Summary Elementair balanslezen

-
ISBN-10 9001706746 ISBN-13 9789001706746
352 Flashcards & Notes
7 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Elementair balanslezen". The author(s) of the book is/are G de Man, A M Franssen Honings. The ISBN of the book is 9789001706746 or 9001706746. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Elementair balanslezen

 • 1.1 Drie definities van de balans.

 • Noem 2 manieren hoe een onderneming kan zien hoe het in de loop van een bepaald jaar gedaan heeft?
  doormiddel van winstbepaling door middel van vermogensvergelijking en door de resultatenrekening (winst- en-verliesrekening)
 • Noem de betekenis van winstbepaling door middel van vermogensvergelijking
  Men kan de balans van een onderneming aan het einde van het jaar vergelijken met die aan het begin van datzelfde jaar. Wanneer het eigen vermogen aan het einde van het jaar groter is dan aan het begin heeft de onderneming winst gemaakt.
 • Noem de betekenis van de resultatenrekening (winst- en-verliesrekening)
  Door de opbrengsten (baten) te verminderen met de kosten van de onderneming bepaalt men de winst (of het verlies) van de onderneming.
 • Wat is een jaarrekening en waar bestaat het uit?
  Het is een overzicht van de financiële situatie van het afgelopen boekjaar. De jaarrekening bestaat een balans. de resultatenrekening en de toelichting daarop (ook wel jaarverslag genoemd).
 • Waar maak je bij het analyse van het bedrijfsgebeuren onderscheid tussen?
  Tussen voorraadgrootheden en stroomgrootheden
 • Wat is het onderscheid tussen stroomgrootheden en voorraadgrootheden?
  Voorraadgrootheden hebben altijd en alleen betrekking op de situatie op een bepaald moment en kunnen ook alleen op een bepaald tijdstip worden gemeten. Stroomgrootheden hebben alleen betrekking op de ontwikkeling van bepaalde grootheden gedurende een zekere periode.
 • Wat is het verschil tussen balans in scontrovorm en balans in staffelvorm?
  Bij balans in scontrovorm wordt de debetzijde van de balans aan de linkerzijde geplaatst en de creditzijde aan de rechterkant van de balans. Bij balans in staffelvorm worden de balansgegevens de passiva niet naast, maar onder de activa gezet.
 • Wat is de definitie van balanstotaal?
  De totaalstelling van de balans, die vanwege de gelijkheid van activa en passiva aan beide zijden gelijk is.
 • de aanspraken (claims) op de activa (rechterkant) kunnen we onderverdelen in
  Claims van derden en de claims van de juridische eigenaar.
 • Aan welke Nederlandse regelgeving zijn de ondernemers gebonden bij het opstellen van de jaarrekening?
  Boek 2 titel 9 BW bevat uitvoerige voorschriften voor de opstelling van de balans, de winst- en-verliesrekening en de grondslagen van de waardering van vermogensbestanddelen. Ook bevat dit gedeelte voorschriften voor de opstelling van de geconsolideerde balans en resultatenrekening. 
  De artikelen 415 en volgende bevatten bijzondere voorschriften voor de  jaarrekening van banken en verzekeringsmaatschappijen. 
  De private raad voor de jaarverslaggeving geeft nadere richtlijnen voor de verslaggeving van ondernemingen. De richtlijnen geven mede invulling aan de verwijzing in het BW naar normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd voor de opstelling van de jaarrekening.
 • Simpele definitie van balans?
  De balans is een momentopname van de financiële positie van een onderneming. Die positie kan zwak zijn of sterk.  Ook wel een overzicht van bezitting en schulden op een bepaald moment
 • 2 De actiefkant van de balans (De Activa)

 • Waar bestaat de vaste activa uit?
  materieel, immaterieel en financieel
 • Waar bestaat de vlottende activa uit?
  voorraden, vorderingen, effecten en liquide middelen
 • 2.1 Materiële vaste activa

 • Tot de materiële vaste activa van een onderneming wordt gerekend?
  1. bedrijfsterreinen incl daarin aangebrachte zaken als riolering, verharding, terreinwegen en ook landbouwgrond.
  2. bedrijfsgebouwen
  3.  machines en installaties daartoe behoren ook opslagtanks, kranen in de haven etc.
  4. overige vaste activa
 • Hoe wordt de waardevermindering op de balans tot uitdrukking gebracht?
  doormiddel van afschrijvingen
 • Hoe neemt de post materiële vaste activa af?
  Door verkoop en door het gebruik
 • Wat betekent lineaire afschrijvingsmethode?
  Manier van afschrijven, waarbij elk jaar een even groot gedeelte van de aanschaffingsprijs wordt afgeschreven.
 • Wat betekent degressieve methode?
  Methode waarbij jaarlijks een vast percentage van de boekwaarde wordt afgeschreven.
 • Welke drie functies heeft de afschrijving?
  De bepaling van de balanswaarde van de materiële activa, voor de bepaling van de kostprijs van het product en voor de bepaling van de winst van de onderneming.
 • Wat is de methode op basis van de historische uitgaafprijs?
  Hier worden de activa op de balans gewaardeerd tegen de prijs waarvoor ze zijn aangeschaft, en de afschrijvingen vinden plaats op basis van deze prijs.
 • Wat betekent het stelsel van vervangingswaarde?
  Hier wordt wel rekening gehouden met de inflatie. Stel dat 1 jaar naar de aanschaffing de machine door prijsstijging van 10% is de aanschafprijs gestegen tot 2,75 mln. Bij toepassing van de vervangingswaarde zal de machine op de balans staan met deze hogere waarde. Hierdoor gaat ook het eigen vermogen omhoog van de onderneming en de winst. Het gaat hier echter om schijnwinst, wat moet worden voorkomen. Dit wordt bereikt door aan de creditzijde van de balans een nieuwe post op te nemen namelijk de herwaarderingsrekening. Hier komt de 10% inflatie op te staan, zodat de aanschafwaarde van de machine gelijk blijft.
 • Wat betekent gulden =gulden regel?
  De fiscus eist voor de bepaling van de winst toepassing van de methode van de historische uitgaafprijs. Want bij stelsel van vervangingswaarde wordt meer afgeschreven, waardoor ook minder belasting wordt betaald. Dit betekent dus dat de onderneming altijd een dubbele balans moet opstellen en winst-en verliesrekening. Een voor de aandeelhouders en een voor de fiscus.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is het hefboomeffect?
Verbetert het rendement op eigen vermogen
In essentie: met dezelfde inleg van middelen een hoger rendement haalt 
Dit doe je door:
- Geld te lenen -> vreemd vermogen aan te trekken
Wat is dividend?
Is een uitkering door een bedrijf aan de aandeelhouders. Het dividend wordt meestal betaald uit winst. Het is een manier om opgebouwd kasgeld aan de aandeelhouders te overhandigen.

Het geld wat de bedrijven overhouden = kunnen ze herinvesteren
Wat zijn de 6 redenen voor winststuring?
1. Gelijkmatige winst
2. Hogere winst betekent vaak meer dividend
3. Hogere winst betekent vaak hogere koers aandeel
4. Hogere winst op moment van beursgang
5. Hogere winst, hoger salaris directie
6. Lagere winst vanwege belastingdruk
Wat is quick ratio en wat geeft dit weer?
Quick ratio = vlottende activa exclusief de voorraden : kortlopende schulden

Veiligere maatstaaf voor beoordeling van de liquiditeitspositie, omdat met kan twisten over de vraag of de voorraden wel (volledig) tot de vlottende activa mogen worden gerekend
Wat is current ratio en wat geeft dit weer?
Current ratio = vlottende activa : kortlopende schulden
Current ratio = ook een moment opname

Aan de balanspositie heb je genoeg om de current ratio te bepalen

geeft de verhouding weer tussen de vlottende activa aan de kortlopende schulden. Bij een voldoende vlottende activa zeggen we dat de onderneming voldoende liquide is.
- Niet genoeg vlottende activa = inliquide
- Betekend niet dat de onderneming niet solvabel is!
Wat is de liquiditeit van een onderneming? -> vlottende activa
De mate waarin de onderneming in staat is om uit de lopende ontvangsten haar kortlopende verplichtingen te voldoen
Wat is de debt ratio?
Debt ratio = vreemd vermogen : totaal vermogen (=balanstotaal)

Dit geeft de schuldverhouding weer = welk gedeelte van het totaal van alle activa van de onderneming is gefinancierd met VV
- Het moet onder de waarde 2 liggen
- Wanneer de waarde bij de 2 ligt, dan wordt het risico van verschaffers van de VV hoger ->  zij zullen hogere rente eisen
- Onderneming bevindt zich in gevarenzone -> op grens van insolvabiliteit
- Als het lager dan 2 ligt, betekend dit een minder goede solvabiliteit

Bij de overheid is dit geen sterke indicator.
- zij geven heel veel geld uit
- Hebben minder eigen vermogen -> maken geen winst
Wat betekend solvabiliteit?
De mate waarin een onderneming aan al haar verplichtingen kan voldoen. Onderneming moet in staat zijn met alle activa de volledige schulden te voldoen als de onderneming zou worden gestaakt


Solvabiliteitsratio = totaal vermogen (= balanstotaal) : vreemd vermogen
Welke 4 verschillende rentabiliteitsratio's zijn er?
1. Rentabiliteit van het EV (REV)
REV = nettowinst : gemiddeld EV
- Teller van de breuk is de nettowinst (= winst na aftrek van de te behalen winstbelasting)
- Noemer staat het gemiddeld EV (= EV aan het begin van het desbetreffende jaar + het EV aan het einde van dar jaar, gedeeld door 2)

2. Rentabiliteit van het totale vermogen  (RTV)
RTV = Bedrijfsresultaat : totale vermogen = nettowinst voor belastingen + betaalde rente : EV + VV

3. Winst per aandeel
Winst per aandeel = nettowinst beschikbaar voor gewone aandeelhouders : gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen
- Hoe hoger deze ratio, hoe gunstiger is de winstpositie voor de onderneming!

4. Koest / winsthouding
Koers/winsthouding = gemiddelde koers per aandeel : winst per aandeel
- Kijken waar de koers/winstverhouding het laagste is
- Goede weerspiegeling van de winstgevendheid van de onderneming
- Hoe hoger de koers/winst verhouding, hoe lager het rendement
Wat betekend rentabiliteit?
Zegt iets over winstgevendheid. Er zijn verschillende benaderingen mogelijk, afhankelijk van het doel waarmee men de rentabiliteit bekijkt

Lastig om te baseren op 1 enkele balans -> beter 2 balansposities met 2 verschillende data dan kun je zien wat het verschil is.
Of 1 balanspositie + de resultatenrekening

Gezonde rentabiliteit tussen de 5/10%
Afhankelijk van factoren zoals rente en inflatie