatuurstudie
  3. Doelverklaring (purpose statement)
  4. Data-verzameling
  5. Data-analyse en interpretatie
  6. Verslaglegging en evaluatie
 • Wat verstaan we onder het specificeren van een onderzoeksprobleem?
  Allereerst een onderwerp zoeken om te bestuderen. Dit kan een behoefte, probleem of controverse zijn om te verklaren/ op te lossen. Het onderzoeksprobleem identificeren bestaat uit het specificeren van: 
  • WAT (onderzoek je), 
  • WAAROM (rechtvaardiging van bestudering), 
  • VOOR WIE (belang van het onderzoek aantonen).
 • Geef een definitie van onderzoeksprobleem (in onderwijskundig onderzoek)
  Behoeften, problemen, controverses ontstaan uit een educatieve behoefte, uitgedrukt door leraren, scholen, beleidsmakers of onderzoekers.
 • Waarom is literatuurstudie van belang?
  Het is belangrijk te weten wie al eerder het onderzoeksprobleem heeft bestudeerd (en met welke bevindingen).
 • Geef de 3 fases aan in literatuurstudie:
  1. Opspeuren van samenvattingen, boeken, artikelen en geïndexeerde publicaties over het onderwerp.
  2. Maken van een selectie (kiezen uit...)
  3. Maken van een samenvatting van de geselecteerde literatuur in een rapport.
 • Welke stap in je onderzoek is de belangrijkste verklaring in het onderzoek?
  Stap 3 Doelverklaring oftewel purpose statement: In deze stap specificeer  je wat het doel van je studie is (inclusief respondenten, locatie) en geef je aan hoe je te werk zult gaan bij het verzamelen van data. Deze verklaring wordt versmald tot onderzoeksvragen, deelvragen of voorspellingen.
 • Wat verstaan we onder data-verzameling in onderwijskundig onderzoek?
  Het identificeren en selecteren van respondenten voor een onderzoek, het verkrijgen van permissie om hen te bestuderen en het verzamelen van informatie door mensen vragen te stellen of hun gedrag te bestuderen. (Het is van groot belang de procedure van dataverzameling juist te beschrijven).
 • Waaruit bestaat analyse en interpretatie van data? Gebruik 'engelse termen' in je antwoord.
  Analyse = 'Taking the data apart' om de individuele respons vast te stellen en vervolgens 'putting it together' om de totale respons samen te vatten.
  Interpretatie = Trekken van conclusies, data representeren in tabellen, figuren of grafieken om samen te vatten, conclusie(s) in woorden uitleggen om antwoord te geven op de onderzoeksvraag. Rapporteren als 'results, findings, discussions'.
 • Wat is van belang bij verslaglegging en evaluatie van onderzoek?
  Schrijf voor de doelgroep/ publiek waarvoor je onderzoek bedoeld is. Volg een format dat standaard is voor de doelgroep, zodat het rapport duidelijk en begrijpelijk is opgebouwd (formeel - informeel).
  (Helaas bestaan er geen ijzersterke normen voor de beoordeling van educatief onderzoek in de academische onderzoeksgemeenschap).
 • 1.3 De karakteristieken van kwantitatief en kwalitatief onderzoek, in elk van de 6 stappen

 • Noem de 6 belangrijkste karakteristieken in KWANTITATIEF onderzoek
  1. Gebaseerd op trends in het veld of behoefte aan verklaring. (Hoe beïnvloeden variabelen mekaar).
  2. De literatuur speelt een grote rol in 2 opzichten: rechtvaardigt de behoefte voor het onderwijsprobleem, suggestie voor doelen/ vragen in het onderzoek.
  3. Doel(uitspraken) zijn specifiek, meetbaar, nauw, en observeerbaar.
  4. Veel respondenten. Numerieke data en vooraf ingestelde vragen.
  5. Data-analyse middels statistiek (trends, vergelijking, relaties tussen variabelen)
  6. Rapport volgens vaste structuur. Evaluatiecriteria objectief en onpartijdig. 
 • Geef een definitie van een variabele.
  Een variabele is een eigenschap (bijv. houding) of karakteristiek van individuen (bijv. geslacht) die door onderzoekers wordt onderzocht. Wanneer een onderzoeker de relatie tussen variabelen uitlegt, is deze vooral geïnteresseerd in het bepalen of een of meer variabelen een andere variabele kan beïnvloeden. 
 • Leg het verschil uit tussen een onafhankelijke variabele en een afhankelijke variabele.
  Een onafhankelijke variabele staat vast, bijvoorbeeld persoonskenmerken als leeftijd en geslacht.
  Een afhankelijke variabele is een variabele die je wil voorspellen aan de hand van de onafhankelijke variabele, bijvoorbeeld een cijfer op een tentamen.
 • Welke drie meetniveau's kennen we bij variabelen; geef voorbeelden.
  • Nominaal meetniveau: categorieën zonder rangorde (kleur ogen)
  • Ordinaal meetniveau: categorieën met een rangorde (opleidingsniveau of rangen in het leger, leeftijdscategorie)
  • Interval/ratio: continue waarden met betekenis (leeftijd, temperatuur)
 • Noem de 6 belangrijkste karakteristieken in KWALITATIEF onderzoek.
  1. Verkenning van een probleem. Er wordt een groter begrip verkregen voor een centraal fenomeen (key concept).
  2. Literatuurstudie speelt een mindere rol om het probleem te rechtvaardigen.
  3. Doel-uitspraken en onderzoeksvragen zijn breed en algemeen (denkbeelden van respondenten).
  4. Weinig deelnemers. Data zijn gebaseerd op woorden en deelnemers.
  5. Analyse = thematische beschrijving van de tekst.
  6. Flexibel rapport: subjectieve zelfreflectie van de onderzoeker, soms met vooroordelen.
 • Noem 3 factoren die van belang zijn bij het kiezen voor een kwantitatieve danwel kwalitatieve onderzoeksmethode.
  1. Matcht je benadering met je onderzoeksprobleem? (kwantitatief = trends en verklaringen; kwalitatief = verkenning en dieper begrip)
  2. Past je benadering bij je publiek?
  3. Relateer je benadering aan je persoonlijke benadering en training.
 • Noem 3 kwantitatieve research designs
  1. Experimenteel onderzoek
  2. Correlatie onderzoek
  3. Survey onderzoek (enquete)
 • Noem 3 kwalitatieve research designs
  1. Gegronde theorie onderzoek (Grounded Theory)
  2. Ethnografisch onderzoek
  3. Narratief onderzoek
 • Noem 2 gecombineerde research designs
  1. Gemixte methode onderzoek
  2. Actie onderzoek
 • Beschrijf wat experimenteel onderzoek inhoudt.
  Vorm van kwantitatief onderzoek.
  Interventie-onderzoek: verklaart interventie-invloeden en uitkomsten van één groep tegen de andere groep.
  Experimenteel.
 • Beschrijf wat correlatie onderzoek inhoudt
  Vorm van kwantitatief onderzoek.
  Geen interventie.
  Associeert of relateert variabelen in een voorspelbaar patroon bij één persoon of één groep.
 • Beschrijf wat survey onderzoek inhoudt
  Vorm van kwantitatief onderzoek.
  Geen interventie.
  Beschrijft trends voor een bepaalde populatie.
 • Beschrijf wat gegronde theorie onderzoek inhoudt
  Vorm van kwalitatief onderzoek.
  Onderzoekt gemeenschappelijke ervaringen van individuen of groepen om een verklaring te krijgen omtrent:
  trends in gedrag, houding of karakteristieken van een populatie.
 • Beschrijf wat etnografisch onderzoek inhoudt
  Vorm van kwalitatief onderzoek.
  Onderzoekt de gedeelde cultuur van een groep mensen.
  Beschrijft de groep in haar omgeving.
  Verkent thema's, ontwikkelingen door de tijd (portret).
 • Beschrijf wat narratief onderzoek inhoudt
  Vorm van kwalitatief onderzoek.
  Je wenst de verhalen van 1 of 2 individuen te vertellen (leven, ervaringen).
 • Beschrijf wat gemixte methode onderzoek inhoudt
  Gecombineerd onderzoek (zowel kwantitatief als kwalitatief).
  Voor een beter begrip of uitleg van een onderzoeksprobleem.
  In één onderzoek of series van onderzoeken.
 • Beschrijf wat actie onderzoek inhoudt
  Gecombineerde onderzoeksmethode.
  Gericht op personen om:
  educatie-problemen te verklaren,
  praktische problemen in de klas/ school,
  gericht op verbetering.
 • kwalitatief onderzoek noem enkele kenmerken van de 1ste fase in van verkenning van het probleem?
  1. je weet er weinig van
  2. nog niet alle variabelen zijn helder deze moet je nog ontdekken
  3. de literatuur bezit niet alle info, je moet ook info van observanten verzamelen
  4. centraal phenomeen is je startpunt
 • kwalitatief onderzoek noem ten aanzien van de literatuur studie het belang?
  dit is minder van belang, je laat je bevindingen niet afhangen van je eigen mening, maar van je deelnemers
 • kwalitatief onderzoek, het doel van je onderzoek en onderzoeksvraag wat houdt deze fase in?
  je probeert je deelnemers beter te begrijpen, hun perspectief leren begrijpen. je verzamelt gegevens door data, citaten.
 • kwalitatief onderzoek, welke rol heeft het data verzamelen?
  1. om te leren van je deelnemers. in het onderzoek verzamel je informatie/ opzetten die we protocollen noemen. Die neem je mee in je verdere onderzoek.
  2. interview protocol: 4 of 5 vragen
  3. observatie protocol: aantekeningen middels stappenplan
  4. tekst of beeld materiaal
 • kwalitatief onderzoek en welke rol heeft data analyse?
  1. je verzamelt een tekst database
  2. je maakt groepen met je tekst, segmenten. je bedpaald de bedoeling van ieder groepje zinnen.
  3. je analyseert tekst en beeld

  vaak zijn het lange uitgebreide analyses van diverse individuen. Je analyse bevat thema's categorieen vanuit je bevindingen.
  je maakt uit dit complexe beeld een persoonlijke analyse gereflecteerd op de literatuur en welke les we hebben geleerd! 
 • kwalitatief onderzoek en reporting
  • diverse formats mogelijk
  • vaak dezelfde stappen als kwantitatief allen de volgorde verschilt nog wel eens

  1. verhalend
  2. beschrijving van de thema's, onderliggende relaties
  3. belangrijk is dat het realistisch is
  4. dat het overtuigend is dat de studie/ onderzoek van belang is
  5. vaak veel data
  6. je bent reflectief na je eigen rol in het onderzoek of met andere onderzoekers samen, je eigen achtergrond speelt mee
 • kwalitatief of kwantitatief?

  verkrijgen van inzichten wordt beschreven in woorden niet in getallen?
  kwalitatief
 • kwalitatief of kwantitatief?

  smalle onderzoeksvraag, veel voorkennis nodig?
  kwantitatief
 • kwalitatief of kwantitatief?
   
  brede onderzoeksvraag, uitkomsten zijn minder goed te voorspellen, weinig voorkennis, daarom geen specifieke onderzoeksvraag
  kwalitatief
 • kwalitatief of kwantitatief?

  er wordt  een meting gedaan, onderzoeken mbv een meting, resultaten worden getalsmatig verwerkt
  kwantitatief
 • kwalitatief of kwantitatief?

  geen of harde cijfermatige feiten, uit de interviews of observaties zijn nauwelijks cijfermatigheden uit te halen
  kwalitatief
 • kwalitatief of kwantitatief?

  er wordt gezocht naar een verband tussen 2 begrippen
  kwantitatief
 • kwalitatief of kwantitatief?

  onderzoeksvraag staat vast, de vraagstelling kan niet meer worden aangepast
  kwantitatief
 • kwalitatief of kwantitatief?

  probleem is niet onbevooroordeeld kunnen opstellen, het is moeilijk om je eigen mening niet te ventileren
  kwalitatief
 • kwalitatief of kwantitatief?

  open onderzoeksvraag, breed, weinig voorkennis open vraag waar dus geen ja of nee op kan worden geantwoord
  kwalitatief
 • kwalitatief of kwantitatief?

  onderzoeksvraag kan veranderd worden, gaande weg mag het nog veranderd worden, dit omdat je een breed onderwerp hebt en nog niet alle info voor hande had
  kwalitatief
 • kwalitatief of kwantitatief?

  gesloten onderzoeksvraag, het antwoord is alleen ja of nee
  kwantitatief
 • kwalitatief of kwantitatief?

  de uitkomsten worden later gelabeld en gestructureerd van te voren is er geen beeld over de uitkomsten later pas kan er naar een structuur worden gezocht.
  kwalitatief
 • kwalitatief of kwantitatief?

  methode van onderzoek is individueel diepte interview, groepsdiscussie of observatie
  kwalitatief
 • kwalitatief of kwantitatief?

  methode van onderzoek is digitale ) vragenlijst of enquete
  kwantitatief
 • grote overeenkomst tussen kwalitatief of kwantitatief?
  ze volgen beide de 6 stappen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 4:

 • Educational research : planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research
 • John W Creswell
 • 9780132613941 or 0132613948
 • 4. ed.

Summary - Educational research : planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research

 • 1 chapter 1 the process of conducting research using quantitative and qualitative approaches

 • Wat is research?
  proces om dat te verzamelen en te analyseren om kennis over een onderwerp of probleem te vergroten. 
 • 1.1 A definition of research and its importance

 • Wat is de definitie van een research (onderzoek)? 
  Een research is een proces van stappen die gedaan wordt om informatie te verzamelen en te analyseren.  Dit om begrip van een onderwerp of probleem te vergelijken. 
 • O
 • Wat is heel globaal het raamwerk van een research? De drie stappen.
  1. stel een vraag
  2. verzamel informatie om de vraag te beantwoorden
  3. presenteer het antwoord op de vraag
 • Waarom is een research belangrijk?  Drie redenen.
  1. onderzoek draagt bij aan kennis
  2. onderzoek verbetert de praktijk
  3. onderzoek informeert het beleidsdebat
 • Wat betekent dat onderzoek bijdraagt tot kennis?
  Dat betekent dat educators een onderzoek ondergaan die bijdraagt tot uitbreiding van informatie over een bepaald onderwerp. 
 • Hoe kan onderzoek bijdragen aan bestaande kennis en literatuur?
  1. als het onderzoek nog nooit is uitgevoerd, vult het een gat in de kennis en literatuur.
  2. het kan extra informatie geven die voorafgaande studies bevestigen of juist niet.
  3. het kan een toevoeging zijn van de literatuur over de praktijk.
  4. het kan informatie geven over mensen of plaatsen die nog niet onderzocht zijn.
  Een nieuw onderzoek: hoe leren ll van de basisschool sociale vaardigheden? (= nieuwe kennis als het onderzoek nog nooit eerder plaats heeft gevonden)
  Onderzoek verfijnen door bijvoorbeeld:
  alleen leerlingen van Afrikaans/Amerikaanse achtergrond (nieuwe participanten)
  alleen tijdens het teruglopen naar huis (nieuwe plaats)
  alleen onderzoek bij meisjes (geslacht)
 • Hoe verbetert research de prakijk? 
  Het geeft suggesties voor verbeteringen  in de praktijk
  Het geeft nieuwe ideeën voor de docenten
  Het helpt docenten bij evalueren van verschillende benaderingen  (zie aantekeningen)
  Het helpt bij maken van connecties (andere docenten die bezig zijn met hetzelfde idee)
 • Hoe informeert research bij beleidsdebatten? 
  Het helpt bij afwegen van verschillende perspectieven. Het research moet wel heldere resultaten bevatten verzameld op een beknopte manier en de datagegevens moeten betrouwbaar zijn. 
 • Welke problemen komen we tegen bij het hedendaagse onderzoek? 
  1. tegenstrijdig of vage bevindingen
  2. onderzoek ontwikkelt langzaam
  3. de data is twijfelachtig ( ondervraagden begrijpen het probleem niet goed, te weinig ondervraagden, bij een survey te vage of dubbele vragen, verkeerde statische techniek gebruikt)
 • 1.2 The six steps in the process of research

 • Wat zijn de 6 stappen van het onderzoeksproces?
  1. vaststellen van het onderzoeksprobleem
  2. reviewing literatuur (literatuuronderzoek)
  3. vaststellen van het doel voor onderzoek
  4. verzamelen van gegevens (data)
  5. analyseren en intepreteren van de gegevens
  6. rapporteren en evalueren van het onderzoek
 • een onderzoeksprobleem herkennen:

   

  bestaat uit het benoemen van een probleem, motiveren waarom het bestudeerd moet worden en benoemen waarom het belangrijk is voor de doelgroep
 • 1.3 The characteristics of quantitative and qualitative research in each of the six steps

 • Wanneer wordt bepaald of je kiest voor kwantitatief of kwalitatief? 
  De onderzoeker bepaalt dat na het research probleem geïdentificeerd te hebben, een literatuuronderzoek heeft gedaan en onderzoeksvragen heeft opgesteld. 
 • 1.3.1 De kenmerken van een kwantitatieve onderzoeksmethode

 • Wat zijn de 6 belangrijkste kenmerken van een kwantitatief onderzoek?

  1. Beschrijft een probleem door een ontwikkeling(= trend) of een behoefte aan uitleg van een probleem (a) of door een relatie tussen twee variabelen (b).

  2. De literatuur heeft een belangrijke rol en heeft 3 funcies:
  - geeft suggesties voor onderzoeksvragen of hypotheses
  - rechtvaardigt het probleem door het bewijs van het belang van het probleem
  - het geeft richting (= purpose statement, onderzoeksvragen of hypotheses) aan het onderzoek.
  3. Maken van een purpose statement, onderzoeksvragen en hypotheses die smal, specifiek, meetbaar en observeerbaar zijn.
  4. Verzamelen van numerieke data van een groot aantal personen met voorafgemaakte vragen en reacties (bijv. likerschaal).
  5. Het analyseren van ontwikkelingen (=trends), comparing groepen en gerelateerde variabelen door statistische analyse. Interpretatie van de resultaten door ze te vergelijken met voorafgaande voorspellingen en onderzoeken.
  6. Verslag is volgens vaste structuur en evaluatiecriteria en de onderzoeker heeft een objectieve, onpartijdige benadering.
 • Wat zijn de standaarden van een verslag? 
  introductie - literatuuronderzoek - methode - resultaten - discussie
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

How to choose the right topic to research?
 • use reference sources
 • state your topic as a question
 • identify the main concepts or keywords in your question
 • consult with your teacher
 • consult with a subject librarian
Hoe kies je? Vraag jezelf het volgende af:
Wat wil ik weten van mijn deelnemers?
Welke info is realistisch om te verzamelen?
Hoe wegen de voordelen en  nadelen van elk type tegen elkaar op?
1+209
201
Dit hangt af van de volgende zaken: 1: Heb je de beschikking over proefpersonen en locaties voor je onderzoek? 2: Heb je tijd? (Onderzoek kost tijd), geld voor hulpmiddelen, apparatuur, medewerkers en proefpersonen? en heb je de vaardigheden die nodig zijn om een onderzoek te doen? 3: moet het probleem onderzocht worden? Er zijn 5 dingen waarmee je dit in kunt schatten: A: vult jouw onderzoek een gat in de bestaande literatuur? (studie moet een bijdrage leveren aan kennis en praktijk) B: bekijk of het onderzoek al eerder is gedaan > doe het dan met andere proefpersonen en andere locaties. Conclusies kunnen dan breder getrokken worden. C: bekijk of jouw onderwerp dieper gaat dan een andere studie over het zelfde onderwerp. D: Doe het onderzoek als het bijdraagt aan een groep mensen die niet gehoord worden in de gemeenschap of buiten het sociale leven vallen. E: Doe je studie als het nieuwe informatie/technieken voor de praktijk oplevert.
blz 76 77
Wat houdt het kenmerk questionnaires en interviews bij survey in?
- electronic questionnaires
- mailed questionnaires
- one on one interviews:
. gesloten vragen
. vertrouwelijk blijven
. bij gevoelige vragen / onderwerpen
. niet anoniem
- focus group interviews
. onderzoeker ontwikkelt een survey instrument
. stelt een kleine groep (4 a 6) samen, die de vragen kunnen beantwoorden
. vraagt de groep vragen en neemt de groepsconversatie op of noteert aantekeningen
. nadeel: moeilijk om een score te noteren die redelijk klopt voor de hele groep (consensus)
- telefoon interviews
Open-ended questions are best used when:
participants provide their own answers to questions.
It is better to ask sensitive questions _____ in the interview because _____.
late; the first part of survey provides a warm-up period
What is the difference between a cohort study and a panel study?
A cohort study follows the same subgroup over time, and a panel study follows the same group over time.
The sample size in a survey design is _____ correlated with _____.
negatively; sampling error
Trend studie - panel studie
same population over time : same sample over time