Summary Ethiek in praktijk

-
ISBN-10 9023238354 ISBN-13 9789023238355
102 Flashcards & Notes
29 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Ethiek in praktijk". The author(s) of the book is/are L L E Bolt, M F Verweij, J J M van Delden. The ISBN of the book is 9789023238355 or 9023238354. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Ethiek in praktijk

 • 1 Moraal en ethiek: verwachtingen en verantwoording

 • wat is moreel?
  je normen en waarden. hoe behoor je met anderen om te gaan. wat vindt je kunnen en wat niet.
 • Moraal is een alledaags verschijnsel: moraal is overal en wordt stilzwijgend erkend. 
 • Wat zijn de vier kenmerken van het beoordelen van iets of iemand volgens het morele gezichtspunt?
  1. Je beroept je op normen en waarden (normatief)
  2. De normen en waarden zijn gericht op fundamentele op zichzelf nastrevenswaardige doeleinden.
  3. Je houdt rekening met de perspectieven van alle betrokkenen (alpartijdigheid)
  4. Je moet bereid zijn de normen waarmee je oordeelt op iedereen gelijkelijk van toepassing te laten zijn
 • Waar gaat het om in de moraal en de ethiek ?
  om hoe we met elkaar en met andere levende wezens behoren om te gaan.
 • Wat is moreel?
  2 betekenissen:
  - algemeen: behorende tot het gebied van de moraal, in tegenstelling tot a-moraal.
  - een positieve of negatieve waardering (iets is juist, onjuist, verplicht, etc.) Tegengesteld aan immoreel.
 • 4 kenmerken moreel gezichtspunt:

  ·         Een moreel gezichtspunt is normatief: hoe het moet, wat een ander verwacht.

  ·         Wanneer je een handeling beoordeelt of waardeert. Dat doe je mbv waarden en normen die gericht zijn op fundamentele en op zichzelf nastrevenswaardige doeleinden.

  ·         Je houdt rekening met alle betrokken partijen. (alpartijdigheid)

  ·         Als je vanuit een moreel gezichtspunt beoordeeld doe je dan met normen en waarden die universeel geldig zijn. 

 • Een zeer belangrijke morele en juridische norm is de informed consent: proefpersonen dienen te zijn geïnformeerd over alle relevante aspecten van het onderzoek en moeten hun toestemming hebben gegeven voor deelname aan het onderzoek
 • Moraal
  Geheel van morele normen en waarden dat door een individu of binnen een groep, instelling of cultuur als een belangrijke richtlijn voor het eigen handelen wordt beschouwd.
 • wat is het eerste kenmerk van het morele gezichtspunt ?
  een moreel gezichtspunt is normatief 
 • Vanuit een moreel gezichtspunt iets of iemand beoordelen houdt in dat je:
  - je beroept op normen en waarden (normatief), hoe moet je handelen, wat verwachten we van elkaar;
  - deze waarden en normen zijn gericht op fundamentele en op zichzelf nastrevenswaardige doeleinden
  - rekening houdt met de perspectieven van alle betrokkenen
  - bereid moet zijn de normen waarmee je beoordeelt op iedereen gelijkelijk van toepassing te laten zijn.
                                                                                                                                      CH  
 • wat zijn normen?
  concrete gedragsregels of handelingsvoorschriften
 • Een belangrijke norm is dat je anderen geen schade mag toebrengen. Een belangrijke waarde is die van het respecteren van de keuzevrijheid van mensen. 
 • Descriptieve ethiek
  Onderzoeken welke normen en waarden er in een groep of samenleving gelden. Wordt veelal door sociologen en cultureel antropologen uitgevoerd.
 • wat is het tweede kenmerk van het morele gezichtspunt ?
  wanneer je een handeling beoordeeld doe je dit door je normen en waarden, die gericht zijn op fundamentele en op zichzelf nastrevende doeleinden. 
 • Vier kenmerken van een moreel gezichtspunt
  1. het is normatief;
  2. het is gericht op fundamentele, op zichzelf nastrevenswaardige doeleinden;
  3. het vereist alpartijdigheid;
  4. het vereist universaliseerbaarheid.

 • In oorsprong betekenen ethiek en moraal hetzelfde maar hebben andere invulling gekregen:
  Ethiek: de wetenschappelijke of systematische studie van moraal.

  Moraal: het geheel van morele normen en waarden dat door een individu of binnen een groep, instelling of cultuur als een belangrijke richtlijn voor het eigen handelen wordt beschouwd.
                                                                                                                    CH
 • wat zijn waarden?
  belangrijke en nastrevenswaardige eigenschappen, ervaringen of situaties. 
 • Bepaalde kwesties zoals niet stelen, mishandeling, niet moorden moeten publiek geregeld en en algemeen aanvaard zijn. 
 • Normatieve ethiek
  Onderzoeken of de beschreven normen en waarden ook goed zijn en zo ja, waarom.
 • wat is het derde kenmerk van het morele gezichtspunt ?
  je houdt rekening met alle betrokken partijen, je maakt geen gebruik van één perspectief. dit word ook wel alpartijdigheid genoemd. 
 • Normen en waarden zijn met elkaar verbonden. Met normen proberen we belangrijke waarden te realiseren.

  Normen zijn concrete gedragsvoorschriften, handelingsvoorschriften waarmee we ons handelen richting geven.

  Waarden zijn belangrijke en nastrevenswaardige eigenschappen, ervaringen of situaties.               
 • wat is descriptieve ethiek?
  onderzoek verrichten naar welke normen en waarden in een groep of samenleving gelden
 • Morele problemen roepen dus de vraag op wat juist is om te doen
 • Meta-ethiek
  filosofische analyse gericht naar de betekenis en rechtvaardiging van morele oordelen. Gaat meer om achterliggende vragen.
 • hoe kan het vak ethiek worden omschreven ?
  de systematische studie van het moraal
 • Wat is descriptieve ethiek
  In kaart brengen van een heersende moraal in een groep maar ook proberen te verklaren waarom die moraal zo belangrijk is of was.
 • wat is normatieve ethiek?
  onderzoeken of de beschreven normen en waarden ook goed zijn en waarom
 • Om het morele gezichtspunt nader te omschrijven, kunnen we vier kenmerken onderscheiden:
  - normatief: het gaat erom hoe je moet handelen, wat mensen van elkaar mogen verwachten. 
  - wanneer je een handeling beoordeelt of waardeert, doe je dat met behulp van waarden en normen die gericht zijn op fundamentele en op zichzelf nastrevenswaardige doeleinden. 
  - dat je rekening houdt met al betrokken partijen. (alpartijdigheid)
  - als je een handeling vanuit een moreel gezichtspunt beoordeelt, dan doe je dat met behulp van waarden of normen die in principe universeel geldig zouden kunnen zijn
 • Op welke drie manieren kunnen normen en waarden onderzocht worden?
  1. Descriptieve ethiek
  2. Normatieve ethiek
  3. Meta-ethiek
 • hoe kan moraal worden omschreven ?
  als het geheel van morele normen en waarden dat binnen een groep als richtlijnen word beschouwd. 
 • Wat is normatieve ethiek
  Het ontwikkelen van theorieën waarin morele overwegingen voor het handelen worden onderbouwd. De theorieën verantwoorden welke morele waarden en normen belangrijk zijn en waarom zodat met behulp hiervan een handeling positief of negatief gewaardeerd kan worden. Was een bepaalde handeling moreel gezien juist of onjuist?
 • wat is meta-ethiek?
  een filosofische analyse gericht naar de betekenis en rechtvaardiging van morele oordelen
 • Intuïties: als bij een ingeving iets zien
 • wat zijn normen ?
  normen zijn concrete gedragsregels die aangeven wat wij in een bepaalde situatie behoren te doen of laten. 
 • Wat is meta-ethiek
  filosofische analyse gericht naar de betekenis en rechtvaardiging van morele oordelen. Gaat meer om achterliggende vraag in plaats van de morele aanvaardbaarheid van een handeling.
 • 3 manieren waarop waarden richtinggevend kunnen zijn:

  1.       sommige waarden komen veel en sterk voor.

  2.       Sommige waarden zijn direct verplichtend.

  3.       Sommige waarden zijn een idee van perfectie.

 • Ethiek: de wetenschappelijke of systematische studie van moraal
  Moraal: het geheel van morele normen en waarden dat door een individu of binnen een groep, instelling of cultuur als een belangrijke richtlijn voor het eigen handelen wordt beschouwd. 
  Moreel: deze term heeft 2 betekenissen:
  - algemene betekenis: behorende tot het gebied van de moraal (het tegenovergestelde is a-moreel), bijv, in de zin: 'het zijn morele en geen economische principes'
  - specifieke betekenis: het is juist, verkeerd, verplicht of geoorloofd (het tegenovergestelde is immoreel). In deze betekenis wordt iets positief of negatief gewaardeerd, zoals in de zin:' martelen van mensen is inhumaan'
  Immoreel: moreel verkeerd, ongeoorloofd of verboden ( een keuze of handeling is moreel verkeerd oftewel druist in tegen onze morele overtuigingen)
  A-moreel: behoort niet tot het gebied van de moraal, maar bijv, tot het recht, de esthetiek, etiguette.  
  Normatief: een norm gevend of voorschrijvend (de grammatica schrijft normen voor wat betreft taal- en spellingsregels.)
  Normen: concrete gedragsregels of handelingsvoorschriften die aangeven wat wij in bepaalde situaties behoren te doen of na te laten.
  Waarden: op zichzelf nastrevenswaardige ervaringen, situaties en standen van zaken, of nastrevenswaardige eigenschappen van mensen, organisaties of van een samenleving als zodanig;. 
 • wat is descriptieve ethiek ?
  onderzoek naar welke normen en waarden er in een samenleving gelden. 
 • wat zijn fundamentele morele normen?
  principes
 • wat zijn waarden ?
  belangrijke en nastrevenswaardige eigenschappen, ze inspireren ons. 
 • Weldoen:

  ·         Je behoort anderen geen schade toe te brengen of kwaad te berokkenen.

  ·         Je behoort te voorkomen dat je anderen schaadt.

  ·         Je behoort de voorkomen dat anderen geen schade of leed overkomt

  ·         Je behoort schade of leed weg te nemen

  ·         Je behoort het welzijn van anderen te bevorderen.

 • wat is normatieve ethiek ?
  onderzoeken of de normen en waarden ook goed zijn.
 • Ethiek: de wetenschappelijke of systematische studie van moraal.
 • wat is supererogatie?
  handelen dat verder gaat dan strikte plicht
 • wat is de metha-ethiek ?
  onderzoek naar de betekenis en rechtvaardiging van morele oordelen.
 • Moraal: het geheel van morele normen en waarden dat door een individu of binnen een groep, instelling of cultuur als een belangrijke richtlijn voor het eigen handelen wordt beschouwd.
 • 3 situaties waarin het jouw verantwoordelijkheid is om hulp te bieden:

  1.       Als je in de hulp of zorg werkt.

  2.       Je hebt een specifieke zorgrelatie met de persoon of het dier.

  3.       Gebeurtenissen uit het verleden.  (je staat bij iemand in het krijt)

   

 • Moreel: 
  - algemene betekenis: behorende tot het gebied van de moraal ( het tegenovergestelde is ' a-moreel'), bijvoorbeeld in de zin: ' het zijn morele en geen economische principes.'

  - specifieke betekenis: het is juist, verkeerd, verplicht of geoorloofd ( 'het tegenovergestelde is immoreel'). In deze betekenis wordt iets positiefs of negatiefs gewaardeerd, zoals in de zin:' martelen van mensen in inhumaan'.
 • 3 verschillende redeneringen in de argumentatie en besluitvorming.

  1.       Onaanvaadbare schade

  2.       Afweging van nut:

  3.       Rechtvaardigheid

 • waar gaan consequentialistische theorieën vanuit?

  dat morele handelingen gebaseerd zijn op en gerelateerd zijn aan de gevolgen die zij hebben.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.