Summary Environmental Science

-
235 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Environmental Science". The author(s) of the book is/are D Chiras. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Environmental Science

 • 1 inleiding + hoofdstuk 1-3

 • wat zijn de twee verschillende vormen van voedselgebrek?
  kwashiorkor: tekort aan eiwitten
  marasmus: tekort aan eiwitten en calorieën 
 • wat hebben arme bodems?
  te weinig N, P en K (stikstof, fosfor en kalium) en geen spore-elementen (Zn en Fe)
 • wat houdt biologische beschikbaarheid in?
  dat de voedingsstoffen door het wortelmembraan of darmcelmembraan heen moeten kunnen
 • wat zijn macro-nutrienten?
  Stikstof N, fosfor P, kalium K (calcium, magnesium, zwavel)
 • wat zijn micro-nutrienten
  spore-elementen: ijzer, zink, mangaan, koper, borium, molybdeen. belangrijk voor de co-enzymen. 
 • waar zorgt een Zn deficiëntie voor?
  groeivertraging, seksuele rijping en rijping van het skelet, huid laesies, diarree, defecten immuun systeem, gedragsveranderingen 
 • routes van toxische verbindingen
  inhalatie, ingestie en absorptie via de huid (langzaamst)
 • wat is bio-accumulatie?
  jodide komt op het gras, koe eet dat, dan komt er accumulatie in de melk en het vlees van de koe, dan accumuleert het in de schildklier en krijg je kanker
 • wat zijn teratogeen?
  toxische verbindingen die geboorte-afwijkingen veroorzaken
 • wat zijn DALY's?
  disability adjusted life years; aantal jaren dat je in minder goede gezondheid doorbrengt
 • wat is PM10?
  fijnstof, deeltjes kleiner dan 10 micrometer
 • welke verhogingen hebben WO II en industriele revolutie voor gezorgd?
  WO II: CH4 en N2O
  industriele revolutie: CO2
 • waar zorgt klimaatverandering naast hogere temperaturen allemaal voor?
  • veranderde verspreiding planten en dieren
  • nieuwe tropische ziekteverwekkers in NL
  • meer aeroallergenen (stoffen die in de lucht zitten, zoals pollen)
  • meer ziekte van Lyme
  • stijging zeespiegel (smelten landijs en uitzetten water)
  • meer klimaatextremen
  • meer stormen
 • wat is een el ninio?
  warmte extremen waarbij er klimaatveranderingen op de hele aarde zijn. dit leidt tot enorme uitbraken van ziekte. kan je meten door de verwarming van de oceaan te meten
 • wat is de global change die nu in actie is?
  menselijke bevolkingsgroei omhoog, stikstof omhoog, uitsterven van soorten is toegenomen
 • wat is er gebeurd met het mondiale ruimtebeslag in NL?
  afgelopen 40 jaar met 40% toegenomen
 • wat is het maximum sustainable yields?
  bijvoorbeeld als je weet hoeveel vissen dood gaan door concurrentie, dan kan je zoveel vissen vangen, zonder dat het impact heeft op de populatie. dus zodat je het op de lange termijn kunt blijven doen
 • wat is het gevolg van monocultures?
  gevoeligheid voor ziekten en plagen neemt toe
  bodemerosie
  watervervuiling (vermesting, pesticiden)
 • wat is het economic injury level?
  populatiegrootte waar bij verdere reductie de kosten niet meer opwegen tegen de baten
 • wat is de control action threshold?
  dichtheid waarbij actie moet worden ondernomen om te voorkomen dat de populatie de economic injury level bereikt.
 • wat zijn wereld-oplossingen voor milieu-bescherming?
  • kyoto verdrag - CO2
  • verdrag van Rio de Janeiro (biodiversiteit)
  • Montreal verdrag (Cfk's, ozonlaag)
 • wat is een paradigma?
  standaard model voor de werkelijkheid van wetenschap, zoals evolutie
 • wat is de definitie van duurzame ontwikkeling?
  ontwikkeling die de behoeften van het heden beantwoordt, zonder de toekomst te beperken
 • wat zijn de principes van duurzame ontwikkeling?
  • afhankelijkheid (wij van de aarde)
  • biofysieke limiet (niet vernieuwen)
  • leven binnen de limieten (draagkracht)
  • interdependance
  • intergenerational equity (toekomst)
  • intragenerational equity (nu)
  • ecologische gerechtigheid (aarde is eigendom van alle soorten)
  • participatie
  • samenwerking
  • naar de kern van het probleem
 • wat is het frontierisme
  onuitputtelijkheid van bronnen - wereld is onuitputtelijk + allemaal voor ons. mensen staan los van de natuur en succes komt door dominantie en controle van de natuur
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

wat is het effect van onorganische voedingsstoffen in water?
stimuleren overvloedige plantengroei, wanneer de planten dood gaan, decomposieten ze, waardoor O2 niveaus naar beneden gaan 
wat is het effect van organische voedingsstoffen in water?
stimuleren bacteriële groei, wat O2 niveaus in waterlichamen laat afnemen, waardoor O2 afhankelijke soorten dood gaan
wat is de SI mode?
susceptible host (mensen die vatbaar zijn) en infected. dan kan je immuniteit opbouwen of dood gaan. geboortefactor = b, GI = recovery, sterfte en transmissie. 
je hebt primaire biologische zuivering, maar nog iets..?
je moet kwantitatieve risico analyse toepassen en blootstellingsbepaling en kans op infectie bepalen. dan kijk je naar de risico bepaling, en de eliminatie capaciteit bepaling. 
wat is lekwater?
in een lek wordt water opgepompt. een deel naar Adam en een deel naar de duinen. natura2000 beschermt dit. 
wat is het effect van nitriaat?
kan omgezet worden in nitriet, bindt aan hemoglobine en reduceert het O2 bindende vermogen
wat is het effect van koper?
zenuwstelsel
wat is de faecale coliforme bacterien? 
dit is de FCB, die je kan meten om de bacteriële en virale verontreiniging te bepalen. je moet meerdere groepen meten. bijvoorbeeld de faecale streptococcen. 
waartoe leidt eutrofiëring?
zuurstofloosheid
groene soep
bloei van blauwalgen (toxines)
botulisme: vooral als er lijken van waterwild zijn met warm water. dan komen er zeer toxische bacterien
wat is derogatie?
nitraat in ondiep water. krijg je niet onder controle.