Summary Effectonderzoek in de gedragswetenschappen

-
ISBN-10 9059316606 ISBN-13 9789059316607
269 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Effectonderzoek in de gedragswetenschappen". The author(s) of the book is/are Daphne van Loon Bieuwe Fokke Meulen Alexander E M G Minnaert. The ISBN of the book is 9789059316607 or 9059316606. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Effectonderzoek in de gedragswetenschappen

 • 1 Inleiding

 • Waarom is effectonderzoek in de gedragswetenschappen zeer complex?


  De praktijk sluit niet aan op het ideale onderzoek en de methodologische eisen die daaraan gesteld moeten worden.
 • Waarom blijkt in de onderzoekspraktijk het meten van de effecten van preventie een moeilijke zaak?

  Onderzoekers zijn het niet altijd eens over de toe te passen methoden en technieken en daarnaast stuit men tijdens het onderzoek op een veelheid aan problemen.
 • Waaraan kan effectonderzoek een bijdrage leveren?
  * theorieontwikkeling
  *een betere afstemming van de vele vormen van interventie op de verschillende hulpvragen van volwassenen en kinderen
  *verhoging/waarborging van de kwaliteit van hulp

 • Waarom moet het onderzoek op een zo zorgvuldig en verantwoord mogelijke manier worden uitgevoerd?
  Omdat het een belangrijk onderdeel is in de bekende mantra: plannen, implementeren, evalueren en verbeteren.
 • 2 Empirische methodologie

 • In de wetenschapsfilosofie en de methodologie is er altijd strijd geweest omtrent de eenheid der wetenschappen en omtrent de verschillende soorten van onderzoek en denken. Dit is een fundamentele discussie.

  De Groot: de eenheid wordt gevormd door de methode gebaseerd op de empirische cyclus van kennisverwerving.

  Snijders: de eenheid der wetenschappen wordt gesymboliseerd door het object: het streven naar objectiviteit.
 • 2.1 Schets van de historie van de methodologie

 • Door wie is de basis van de methodologie (de leer van de kennisontwikkeling) gelegd en hoe?
  Door Aristoteles
  * De leer van de redenering en het bewijs
  * De leer van de kennisontwikkeling
 • Beschrijf de historie van de methodologie per eeuw.
  17e eeuw: Discours de la methode van Descartes
  18e eeuw: methodologie synoniem met logica en dialectiek
  19e eeuw: methodologie en encyclopedie = systematisering van kennis
  20e eeuw: methodologie als zelfstandige discipline
 • Hoe luidde de centrale vraag van Descartes?
  Hoe kan een mens uit een veelheid van (wetenschappelijke) opvattingen en theorieën  de juiste kiezen?
 • Wie schreef het 1e boek dat expliciet over methodologie ging en wat was de titel van dat boek?
  Heymans (1941): Inleiding logica en methodologie
 • Wat is de titel van het boek geschreven door A.D. De Groot?
  Methodologie: grondslagen van onderzoek en denken in de gedragswetenschappen (1961)
 • Waar stond De Groot voor qua opvatting over methodologie?
  Onderzoek, gebaseerd op het kwantificeren van kwalitatieve gegevens en op het vormen en toetsen van theorieën en hypothesen.
 • Waar stond Langeveld voor qua opvatting over methodologie?
  Fenomenologische benadering: een benadering die de waargenomen verschijnselen zo nauwkeurig en grondig mogelijk wil beschrijven, waarbij bewust geen hypothese of theorie over de oorzaken van die verschijnselen wordt geformuleerd.
 • Wat was de controverse in Nederland?
  Kwantificeren en toetsten (De Groot) vs. fenomenologische benadering (Langeveld)
 • Ook was er een controverse met De Wit, een empirisch geörienteerd psycholoog, waarom en wat was het antwoord van De Groot?
  Volgens De Wit ontbrak de epistemologie (kennisleer). Het antwoord van De Groot was: kennisleer is buitengewoon belangrijk, maar kan gemist worden als fundament van de methodologie, want het FORUM neemt in het praktische geval de positie in van de abstracte kennisleer.
 • 2.2 Wat is methodologie

 • Wat is de definitie van methodologie?
  Leer van de weg waarlangs men tot kennis komt.
  De studie van de af te leggen weg.
 • Wat is methodologie?
  De studie van wetenschappelijke methoden en technieken om kennis te verwerven en om de wetenschap vooruit te helpen.
 • Wat is methodologie?
  Normatief en descriptief en vergelijkend.
 • Wat wordt bedoelt met normatief?
  De do`s en don`ts (de vastgelegde regels)
 • Wat wordt bedoelt met descriptief en vergelijkend?
  Bepaalde technieken worden beschreven, met andere vergeleken, in een groter verband gebracht, geëvalueerd, met zekere restricties aanbevolen of afgeraden etc.
 • Wat is normatieve methodologie volgens De Groot?
  Volgens De Groot gaat methodologie over de normen, die betrekking hebben op de methoden en technieken van onderzoek, en de daaruit voortvloeiende richtlijnen voor het wetenschappelijk denken en handelen. Deze normen en richtlijnen wordt door De Groot de normatieve methodologie genoemd.
 • Het wetenschappelijk bedrijf vergeleken met een schaakspel volgens De Groot.

  Schaakspel: de normen van logica en methodologie zijn de vastgestelde spelregels, die aangeven wat mag en wat niet mag. De daarop sluitende methoden en technieken vormen tezamen de aanbevolen speelmethode.
 • Wat wordt bedoelt met impliciete normen in de wetenschap?
  Normen en bijbehorende methoden, die binnen de groep van serieuze wetenschapsbeoefenaars als min of meer vanzelfsprekend worden aanvaard. (in vergelijking met schaakspel: ongeschreven regels, bijv. niet vals spelen)
 • Wat is het doel van de wetenschapsbeoefening?
  Streven naar waarheid en streven naar zekerheid (empirische criteria = methodologie)
 • Wat is de definitie van theorieën?
  Systemen die hele gebieden van verschijnselen bestrijken worden theorieën genoemd.

  Het uiteindelijke doel is om algemene samenhangen in omvattende, inzichtelijke en logische samenhangende systemen onder te brengen en te ordenen.
 • Wat is de centrale vraag van wetenschapsbeoefening?
  Hoe ziet 'de wereld' eruit?
  Zoeken naar modellen van de werkelijkheid
   - op papier (grafieken, formules, schema`s)
  - concreet model, simulatie
  - gericht en gecontroleerd experimenteel opzet
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Beschrijf de piramide van de doelenhiërarchie.
Self-actualization
Self-esteem
Love and belonging
Safety en security
Psychological needs
Wat is een doelenhiërarchie?
Doel is structuur aan te brengen, vooral op theoretisch niveau. Hoe hangen de verschillende begrippen met elkaar samen.
Waarom kan het logic model als basis dienen voor de opzet van effectonderzoek?
Omdat het de belangrijkste elementen van het programma, de geëigende evaluatievragen en de meetcriteria blootlegt.
Wat zijn mediërende contextuele factoren?
Deze factoren verschijnen wanneer het programma wordt uitgevoerd, zoals persoonlijke veranderingen, nieuwe wetten, economische ontwikkelingen en nieuwe concurrerende programma`s.
Wat zijn antecedente contextuele factoren?
Deze factoren zijn er vanaf het begin, zoals eigenschappen van de doelgroep, geografische variabelen en financiële factoren.
Wat wordt meestal opgenomen in een logic model?
Het aangeboden programma
* middelen
* activiteiten
* output

Resultaten van het programma
* kortetermijnuitkomsten
* intermediaire uitkomsten
* langetermijndoelen
Leg uit wat een logic model is?
Een flowchart waarin de centrale elementen en assumpties van een interventieprogramma worden samengevat. Het beschrijft hoe het programma zal werken, onder bepaalde condities, om bepaalde geïdentificeerde problemen op te lossen.
Wat is een logic model?
* Flowchart met centrale elementen en assumpties met inbegrip van  mogelijke causale verbanden en relaties
* Contextuele factoren
    - Antecedente factoren
    - Mediërende factoren
Welke 4 suggesties zijn er er voor het probleem van variabelen en doelen?
* Logic model
* Doelenhiërarchie
* Onderscheiden van effecten
* Programma-template
Wat is het probleem van variabelen en doelen?
Het oplossen van gebrek aan theoretische structuur waaruit concrete doelen af te leiden zijn.