Summary Eigen aantekeningen

-
286 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Eigen aantekeningen

 • 0 MC vragen

 • .1 van 55
  Wie kan een stuk grond verkrijgen door verjaring?
  1. Degene die het stuk grond te goeder trouw huurt.
  2. Degene die het stuk grond te goeder trouw houdt voor zichzelf.
  3. Degene die het stuk grond te goeder trouw houdt voor een ander.

  .1  van  1
  2.Degene die het stuk grond te goeder trouw houdt voor zichzelf.

  Zie artikel 3:99 BW. Een bezitter is degene die te goeder trouw houdt voor zichzelf, zie art 3:107 BW. Voor verkrijgende verjaring is bezit voor zichzelf essentieel. Bij huur is sprake van bezit voor een ander. Te goeder trouw huren of te goeder trouw houden voor een ander missen dus het vereiste element van bezit voor zichzelf.
 • .2 van 55
  Houtimport bv en Zagerij bv hebben een geschil over de kwaliteit van het door Houtimport bv aan Zagerij bv geleverde hout. Zagerij weigert (volledige) betaling. Houtimport bv wenst de zaak door arbitrage te laten beslechten.
  Kan Houtimport bv dit laten doen?
  1. Ja, altijd.
  2. Alleen als Zagerij bv daarmee akkoord gaat.
  3. Nee, in geen geval.
  .    2.   Houtimport bv kan de zaak alleen door arbitrage laten beslechten als Zagerij bv               daarmee akkoord gaat.
            art. 1020 e.v. Rv
 • .3 van 55
  In een koopovereenkomst tussen twee kopers A en B en verkoper C met betrekking tot een bos is opgenomen dat de aanwezige bomen niet zullen worden gerooid zonder toestemming van C. Na verloop van tijd rooit A de bomen zonder toestemming van C. 
  Hoe zijn A en B aan de overeenkomst verbonden?
  1. A en B zijn niet-hoofdelijk verbonden.
  2. A en B zijn ieder voor een gelijk deel verbonden.
  3. A en B zijn hoofdelijk verbonden.
  .
  1. Bij een overeenkomst met meer dan één schuldenaar om iets niet te doen zijn de schuldenaren niet-hoofdelijk verbonden.
   

 • .4 van 55
  Consument Abbas koopt bij garagehouder Bos een auto voor de prijs van € 10.000. Bos wil dat Abbas een aanbetaling doet van € 4.000.
  Is deze clausule rechtmatig?

  1. Ja, zonder meer.
  2. Alleen als de koper uitdrukkelijk verklaart met deze aanbetaling in te stemmen.
  3. Nee

  .

  1. Ja, deze clausule is zonder meer rechtmatig.
           Bron: art.7:26 lid 2 BW
   

 • .5 van 55
  Wat is een verrekenbeding?
  1. een afspraak in de huwelijkse voorwaarden om bepaalde inkomsten en waarden te verrekenen
  2. de wettelijke plicht bij een scheiding bepaalde inkomsten en waarden te verrekenen
  3. een mondelinge afspraak tussen echtgenoten om bepaalde inkomsten en waarden te verrekenen.
  1. Een verrekeningbeding is een afspraak in de huwelijkse voorwaarden om bepaalde inkomsten en waarden te verrekenen. Zie artikel 1:132 BW. Er moet sprake zijn van huwelijkse voorwaarden, maar een verrekenbeding is geen wettelijke plicht.
 • .6 van 55
  Wat geldt met betrekking tot wetten in materiële en formele zin?
  1. Een wet in formele zin kan nimmer een wet in materiële zin zijn.
  2. Een wet in formele zin kan ook een wet in materiële zin zijn.
  3. Een wet in materiële zin kan ook een wet in formele zin zijn.
  .0  van  1
       2.   Een wet in formele zin ziet op de vorm, waarin deze tot stand is gekomen.                    Omdat de Grondwet aan de formele wetgever de bevoegdheid toekent om                    wetten in materiële zin te scheppen, kan een wet in formele zin tevens een wet              in materiële zin zijn. Andersom kan echter niet.
 • .7 van 55
  Wat moet het Kadaster als zelfstandig bestuursorgaan registreren?
  1. de ligging en de eigendom van enkel vastgoed
  2. de ligging en eigendom van vastgoed en schepen
  3. de ligging en eigendom van schepen
  .
  1. Het kadaster registreert wel de eigendom van schepen, maar niet de ligging ervan.
 • .8 van 55
  Piet verkoopt eikenhouten tafels aan Klaas. Ook verhuurt Piet aan Klaas een bedrijfsruimte. Als zekerheid voor de betaling van de huurpenningen behoudt Piet zich de eigendom voor van de afgeleverde tafels.
  Wat geldt voor dit eigendomsvoorbehoud?
  Het is vernietigbaar.
  Het is nietig.
  Het is geldig.
  .0  van  1
  Het eigendomsvoorbehoud is nietig.
  artikel 3:92 lid 2
 • .9 van 55
  Anton vraagt aan Thijs of hij op naam van Anton en voor rekening van Anton een fiets bij Dirk wil kopen.
  Is in deze situatie sprake van vertegenwoordiging en zo ja, in welke vorm?
  Ja, onmiddellijke vertegenwoordiging.
  Nee.
  Ja, middellijke vertegenwoordiging.
  .0  van  1
  Er is hier sprake van onmiddellijke vertegenwoordiging.
  art.3:60 lid 1 BW
 • .10 van 55
  Een vader laat een zoon en een dochter na. De vader heeft bij testament zijn zoon onterfd. De zoon is het daar niet mee eens en doet na het overlijden van zijn vader een beroep op de legitieme portie. 
  Op welk deel van de erfenis hebben broer en zus recht?
  De dochter is enig erfgenaam, krijgt de hele erfenis en moet haar broer de helft van het in aanmerking te nemen vermogen in geld uitbetalen.
  De dochter is enig erfgenaam en krijgt de gehele erfenis en moet haar broer een kwart van het in aanmerking te nemen vermogen in geld uitbetalen.
  De dochter en de zoon zijn ieder voor de helft erfgenaam.
  .0  van  1
  Ingevolge artikel 4:64 BW jo art. 4:80 BW is de dochter is enig erfgenaam en krijgt de gehele erfenis. De legitieme portie van de broer is de helft van de waarde waarover de legitieme porties worden berekend, gedeeld door het aantal […] door de erflater achtergelaten personen. Dit is een kwart van de erfenis, in geld uit te betalen. Het moet gaan om de legitimaire massa (uit art. 4:65 BW).
 • .11 van 55
  Een koper koopt op een veiling een woning. De koopprijs bedraagt € 210.000, de veilingkosten zijn € 2.300. De belastingdienst heeft de WOZ-waarde vastgesteld op € 207.700 en de woning is recent door een makelaar getaxeerd op € 200.000. 
  Als de overdrachtsbelasting 2% bedraagt, wat is dan het bedrag dat op de nota van afrekening dient te staan?
  Over welk bedrag wordt de overdrachtsbelasting berekend?
  over de verkoopprijs incl. veilingkosten
  over de verkoopprijs excl. veilingkosten
  over de WOZ-waarde excl. veilingkosten
  .0  van  1
  De overdrachtsbelasting wordt berekend over de hoogste prijs die kan worden verkregen als de woning op de vrije markt wordt aangeboden. In dit geval is dat de koopprijs, vermeerderd met bijkomende kosten (in dit geval de veilingkosten.
 • .12 van 55
  Hoe wordt een maatschap opgericht?
  het aangaan van een maatschap is vormvrij
  uitsluitend bij authentieke akte
  uitsluitend bij notariële akte
  .
  1  van  1
  De oprichting van een maatschap is vormvrij. Dat wil zeggen dat het niet uitmaakt in welke vorm en onder welke benaming.
   

 • .13 van 55
  In welk van onderstaande situaties wordt immateriële schade vergoed?
  Als de dader het oogmerk had om het bewuste leed toe te brengen.
  Als de aansprakelijke partij per ongeluk een fout heeft begaan die de benadeelde veel leed berokkent.
  Als de vader van een slachtoffer achteraf hoort van het ongeval van zijn kind.

  .0  van  1
  Het oogmerk van opzettelijk toebrengen van letsel is een vereiste voor het toekennen van smartengeld.
 • .14 van 55
  Wouter heeft een schuld aan Bas die door Piet wordt voldaan. Bas is hiervan niet op de hoogte, doordat hij in het buitenland verblijft.
  Is er sprake van een rechtsgeldige nakoming van de verbintenis? 
  Ja.
  Alleen als de crediteur bij de betaling zelf belang heeft.
  Nee.
  .1  van  1
  Er is hier sprake van een rechtsgeldige nakoming van de verbintenisart. 
  6:30 lid 1 BW
 • .15 van 55
  Wat is een voorbeeld van beperkt recht met betrekking tot een onroerende zaak?
  het hypotheekrecht
  het huurrecht
  het appartementsrecht
  .1  van  1
  Een voorbeeld van beperkt recht met betrekking tot een onroerende zaak is het hypotheekrecht.
  3:260 BW
 • .16 van 55
  Wie heeft toestemming van de kantonrechter nodig om een rechtsgeldige, uiterste wilsbeschikking te maken?
  een zeventienjarige
  iemand die wegens drankmisbruik onder curatele is gesteld
  iemand die wegens een geestelijke stoornis onder curatele is gesteld
  .0  van  1
  Iemand die wegens een geestelijke stoornis onder curatele is gesteld, heeft toestemming van de kantonrechter nodig om een rechtsgeldige, uiterste wilsbeschikking te maken (art. 4:55 lid 2 BW).
 • .17 van 55
  Worden bij het inschrijven van een vonnis tot onteigening in de openbare registers ook de hypothecaire inschrijvingen en eventueel ingeschreven beslagen doorgehaald?
  Dit is afhankelijk van het in het vonnis bepaalde.
  Dit is afhankelijk van de beslissing van de rechter-commissaris.
  Ja, deze worden ambtshalve doorgehaald.
  .Ja, de hypothecaire inschrijvingen en eventueel ingeschreven beslagen worden ambtshalve doorgehaald.
  Bron: art.59 lid 3 Onteigeningswet
 • .18 van 55
  Janet heeft een vordering op Bas en een schuld aan Lia. Janet komt met Lia schriftelijk overeen, dat zij haar vordering op Bas aan Lia overdraagt. Janet doet hiervan schriftelijk mededeling aan Bas.
  Van welke rechtsfiguur is hier sprake?
  cessie
  contractsoverneming

  substitutie
  .1  van  1
  Er is hier sprake van cessie.
  Bron: 3:94 BW
 • .19 van 55
  Na het overlijden van de tante van Jan blijkt dat zij aan Jan een bedrijfspand heeft gelegateerd. 
  Op welke wijze verkrijgt Jan de eigendom van dit pand?
  door middel van inschrijving van de verklaring van erfrecht bij het kadaster
  door middel van het afleggen van een verklaring van aanvaarding van dit legaat
  door middel van inschrijving van de betreffende notariële akte in de daartoe bestemde openbare registers

  .0  van  1
  Jan verkrijgt de eigendom van dit pand door middel van inschrijving van de betreffende notariële akte in de daartoe bestemde openbare registers (art.3:89 BW).
 • .20 van 55
  Wat is een voorbeeld van een absoluut recht dat zowel op een zaak als op een recht kan rusten?
  het appartementsrecht
  het pandrecht
  het recht van erfpacht
  .0  van  1
  Het recht van erfpacht is een voorbeeld van een absoluut recht dat zowel op een zaak als op een recht kan rusten.
  art. 3:236 BW, lid 1 BW
 • .21 van 55
  Welke vordering kan door verhuurder worden ingesteld als er sprake is van slecht huurderschap?
  een vordering bij de rechtbank tot ontruiming van de woning en tot schadevergoeding
  een vordering bij de huurder tot ontruiming van de woning en tot schadevergoeding
  een vordering bij de kantonrechter tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning
  .
  0  van  1
  De verhuurder kan een vordering bij de kantonrechter instellen tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning. De kantonrechter is in deze bevoegd.
   

 • .22 van 55
  Janet laat een huis bouwen op een perceel grond waarvan zij al juridisch eigenaar is. 
  Op welke wijze verkrijgt zij rechtens de eigendom van het huis?
  door inschrijving van de akte van levering in de openbare registers
  door natrekking
  door de overdracht van de sleutel bij de oplevering
  .1  van  1
  Janet verkrijgt door natrekking rechtens de eigendom van het huis. 
  bron:5:3 jo 5:20 BW
 • .23 van 55
  De totale grondoppervlakte van een kadastraal perceel bedraagt 4.903 m². 
  Op welke wijze wordt op het kadastrale uittreksel het aantal vierkante meters correct weergegeven?
  4 ha 9 a 3 ca
  49 ha 3 a
  49 a 3 ca
  .1  van  1
  Op het kadastrale uittreksel wordt het aantal vierkante meters weergegeven door 49 a 3 ca.
 • .24 van 55
  Wat is rechtens juist met betrekking tot een stel dat bij notariële akte een samenlevingscontract heeft laten opstellen?
  Ze zijn niet te beschouwen als geregistreerde partners.
  Ze kunnen niet zonder tussenkomst van de rechter hun samenleving beëindigen.
  Ze hebben ten opzichte van elkaar dezelfde rechten en plichten als gehuwden.
  .1  van  1
  Dit stel is niet te beschouwen als geregistreerde partners. (Bron: 1:80a, 3 BW)
 • .25 van 55
  Wie kan geen erfgenaam zijn als er geen testament is gemaakt?
  een halfbroer
  een geregistreerde partner
  een stiefkind
  .1  van  1
  Artikel 4:10 BW. 
  Een stiefkind staat niet in familierechtelijke betrekking en is dus geen erfgenaam (art. 4:10 lid 3 BW).
 • .26 van 55
  Kan de curator de huurovereenkomst van de gefailleerde ontbinden?
  Nee, dat kan alleen de rechter-commissaris doen.
  Ja, dat kan de curator doen met een machtiging van de rechter- commissaris.
  Nee, dat kan alleen de verhuurder doen.
  .1  van  1
  Indien de gefailleerde huurder is, kan zowel de curator als de verhuurder de huur tussentijds doen eindigen, mits de opzegging geschiede tegen een tijdstip, waarop dergelijke overeenkomsten naar plaatselijk gebruik eindigen (artikel 39 Fw). 
  Alvorens in rechte op te treden, behalve waar het verificatiegeschillen betreft, alsmede in de gevallen van de artikelen 37, 39, 40, 58, tweede lid, 60, tweede en derde lid, en 60a, eerste lid, behoeft de curator machtiging van de rechter-commissaris (artikel 68 lid 2 Fw).
 • .27 van 55
  Een makelaardij raakt in de financiële problemen en de schulden stapelen zich op. De directeur-grootaandeelhouder (DGA) verzoekt om toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. 
  Zal de rechter dit verzoek toewijzen?
  Alleen als de aandelen van de vennootschap worden verkocht aan een derde.
  Alleen als de echtgenote van de DGA haar medewerking verleent.
  Nee.
  .1  van  1
  De rechter zal dit verzoek niet toewijzen.
  art.284 FW
 • .28 van 55
  Wat betekent de ‘absolute competentie’ in het burgerlijke procesrecht toe?
  Of iemand nog in hoger beroep kan gaan.
  Of iemand zich tot de rechter in de ene of de andere plaats moet wenden.
  Welke ‘soort’ rechter in eerste instantie kennis neemt van het geschil.
  .1  van  1
  De ‘absolute competentie’ in het burgerlijke procesrecht betekent toe welke ‘soort’ rechter in eerste instantie kennis neemt van het geschil.
  Wet Ro art.42
 • .29 van 55
  Waar dient het beslag op het registergoed te worden gelegd?
  ter griffie van de rechtbank van het arrondissement waar het register goed is gelegen
  bij het openbaar register waar het registergoed is ingeschreven
  ten kantore van de hypotheekhouder
  .1  van  1
  Het beslag op het registergoed dient te worden gelegd bij het openbaar register waar het registergoed is ingeschreven.
  Bron: 505 lid 1 Rv
 • .30 van 55
  Een weduwnaar zonder kinderen heeft in zijn testament een stichting tot zijn enig erfgenaam benoemd. Hij wil echter het vruchtgebruik van zijn onroerende zaken legateren aan zijn neef (dan 15 jaar oud) en, na diens overlijden, aan de eventuele nakomelingen van zijn neef. Door de weduwnaar zijn geen bijzondere regels ten aanzien van het recht van vruchtgebruik gesteld.
  Is de neef bevoegd onroerende zaken van de stichting te verkopen?
  Nee, onder geen beding.
  Ja, mits tezamen met de stichting.
  Ja, zonder meer.
  .1  van  1
  De neef is onder geen beding bevoegd onroerende zaken van de stichting te verkopen.
  art. 3:207 lid 2, 208 BW (Mag beheren, maar bestemming van de aan het vruchtgebruik onderworpen zaken niet eigenmachtig veranderen).
 • .31 van 55
  Op het kadastrale bericht komt onder andere de aantekening voor: 'Recht ontleend aan: 4 10237/1'.
  Wat houdt dit in?
  De akte van levering van de voorgaande eigenaar is ingeschreven in register 4, deel 10237 en nummer 1.
  De akte van levering van een onroerende zaak is ingeschreven in register 4, deel 10237 en nummer 1.
  De voorlopige aantekeningen van stukken waarvan de inschrijving door de bewaarder ingevolge artikel 3:20 BW is geweigerd, is ingeschreven in register 4, deel 10237 en nummer 1.
  .1  van  1
  De akte van levering van een onroerende zaak is ingeschreven in register 4, deel 10237 en nummer 1.
  art. 8 Kadasterwet
 • .32 van 55
  Een koopovereenkomst wordt aangegaan onder voorbehoud van financiering. 
  Wat voor soort voorwaarde is dit?
  een voorlopige voorwaarde
  een ontbindende voorwaarde
  een opschortende voorwaarde
  .
  1  van  1
  Art 6:22 BW: “Een opschortende voorwaarde doet de werking der verbintenis eerst met het plaatsvinden der gebeurtenis aanvangen; een ontbindende voorwaarde doet de verbintenis met het plaatsvinden der gebeurtenis vervallen.” Er is reeds een (koop)overeenkomst die in werking is. Wanneer de financiering niet kan worden verkregen, dan vervalt de (koop)overeenkomst – is daarmee de overeenkomst ontbonden.
   

 • .33 van 55
  Een man en een vrouw zijn buiten iedere gemeenschap van goederen gehuwd. De man besluit een woning te kopen met de bedoeling daar met vrouw en kinderen te gaan wonen.
  Heeft hij voor de koop van de woning de toestemming of de medewerking van zijn vrouw nodig?
  Nee.
  Alleen toestemming is voldoende.
  Ja, zowel toestemming als medewerking.
  .0  van  1
  De man heeft voor de koop van de woning de toestemming of de medewerking van zijn vrouw niet nodig (Bron: art. 84-86 boek 3 BW).
  Toelichting: art. 1:88 BW is niet van toepassing aangezien het hier een aankoop betreft. Toestemming van de vrouw is dus niet nodig.
 • .34 van 55
  In welk van onderstaande gevallen is sprake van wanprestatie?
  bij een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis
  bij de verkoop en levering van een pand waarin een huurder illegale activiteiten uitoefent
  bij het opschorten van een verplichting uit overeenkomst
  .0  van  1
  Een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis geldt naar vaste jurisprudentie als wanprestatie. Opschorten van een verplichting uit overeenkomst komt voort uit niet-nakoming van een verplichting van de wederpartij en is zelf geen wanprestatie. De huurder pleegt wellicht wanprestatie ten opzichte van de (nieuwe) verhuurder. Echter, de verkoop en levering van het pand zelf levert geen wanprestatie op.
 • .35 van 55
  Verkoper Venema heeft een woning verkocht aan koper Karels en een leveringsdatum afgesproken. 
  Een derde, Diederiks, hoort daarvan en doet snel een bod op de woning; dit bod is aanzienlijk hoger dan de met Karels overeengekomen verkoopprijs. Venema gaat op Diederiks’ bod in. 
  Hij deelt Karels mee niet te zullen leveren. Karels meent dat het handelen van zowel Diederiks als Venema niet te accepteren is. 
  Waarop dient Karels (die de woning op korte termijn voor zijn gezin nodig heeft) zijn vordering te baseren als hij Diederiks aanspreekt?
  op grond van bedrog
  op grond van onrechtmatige daad
  op grond van toerekenbare tekortkoming (wanprestatie)
  .0  van  1
  Karels dient zijn vordering te baseren op grond van onrechtmatige daad als hij Diederiks aanspreekt.
 • .36 van 55
  Wat geldt met betrekking tot dwingend recht?
  Dwingend recht is recht dat van toepassing is voor zover partijen niet anders zijn overeengekomen.
  Dwingend recht is recht waarvan men niet, tenzij schriftelijk, mag afwijken.
  Dwingend recht is recht waarvan men niet, ook niet met onderling goedvinden, mag afwijken.
  .0  van  1
  Dwingend recht is recht waarvan men niet, ook niet met onderling goedvinden, mag afwijken.
 • .37 van 55
  Wat is juist met betrekking tot de uitspraak van de kortgedingrechter?
  De kortgedingrechter doet direct uitspraak in een bodemprocedure.
  Het oordeel van de kortgedingrechter is in beginsel een voorlopig oordeel.
  Spoedeisendheid is niet noodzakelijk voor een kortgedingrechter om een uitspraak te kunnen doen.
  .0  van  1
  Het oordeel van de kortgedingrechter is in beginsel een voorlopig oordeel.
  zie art. 254 Rv
 • .38 van 55
  Wat is juist met betrekking tot een vereniging waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte?
  Deze vereniging kan worden ontbonden door het Openbaar Ministerie.
  Deze vereniging kan geen registergoederen verkrijgen.
  Deze vereniging kan niet worden ingeschreven in het Handelsregister.
  .0  van  1
  Deze vereniging kan geen registergoederen verkrijgen.
  2:30 lid 1 BW
 • .40 van 55
  Wat verstaat men onder het voldoen aan een natuurlijke verbintenis?
  Een schenking zonder meer.
  Een voldoening van een opeisbare vordering.
  Een rechtshandeling krachtens dringende reden van moraal of fatsoen.
  .0  van  1
  Onder het voldoen aan een natuurlijke verbintenis verstaat men een rechtshandeling krachtens dringende reden van moraal of fatsoen.
  Bron: 6:3 BW
 • .41 van 55
  Arie verhuurt zijn fiets aan Karel. Cees, die geen kennis draagt van de huurovereenkomst, koopt de fiets van Karel en hij krijgt deze ook geleverd tegen een normale prijs. 
  Wat is de juridische positie van Cees?
  Hij is houder voor Arie.
  Hij is bezitter en eigenaar.
  Hij is uitsluitend eigenaar.
  .0  van  1
  Cees is uitsluitend eigenaar.
  Bron: 3:86 BW
 • .42 van 55
  Jacobus heeft Hugo in zijn testament tot zijn executeur benoemd. Na het overlijden van Jacobus blijkt echter dat Hugo inmiddels onder bewind ter bescherming van meerderjarigen is gesteld. 
  Wat is juridisch juist?
  Hugo kan geen executeur worden.
  Hugo verricht samen met zijn bewindvoerder de executeurstaken.
  Hugo’s bewindvoerder moet de taken in plaats van Hugo verrichten.
  .
  1  van  1
  Hugo kan geen executeur worden (Bron: art. 4:143 lid 2 BW).
   

 • .43 van 55
  Piet heeft € 80.000 van Simon geleend onder voorwaarde dat Piet een hypotheekrecht op zijn huis vestigt ten behoeve van Simon. Nadat Piet alles aan Simon heeft terugbetaald, wil hij zijn huis aan René verkopen. Wanneer Piet echter zijn huis aan René wil leveren, blijkt dat het recht van hypotheek van Simon nog in de registers staat ingeschreven.
  Wat geldt nu? 
  Na betaling door René komt door middel van zuivering het recht van hypotheek te vervallen.
  Alleen de rechtbank kan doorhaling bevelen.
  Simon is verplicht aan Piet op diens verzoek bij authentieke akte een verklaring af te geven dat de hypotheek is vervallen.
  .
  0  van  1
  Simon is verplicht aan Piet op diens verzoek bij authentieke akte een verklaring af te geven dat de hypotheek is vervallen.
  Bron: 3:274 BW
   

 • .44 van 55
  Bij de koopovereenkomst van een appartement wordt bepaald dat de betaling zal plaatsvinden bij overlijden van de koper. 
  Wat voor soort verbintenis is dit?
  een verbintenis onder tijdsbepaling
  een verbintenis onder ontbindende voorwaarde
  een verbintenis onder opschortende voorwaarde
  .0  van  1
  De verbintenis is de koopovereenkomst. Deze wordt niet opgeschort tot aan de voorwaarde (overlijden) is voldaan en al helemaal niet ontbonden als aan de voorwaarde (overlijden) is voldaan. De betaling zal plaatsvinden op een onzeker tijdstip. Het is dus een verbintenis onder tijdsbepaling.
 • .45 van 55
  Wat is het verschil tussen een authentieke akte en een onderhandse akte?
  Voor een onderhandse akte hoeven berokkenen nooit naar de notaris, voor een authentieke akte wel.
  Een authentieke akte levert dwingend bewijs op tegen een ieder, een onderhandse akte alleen tussen partijen.
  Een onderhandse akte kan niet dienen als bewijs, een authentieke akte wel.
  .1  van  1
  Elke akte levert bewijs op tussen partijen (zie art. 156 lid 1 Rv) dit is dus geen verschil. Een authentieke akte levert dwingend bewijs tegen eenieder, een onderhandse akte alleen tussen partijen ( zie art. 157 Rv). Soms moet men ook naar de notaris bij een onderhandse akte, zie bijvoorbeeld art. 4:94 BW.
 • .46 van 55
  Anton heeft een recht van overpad gevestigd om bij zijn vakantiewoning te kunnen komen die achter het huis van Barend ligt. Aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan. 
  Wat is de consequentie van het beperkte zakelijk recht wanneer Anton na enige tijd de vakantiewoning aan Barend verkoopt?
  Het beperkt zakelijk recht blijft bij A.
  Het beperkt zakelijk recht gaat teniet.
  Het beperkt zakelijk recht gaat over naar B.
  .0  van  1
  Zie artikel 3:81 lid 2 e BW; er is sprake van vermenging. Door vermenging gaat het beperkt zakelijk recht teniet.
 • .47 van 55
  Wat wordt verstaan onder relatieve nietigheid?
  Op de nietigheid kan door en tegen een ieder een beroep worden gedaan.
  De nietigheid werkt slechts ten gunste of ten nadele van bepaalde personen.
  De nietigheid werkt ten gunste of ten nadele van een ieder.
  .1  van  1
  Relatieve nietigheid werkt slechts ten gunste of ten nadele van bepaalde personen.
  Bron: vb. 505 Rv, 3:45 BW
 • .48 van 55
  Wie kan een beroep doen op vernietiging van een rechtshandeling door een bv als daarmee de doelomschrijving van die bv wordt overschreden?
  alleen de bv zelf
  zowel degene waarmee de bv handelde als de bv zelf
  alleen degene waarmee de bv handelde
  .0  van  1
  Een door een rechtspersoon verrichte rechtshandeling is vernietigbaar, indien daardoor het doel werd overschreden en de wederpartij dit wist of zonder eigen onderzoek moest weten; slechts de rechtspersoon kan een beroep op deze grond tot vernietiging doen (artikel 2:7 BW).
 • .49 van 55
  Wie beslist over een verzoekschrift tegen een handeling van een curator?
  de rechter-commissaris
  de rechtbank
  het gerechtshof
  .1  van  1
  Ieder der schuldeisers, de commissie uit hun midden benoemd en ook de gefailleerde kunnen bij verzoekschrift tegen elke handeling van de curator bij de rechter-commissaris opkomen, of van deze een bevel uitlokken, dat de curator een bepaalde handeling verrichte of een voorgenomen handeling nalaat (artikel 69 lid 1 Fw).
 • .50 van 55
  Waar zijn de regels van civiele rechtsprocedures hoofdzakelijk te vinden?
  in het Burgerlijk Wetboek
  in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet op de Rechterlijke Organisatie
  in het Wetboek van Burgerlijk Procesrecht
  .0  van  1
  De regels van civiele rechtsprocedures zijn hoofdzakelijk te vinden in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet op de Rechterlijke Organisatie.
 • .51 van 55
  Welke van onderstaande alternatieven is een voorbeeld van een meerzijdige rechtshandeling?
  een ingebrekestelling
  een opzegging van een arbeidsovereenkomst
  een schenkingsovereenkomst
  .0  van  1
  Een schenkingsovereenkomst is een voorbeeld van een meerzijdige rechtshandeling.
  Bron: art.3:32 e.v., art.7:175 BW
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat voor rechtsfeit is het overlijden? of bereiken van 18 jarige leeftijd?
Een blootrechtsfeit. =geen handeling > wel rechtsgevolg

.Een bloot rechtsfeit is geen feitelijke handeling maar levert wel een rechtsgevolg op. Bijvoorbeeld een overlijden, het bereiken van de 21-jarige leeftijd of het vallen van een appel van de boom op het ene erf op het erf van de buurman. Het objectieve recht koppelt daar rechtsgevolgen aan maar er is geen menselijke handeling bij betrokken. Het begrip bloot rechtsfeit is geen wettelijk begrip, doch een begrip uit de rechtswetenschap.
Bloot rechtsfeit?
.Een bloot rechtsfeit is geen feitelijke handeling maar levert wel een rechtsgevolg op. Bijvoorbeeld een overlijden, het bereiken van de 21-jarige leeftijd of het vallen van een appel van de boom op het ene erf op het erf van de buurman. 

Het objectieve recht koppelt daar rechtsgevolgen aan maar er is geen menselijke handeling bij betrokken. Het begrip bloot rechtsfeit is geen wettelijk begrip, doch een begrip uit de rechtswetenschap.
Pluraliteit van de schuldenaren?
Twee of meer schuldenaren zijn een prestatie verschuldigd.
Een verbintenis onder opschortende voorwaarde is een verbintenis:waarbij het ontstaan afhankelijk is van een toekomstig zekere gebeurtenis.waarbij het tenietgaan afhankelijk  is van een toekomstige zekere gebeurtenis.waarbij het ontstaan afhankelijk is van een toekomstig onzekere gebeurtenis
     3.  waarbij het ontstaan afhankelijk is van een toekomstig onzekere                         gebeurtenis
Blijft het appartementsrecht  bestaan als alle appartementen in 1 hand zijn?
Ja in tegenstelling tot andere beperkte rechten bestaan. blijft het bestaan.
Wat is het amotierecht?
Het recht van wegbreking of verwijdering van de door hem gebouwde opstal
Hoe ontstaat erfpacht?
 1. door vestiging
 2. verjaring
Hoe kunnen erfdienstbaarheden ontstaan?
 1. Door vestiging
 2. Verjaring 
 • Verkrijgende verjaring registergoed (10 jaar bezit ter goeder trouw)
 • Bevrijdende verjaring registergoed (na 20 jaar ter goeder trouw  geldt hier niet)

.Mag een huurder een vordering instellen om de buren een boom weg te laten halen?
Dat mag als de eigenaar geen bezwaar heeft.
Leg uit hoe een hypotheekrecht op een vermogensrecht kan zitten
Je kan hypotheek nemen op erfpacht grond 
Dus hypotheek kan je vestigen op een zaak en op een (vermogens)recht. 
(art 3.2 BW).
Hypotheekrecht geregeld in BW3