Summary Europa : de geschiedenis van een idee

-
ISBN-10 9035132645 ISBN-13 9789035132641
247 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Europa : de geschiedenis van een idee". The author(s) of the book is/are Pim den Boer. The ISBN of the book is 9789035132641 or 9035132645. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Be the first one to add content
Discover the Study Smart Package

Latest added flashcards

Europa als experiment
 • De Europese Unie kan worden beschouwd als een uniek laboratorium van een moderne wijze van regeren. Dit experiment is succesvol geweest en heeft de nieuwe structuur geboden die een nieuwe Europese renaissance van vrede en welvaart heeft mogelijk gemaakt.
 • In het proces van natievorming ging de soevereine macht van de vorst en monarchie over in die van de soevereiniteit van de nationale staat.
 • Het Europees experiment heeft bewezen dat een graat aantal problemen uit het verleden beter geregeld kon worden boven het nationale kader.
Europa als superstaat
 • Heden ten dage is van een machtsevenwicht dat een garantie vormt voor stabiliteit geen sprake.
 • De Europese bezorgdheid groeide aangezien, als gevolg van de oorlogvoering, het fundamentele interne evenwicht der machten in de Verenigde Staten sterk ten voordele van de uitvoerende macht was doorgeschoten.
 • Door alle mobiliteit, moderne technologie en elektronica is het veiligheidsbeleid binnen Europa direct verbonden met een veiligheidsbeleid binnen Europa direct verbonden met  een veiligheidsbeleid buiten Europa.
 • De Europese Unie bezit een schat aan succesvolle interne ervaring in het experiment met het delen van nationale soevereiniteit, maar kan niet bogen op een lange lijst van substantiële externe resultaten.
Europa als markt
 • De Europese samenwerking te beschouwen als de logische consequentie van de ontwikkeling van de politieke economie vanaf de tweede helft van de 18e eeuw. De 19e en eerste helft van de 20e eeuw heeft economisch denken volledig beheerst door het proces van natievorming.
 • Vrijhandel wordt gekarakteriseerd als internationaal en stond ten dienste van de rijkdom van de naties.
 • Europa slechts een vrij markt die meer en meer gedomineerd wordt door de belangen van de grote bedrijven en financiële groeperingen.
 • Margret Thatcher = liberale held in Europa.
 • Keynes (aanvullen)
 • Kernpunt van de Europese samenwerking is nu juist dat afstand  gedaan wordt van die nationale soevereiniteit voor bepaalde onderdelen op specifiek terrein, die op nationaal niveau nimmer geregeld kunnen worden. Verstandig regeren betekent niet, kost wat het kost, op alle terreinen de nationale soevereiniteit integraal te willen behouden, ook daar waar duidelijk is dat bevoegde Europese instellingen de belangen van de burger beter dienen.
Europese constitutie
 • Bij een Europese Conventie werd de Europese Grondwet opgesteld.
 • Wenen werd beschouwd als een laboratorium van bestuurlijke experimenten en de constitutionele ontwikkeling. Een voorbeeld voor Brussel.
 • De Europese Constitutie moet leiden tot een bepaling van de grenzen van de Europese integratie en de vaststelling van de subsidariteit (waar beslissen de lidstaten zelf over en waarover de EU)
 • Leiden tot een vereenvoudiging van de bestaande verdragen, wetten en besluiten.
 • Krijgen de grondrechten van de burgers een constitutionele bekrachtiging.
 • Institutionele hervormingen zijn noodzakelijk
 • Europese raad, Europese commissie en Europese parlement moeten in heldere verhouding ten opzichte van elkaar komen te staan.
 • Minder direct-democratisch dan een nationale regering.
 • Verbond van staten en volken
Europees cultuurbeleid
 • De Europese Unie wil bijdragen  'aan de culturele ontplooiing, meet eerbiediging van de nationale en regionale verscheidenheid, met nadruk op het gemeenschappelijk cultureel erfgoed'.
 • Samenwerking bevorderen ter verbetering van kennis en geschiedenis der Europese volken, ter bescherming van cultureel erfgoed dat van Europees belang is, ter versterking van culturele uitwisseling, ter stimulering van kunst en cultuur met inbegrip van de audiovisuele sector.
 • Discussies op cultuurgebied worden niet gedomineerd door het economische gewin maar door de vrees voor een toekomst waarin Europa zonder grenzen tevens een Europa zonder culturele pluriformiteit zal worden.
 • Europese megaprojecten staan niet op de agenda.
Europa als ruimte van onderwijs en onderzoek
 • In de loop van de 20 eeuw kregen universiteiten  en hogescholen hun vertrouwde vaste vorm.
 • Binnen Europa zijn met succes uitwisselingsprogramma's opgesteld, een Europees studiepuntensysteem(ECTS)
 • Op onderzoeksgebied floreren tal van vormen van samenwerking, gezamenlijke projecten, programma's, comparatieve studies en publicaties.
 • Europa zonder grenzen werkte hier als katalysator
De monetaire unie
 • In het Verdrag van Maastricht werd een belangrijke stap gezet naar een Europese muntunie.
 • Ook de Europa zonder grenzen, met vrij verkeer van kapitaal en dus muntspeculatie was een belangrijke katalysator.
 • Europese monetaire zaken werden ter sprake gebracht door Frans-Duits initiatief.
 • Niet zonder problemen: Britten een afwachtende houding.
 • In 1994 kon het Europees Monetair Instituut worden opgericht, voorbereider op de Europese Bank.
 • 1999 werd de Euro ingevoerd als officiële munteenheid
 • 2002 vond de verandering plaats in de portemonnee van de burger
 • Eurozone bestond uit: Duitsland, Frankrijk, Italië en de Benelux. Ook Ierland, Griekenland, Spanje en Portugal, Oostenrijk en Finland.
Verdrag van Maastricht (1992): tekenen van een Verdrag
 • De Europese samenwerking steunde op 3 peilers: de oorspronkelijke economische samenwerking binnen de logica van de oprichting, samenwerking op het terrein van de buitenlandse politiek en veiligheidsbeleid en samenwerking op het gebied van politie en justitie.
Hitler en Europa
 • in "Mein Kampf" is Frankrijk de grootste vijand van Duitsland, Frankrijk zou door inzet van koloniale troepen een bedreiging zijn voor het blanke ras.
 • al voor de Eerste Wereldoorlog raakt hij geobsedeerd door antisemitisme: het Duitse volk diende gezuiverd te worden van verderfelijk invloed.
het idee van de Europese Unie
 • Begonnen bij douane-unie van Duitsland, Frankrijk, België en Luxemburg
 • Had is sensationeels en kreeg veel aandacht van de pers
 • Bevat tal van elementen die eerder door anderen naar voren gebracht werden en naar de toekomst verwijzen.
 • Werd niet als utopie beschouwd
 • Bevat een visie en staat aan het begin van de Europese Unie op praktisch economisch en politiek terrein.

Enige tastbare idee die hieruit voortkwam was een commissie voor het bestuderen van de Europese Unie en zijn mogelijkheden