Summary Ethiek en recht in kort bestek

-
ISBN-10 9089745734 ISBN-13 9789089745736
297 Flashcards & Notes
35 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Ethiek en recht in kort bestek". The author(s) of the book is/are E H Schotman. The ISBN of the book is 9789089745736 or 9089745734. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Ethiek en recht in kort bestek

 • 1.1 inleiding

 • Waar verwijst het begrip moraliteit in algemene zin naar?

  In algemene zin verwijst het begrip moraliteit naar de opvattingen die er zijn ten aanzien van hoe mensen zich moeten gedragen ten opzichte van elkaar. Moraliteit gaat over wat wel en niet mag in de omgang met een ander.

 • Geef een aantal voorbeelden die een morele lading kunnen hebben.

  Voorbeelden die een morele lading kunnen hebben:

  1. Als iemand uit je praktijkgroepje voor de tweede keer te laat komt

  2. Als je een werkstuk behendig 'knipt-plakt' en vervolgens inlevert

  3. Als je zwartrijdt in de tram of bus

  4. Als een vriend vereenzaamt na zijn 'coming-out'

  5. Als je in een problematische thuissituatie zit door ouders die alles verbieden of juist alles goedvinden en onverschillig zijn over alles wat je doet

  Deze voorbeelden maken duidelijk dat het onderwerp van de moraliteit vooral ongewenst gedrag is. Wanneer normen worden overschreden worden mensen boos. Morele oordelen gaan vaak gepaard met verontwaardiging.

 • 1.2 kenmerken van moraliteit

 • Wat is de definitie van moraliteit?

  Moraliteit is het geheel aan regels, waarden en houdingen dat gedrag van mensen reguleert met het oog op de belangen en welzijn van anderen.

 • Moraliteit:
  Gaat over wat mag en niet mag in de relatie met de ander. Het geheel aan regels, waarden en houdingen dat het gedrag van mensen reguleert. Is normatief, gaat over goed en slecht. Bestaat uit normen en waarden.
 • Wat is smalle moraliteit?

   

  Hierbij staat de vraag centraal in hoeverre we rekening moeten houden met de belangen en welzijn van anderen.

 • Wat is brede moraliteit?

  Hierbij wordt de vraag naar een zinvol en gelukkig leven betrokken. Wat maakt een leven zinvol?

 • Kunnen we dieren verantwoordelijk houden voor hun handelen?
  In 1474 werd in Zurich nog een haan ter dood veroordeeld omdat hij de tegennatuurlijke misdaad had begaan een ei te leggen. Tegenwoordig zijn we van mening dat alleen mensen moreel of immoreel kunnen handelen. Alleen mensen kunnen, omdat zij verstand hebben, verantwoordelijk gehouden worden voor hun gedrag. In het strafrecht komt deze overtuiging terug in de rechtsfiguur van de schulduitsluitingsgronden. In de schulduitsluitingsgronden worden de gevallen opgesomd waarin mensen niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor hun daden.

  Alleen mensen zijn in staat om moreel of immoreel t e handelen. Dieren vallen er dus buiten.
 • Wat betekent de gezegde moraliteit is normatief?

  Moraliteit bevat regels waarmee menselijk gedrag wordt genormeerd. Er wordt voorgeschreven hoe gehandeld moet worden in de omgang met een ander. Dit wordt beoordeeld met goed en kwaad, juist en onjuist, toelaatbaar en ontoelaatbaar. De inhoud van wat goed en kwaad is staat niet voor altijd vast, maar is plaats en tijdsgebonden.

 • 1.2.1 moraliteit gaat over gedrag van mensen

 • Brede opvatting  van de moraliteit:
  Wordt de vraag naar  een zinvol en gelukkig leven betrokken.Wat maakt een leven een zinvol leven?
 • Smalle moraliteit:
  Staat de vraag centraal  in hoeverre we rekening moeten houden met de belangen en het welzijn van de anderen.
 • 1.2.2 moraliteit is normatief

 • Moraliteit is normatief:
  Er wordt voorgeschreven hoe gehandeld moet worden in de omgang met de ander.
  Daar worden termen: van goed en kwaad, toelaatbaar en ontoelaatbaar, juist en onjuist voor gebruikt. 
 • 1.3 De bouwstenen van de moraliteit

 • Wat zijn  de bouwstenen van moraliteit?

  De drie bouwstenen van moraliteit zijn: normen, waarden en houdingen.

 • Moraliteit schrijft dus voor hoe mensen zich ten aanzien van andere mensen moeten gedragen. In het bepalen van wat is toegestaan en wat niet, spelen drie begrippen een centrale rol. Dit zijn bouwstenen van de moraliteit. Deze drie zijn: 
  • normen, 
  • waarden 
  • en houdingen
 • Wat zijn normen?

   

  Het begrip norm is afkomstig van het Latijnse norma, dat regel of richtlijn betekent. Normen zijn morele regels. Normen hebben een dwingend karakter. Ze gebieden of verbieden bepaald gedrag. Vaak blijven normen impliciet, dat wil zeggen dat de regel waaraan gedrag is afgemeten niet in een geschreven regel is neergelegd. Vooral in de sociale psychologie wint het idee terrein dat moreel gedrag is aangeboren en morele keuzen intuïtief worden gemaakt. Veel morele regels zijn wel geformuleerd, bijv. in de vorm van gezegdes of bedrijfscodes.

   

 • Normen:
  Zijn regels of richtlijnen soms verbiedend ( je mag niet stelen)
  Soms gebiedend ( geef aan de armen).
 • Wat zijn waarden?

  Waarden geven aan wat goed, gewenst en waardevol wordt gevonden. Waarden drukken een ideale toestand uit. Waarden zijn principes en idealen die richting geven aan het leven. Morele waarden zijn: professionaliteit, eerlijkheid en betrouwbaarheid.

 • Waarden:
  Streven naar een ideale toestand, iets wat je wilt bereiken
  bijv: recht op meningsuiting
  vrijheid van meningsuiting
 • Welke typen waarden zijn er? Leg ze uit

  1. Persoonlijke waarden: persoonlijke waarden zijn doelstellingen die je voor jezelf wilt bereiken. Voorbeelden van persoonlijke waarden zijn: gezondheid, geduld en betrouwbaarheid. Hoe wil ik mij gedragen en hoe wil ik door andere mensen worden gekend?

  2. Sociale waarden: sociale waarden betreffen direct het samenleven met andere mensen. Het zijn 'ideale standen van zaken' voor de samenleving als geheel. Voorbeelden van sociale waarden zijn: gelijkheid, vrijheid en solidariteit.

 • Waarden:                                                                    Normen
  (ideaal)        
                                                                 (Gedragsinstructie)

  Beleefdheid                                                                 Hand geven
  Gelijkheid                                                                    College geld betaalbaar                                                                                                 houden


  Eerlijkheid                                                                   Niet liegen
  Gezondheid                                                                Niet  roken, wel sporten
  Verantwoordelijkheid                                               Langstudeerboete? zelf                                                                                                verantwoordelijk voor je                                                                                               studie.
 • Waarvoor worden waarden gebruikt?

  Waarden worden gebruikt om gedrag, meningen en ideeën van anderen te beoordelen. Dit wordt ook wel waardeoordelen genoemd.

 • Houdingen:
  Houding is de manier van handelen van een bepaald persoon.
 • Wat is het verschil tussen waarden en normen?

  Waarden zijn abstract. Ze beschrijven het doel, maar niet per se de weg die naar het doel leidt. Normen schrijven concreet gedrag voor. Normen trekken grenzen, terwijl waarden een ideaal formuleren. Als waarden het geformuleerde doel zijn, dan zijn normen de voorwaarden om het doel te bereiken.

 • Wat is moreel pluralisme?

  Moreel pluralisme is het naast elkaar bestaan van verschillende waarden. Verschillende mensen kunnen verschillende waarden aanhangen, maar ook een individu kan verschillende onverenigbare waarden aanhangen. Pluralisme kan leiden tot conflicten.

 • Wat is houding?

   

  Houding is de manier van handelen van een bepaald persoon. Je hebt een bepaalde houding als je steeds op dezelfde manier reageert. Hoewel stemmingen zeer zeker van invloed kunnen zijn op het gedrag van iemand, worden met name de structurele aspecten van de houding tot moraliteit gerekend. We spreken dan van karaktereigenschappen. Karaktereigenschappen bepalen mede de morele keuzes die worden gemaakt. Je houding bepaalt niet alleen mede je gedrag, het bepaalt ook mede de manier waarop je de wereld beleeft.

 • Welke typen normen kennen we?

  - Strafrechtelijke normen (sancties: bijv. boete of gevangenisstraf)

  - Sociale normen (sancties: bijv. sociale uitsluiting)

 • Waarden

  Waarden zijn abstract. Ze be schrijven een doel, niet de weg ernaar toe. Waarden geven aan

  wat goed, gewenst en waardevol wordt gevonden.  principes en idealen die richting geven
  aan een leven. Voorbeelden morele waarden :
  - professionaliteit
  - eerlijkheid
  - betrouwbaarheid
 • Persoonlijke waarden  Persoonlijke waarden zijn de doelstellingen die je voor jezelf wilt bereiken. Hoe wil ik mij
  gedragen en hoe wil ik door anderen worden gekend?

  2
  - gezondheid
  - geduld
  - betrouwbaarheid
 • Sociale waarden

  Sociale waarden betreffen direct het samenleven met andere mensen. Het zijn ideale stand
  van zaken voor de samenleving als geheel.
  - vrijheid
  - gelijkheid
  - solidariteit
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

kritiek op deugdethiek
De deugd ethiek schrijft niet hoe er gehandeld moet worden, de beslissing hang af van wie de beslissing moet nemen, in welke omstandigheden en ten aanzien van wat of wie er besloten moet worden. In ons dagelijkse leven is dat misschien geen probleem, maar het is wel een probleem wanneer een ambtenaar moet beslissen over verstrekking van een vergunning of een uitkering. Dan spelen niet alleen de omstandigheden een belangrijk rol maar ook de regel die toegepast moet worden. Toepassen van een regel zorgt voor rechtsgelijkheid en rechtszekerheid.dat zijn ook belangrijke rechtsbeginsel zij staan voor betrouwbaarheid van de overheid en voorspelbaar van haar handelen.
irrationeel en rationeel deel
De mens in irrantioneel deel dat kant natuur noemden 

En rationeel het verstand logos

Juiste vorm van emoties en rede noemde hij deugd of karaktertrek
doel van aristoles
Lukken alles wat een mens heeft aan talenten,vermogens en emoties op een zo goed mogelijk manier tot ontwikkeling te brengen. Doel van aristolses
deugden
Echt menselijk geluk, het geluk dat bij mensen hoort, kun je verwerven door je karakter op een bepaalde manier te vormen. Er is een aantal karaktertrekken dat je moet ontwikkelen en dat moet je zo goed mogelijk doen. Die karaktertrekken zijn deugden
Welke kenmerken horen bij professionele integriteit?
 • Het bezitten van technische competenties. Je mag geen misbruik maken van het kennisoverwicht.
 • Toewijding. Inzet, het werk serieus nemen.
 • Standvastigheid. Weerstand kunnen bieden aan verleidingen. 
 • Verantwoordelijkheid. Verantwoordelijk voor het werk op je nemen.
Hoe wordt geestelijke integriteit gewaarborgd?
Verbod om zonder toestemming iemand aan te sluiten op leugendetector, psychologisch onderzoek te doen bij verdachte.
Hoe wordt lichamelijke integriteit gewaarborgd?
Grondwet artikel 11: verbod op gedwongen abortus, afgedwongen sterilisatie, afgedwongen donorschap, tegen wil afknippen van haar.
Welke betekenis heeft persoonlijke integriteit in het recht?
Heelheid. Er is onderscheid tussen geestelijke en lichamelijke integriteit en het is verboden die aan te tasten.
Welke vierde eigenschap is naast correspondentie, consistentie en coherentie nodig wil iemand integer zijn?
De opvattingen moeten aan een morele standaard voldoen. Ze moeten passen binnen de algemeen aanvaarde morele opvattingen.
Welke drie kenmerken horen bij persoonlijke integriteit?
 1. Correspondentie: doen wat je zegt; handelen naar je principes.
 2. Consistentie: niet de ene keer dit zeggen en de andere keer dat.
 3. Coherentie: het totaal aan opvattingen moet een geheel vormen (coherent zijn aan elkaar).