Summary Essential Criminology

-
ISBN-10 0813391598 ISBN-13 9780813391595
334 Flashcards & Notes
10 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Essential Criminology". The author(s) of the book is/are Mark M Lanier Stuart Henry. The ISBN of the book is 9780813391595 or 0813391598. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Essential Criminology

 • 1.1 hoofdstuk 1

 • wat zijn de fundamentele veranderingen die hebben bijgedragen aan de veranderende wereld?
  globalisering, communicatie, privatisering, verspreiding van ziekte, veranderende visies t.a.v. conflit en internationalisering van terrorisme
 • Wat is globalisering?
  een proces waarin verschillen op economisch, technisch, sociaal en politiek gebied veranderen van een nationaal netwerk naar een groot systeem
 • Waarom worden er door globalisering meer mensen op de wereld werkeloos?
  Door globalisering is communicatie en media belangrijker geworden, waardoor er een verschuiving ontstond van 'manufacturing' naar 'service'. Hiervoor is vaak een opleiding nodig waardoor de onderste laag van de samenleving eerder werkeloos wordt
 • de twee trends die opkomen bij globalisering en werkeloosheid
  afwijzing collectieve, sociale actie en meer economische polarisatie
 • De 'over all' gevolgen van globalisering
  impersonal society, polarisatie arm en rijk,
 • wat is victimologie?
  de studie over wanneer iemand een slachtoffer wordt en hoe slachtoffers worden gezien etc
 • Kritiek op victimologie
  Teveel focus op het individu in plaats van de 'social harm'
 • 1.2 hoofdstuk 3

 • Waar richtte de klassieke theorie zich op?
  Richtte zich op het vinden van een strategie om rechtvaardigheid te brengen bij cirminaliteit met rationele principes
 • hoe kwamen de eerste 'rechtvaardigheidsnormen' voor criminelen tot stand?
  Becaria en Bentham kwamen met bepaalde principes zoals onschuldspresumptie, gelijkheid etc. Deze werden overgenomen in de US constitution
 • Waar bestond de klassieke reactie uit?
  Het transformeren van een arbitrair crimineel rechtssysteem naar een eerlijk en gelijk humanistisch systeem.
 • Wat vond Beccaria in zijn boek?
  mensen zijn vrij en gelijk geboren en hebben natuurrechten, hij refereerde hierbij aan Hobbes en Rousseau. De overheid was niet een recht van de machthebbenden maar kon bestaan door een contract met het volk
 • Hoe moesten wetten worden opgesteld, volgens Beccaria?
  Een wet moest het meeste geluk voor het grootst aantal mensen mogelijk maken
 • Wat was het idee van Bentham?
  pain en pleasure, mensen overtraden de wet voor geld seks of opwinding. wetten zouden alleen zin hebben als ze iets verbieden waar een slachtoffer bij betrokken is
 • Wat vonden Bentham en Beccaria van de doodstraf?
  ze waren allebei tegen de doodstraf omdat het tegen het utilisme in ging
 • Wat is een panopticon?
  Een soort gevangenis, bedacht door Bentham. De bewaker kon door de ronde vorm altijd de gevangenen zien, die op hun beurt dus altijd het idee hadden dat ze in de gaten werden gehouden
 • Welke kritiekpunten zijn er ten aanzien van de klassieke theorieën?
  gelijkheid kan overgeneraliserend werken, waarom plegen sommigen meer criminaliteit dan anderen, als iedereen gelijk is?
 • Wat is rehabilitive justice?
  de nadruk verschoof van opsluiten naar behandelen
 • Wat waren de kritiekpunten ten aanzien van rehabilitive justice?
  Het zou niet helpen ten aanzien van het recidivegevaar, en het is oneerlijk omdat mensen verschillende straffen kregen.
 • hoe kwam het vernieuwe idee van de 'rational choice' theorie tot stand?
  Dit gebeurde na de rehabilitation models, reactie hierop en ging om het bepalen waarom mensen criminaliteit pleegden.
 • wat houdt het probleem van 'crime displacement' in?
  dat de voordelen van een bepaald soort criminaliteit niet op dezelfde manier beschikbaar zijn voor een andere soort criminaliteit of dezelfde criminaliteit op een andere plek
 • Waar heeft de klassieke theorie allemaal voor gezorgd op maatschappelijk gebied?
  ontwikkelen van de democratie, brute technieken voor criminaliteitscontrole
 • Waar heeft de verlichting voor gezorgd?
  door de utilistische filosofen uit de 17e eeuw werd er gepleit voor een eerlijk strafrechtsysteem met gelijken
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoe bekeek Louk Hulsman de beleidsinvloed van de labeling theorie?
Decriminalisering van het bezit van cannabis (opdat primaire deviantie niet overgaat in secundaire deviantie. In '76 kwam cannabis op een aparte lijst door een wijziging van de opiumwet. Tot 30 gram werd een overtreding. Er kwam een lage opsporingsprioriteit (toepassing opportuniteitsbeginsel = officier van justitie mag zelf bepalen of iets wordt vervolgd). Hierna kwamen er jongeren-centra en huisdealers (OM richtlijn), werd losgelaten. In de jaren '80 opende de eerste coffeeshops. Vanaf '95 mocht je 500 gram huisvoorraad hebben. Het is en blijft een misdrijf maar elk lokaal beleid heeft andere richtlijnen.
Hulsman wilde het ontstaan van illegale markten voorkomen. Hij is een fervent aanhanger van het abolitionisme (afschaffen van het strafrecht).
Wat is de stelling van sociaalbiologen
omgeving en ervaring hebben een invloed op gedrag, maar gedrag wordt vooral veroorzaakt door de 'biologische machine'
Welke 3 subculturen zijn er inde theorie van Cloward en Ohlin?

 1. Criminele subculturen ( materieel, geen geweld)
 2. Conflict subculturen (gewelddadig, onrechtvaardige maatschappij, vechten om territorium met andere gangs)
 3. Subculturen gebaseerd op reatrisme =terugtrekken ( drop-outs, alcohol en drugs misbruik,seks)
In hoeverre worden de theorieën van Cohen,Cloward en Ohlin ondersteund door empirisch wetenschappelijk bewijs?
Deze theorieën geven geen verklaring voor alle criminaliteit door jongeren en ook geen verklaring voor criminaliteit bij meisjes.
Wat houdt de subculturele theorie van Cloward en Ohlin in?

Collectieve handelingen zijn de sleutel tot delinquent gedrag.

Cohen > afwijzen van de waarden vd middenklasse
Cloward en Ohlin > jongens zijn rationeel , op zoek naar succesdoel evt middels illegale manieren.Ontstaan van bendes /gangs > interactie met soortgenoten ( op legtieme wijze geen toegang tot succesdoelen)
Wat houdt de delinquente subcultuur theorie van Cohen in?

Cohen probeerde de ideeën van de Chicago School over cultuur, differentiële associatie en criminaliteit met Merton's anomie theorie te integreren. De ideeën van Merton verklaren hoe delinquent gedragspatronen ontstaan. Cohen vindt echter dat Merton dit te individueel benaderd. Cohen observeert gedrag dat voortkomt en ook ontstaat in interactieve groepen. Elk lid stimuleert de anderen tot gedrag dat ze alleen niet zouden vertonen.


Jongens uit de lageren klassen ervaren spanning > statusfrustratie> collectief rebelleren (= reaction formation)
Wat is Broken Windows Policing?
Zero Tolerance beleid
Wat houdt de Broken Windows theorie in?

Als kleinere overtredingen niet worden bestraft, dan is stap naar grortere overtredingen makkelijk en uiteindelijk kan dit leiden tot persistent crimineel gedrag.

Verloedering/vervuiling leidt ook sneller tot een overtreding
Wat waren de bevindingen van Pieter Tops over de Vogeltjeswijk in Tilburg?
Veel multi-problem gezinnen
Criminaliteit en drugs

De vraag Wie ben ik? speelt een grote rol in deze wijk ( wijk voor asocialen door de overheid gecreëerd).
Overheid heeft ook geprobeerd om de wijk te verbeteren. Dit was echter steeds voor ( te) korte duur. Buurt werd in de steek gelaten.
Onaangepast was afhankelijk van de tijdsgeest positief of negatief...
Waarom is in NL deze problematiek minder ernstig?

Politiek beleid ; geen wijken die aan hun lot worden overgelaten
Contact wordt gehouden
Politie probeert op positieve manier contact te houden en aan te spreken in de wijk (wijkagent)

Betere basisvoorzieningen