Summary Engels idioom voor eao

-
ISBN-10 906675317X ISBN-13 9789066753174
231 Flashcards & Notes
31 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Engels idioom voor eao". The author(s) of the book is/are R K M Marttin. The ISBN of the book is 9789066753174 or 906675317X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Engels idioom voor eao

 • 2 Finance

 • Stock market
  Aandelenmarkt

  The stock market was very bullish yesterday
  De aandelenmarkt was gisteren erg levendig

 • To invest
  It's never easy to know what shares to invest in
  Het is nooit makelijk om te weten in welke aandelen je moet investeren

 • Capital
  Kapitaal

  He had inherited a large capital.
  Hij had een groot kapitaal geërfd.

 • Growth
  groei

  We would like to see more growth in our profit.
  We zouden graag meer groei in onze winst zien.
   
 • speculative
  speculatief

  Buying shares of companies near to bankruptcy is highly speculative.
  Aandelen kopen van bedrijven die op het randje van failisement staan, is hoogst speculatief

 • peanuts
  schijntje

  Buying a new Rolls is peanuts for him.
  Een nieuwe Rolls kopen is voor hem een schijntje.

 • Foreign exchange market
  geldwisselmarkt

  You can gain or lose a hell of a lot of money in one hour on the foreign exchange market.
  Je kunt in een uur verdraaid veel geld verdienen of verliezen op de geldwisselmarkt.

 • Bullish
  levendig

  When the market is bullish it is not easy to keep your head cool.
  Als de markt levendig is, is het niet makkelijk je hoofd koel te houden.

 • Investor
  Belegger

  Pension funds are called institutional investors.
  Pensioenfondsen worden institutionele beleggers genoemd.


 • To rise
  Some say that you should sell when the market is rising and buy when it is falling.
  Sommigen beweren dat je moet verkopen als de markt stijgt en kopen als hij daalt.

 • To advise
  adviseren

  The bankmanager advised me to put part of my money on a savings account.
  De bankdirecteur adviseerde me om een deelte van mijn geld op een spaarrekening te zetten.

 • Portfolio
  Portefeuille

  His portfolio of investments amounted to £ 1.000,000.
  Zijn portefeuille met beleggingen bedroeg £ 1.000,000.

 • return
  winst, opbrengst

  These shares will give you a good return.
  Deze aandelen zullen je een aardige winst geven.
 • risk
  risico

  You run no risk with a savings account.
  Met een spaarrekening loop je geen risico.
 • to recommend
  aanraden

  I recommend you to ask some advice first.
  Ik raad je aan eerst advies in te winnen.
 • Balance sheet
  Balans

  The balance sheet of the company was checked by the controller.
  De balans van het bedrijf werd gecontrolleerd door de hoofdboekhouder.
 • assets & liabilities
  activa & passiva

  Assets are shown on the left side and liabilities on the right side of the balance sheet.
  Activa staan op de linkerkant en passiva aan de rechterkant op de balans.
 • profit & loss account
  winst- en verliesrekening

  He drew up the profit & loss account
  hij maakte de winst- en verliesrekening op.
 • audit
  accountantscontrole


  The annual audit is done by Janssen & Janssens at the end of each financial year.
  De jaarlijkse acountantscontrole wordt door Janssen & Janssens gedaan aan het eind van ieder boekjaar.
 • calculation
  berekening

  Nowadays most calculations are done by computers

  Tegenwoordig worden de meeste berekeningen met de computer gedaan.
 • To fund
  financieren

  He found the bank willing to fund the new machines.
  Hij vond de bank bereid de nieuwe machines te financieren.
 • setback
  tegenslag

  Because of all setbacks during the first year he nearly gave up.
  Vanwege alle tegenslagen tijdens het eerste jaar gaf hij bijna op.
 • Figure
  Cijfer

  The figures show a considerable loss during the first half of the year.
  De cijfers tonen een aanzienlijk verlies tijdens de eerste helft van het jaar.
 • overhead
  bedrijfskosten

  You should always keep a sharp eye on your overhead.
  Je moet je bedrijfskosten altijd scherp in de gaten houden.
 • gross & net
  Bruto & netto

  Net profits are gross profits minus the manufacturing costs.
  Nettowinst is brutowinst min de productiekosten.
 • Tax
  belasting

  Are these the profits before or after tax?
  Is dit de winst voor of na belasting?
 • stock exchange
  beurs

  The stock exchange is a market where stocks and shares are bought and sold.
  De beurs is een markt waar effecten en aandelen worden gekocht en verkocht.
 • mortgage
  hypotheek

  The office building was bought with a £ 450,000 mortgage.
  Het kantoorgebouw werd aangekocht met een hypotheek van £ 450.000.
 • receivable
  Vordering

  Receivables can be used as securities for a loan.
  Vorderingen kunnen gebruikt worden als onderpand voor een lenning.
 • accounts payable
  nog te betalen bedragen

  He added an entry to accounts payable.
  Hij boekte bij nog te betalen bedragen.
 • borrowed funds
  vreemd vermogen

  Under borrowed funds the balance stated £ 1,000,000.
  Onder vreemd vermogen stond £1.000.000 op de balans.
 • borrowing costs
  kredietkosten

  Some countries are on the brink of bankruptcy because they cannot pay the borrowing costs.
  Sommige landen bevinden zich op het randje van bankroet, aangezien zij de kredietkosten niet kunnen betalen.
 • book value
  boekwaarde

  The book value of this computer is £1,200.
  De boekwaarde van deze computer is £1.200.
 • To reap
  binnenhalen

  During the last 10 years Bill Gates's company has reaped huge profits.
  De afgelopen 10 jaar heeft het bedrijf van Bill Gates enorme winsten binnengehaald.
 • To recoup
  compenseren

  They tried to recoup their losses by revalueing the buildings.
  Ze probeerden hun verliezen te compenseren door de gebouwen te herwaarderen.
 • to value
  Taxeren, waarderen

  He valued the office equipment at £800.
  Hij taxeerde de kantoorinventaris op £800.
 • to overshoot
  overschrijden

  Be careful you don't overshoot the budget.
  Pas op dat je het budget niet overschrijdt.
 • Quotation
  Beursnotering

  The official quotation of these shares is £55.
  De officiële beursnotering van deze aandelen is £55.
 • Bull market, boom
  Rijzende markt, hausse

  When we speak of a bull market shareholders are usually buying and prices are rising.
  Wanneer we van een hausse spreken,kopen de aandeelhouders meestal en stijgen de prijzen.
 • bear market, slump
  When there is a bear market, prices are falling and shareholders are selling
  Baisse, dalende markt
  Als er een baisse is, dalen de prijzen en verkopen de aandeelhouders.
 • Fall
  He always buys shares which show a sharp fall.
  Daling
  Hij koopt altijd aandelen die een scherpe daling vertonen.
 • Speculator
  He's a real speculator.
  beroepsspeculant
  Hij is een echte beroepsspeculant.
 • To issue
  KPN issued another 500,000 shares last month.
  Uitgeven
  Vorige maand gaf KPN nog eens 500.000 aandelen uit.
 • subscription right
  As a client of ABN/AMRO I had a subscription right to 75 shares.
  Claim, voorkeursrecht
  Als klant van ABN/AMRO had ik een voorkeursrecht op 75 aaandelen.
 • Share
  Many companies distinguish between ordinary and preference shares.
  Aandeel
  Veel bedrijven maken onderscheid tussen gewone en preferente aandelen.
 • share price
  As he expected a fall in share prices, he sold at the best possible price.
  Omdat hij een daling in de koers van de aandelen verwachtte, verkocht hij zo gunstig mogelijk.
 • to  scrutinise
  Before being admitted the company was scrutinised rigorously.
  Voordat het bedrijf toegelaten werd, werd het nauwkeurig onderzoek.
 • block of shares
  The buyer acquired a large block of shares.
  aandelenpakket
  De koper verkreeg een groot aandelenpakket.
 • To face
  He was faced with serious losses.

  Confronteren
  Hij werd geconfronteerd met aanzienlijke verliezen.
 • Bargain
  The broker struck a good bargain.
  Transactie
  De beursmakelaar sloot een goede transactie.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

HP-price (hire purchase)
Huurkoopprijs
Regular
Vast, regelmatig
Middleman
Tussenhandelaar
Credit payment scheme
Aanbetalingschema
Self-service, pick-your-own
Zelfbediening
Market share
Marktaandeel
To compete
Concureren
To soar
De lucht in schieten
Instalment
Termijn
Inferieur quality
Slechte kwaliteit