Summary Edumondo - Bedrijfseconomie

-
384 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Edumondo - Bedrijfseconomie

 • 1.1 Inleiding

 • Wat is macro-economie?
  De macro-economische omgeving van een bedrijf is de economie als geheel. Vaak bekeken op het niveau van een heel land.
 • Wat is meso-eoconomie?
  Bij meso-economie draait het om een bepaalde bedrijfstak en de factoren die daarop van invloed zijn.
 • Wat is micro-economie?
  Bij micro-economie, het kleinste niveau, gaat het om beslissingen op bedrijfsniveau.
 • Het vakgebied bedrijfseconomie houdt zich bezig met economische handelingen die door een bedrijf worden uitgevoerd. Met een bedrijf bedoelen we een partij die goederen en/of diensten produceert en/of verleent. De focus ligt daarbij op de financiële kant van het bedrijf, ook wel onderneming genoemd. Daarbij kun je denken aan de geldstromen van een bedrijf op basis van ontvangsten en uitgaven. Ook belangrijk is de winstgevendheid waarvoor inzicht in de kosten en opbrengsten nodig is. Bedrijfseconomie behoort dus tot de micro-economie. We kunnen bedrijven in drie categorieën verdelen: handelsbedrijven, productiebedrijven en dienstverlenende bedrijven. Een handelsbedrijf koopt producten in en verkoopt deze producten weer. Hierbij verandert het product zelf niet, zoals bijvoorbeeld bij een supermarkt het geval is. Een productiebedrijf gebruikt materialen en/of grondstoffen om een nieuw product van te maken. Daarbij kun je denken aan een bierbrouwerij. Een dienstverlenend bedrijf verleent diensten. Deze categorie kent zeer uiteenlopende voorbeelden: van een kapper tot een transportbedrijf en van een fysiotherapeut tot een hotel.
 • Tot welke economie hoort bedrijfseconomie?
  Tot de micro-economie
 • In welke drie categorieën zijn bedrijven te verdelen?
  Handelsbedrijven, productiebedrijven en dienstverlenende bedrijven.
 • Wat is het belangrijkste doel van bedrijven?
  Een duurzaam voortbestaan (continuïteit)
 • Het belangrijkste doel van bedrijven is: een duurzaam voortbestaan (continuïteit). Voor profitorganisaties is het maken van winst een voorwaarde om dit doel op lange termijn te realiseren. Non-profitorganisaties hebben doorgaans een maatschappelijk doel waarbij bedrijfseconomische doelstellingen minder belangrijk zijn. Hoewel het maken van winst niet noodzakelijk is voor dit soort organisaties, moeten ze wel zorgen voor een gezonde financiële basis.
 • Bedrijfseconomie bestaat uit
  Management accounting, externe verslaggeving en financieel management.
 • Wat houdt de resultatenrekening in?
  De resultatenrekening laat zien of een onderneming winst of verlies maakt. Dit resultaat heeft direct invloed op het bestaansrecht van een onderneming. Deze gegevens zijn ook nodig voor de belastingaangifte, het bijhouden hiervan is dan ook verplicht.
 • Wat houdt de balans is?
  De balans is een overzicht van alle bezittingen en schulden van een onderneming op een bepaald moment. Net als de resultatenrekening is de balans een verplicht onderdeel van de jaarlijks door een bedrijf te publiceren jaarrekening. 
 • Wat houdt een liquiditeitsoverzicht in?
  Het liquiditeitsoverzicht wordt niet gepubliceerd, maar is voor een bedrijf intern wel van groot belang. Op dit overzicht staan de inkomende en uitgaande geldstromen. Zo kan een onderneming goed bijhouden hoeveel geld er ontvangen en uitgegeven wordt.
 • Andere belanghebbenden zijn bijvoorbeeld:
  •  investeerders;
  •  kredietverstrekkers;
  •  leveranciers;
  •  klanten;
  •  concurrenten;
  •  overheidsinstellingen (zoals de Belastingdienst);
  •  werknemers.
 • Inhoud van het ondernemingsplan?
  In het ondernemingsplan staat uitgewerkt hoe het ondernemingsconcept (naar verwachting) succesvol kan worden uitgevoerd. Het bevat informatie over de ondernemer, de onderneming en daarnaast financiële begrotingen. De liquiditeitsbegroting, begrote resultatenrekening en begrote balans laten de verwachte financiële uitkomsten zien bij het opstarten van de onderneming. Het ondernemingsplan wordt vaak gebruikt om financiering (bijvoorbeeld van een bank) voor de onderneming te krijgen.
 •  Wat is een ratioanalyse?
  Een analyse waarbij financiële resultaten, zowel gerealiseerde als verwachte resultaten, kunnen worden beoordeeld en geanalyseerd. Aan de hand hiervan is het mogelijk om de resultaten van een bedrijf te beoordelen. Bijvoorbeeld doormiddel van kengetallen te vergelijken met voorgaande jaren of met cijfers uit de branche.
 • Bezittingen
  Activa
 • Schulden
  Passiva
 • Vaste activa (duurzame activa)
  Hoge waarde veel geld in worden geïnvesteerd (pand, nieuwe machine)
 • Vlottende activa (werkkapitaal van de onderneming)
  Geld en bezittingen die nodig zijn om de ondernemingsactiviteiten draaiende te houden (eigen vermogen (ingebracht door de ondernemer en/of eigenaren) en vreemd vermogen (afkomstig van bijvoorbeeld de bank of leveranciers)).
 • Stakeholder (belanghebbende)
  Iedereen die belang heeft bij de resultaten van een bedrijf.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat wordt er bedoeld met de vermogenskostenvoet?
De kosten van het aantrekken van vermogen.
De norm voor het beoordelen van een investeringsproject op basis van de terugverdienperiode is dat de terugverdienperiode korter moet zijn dan de looptijd van het project.(juist/onjuist)
Onjuist
Cashflows die na de terugverdienperiode worden ontvangen, worden genegeerd.(juist/onjuist)
Juist
De gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit maakt voor het beoordelen van investeringsprojecten gebruik van cashflow.(juist/onjuist)
Onjuist
Een hogere restwaarde heeft een positief effect op de gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit. (juist/onjuist)
Onjuist
Een hogere afschrijving leidt tot een lagere cashflow.(juist/onjuist)
Onjuist
Een investeringsproject bestaat uit zowel vaste als vlottende activa.(juist/onjuist)
Juist
Het beoordelen van een investeringsproject op basis van winst heeft de voorkeur boven een beoordeling op basis van cashflows.(juist/onjuist)
Onjuist
Het beoordelen van een investeringsproject is puur een rekenkundig karwei. (juist/onjuist)
Onjuist
Wat zijn opportunity costs?
Dat zijn gemiste opbrengsten, omdat de middelen die voor een investering worden gebruikt niet elders ingezet kunnen worden. Mocht blijken dat één van de onderzoekers ook tijdelijk uitgeleend kon worden aan een universiteit dan worden de gemiste opbrengsten die daarmee samenhangen beschouwd als opportunity costs. Deze moeten wel meegenomen worden bij de investeringsbeoordeling.