Summary Europees recht, algemeen deel : sinds het Verdrag van Lissabon

-
ISBN-10 9089520686 ISBN-13 9789089520685
420 Flashcards & Notes
24 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Europees recht, algemeen deel : sinds het Verdrag van Lissabon". The author(s) of the book is/are W T Eijsbouts overige A A H van Hoek. The ISBN of the book is 9789089520685 or 9089520686. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Europees recht, algemeen deel : sinds het Verdrag van Lissabon

 • 1.1 Defenities: recht van een organisatie, recht van een verband

 • Europees recht: Is het geheel of systeem van bindende regels betreffende doelstellingen, inrichting en functioneren van de EU.
 • wat is de europese unie?
  Je kunt de Europese unie zien als een organisatie of als een verband. Als organisatie zijn er verschillende instanties telkens op een andere manier betrokken in besluitvorming. Nadeel hiervan is dat deze benadering blind is voor de ontwikkeling die deze organisatie vertoont zowel naar inhoudelijk werkterrein als naar geografische omvang en verdragsrechtelijke vorm. Dan zie je namelijk de EU als een gemeenschap in wording.

 • wat is Europees recht?
  het geheel van bindende regels, besluiten, feiten en structuren, ontstaan in de loop van de Europese integratie en gericht op het instand houden, op het functioneren, op de doelstellingen en waarden en op de ontwikkeling van de Europese unie als verband van de lidstaten en de burgers met een gezamelijke bestemming.

 • wat zijn de twee voordelen om de EU als een maatschappelijke eenheid te pretenderen?

  - eenheid van het europese recht.

  - de ontwikkeling van het europees recht


 • wat is de eerste vorm van de EU geweest en wanneer opgericht en met welke doelstelling?
  op 18 april 1951 is de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal ( EGKS) opgericht met als doelstelling de veiligheid en de welvaart van de lidstaten en de burgers te bevorderen.
 • De rol van het recht in de Unie:
  Politiek: de Europese landen verbinden
  Historich: grote stappen vastleggen in verdragen
  Instrumenteel: de gestelde doelen nastreven in regelgeving.
  Conflictoplossend: geschillen die rijzen uit ambities en onverwachte gebeurtenissen bevredigend te beslechten.
  Sociaal-economisch: Uitwisselen van zaken en ideeën en de welvaart te vergroten.
  Individueel: de burgers als Europeanen rechtens handelingsmogelijkheden en bescherming te bieden tegen hun overheden en elkaar.
 • Supranationaal slaat niet op een methode maar op een internationale instelling. Supranationaal is een internationaal orgaan met een zekere autonomie en binden bevoegdheden over de lidstaten: wanneer meerder instellingen of organen van een organisatie belangrijke van zulke bevoegdheden hebben, zoals in de Unie, de Commissie en het Hof van Justitie, dan noemt men die organisatie in haar geheel wel supranationaal. Geen exacte, juridische term. Supranationaal organen of instellingen tegenover meer intergouvernemtele instellingen zoals, de Unie, de Raad en de Europese Raad.
 • 1.2 Rechtsgeschiedenis van de Europese Unie

 • Vier grote kenbronnen: verdragen of primaire weg, afgeleide of secundaire regelgeving, rechtspraak en politieke partijen.
 • 1.2.1 Verdragen van oprichting, wijzing, toetreding: van Gemeenschappen naar Unie

 • EGKS gesloten voor beperkte tijd, verlopen op 23 juli 2002, 50 jaar na inwerkingtreding. 6 landen, bijgenaamd de pays fondateurs of stichterstaten, waren: Frankrijk, Duitsland, italie en de Benelux-landen. dit was de juridische neerslag van het revolutionaire plan schuman van 9 mei 1950.

   

 • Wat was de bedoeling van het plan Schuman?
  Dit plan bedoelde Duitsland, vijf jaar na de tweede wereldoorlog, de soevereiniteit over zijn kool en staalproductie terug te geven maar dan wel onder voorwaarde van deling van die soevereiniteit met andere landen.
 • De Britten, al sinds de balance of power politiek van koning Hendrik VIII (daterend uit de eerste helft van de 16e eeuw) kampioenen van het oude machtsevenwicht, konden de omslag niet goed bevatten en deden niet mee aan de EGKS.
 • Juridische: EGKS-Verdrag vooral origineel als vormgeving van het idee van gedeel soevereiniteit over essentiële nationale middelen. Het Verdrag schiep een supranationale instantie,de Hoge Autoriteit, met bevoegdheid van regelvegeving en bestuur wat betreft de productie van kolen en staal. Ook de raad, een hof en een ´Vergadering´. de instellingen zijn later overgeplant, eerst in de EEG en later in de Unie. Het begrip `Europese rechtsorde´deed zijn intrede.
 • wat betekent communautair en wat staat hier tegenover?
  Communautair is `gemeenschaps-´. Begrip communautaire methode is de methode van besluitvorming die kenmerkend was voor de (oude) Europese gemeenschappen, inmiddels opgegaan in de Unie. daar hadden het hof commissie europees parlement een belangrijke rol in de besluitvorming en de controle. hiertegenover staat de intergouvernementele methode waarin de regeringen van de lidstaten en hun raad het initiatief hebben.

 • waarom is de raad in het licht van besluitvorming een apart geval?
  bij unaniem besluit was de raad intergouvernementeel, als een regeringsconferentie en bij een meerderheid en in samenspel met andere instellingen handelt hij communautair.
 • 1957 oprichting bescheidener Europese Economische Gemeenschap ( EEG, sinds Verdrag van Maastricht EG) en van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EGA of Euratom). Oprichtingsverdragen geen politieke, maar wel een algemeen economische samenwerking: Verdragen van Rome ( EEG-Verdrag en Euratom-Verdrag), gesloten door de oorspronkelijk 6 landen. Britten `with Europe, and not of Europe´(Churchill) niet van de partij.
 • EEG: twee ambities: 1. vestiging van een gemeenschappelijke markt.2. `gedeelde soevereiniteit´, de instelling van enkele sectorale beleidsgebieden: landbouw, vervoer mededingingsbeleid. Euratom had als doel gemeenschappelijkde `energiebron van de toekomst´, kernenergie, aan te boren en te exploiteren.
 • 1972: verdrag waarbij het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken traden toe tot de drie gemeenschappen. 2004 big bang tien, meest oosteuropese landen toe. Elk van de toetredingsverdragen wijzigde de verhoudingen binnen de organisatie op belangrijke punten. 2007 traden Bulgarije en Roemenië toe.
 • 1986 dertig jaar na het EEG-Verdrag, sloten de inmiddels 12 landen het eerste van een lange reeks belangrijke verdragen tot herziening van de bestaande verdragen en Gemeenschappen, de Europese Aktie.
 • Waren de Gemeenschappen overwegend economische en bestuurlijk van functie( ook al zat daar een politieke gedachte achter), de Europese Unie organiseerde uitdrukkelijk de meer politieke ambities en verantwoordelijkheden voor de lidstaten
 • De Pijlers: Unie ruste op drie pijlers, afzonderlijk beleidsgebieden met eigen procedures. Het Unieverdrag overkoepelde ten eerste de drie Gemeenschapsverdragen met hun vooral economische en bestuurlijke beleidsgebieden en bond ze samen tot een `pijler´van de Unie. Twee nnieuwepijlers: het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (`tweede pijler´; JBZ) en samenwerking op het gebied van strafrecht, vreemdelingen, justitie en politie ( `derde pijler´; PJSS). Het verdrag van Lissabon heeft formeel de ondeschieden pijlers bijeen gevoegd, maar de verschillen zijn niet helemaal weg. Het beleid van de vroegere `tweede pijler´wordt geregeld in het UnivUnieverdragt van de andere twee in het zogeheten Werkingsverdrag.
 • verdrag maastricht: muntunie.

  1997: Verdrag van Amsterdam, vier juridische organisaties opnieuw gewijzigd. 2001 Verdrag van Nice ook weer. In 2002 einde EGKS.2004 sloten toen 25 landen het befaamde `grondwettelijk Verdrag´, maar dat stuitte in Frankrijk en Nederland op negatieve referenda. 2007 Verdrag vam Lissabon ging de EG als organisatie geheel op in de Europese Unie, alleen de kleine Euratom bleef apart.

 • De inwerkingtreding van `Lissabon ´op 1 december 2009 sloot een periode van twintig jaar van verdragswijzigingen en uitbreidingen, die volgde op de val van de Berlijnse Muur en door de nieuwe onzekere situatie werd opgeroepen, voorlopig af.
 • welke drie verdragen zijn nog functioneel na het inwerkingtreding van het verdrag van lissabon?

  - grondwettelijk verdrag

  -werkingsverdrag

  unieverdrag

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

PIP
Private-investeerders-principe
Als een overheid deelneemt in het aandelenkapitaal zoals een private investeerder, dan wordt het niet als staatssteun beschouwd.
Wat wordt bedoeld met de nuttig effect regel?
Lidstaten mogen geen maatregelen nemen die het nuttige effect aan de artikelen 101 en 102 ontnemen. (vb: wettelijke minimumprijs cognac)
Wat omvat de relevante productmarkt?
De producten en diensten die in de ogen v/d consument elkaars substituut kunnen zijn.
Beoordelen aan de hand van:
 1. Soort product
 2. Eigenschappen, gebruik, prestaties en de prijs.
  Wordt eng uitgelegd, United Brands, relevante markt was de markt voor bananen en niet voor vers fruit).  Hypothetische test: de invloed van een prijswijziging.
Waar moet men op letten bij de afbakening van de geografische markt?
 1. Op het gebied waar het product in de handel wordt gebracht en
 2. het gebied waar de objectieve mededingsvoorwaarden gelijk zijn voor alle ondernemingen.
Wil men weten of een onderneming een machtspositie bekleedt, dan moet men eerst bepalen wat de relevante markt is. Waarin wordt de relevante markt onderscheiden?
 1. Geografische markt
 2. Productmarkt 
Welke twee typen van misbruik zijn er?
 1. Uitbuitingsmisbruik: Anticoncurrentieel gedrag, zie opsomming in art. 101 a t/m d.
  United Brands, onderscheid afnemers naar geografisch locatie)
 2. Uitsluitingsmisbruik: Misbruik tegen de marktstructuur (Continental Can):
  - leveringsweigering
  - boycot
  - producten tegen verliesgevend bedrag aanbieden (predatory pricing)
  - getrouwheidskortingen (foreclosure)

Leveringsweigering kan onder omstandigheden ook uitbuitingsmisbruik zijn: koppelverkoop (Hilti).
Artikel 101 en 102 scheppen verbodstelsels. Welke drie groepen van uitzonderingen zijn er?
 1. Merkbaarheid
 2. Inherente beperkingen
 3. Economische balans
Wat is het verschil tussen ertoe strekken of tot gevolg hebbende?
Strekking: doelbeperkingen, hardcore beperkingen, meest kwalijk.
Gevolg: Gevolg is dan niet de uitdrukkelijke de bedoeling. Grotere bewijslast de Commissie.
Wat wordt bedoeld met een economische activiteit?
Iedere activiteit bestaande uit het aanbieden van goederen of diensten op een bepaalde markt.

(Dus als er geen winstoogmerk is of er wordt alleen een taak verricht van zuiver sociale aard, dan is het geen economische activiteit, Franse sociale zekerheidsfondsen, Duitse ziekenfondsen).
Wat houdt het begrip onderneming in?
Höfner  vs. Elser: elke eenheid die zelfstandig een economische activiteit uitoefent, ongeahct haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt gefinancierd.