Summary Extra vragen 6 t/m 10

-
145 Flashcards & Notes
7 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Extra vragen 6 t/m 10

 • 1 Extra vragen 6 t/m 10 • Wier plaats namen de Langobarden in, toen zij het noorden van het Italisch schiereiland veroverden? 
  Die van de Byzantijnen (Justinianus, die toen net dood was).


 • Tot welke ethnische groep behoorde de Langobarden?
  Germanen


 • Naar welk recht leefden de niet-Langobardische onderdanen in het koninkrijk? 
  Romeins recht.


 • Waarom kan het Edict van Rothari worden aangemerkt als een codificatie? 
  Omdat de exclusiviteit van het boek door de koning Rothari werd bekrachtigd.
 • Kwam een einde aan de rechtskracht van de Langobardische codificatie toen Karel de Grote in 774 het Langobardische rijk veroverde?
  Nee, de Langobarden hielden hun eigen recht aan (personaliteitsbeginsel). De andere etnische groepen ook hun eigen recht. Uiteraard frustreerde dit op een gegeven moment wel.


 • Wat verstaat men onder een zogenaamde professio iuris (verklaring van recht)? 
  Wanneer je een overeenkomst sloot, moest je ook vertellen van welk recht je de overeenkomst maakte. In het geval een rechtsstrijd op kwam was dit van belang.
 • Het kon gebeuren dat de in Italië woonachtige Romeinse onderdanen van Karel de Grote naar twee verschillende wetboeken werden beoordeeld.
  Die van Karel de Grote en die van Alarik.


 • Naar welk recht werden de geestelijken van Longobardische herkomst beoordeeld?
  Het Canonieke recht.


 • Wat verstaat men onder de zogenaamde exclusiviteit van een codificatie?
  De codificatie komt bij een overheid vandaan
  Het is op schrift gesteld
  En de volledigheid van dat recht wordt bewerkstelligd door het machtswoord van die overheid.


 • Was het Corpus Iuris Civilis in de middeleeuwen een exclusief wetboek? 
  Nee, het gaat hier om het becommentarieerde boek (van de glossatoren) en die heeft nooit de exclusiviteit gekregen door een wetgever.


 • Op welke wijze kan zich in een streek die uitsluitend wordt beheerst door lokaal, ongeschreven recht de gedachte vormen dat de rechter het recht schept? 
  Het gewoonterecht baseert zich op de gewoonte, deze moet een bepaalde tijd door een bepaalde groep gehanteerd worden en de juiste zijn. De rechter bepaald of dit zo is. Hij bepaald dus of iets de gewoonte is of niet, het kan zijn dat hier willekeur optreedt.


 • Wat verstaat men onder een commendatio? 
  De eed van trouw die een vazal aflegt aan de leenheer.


 • Wat is een beneficium? 
  Een stuk grond dat de vazal kreeg van de leenheer om van te leven.
 • Wat is het ususfructus?
  Het vruchtgebruik (uit het Romeinse recht), lijkt op die uit de tijd van de feodaliteit.
 • Wie schreef als eerste verhandeling over het leenrecht?
  Oberto de Orto
 • Wat is zwaardlenen?
  De persoon die leent is man, het tegenovergestelde van spilleleen.
 • Waarom kwam spilleleen zoveel minder voor dan zwaardleen?
  Omdat die nadrukkelijk moest worden vastgelegd bij de uitgifte van het leen door de leenheer.


 • Welk recht bepaalde mede de rechtsgevolgen van een belening in een bepaalde streek?
  Romeins recht.


 • Aan wie kwam volgens de feodisten, de bestudeerders van het leenrecht, het dominium directum toe en aan wie het dominium utile? 
  Het dominium directum is het juridisch eigendom (van de leenheer dus) en die van het dominium utile is het economische eigendom (van de eenmaal dus).


 • In welk land is het leenstelsel de basis voor het daar nu nog geldende rechtssysteem geworden? 
  Engeland.


 • Wie bepaalden binnen de universiteit van Bologna het lesprogramma?
  De studenten


 • Welk nieuw 'universitair' onderwijs werd vanaf circa 1100 in Bologna verzorgd en wie verzorgde dit onderwijs als eerste?
  Artes Liberales, Irnerius.
 • Aan de hand van wat gaven ze les in Bologna in het canonieke recht?
  Ahv het decretum van Gratianus.
 • Wat zijn legisten, en wat zijn decretisten?
  Legisten zijn kenners van het Romeinse recht en decretisten van het canonieke recht.


 • Waarom steunden de keizer van het Heilige Roomse Rijk en de legisten elkaar over en weer?
  Om elkaar van de nodige rechtssteun te voorzien tegenover de paus en het kerkelijke recht.


 • Wat is het Authenticum? 
  Een Latijnse vertaling van de novellen.


 • Wat is het onderscheid tussen het Authenticum en het Epitomé Juliani? 
  Het epitome Juliani is een samenvatting (in het Latijn) van de Authenticum. (de novellen van Justinianus).


 • Welk recht zou een kerkelijke rechtbank op een student hebben toegepast, wanneer hij deze verkoos boven de academische rechtbank, zoals hem in de authentica Habita was toegestaan? 
  Het canonieke recht, duh!


 • Wat verstaat men onder een zogenaamde glossa? 
  Een verklaring voor een moeilijk woord.


 • Welk onderdeel van de Justiniaanse wetgeving, uitgevaardigd tussen 529 en 534, was tot Irnerius' tijd nagenoeg onbekend in West-Europa en waarom was dat? 
  De digesten, omdat de digesten enkel juristengeschriften omvatten met moeilijke teksten en geen wetten had het volk er weinig aan.


 • In welke bron was dit onderdeel in de elfde eeuw nog terug te vinden in Italië?
  Het Breviarium van Alarik.


 • Wat verstaat men onder de zogenaamde Glossa Ordinaria van Accursius? 
  Een standaardeditie van het Corpus Iuris met bijbehorende glossen.


 • Wat is de – juridische – betekenis van de stelregel quidquid non agnoscit glossa, non agnoscit curia? 
  Wat de glosse niet kent, kent de rechter ook niet.


 • Wat verstaat men onder een zogenaamde Summa? 
  Een samenvatting van een regel uit de Corpus Iuris, Door Azo (leermeester van Accursius). Dit werd een soort van juridisch handboek.


 • Welke motieven liggen ten grondslag aan het ontstaan van dit literatuurgenre?
  De Corpus Iuris is een ingewikkelde en omvangrijke reeks boeken, op deze manier werd alles makkelijker. Hij deed dit uit ontevredenheid over de huidige gang van zaken door al de glossen.


 • Wie was de schrijver van de Summa Codicis die ca. 1230 het licht zag? 
  Azo.


 • Wat verstaat men onder de zogenaamde investituurstrijd?
  De strijd tussen keizer en paus.


 • Door welk verdrag kwam in 1122 een eind aan deze investituurstrijd?
  Het Concordaat van Worms.


 • In welk stuk legde deze paus in 1075 zijn visie op deze verhouding neer?
  Dictatus Papae.


 • Welke keizer van het Heilige Roomse Rijk was Paus Gregorius VII directe tegenstander?
  Keizer Hendrik IV


 • Waarom moest keizer Hendrik IV in 1076 de gang naar Canossa maken?
  Om excommunicatie ongedaan te maken.


 • Wat verstaat men onder de zogenaamde ‘twee-zwaardenleer’?
  Het feit dat er twee gezagsdragers zouden zijn. Die van de wereldlijke macht en de geestelijke macht. Voor beide zou Lucas een zwaard hebben gegeven.


 • Hoe werd deze leer uitgelegd door de aanhanger’s van de keizer in de machtsstrijd tussen hem en de paus?
  Beide machten waren soeverein in eigen kring.


 • Van welk boek met kerkelijke rechtsregels zou het Decretum Gratiani later deel gaan uitmaken? 
  Van het Corpus Iuris Canonici.


 • Met welk doel schreef Gratianus dit Decretum en wat is de eigenlijke naam van dit werk? 
  Als studieboek met alle rechtsregels, pauselijke beslissingen en conciliebesluiten plus zijn toelichtingen. Naam was Concordia Discordantium Canonum
 • Welke onderdelen van het decretum zijn wel als codificaties te beschouwen?
  Alle pauselijke decretalen en conciliebesluiten. Omdat ze door de paus zijn uitgesproken en dus autoriteit hadden. Niet omdat het decretum als wetboek werd gezien.
 • Welke titel verwierf iemand die zowel in het Romeinse als in het canonieke recht afgestudeerd was?
  Doctor utriusque iuris


 • Wat verstaat men onder de ‘receptie van het Romeinse recht’?
  Het opnemen van het recht in een wetboek.


 • Hoe komt het dat de rechtsbronnenleer van het canonieke recht zo belangrijk is geweest voor de receptie van het Romeinse recht?
  Allereerst zagen de geestelijken het romeinse recht als het recht van de rede (natuurrecht), wat ook zo is. Daarnaast werd het canonieke recht voor alle christenen in Europa gebruikt met het romeinse recht als subsidiair recht. Hierdoor werd het Romeinse recht gigantisch gerecipieerd.


 • Wanneer ongeveer schreef Accursius zijn Glossa ordinaria op het Corpus Iuris Civilis? 
  Rond 1230?
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

In welk ontwerp van een Duits wetboek is in de twintigste eeuw nog een uitleggingsbepaling opgenomen? 
In het BGB (rond de tijd van Hitler), (Bürgerliches GesetzBuch)
Welke rechtsgeleerde duidde het ALR ooit als ‘eine Sudeley’ (een wanproduct) aan?
Savigny
Hoe kon het ALR toch primaire, exclusieve gelding krijgen?
Het ALR is in principe enkel subsidiair. Maar toen Napoleon de Pruisen in de pan hakte, trad de code civil in en werd het ALR dus verdreven samen met het andere recht dat er gold. Andere plekken, die later echter weer door de Pruisen werden ingelijfd (op de Fransen) kregen het ALR weer terug, maar al het andere recht was al afgeschaft, dit zorgde er dus voor dat het ALR de enige rechtsbron werd.
Noem twee verschillen tussen het ALR en het ABGB?
Het ALR is een encyclopedische codificatie; het omvat veel, dus burgerlijk recht, straf en publiekrecht. Het ABGB daarentegen omvat enkel burgerlijk recht.

Het tweede verschil zit hem in de exclusiviteit. Het ABGB was opgezet als exclusieve codificatie van het burgerlijk recht, het ALR zou subsidiair moeten gelden. 
Wat wilde Suarez ondernemen tegen de dikte van het ALR?
Meer afstand nemen van het Romeinse recht en er meer natuurrecht in mikken.
Op welke bronnen berustte de Codex Fridericianus? 
Op het Romeinse recht
Waarom zijn de voorschriften van wetsuitlegging overbodig?
Omdat het toch per uitlegger anders is en alleen aan de rechter is om hem uit te leggen.
Noem drie landen buiten dit oorspronkelijke geldingsgebied waar het ABGB gedurende enige tijd ook van kracht geweest is?
Liechtenstein, Hongarije, Noord-Italië
Voor welke landen was het ABGB oorspronkelijk bedoeld?
De Duitse erflanden van de Habsburgse keizers.
Wie is de geestelijke vader van het ABGB?
Von Zeiler