Summary Feniks Overzicht van de geschiedenis VWO bovenbouw

-
ISBN-10 9006464910 ISBN-13 9789006464917
2901 Flashcards & Notes
388 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Feniks Overzicht van de geschiedenis VWO bovenbouw". The author(s) of the book is/are Thiememeulenhoff Bv. The ISBN of the book is 9789006464917 or 9006464910. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Feniks Overzicht van de geschiedenis VWO bovenbouw

 • 0 Geschiedenis indelen

 • 1 + 1 =
  2
 • De leerdoelen van dit hoofdstuk:
  1. Je kent de namen en eeuwen van de historische periodes, maatschappijtypen en tijdvakken, en je kunt de benamingen ervan verklaren.
  2. Je weet welke tijdvakken en periodes met elkaar samenvallen.
  3. Je kent verschillende manieren van jaartellingen.

  Onderzoeksvraag:
  Welke maatschappijtypen, periodes en tijdvakken zijn er en wat is de verklaring voor hun benamingen?
 • Wat is de hoofdstad van NL?
  Amsterdam
 • Wie is Aly?
  Een jongen
 • Ik woon in Blaricum
 • 0.1 Wat is geschiedenis?

 • Wat is geschiedenis?
  Wetenschap waarbij het doen en denken van mensen in het verleden wordt bestudeerd.
 • Geschiedenis is het doen en denken van mensen in het verleden. Historici bestuderen onder andere feiten, dit zijn gebeurtenissen die mensen overkomen in de tijd en de zaken die mensen zelf hebben veroorzaakt. Daarnaast onderscheiden historici verschijnselen, dit zijn gebeurtenissen die hetzelfde zijn en ook met elkaar te vergelijken zijn. En historici kijken ook naar ontwikkelingen, aangezien gebeurtenissen en verschijnselen tot langzame of snelle veranderingen kunnen leiden.

  Om feiten, verschijnselen en ontwikkelingen op de juiste plaats en tijd te kunnen zetten, zijn er periodes en tijdvakken. In elk periode en tijdvak wordt er gekeken naar kenmerkende aspecten ook wel kernbegrippen genoemd. Dit zijn belangrijke verschijnselen en ontwikkelingen.
 • Bij het vak geschiedenis kan de tijdbalk op drie manieren worden ingedeeld. Benoem deze.
  In periodes, in maatschappijtypen en in tijdvakken
 • Wat zijn feiten, verschijnselen en ontwikkelingen?
  • Feiten zijn gebeurtenissen die mensen overkomen in de tijd en de zaken die mensen zelf hebben veroorzaakt. 
  • Verschijnselen zijn gebeurtenissen die hetzelfde zijn en ook met elkaar te vergelijken zijn. 
  • Ontwikkelingen zijn lange of snelle veranderingen die ontstaan door gebeurtenissen en verschijnselen.
 • 0.2 Indeling in periodes

 • Waar is de meestgebruikte indeling in historische periodes op gebaseerd?
  Op de ontwikkeling van de cultuur en de politiek in Europa.
 • De meest gebruikte indeling van historische periodes is gebaseerd op de ontwikkeling van de cultuur en de politiek in Europa. De verschillende periodes die in de komende sub paragrafen besproken zullen worden zijn de; 
  • prehistorie, 
  • de Oudheid, 
  • de Middeleeuwen, 
  • de Vroegmoderne tijd en,
  • de Moderne tijd.
 • Een grove indeling in de geschiedenis is een tweedeling. Benoem deze.
  Prehistorie en historie.
 • Van waar tot waar - geen tijdsaanduiding - loopt de prehistorie?
  Vanaf het ontstaan van de mens tot aan het moment waarop er geschreven bronnen zijn.
 • Wat vormen de belangrijkste bronnen voor onze kennis van mensen in de prehistorie?
  Archeologische vondsten.
 • Wanneer begint voor Nederland de historie?
  In het jaar 12 voor Christus.
 • 'Klassiek': van blijvende waarde voor alle volgende generaties.
 • Vroege Middeleeuwen - De edelen waren krijgslieden, droegen een maliënkolder en woonden op een eenvoudige houten burcht. Ze hadden een eed van trouw afgelegd aan hun koning.

  Hoge Middeleeuwen - De edelen waren ridders in harnas die op een kasteel woonden. Het feodale stelsel was bepalend, maar daarnaast kwamen handel en nijverheid weer tot ontwikkeling en groeiden de steden in aantal en omvang.

  Late Middeleeuwen - De steden hadden zodanig veel invloed dat ze de macht van de adel aantastten.
 • 0.2.1 Prehistorie

 • De prehistorie is de tijd vanaf het ontstaan van de mens tot aan het moment waarop er geschreven bronnen zijn. Een voorbeeld van deze bronnen zijn bijvoorbeeld archeologische vondsten zoals botten of stenen voorwerpen. Deze vondsten vormen ook de belangrijkste bronnen voor de kennis over mensen uit de prehistorie.

  Wanneer de prehistorie begint is niet zo makkelijk te zeggen, want veel volken denken hier anders over. Zo nemen bijvoorbeeld aanhangers van de evolutietheorie ongeveer drie miljoen jaar geleden als beginpunt en in Afrika ging de mens rond deze tijd al rechtop lopen. Voor Nederland begint de historie in het jaar 12 v. Chr., met de komst van de Romeinen, maar de Soemeriërs in het Midden-Oosten hadden al in 3300 v. Chr. het spijkerschrift. Voor deze volken begint de historie ruim drieduizend jaar eerder dan in Nederland.
 • Leg uit wat voor een tijd de prehistorie is en waarom het lastig is om te bepalen wanneer deze tijd begint.
  De prehistorie is de tijd vanaf het ontstaan van de mens tot aan het moment waarop er geschreven bronnen zijn. De reden waarom het lastig is om te zeggen wanneer de prehistorie begint, komt doordat verschillende volkeren hier anders over denken. Zo begint het voor Nederland in het jaar 12 v. Chr, met de komst van de Romeinen, maar voor de Soemeriërs begint het al in 3300 v. Chr.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.