Summary Ethische codes voor psychologen

-
ISBN-10 9057122588 ISBN-13 9789057122583
308 Flashcards & Notes
8 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Ethische codes voor psychologen". The author(s) of the book is/are Karel Adrianus Soudijn. The ISBN of the book is 9789057122583 or 9057122588. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Ethische codes voor psychologen

 • 1 Regels in soorten en maten

 • Hoe wordt een klacht bij het NIP behandelt?
  klager dient klaagschrift in, psycholoog schrijft verweer, klager schrijft repliek op het verweer, psycholoog schrijft vervolgens dupliek en vervolgens kan er nog een zitting komen.

 • Wanneer kan vertrouwelijkheid worden opgeheven?
  Indien de cliënt het goed kan overzien en toestemming geeft
 • De APA maakt onderscheid in de code, hoe?
  Het omschrijft algemene principes en ethische standaard
 • Wanneer aanvaard je een opdracht van een opdrachtgever?
  Als deze voldoende specifiek is en de rollen die je moet vervullen met elkaar te verenigen zijn. 
 • Sommige rollen zijn zo slecht met elkaar te verenigen, dat ze niet door dezelfde persoon in dezelfde situatie moeten worden uitgevoerd. Een vertrouwensrelatie impliceert een sterke beperking op datgene wat aan anderen mag worden meegedeeld. Vertrouwelijkheid kan worden opgeheven als de persoon om wie het gaat zelf toestemming geeft om iets aan andere mee te delen, maar dan moet die persoon wel goed kunnen overzien wat deze toestemming inhoudt. psychologen nemen opdrachten aan die voldoende specifiek zijn. Te ruim geformuleerde opdrachten leiden makkelijk tot misverstanden.
 • Wat doe je als een cliënt informatie verstrekt over een collega die niet ethisch verantwoord lijkt?
  informatie zoeken over wettelijke bepalingen en beroepscode van het land. Klopt de gegeven informatie van de cliënt wel. Je kan de cliënt wijze op het recht dat hij een klacht mag indienen. Voor dat je zelf een oordeel velt moeten de feiten helder zijn. 
 • 1.1 Principes en standaards

 • Wat is het doel van de American Psychological Association
  Het nastreven te streven doel is om psychologen naar de hoogste idealen van de psychologie te leiden. ethische standaard dwingen gedragsregels af. 
 • Benoem de algemene principes van de APA
  A. bevorderen van welzijn en voorkoming van schade
  B. trouw en verantwoordelijkheid
  C. integriteit
  D. rechtvaardigheid
  E. respect voor de rechten van de waardigheid van mensen
 • Benoem de ethische standaards van de APA
  1. de afhandeling van ethische kwesties
  2. deskundigheid
  3. menselijke relaties
  4. privacy en vertrouwelijkheid
  5. advertenties en andere publieke uitspraken
  6. dossier en Honoraria
  7. onderwijs en opleiding
  8. onderzoek en publiceren
  9. beoordeling
  10. therapie
    
 • Benoem de principes Canadian Psychological Association
  I. respect voor de waardigheid van personen
  II. verantwoorde zorg
  III. integriteit in relaties
  IV. verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving
 • Benoem de basisprincipes van het Nederlandse Instituut van Psychologen
  verantwoordelijkheid
  integriteit
  respect
  deskundigheid
 • De nip maakt gebruik van een Hiërarchische ordening en bevatten zowel doelstellingen als concrete gebodsbepalingen
 • De Belgische Federatie van Psychologen kent een deontologische code en deze is eveneens hiërarchisch opgebouwd.  
 • Benoem de code van de BFP
  1. eerbiediging van de waardigheid en de rechten van de persoon
  2. verantwoordelijkheid
  3. competentie
  4. integriteit
 • Deontologie is plichtenleer
 • Duitsland bepalingen bevatten passages over de aanduiding van het beroep en het gebruik van titulatuur, relaties met collega`s en andere beroepsgroepen .vb  in Duitsland mogen psychologen niet meer dan 6 specialisaties benoemen in hun folder. 
 • 1.1.1 Bronnen van variatie

 • Met welke wetgeving moeten psychologen nog meer rekening houden naast de NIP
  WGBO en de BIG
 • WGBO; de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst. de BIG Wet op de individuele beroepen in de gezondheidszorg
 • Welke rechten hebben patiënten bij de WGBO?
  recht op informatie, ze moeten toestemming geven bij het aangaan van de behandeling, recht om het eigen dossier in te zien. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke subcategorieën vallen er onder het basisprincipe Deskundigheid?
 1. ethische reflectie
 2. vakbekwaamheid
 3. de grenzen van het beroepsmatige handelen 
Welke subcategorieën vallen er onder het basisprincipe respect?
 1. algemene respect
 2. autonomie en zelfbeschikking
 3. vertrouwelijkheid
 4. gegevensverstrekking
 5. rapportage
Welke subcategorieën vallen er onder het basisprincipe Integriteit?
 1. betrouwbaarheid
 2. eerlijkheid
 3. rolintegriteit
Welke subcategorieën vallen er onder het basisprincipe Verantwoordelijkheid?
 1. kwaliteit van het beroepsmatige handelen
 2. continuïteit van het beroepsmatige handelen
 3. voorkómen en beperken van schade
 4. voorkómen van misbruik
 5. de psycholoog en zijn werkomgeving
 6. verantwoording
Vanuit welke twee tuchtnormen oordeelt de Wet BIG?
 • handelen (of nalaten)  in strijd met de zorg die de hulpverlener moet geven
 • handelen (of nalaten) in strijd met het belang van een goede uitoefening.
Benoem de 'ethische standaards' van de APA
1. de afhandeling van ethische kwesties
2. deskundigheid
3. menselijke relaties
4. privacy en vertrouwelijkheid
6. advertenties en andere publieke uitspraken
7. onderwijs en opleiding
8. onderzoek en publiceren
9. beoordeling
10. therapie
In de nip code wordt aan het woord onderzoek twee betekenissen toegekend, welke?
 • Om kenmerken van cliënten en cliënten systeem te omschrijven en een diagnose te stellen.
 • kenmerken van individuen worden bekeken en beschreven om uitspraken te kunnen doen over algemene zaken. wetenschappelijke onderzoek.  
Wat is 'demarcatie'?
Demarcatie is een criterium om wetenschappelijke kennis te scheiden van pseudo-wetenschappelijke kennis (zoals ook andere gebieden van menselijke kennis).
Wat betekent de term 'verschoningsrecht'?
Het recht van een psycholoog om zich te beroepen zwijgplicht als hij/zij door de rechter wordt gevraagd een verklaring over een bepaalde cliënt af te leggen.
Wat betekent de term 'supervisie'?
Het bespreken van moeilijkheden of ervaringen in het eigenwerk met iemand die meer ervaren is en meer gezag heeft.