Summary Elementair belastingrecht voor economen en bedrijfsjuristen

-
ISBN-10 9013105394 ISBN-13 9789013105391
113 Flashcards & Notes
11 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Elementair belastingrecht voor economen en bedrijfsjuristen". The author(s) of the book is/are L G M Stevens. The ISBN of the book is 9789013105391 or 9013105394. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Elementair belastingrecht voor economen en bedrijfsjuristen

 • 4.1 Beknopte Historie

 • Sinds 1914 tot 1941 is het bronnenstelsel actief. Er wort dan aan het begin van het jaar gekeken naar alle inkomsten, en er wordt vanuit gegaan dat het opvolgende jaar dezelfde inkomsten zullen zijn. 

  Na 1941 is het reële stelsel ingegaan. Slechts wat werkelijk in een kalenderjaar als inkomen werd genoten, kon worden belast.

 • Synthetisch: Inkomsten uit alle bronnen van inkomen in 1 belasting worden samengevoegd.

  Analytische inkomstenbelasting is dat diverse inkomsten volgens afzonderlijke belastingen, elk met een eigen tariefstructuur, belast worden (in Nederland).

 • Wat is het verschil tussen een synthetische en analytische inkomstenbelasting structuur?

  Synthetisch: Inkomsten uit alle bronnen van inkomen in 1 belasting worden samengevoegd.

  Analytische inkomstenbelasting is dat diverse inkomsten volgens afzonderlijke belastingen, elk met een eigen tariefstructuur, belast worden

 • Om de belasting samen te laten vallen met de periode zijn 2 noviteiten ingevoerd:

  - Het stelstel van voorlopige aanslagen;

  - De loonbelasting als verrekenbare voorheffing.

  Dit zijn aanslagen met een synthetisch karakter, maar zijn ook in Nederland actief.

 • 4.2 Het belastingsubject

 • De subjectieve belastingplicht is:

  - In Nederland wonen of; (binnenlands belastingplichtig)

  - Niet in Nederland wonen, maar wel Nederlands inkomen genieten (buitenlands belastingplichtig)

 • Wat is subjectieve belastingplicht?

  - In Nederland wonen of; (binnenlands belastingplichtig)

  - Niet in Nederland wonen, maar wel Nederlands inkomen genieten (buitenlands belastingplichtig)

 • De woonplaats is dus van belang, en zijn 2 woonplaatsbegrippen:

  - Feitelijk in Nederland

  - Fictief in Nederland (bemanningsleden schip, personen tijdelijk buiten Nederland, Diplomaten)

 • Binnenlandse belastingplichtigen zijn belasting verschuldigd over hun inkomen ongeacht het land waar de inkomsten vandaan komen (wereldinkomen). De belastingplicht van buitenlandse belastingplichtigen is beperkt, zij betalen slechts belasting over de inkomsten uit Nederlandse bronnen.

 • 4.3 Het belastingobject

 • In Nederland heb je 3 boxen qua inkomen:

  - Box 1; Belastbaar inkomen uit werk en woning (kan oplopen tot 52%)

  - Box 2: Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang (25%)

  - Box 3: Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (30%)

 • Als er negatief inkomen in 1 vd boxen is, kan dit niet gecompenseerd worden met de andere boxen. Wel binnen dezelfde box over meerdere jaren.

 • Persoonsgebonden aftrek heeft een boxoverschrijdend karakter. Verplichte volgorde is 1,3,2.

   

 • Als er geen bron is, is er ook geen belastbaar inkomen, een bron is 'de voedingsbodem van datgene dat een oorzaak heeft met een langere bestaansduur dan het ogenblik waarop de bate genoten wordt, en dat bovendien, althans voor zover mogelijk, menselijke activiteiten de oorzaak was van de bate, verkregen als gevolg van het deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.'

 • Voor een bron moet van het volgende sprake zijn:

  - Deelname aan het economische verkeer

  - Het beogen van een geldelijk voordeel

  - Een redelijke verwachting dat de bron een positieve opbrengst zal geven

 • Wat zijn de kenmerken van bronnen voor de inkomstenbelasting?

  - Deelname aan het economische verkeer

  - Het beogen van een geldelijk voordeel

  - Een redelijke verwachting dat de bron een positieve opbrengst zal geven

 • Voor box 1 en 2 is het mogelijk om verliezen in het ene jaar te compenseren met positieve inkomens van de 3 voorgaande jaren of van de 9 opvolgende jaren.

 • 6.1 Ondernemingsvormen

 • Dit hoofdstuk gaat over eenmansondernemingen die onder de inkomstenbelasting vallen.

   

 • 6.2 Het belang van de ondernemersstatus

 • Een ondernemer is:

  ' Als ondernemer wordt aangemerkt de belastingplichtige voor rekening van wie een onderneming wordt gedreven en die rechtstreeks wordt verbonden door verbintenissen betreffende die onderneming. Het vrije beroep wordt met een onderneming gelijkgesteld.

 • Winst

  - Ondernemersaftrek (zelfstandigenaftrek*, aftrek speur- en ontwikkelingswerk*, meewerkaftrek*, startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid*, stakingsaftrek)

  - MKB-winstvrijstelling

  = Belastbare winst

  *= urencriterium

 • Hoe wordt de belastbare winst bepaald in een eenmansbedrijf?

  Winst

  - Ondernemersaftrek (zelfstandigenaftrek*, aftrek speur- en ontwikkelingswerk*, meewerkaftrek*, startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid*, stakingsaftrek)

  - MKB-winstvrijstelling

  = Belastbare winst

 • De MKB vrijstelling is een verkapte tarief verlaging die samenhangt met het tariefniveau van de VPB.

  Daarom hebben ondernemers de vrijstelling ter grootte van 14% (2013) van de winst. Het effectieve tarief wordt voor deze catagorie verminderd, en voorkomt grote stroom richting de BV

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wanneer ontstaat en verdwijnt er winst uit een onderneming?

Ontstaan winst onderneming:

- Als een onderneming in Nederland gevestigd is over de gehele winst, en als die in het buitenland gevestigd is, over de in Nederland ontvangen winst. Het kan dat de buitenlandse fiscus hier ook over heft, dan kan Nederland tegemoet komen.

- Als een onderneming van het buitenland naar Nederland komt, ontstaat er een belastingplicht over zijn wereldinkomen.

 

Verdwijnen winst uit onderneming

- onderneming wordt gestaakt of overgedragen

- Onderneming naar buitenland en houdt op Nederlandse winst te genieten

Wie zijn de winstgenieters uit een onderneming

- Ondernemer

- Aandeelhouder

- Commanditaire vennoten

- Lening verstrekkers aan het EV

Wat is een onderneming?

- Zelfstandig;

- Duurzaam;

- Met een op zichzelf staand winstdoel;

- Met een in beginsel niet beperkte kring van afnemers.

Wat is een ondernemer?

- Voor wiens rekening de onderneming wordt gedreven

- Die rechtstreeks wordt verbonden voor verbintenissen betreffende die ondermening

Hoe wordt de belastbare winst bepaald in een eenmansbedrijf?

Winst

- Ondernemersaftrek (zelfstandigenaftrek*, aftrek speur- en ontwikkelingswerk*, meewerkaftrek*, startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid*, stakingsaftrek)

- MKB-winstvrijstelling

= Belastbare winst

Wat zijn de kenmerken van bronnen voor de inkomstenbelasting?

- Deelname aan het economische verkeer

- Het beogen van een geldelijk voordeel

- Een redelijke verwachting dat de bron een positieve opbrengst zal geven

Wat is subjectieve belastingplicht?

- In Nederland wonen of; (binnenlands belastingplichtig)

- Niet in Nederland wonen, maar wel Nederlands inkomen genieten (buitenlands belastingplichtig)

Wat is het verschil tussen een synthetische en analytische inkomstenbelasting structuur?

Synthetisch: Inkomsten uit alle bronnen van inkomen in 1 belasting worden samengevoegd.

Analytische inkomstenbelasting is dat diverse inkomsten volgens afzonderlijke belastingen, elk met een eigen tariefstructuur, belast worden

Wat zijn de wettelijke vereiste voor een fiscale eenheid?

- Moeder moet een BV, NV, Coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij zijn. Dochter moet NV of BV zijn.

- 95% van het nominaal gestorte kapitaal moet middelijk of onmiddelijk in het bezit zijn van de moeder

- boekjaren moeten samenvallen

- fiscale eenheid vindt op z'n vroegst plaats 3 maanden voor het verzoek is ingediend (voegingstijdstip)

- vennootschappen moeten zelfde bepalingen hebben (tenzij minister uitzondering geeft)

- aandelen dochter zijn geen voorraad bij moeder

- voldaan aan vestigingsplaatsvereisten

Welke vormen van vermogen afgifte van moeder naar dochter zijn er? En welke gevolgen heeft dit?

Als moeder VV aantrekt en dit doorgeeft aan dochter als VV, dan is het meer ontvangen rente winst, en de minder ontvangen rente, een soort verkapte dividend.

 

Als moeder VV aantrekt en dit doorgeeft aan dochter als EV, is de rente wel aftrekbaar. Dit omdat dochter geen rente betaald.

 

Als moeder EV doorgeeft als VV aan dochter. Dan is het bij dochter aftrekbaar, en bij moeder belast. 

 

Als moeder EV doorgeeft als EV aan dochter. Zijn de verkrijgingskosten (emissiekosten) in beginsel aftrekbaar. Moeder geniet onbelaste deelnemingresultaten.