Summary Finance and Riskmanagement

-
258 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Finance and Riskmanagement". The author(s) of the book is/are x. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Finance and Riskmanagement

 • 1 Structuur en omvang van de vermogensbehoefte en vermogensvoorziening

 • Wat is het vermogen?
  De totale hoeveelheid geld die in de kapitaalcomponenten zit "opgesloten"
 • Wat is vaste activa?
  Activa die duurzaam aan de onderneming zijn verbonden
 • Wat is vlottende activa?
  Activa die niet duurzaam aan de onderneming zijn verbonden
 • Wat is het verschil tussen vaste activa en vlottende activa?
  Vaste activa gaat meerdere productieprocessen mee, vlottende activa gaat slechts een productieproces mee
 • Wat voor functionaris is een controller?
  Deze is belast met de administratieve beheersing van de bedrijfsprocessen en tevens verantwoordelijk is voor de adviezen voor de planning,
 • Waarin denkt een controler?
  Resultaten
 • Wat is een treasurer
  Dit is een "schatkistbewaarder". hij/zij is verantwoordelijk voor de liquiditeitsbeheersing.
 • Waarin denkt een treasurer?
  In kassstromen
 • Welke vier indelingscriteria kunnen voor het vermogen worden gebruikt?
  1. De Bron
  2. Juridische indeling (eigen/vreemd)
  3. Periode van overdracht
  4. Risico (risicodragend/niet risicodragend.
 • Wat is de eerstehands vermogensmarkt?
  Rechtstreekse geldlening van de geldverstrekker aan de geldvragers zonder tussenkomst van een financiele instelling (of eventueel met een beperkte ondersteunende rol)
 • Wat is de tweedehands vermogensmarkt?
  Vorm van lenen waarbij de geldverstrekkers met behulp van de bank geld leent aan de geldvrager.
 • Wat betekent geinduceerd vermogen?
  Uit het productieproces opgewekt vermogensaanbod
 • Wat is een goederenfinanciering?
  Financiering waarbij het vermogen ter beschikking wordt gesteld in de vorm van goederen.
 • Noem een voorbeeld van goederenfinancering.
  Leverancierskrediet
 • Wat is intensieve financiering?
  Het gebruik van geld intensiveren door te vermijden dat geld braak blijt liggen of in de verkeerde activa is geinvesteerd.
  Een bekend voorbeeld is het gebruiken van binnengekomen afschrijvingsgelden om een expansie te financieren.
 • Wat is een ideaalcomplex?
  Een perfect situatie van intensieve financiering.
 • Wat is partiele financiering?
  De vermogensvoorziening is geheel afgestemd op de behoefte van het individuele kapitaalgoed of het individuele kapitaalcomponent.
 • Wat is totale voorziening?
  De vermogensvoorziening wordt niet afgestemd op de behoeften van de individuele kapitaalgoederen of kapitaalcomponenten, maar op het totaal van de gebleken vermogensbehoeften.
 • Wanneer is er sprake van diversiteit?
  Er is sprake van diversiteit als verschillende kapitaalgoederen of kapitaalcomponenten niet tegelijkertijd hun maximum -respectievelijk minimumniveau bereiken.
 • Wat is de formule om de diversiteitsfactor te berekenen
  (Som van de individuele maxima -/- som van de individuele minima)
  --------------------------------------------------------------
                           (Maximale som -/- minimale som)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Rentabiliteit gemiddeld totale vermogen
Bedrijfsresultaat/Gemiddeld totaal vermogen
Werkkapitaal
Vlottende Activa + Liquide middelen -/- Vlottende passiva
Wat is de oplossing voor onderkapitalistie
Uitgifte van bonusaandelen
Wat is de oplossing voor kapitaalverwatering
Aankoop eigen aandelen of reduceren nominaal aandelenkapitaal 

Rentabiliteit gemiddeld eigen vermogen
Winst na belastingen/Gemiddeld eigen vermogen
Intrest coverage ratio
Ondernemingswinst/Rentelasten
Solvabiliteit Totaal Vermogen
Eigen Vermogen/Totaal vermogen
Solvabiliteit Eigen Vermogen
Eigen Vermogen/Vreemd vermogen
Solvabiliteitspercentage
(Liquidatiewaarde van de onderneming / vreemd vermogen) * 100%
Debt ratio
Vreemd vermogen/totaal vermogen