Summary Evocatie door deformatie : expressionisme in Duitsland 1908-1924

-
ISBN-10 9035817095 ISBN-13 9789035817098
1430 Flashcards & Notes
17 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Evocatie door deformatie : expressionisme in Duitsland 1908-1924". The author(s) of the book is/are Ron Manheim , Adi Martis Mieke Rijnders. The ISBN of the book is 9789035817098 or 9035817095. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Evocatie door deformatie : expressionisme in Duitsland 1908-1924

 • 0 Mieke Reinders - Breuk of Brug?

 • Wie zijn de belangrijkste vertegenwoordigers van het Duits Expressionisme?
  De leden van de Künstlergruppe Brücke en de kunstenaars rond Der Blaue Reiter.
 • Wie sloten zich waar en wanneer aaneen tot de Künstlergruppe Brücke?
  Ernst Ludwig Kirchner, Fritz Bleyl, Erich Heckel en Karl Schmidt-Rottluff sloten zich in 1905 in Dresden aaneen tot de Künstlergruppe Brücke.
 • Wat beoogden de leden van de Künstlergruppe Brücke?
  Zij waren voorstanders van een nieuwe kunst waarin de kunstenaar in alle vrijheid, niet gebonden en beperkt door regels, zou kunnen uitdrukken wat hem innerlijk bewoog. 
  Zij verwierpen het classicistisch schoonheidsideaal.
 • Wie hadden zich aangesloten bij Der Blaue Reiter (uit München)?
  Wassily Kandinsky, Franz Marc, August Macke, Gabriele Münter, Paul Klee en Alexej von Jawlensky behoorden tot Der Blaue Reiter.
 • Wat verlangde het classicisme van de kunstenaar waartegen de beide groepen in opstand kwamen?
  Het classicisme verlangde van de kunstenaar dat hij naar de natuur werkte, niet door haar na te bootsen zoals zij zich aan zijn ogen voordeed, maar door haar in geïdealiseerde gedaante weer te geven en zo een tijdloze schoonheid te verwezenlijken.

  Kunst moest bovenal harmonieus zijn. Harmonieus in compositie, kleurgebruik en in de proporties van de figuren.

  Decorum was een andere vereiste: het onderwerp moest verheven zijn en getuigen van goede smaak.

  In de hiërarchie van genres stond het historiestuk, de verhalende vertelling bovenaan.
 • Aan welke twee voorwaarden moest kunst tijdens het classiscisme voldoen?
  Kunst moest bovenal harmonieus zijn (in compositie, kleurgebruik en in de proporties van de figuren).

  Het onderwerp moest verheven zijn en getuigen van goede smaak (decorum).
 • Wat stond in het classicisme bovenaan in de hiërarchie van genres?
  Het historiestuk, de verhalende vertelling stond tijdens het classicisme bovenaan in de hiërarchie van genres.
 • Wat wilden de impressionisten (in de jaren zeventig van de negentiende eeuw) Claude Monet en Auguste Renoir, weergeven en met welke techniek?
  Claude Monet en Auguste Renoir wilden slechts hun zintuigelijke indruk van hun omgeving, een momentopname, weergeven. Zij deden dat met een nieuwe techniek: zij bouwden de voorstelling op uit kleine vlekjes en veegjes verf in frisse kleuren.
 • Hoe formuleert Paul Klee in een recensie (in Die Alpen, augustus 1912) het verschil tussen impressionisme en expressionisme?
  Beide termen duiden het beslissende moment in de wording van het kunstwerk aan.
  Impressionisme is het ontvangen van de indruk van de natuur.
  Expressionisme is het latere moment van de weergave van die indruk (waarbij de samenhang van dit moment met het eerst soms niet meer is vast te stellen).
  Vergeleken met het impressionisme is de expressionistische kunst een verinnerlijkte, verdiepte kunstuiting: dat wat wordt weergegeven, is een inde innerlijke beleving getransformeerde impressie.
 • Hoe zag Kirchner de schilderkunst.
  Volgens Kirchner is schilderkunst een kunstvorm die op een plat vlak een zinnelijke belevenis uitbeeldt. Het middel van de schilderkunst is de kleur als vlak en als lijn. Voor elke zinnelijke belevenis die de kunstenaar wil weergeven, zoekt hij een adequate vorm. Kunst is niet leerbaar. Men kan nooit op basis van wetten en thema's een werk opbouwen.
 • 1 Expressionisme - constructie en traditie

 • Wat is het karakteristieke karakter van het expressionisme?
  Het karakteristieke is er niet, het is een veelvoud van verschijnselen
 • Wat is het centrale begrip in de kunsthistorische kunsttheorie?

  Innere Notwendigkeit

 • wat zijn de verschillen tussen impressionisme en expressionisme

  impressionisme is het moment van ontvangen van de indruk van de natuur,

  expressionisme  is het latere moment van weergave van die indruk waarbij er jaren kunnen liggen tussen indruk en weergave

  het is een verinnerlijkte getransformeerde beleving van de impressie

 • Over welke periode gaat dit boek inzake de expressionistische schilderkunst?
  Duitsland: 1908-1924
 • waarin onderscheiden expressionisten zich van hun 19e eeuwse voorgangers

  zij wilden hetgeen hen bezighield weergeven op hun eigen geeigende wijze en niet zoals hun voorgangers naar een traditionele vorm grijpen.

 • hoe ontstond het expressionisme

  door een aantal kunstenaars die genoeg hadden van het conventionele en benauwende klim aat van de 20e eeuw m.n. in Duitsland voor het eerst werd die term gebruikt bij de expositie van de berliner secession in 1911

 • noem 2 belangrijke expressionistische groepen in Duitsland

  Die Brücke uit Dresden die zich op de eigen leefomgeving richtte en

  Der Blaue Reiter uit München die zich op legendes en sprookjes richtte

 • wat was het belang van herwarth walden voor het expressionisme

  hij publiceerde het tijdschrift van de vroege expresionistische avant-garde "der Sturm" in 1910met tekeningen van Kokoschka, Kirchner en Max pechstein.

  In 1912 opende hij een galerie met de presentatie van "Der Blaue Reiter", .

  Hij vond dat kunst eigen regels en wetmatigheden kende

 • wie voedde de idee dat expressionisme typisch duits zou zijn

  de theorie van Wilhem Worringer

 • Waarom betaat er nog steeds onduidelijkheid over de term expressionisme

  Het begrip expressionisme wordt zowel uitgelegd 1.als term voor een brede internationale avant-garde, 2.voor een stroming begin 20e eeuw die zocht naar een hogere, algemeen geldende waarden en vormen, en 3.voor een beweging in de kunst die specifiek Duitse karakteristieken vertoonde

 •  welke term intoduceerd Kandinsky over zijn werk

  Innere notwendigkeit, alsof hij door hogere krachten geleid werd

 • het duits expressionisme leidde tot de noodzaak van historische veranderingen, politiek en op gebgied van kunst.

  De kunstenaars waren enthousiast over de oorlog en wilden er aan deelnemen(franz Marc) en ze vonden dat het zwaartepunt van kunst niet meer in Frankrijk hoorde maar in Duitsland.

  Zo ontstond een vreemde versmelting met modernisme en nationalisme

 • Op welke mystieke krachten berustte de innere notwendigkeit volgs Kandinsky

  1. eigen persoonlijkheid

  2. kunstenaar is tolk van zijn tijd en zijn volk

  3.het tijdloze wezen vd kunst moet tot uitdrukking gebracht worden

 • wat is een belangrijk gemeenschappelijk kenmerk van de vele uitingen van het expressionisme

  het deformerend karakter vsn hun vormentaal, door hun gevoel geleid

 • wat was de expressionismetheorie van Max Raphael (19110

  de kunstenaar moet zijn eigen beleving tot uitgangspunt nemen en daarvoor een vorm ontwikkelen die als noodzakelijk wordt ervaren.

 • welke 3 theoretische richtingen mbt expressionistische kunst zijn te onderscheiden

  1. de internationale traditie : H. Walden, der Sturm

  2. de metafysische: Kandinsky, Mars, Paul Fechter

  3. de etno-psychologische: Worringer

 • welke tendensen  in het post-impressionisme hebben mede geleid tot het expressionisme

  1 het werk van van Gogh door zijn sterk emotionele lading en krachtige kleuren

  2 gauguins werk met zijn onplastische invulling van de kleurvakken en ten dele onrealistisch kleurgebruik

  3 het werk van Nabis(Denis en S'erusier) met zijn symbolisme en radicalisering van lijn, vlak en kleur als zelfstandig beeldende middelen

  4 het werk van Cezanne door analyserende en construkterende werkwijze

  Ook de Jugendstil is van invloed geweest

   

   

 • In welke fasen is de ontwikkkeling van het expressionisme te onderscheiden

  1, 1908-1911 : Deformerende kunst van Brucke-leden (kirchner, Heckel e.a.) en Kandinsky en Marc.

      Begint in Dresden,  Berlijn en Munchen en Der Blaue reiter ontstond.

      In de muziek: Schonberg (atonale muziek), in de literatuur leden van de Neue club

   

  2 1912-01914

      Oprichting tijdschriften "Der Sturm" en "Die Aktion"

      opkomst expressionistische verhalen en toneelstukken

      opkomst expr. ballet oa van Isadora Duncan en dames Wiesenthal

   

  3 1914-1918

      chauvinisme leidt tot meedoen aan de oorlog waar veel kunstenaars sneuvelen; Marc, Macke, Stadler

      Verzet tegen expressionisten door Dadaisten

   

  4 1918-1919

     revolutionaire onrust, Arbeitsrat fur Kunst wordt opgericht en de Novembergruppe voor verbeteri9ng vd wereld en de kunst

     Bauhaus komt tot stand (1919) waarvoor Gropius het programma schreef.

     fantastische architectuurontwerpen van de Glaserne Kette

   

  5 1919-1924

     Meer ruimte voor expressionisten, het bloeide vooral in Duitsland ook op gebied van poezie, toneel, dans (Mary Wigman)

 • wat is het verschil tussen motief en thema in de schilderkunst

  het motief is dat wat je ziet (het beeld als drager van de betekenis), het thema is de inhoud waardoor je ziet wat de kunstenaar bedoelt

 • waarom beschouwt men Beckman, Dix en Felixmuller liever niet tot de expressionisten

  Zij toonden vaker het leed en lijden van de wereld ipv het paradijselijk geluk van de expressionisten.

 • waardoor is de kunstopvatting van het duits expressionisme sterk beinvloed

  door 2 publicaties, nl. NOTES d'un peinture van Matisse, en

  abstraktion ind einfulling van Worringer

 • hoe beleeft Cobra het expressionisme

  Volgs Cobra komt een kunstwerk tot stand  door dialoog tussen kunstenaar en materie.

   

  de materie schept door de mens, nadruk ;ligt op de daad. dit zien we ook bij amerikaanse ecpressionisten

 • waardoor is de kunstopvatting van het duits expressionisme sterk beinvloed
  door 2 publicaties:
  - Notes d'un peinture van Matisse; en
  - Abstraktion ind einfulling van Worringer
 • wat ei vernieuwend aan de neo-expressionisten

  zij zien kunst niet als medium van zelfexpressie. de kunstenaar combineert beeldelementen tot een nieuw geheel.

 • aanvankelijk werd het begrip expressionisme gebruikt voor postimpressionisten (van gogh, gauguin, cezanne, seuret en de fauvisten.) In 1914 werd het begrip toegespitst op de duitse kunstenaars van die brucke en der blaue reiter mede door het boek van Paul Fechter.

 • Wat werd bedoeld met primitieve kunst

  Eind 18e eeuw de vlaamse en italiaanse kunst in de overgangsperiode van de middeleeuwen naar renaissance b.v. jan van eyck en fra angelico

  'later werd het begrip verruimd en bedoelde men alle vroege westerse kunst tot aan de renaissance

 • wat werd verstaan onder primitivisme

  het verlangen naar een samenlevingsvorm waarin het leven minder gecompliceerd is en bepaalde waarden beter gewaarborgd zijn dan in de werkelijkheid

 • welke varianten onderscheidt men hierin en door wie

  Lovejoy en Boas kennen de varianten: chronologisch, cultureel, hard en zacht

 • welke 4 fasen van primitivisme onderscheidt Goldwater

   1.romantisch

  2. emotioneel

  3. intellectueel

  4. primitivisme van het onderbewuste

  (zie bldz. 65)

 • uit welke bronnen putten die blaue reiters voor hun primitieve kunst

  1 kunst van niet-westerse volken

  2 kindertekeningen

  3 archaische griekse kunst

  4 middeleeuwse kunst

 • Wat zei Kandinsky in Uber das Geistige in der Kunst, 1912 over abstrahering?
  Onderscheid tussen 3 soorten werk:
  • Impressies: directe impressies van de uiterlijke natuur, in lineair-picturale vorm.
  • Improvisaties: indrukken van de innerlijke natuur, grotendeels onbewust.
  • Composities: op gelijksoortige wijze, langzaam vormende expressies nauwgezet uitgewerkt en uitgebalanceerd.

  Kandinsky streefde ernaar kleur en vorm een geestelijke, metafysische inhoud te geven.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is geen beslissend criterium voor wie bepalen wil of een kunstwerk al dan neit expressionistisch is? 
De zoektocht naar het geluk, zowel die naar het individuele als die naar het collectieve. 
Wat speelde een concrete rol binnen het werk van verscheidene kunstenaars? 
De kindertekening.
Waar waren de kunstenaars zoals Kandinsky, Franz Marc, WIlhelm Worringer zich van bewust? 
Dat ze op weg waren. 'En uiteindelijke bekommeren we ons om het tegenwoordige omwille van de toekomst.'
Welke kunstenaars vormen de uiterste tegenpool van de verschillende expressionistische vinders van het geluk? 
Die kunstenaars die met de inzet van hun specifieke artistieke instrumentarium de onvolkomenheden van de maatschappelijke of politieke werkelijkheid door middel van hun beeldtaal concreet zicht aan de orde stelden 
Waar ging het bij de meeste kunstenaars van de Brücke, vooral in hun werk van voor de Eerste Wereldoorlog om? 
De intentie achter de formulering 'unmittelbar und unverfälscht',  zoals de belangrijkste woorden uit hun manifest luidden, het dichtst benaderende. Het ging deze jonge kunstenaars in die jaren om het beleven van de existentiële essentie van de artisticiteit: de kunstscheppende handeling als ervaring van de hoogstmogelijke vorm van menselijkheid. 
Welke pogingen van de zoektocht waren het meest succesvol"
Die pogingen waarbij de ervaring van het paradijselijke geluk in de directe beleving van het eigen werk werd gezocht, zij het in het ontstaansproces zelf of in het afgeronde resultaat. 
Wat waren de expressionisten letterlijk, maar niet in de laatste plaats ook figuurlijk? 
Voor het overgrote deel kinderen van de negentiende eeuw. In hun werk zetten ze een trend voort die al sedert de romantiek zowel in de beeldende kunst als ook in de andere kunsten een dominerende plaats innam: zij zochten naar het paradijs op aarde. 
Wie maakte deel uit van deze brede nieuw-religieuze beweging in de beeldende kunst? 
Josef Urbach, een Rijnlandse schilder en graficus die in de jaren twintig als docent verbonden was aan de Folkwang-School in Essen. Voorbeeld: Olijfberg, een houtsnede. 
Waar was in brede kerkelijke kringen duidelijk sprake van? 
Intensieve pogingen de godsdienstige praktijk nieuw leven in te blazen met de eigentijdse kunstenaars als partners en bron van inspiratie. 
Waardoor lieten Kandinsky en Münter, niet alleen qua techniek, maar ook in de volkse primitiviteit van de vormentaal,  zich door inspireren? 
Door de Russische en Beierse volkskunst, waar respectievelijk prenten met scènes uit het dagelijks leven, lubki genaamd, en heiligenportretten in achterglastechniek een rijke traditie kenden.