Summary Finance en riskmanagement

-
ISBN-10 9001823912 ISBN-13 9789001823917
449 Flashcards & Notes
28 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Finance en riskmanagement ". The author(s) of the book is/are Noordhoff Uitgevers B V. The ISBN of the book is 9789001823917 or 9001823912. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Finance en riskmanagement

 • 1 Structuur en omvang vd vermogensbehoefte & vermogensvoorziening

 • Welke zes samenhangende functies onderscheidt Fayol?

  1. Technisch

  2. Commercieel

  3. Financieel

  4. Veiligheid

  5. Comptabel

  6. Wetgeving

 • wat zijn opties
  opties zijn derivaten

 • Wat voor soort organisaties bestuurde Weber met name?

  Overheidsorganisaties

 • Noem drie kenmerken van de organisaties die Weber bestuurde

   

  1. Een duidelijke hierarchie

  2. Sterk doorgevoerde taakverdeling

  3. Afgebakende bevoegdheden en verantwoordelijkheden

  4. Voorschriften en procedures

  5. Beloning op basis van bekwaamheden en kennis

 • Hoe werd de bureaucratie gezien als deze volgens de regels van Weber was ingericht?

  Als het perfecte middel om de gestelde bestuurlijke doelen te bereiken

 • Als reactie op de klassieke school ontstond er een beweging, welke beweging is dat?

  Human Relations Beweging

 • Waarvan gaat de systeembenadering uit?

  De systeembenadering gaat uit van het principe dat een organisatie een systeem is, dat bestaat uit een aantal subsystemen (afdelingen). Doordat afdelingen samenwerken en afstemmen ontstaat synergie. Het management moet dan ook een organisatieprobleem integraal aanpakken want anders kan een besparing op de ene afdeling leiden tot een kostenverhoging op de andere.

 • Waarvan gaat de situationele benadering uit?

  De situationele benadering gaat uit van het principe dat elke organisatie uniek is, daarom is het niet mogelijk om tot algemene afspraken te komen. Het enige wat volgens deze stroming mogelijk is, is het zo nauwkering mogelijk vastleggen van de feitelijke situatie om op deze manier tot aanbevelingen te komen.

   

 • Wat is de contigentiebenadering?

  Is een intergratie van de systeembenadering en de situationele benadering, van de Klassieke benadering wordt de gedachte naar algemene principes overgenomen. Van de situationele benadering wordt de invloed van de omgeving overgenomen, die het management dwingt om de complexe omgevingsrelaties te onderzoeken en per situatie te zoeken naar een passend antwoord.

 • Wat is in de typologie van Mintzberg een configuratie?

  De relatie tussen primaire coordinatie, het belangrijkste organisatiedeel en organisatiestructurering.

 • Uit welke 5 organisatiedelen bestaat een organisatie volgens Mintzberg?

  1. Top

  2. Middle Management

  3. Uitvoerend deel

  4. Technostructuur

  5. Ondersteunende afdelingen

 • Welke 5 typen configuraties bestaan er in de Mintzberg typologie

  1. Eenvoudige structuur

  2. Machinebureaucratie

  3. Divisiestructuur

  4. Professionele Bureaucratie

  5. Adhocratie

 • Wat is het primair coordinatiemechanisme en basisdeel bij: de eenvoudige structuur

  Directe supervisie en Top

 • Wat is het primair coordinatiemechanisme en basisdeel bij: Machinebureaucratie

  Standaardisatie van werk en Technostructuur

 • Wat is het primair coordinatiemechanisme en basisdeel bij Divisiestructuur

  Standaardisatie van output en Middle Management

 • Wat is het primair coordinatiemechanisme en basisdeel bij Professionele bureaucratie

  Standaardisatie van output & uitvoerend deel

 • Wat is het primair coordinatiemechanisme en basisdeel bij Adhocratie

  Wederzijdse aanpassing

 • Welke twee configuratie heeft Mintzberg in een later stadium toegevoegd

  Dat zijn de Zendelingorganisatie en de Politieke Organisatie

 • 1.1 Ondernemingsdoelstellingen

 • Angelsaksische model: Winst is de belangrijkste drijfveer, andere waarden zoals milieu en werkplezier zijn hieraan ondergeschikt 
 • Opbouw balans
  Debet/bezittingen
 • Ondernemingsdoelstellingen:
  - Dient vooraf te worden vastgesteld
  - doel tot het realiseren van een zo hoog mogelijke winst
    nevendoelstellingen
        - Marktaandeel vergroten
        - bieden van werkgelegenheid en mogelijkheden tot verwerven inkomen personeelan de     
        - groei van omzet en/of winst
        - toenemende marktwaarde van de onderneming
     
 • Rijnlandse model: Oog op solidariteit en rekening houden met belangen van alle stakeholders. (aandeelhouders, personeel, leveranciers, natuur)
 • Aantrekken vermogen uit de meest geëigende bronnen:
  - Bron van vermogensaanbod
  - Juridische indeling (eigen/vreemd)
  - periode van overdarcht (lang/kort)
  - risico (wel of niet ondernemingsrisicodragend)
 • Aantrekken vermogen uit de meest geëigende bronnen:
  - Bron van vermogensaanbod
  - Juridische indeling (eigen/vreemd)
  - periode van overdarcht (lang/kort)
  - risico (wel of niet ondernemingsrisicodragend)
 • Bronnen van vermogensaanbod:
  Macro Econonomisch
  - besparen
  - krediet aantrekken van banken
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Ktitische termijn
dietermijn waarbij het uit kosten overwegingen onverschillig is of met lang dan wel kort vreemd vermogen aantrek.
Kredietwaardeigheid
Mate waarin  de onderneming in staat is oom aan zijn verplixtiging te voelden.
externe waarde van de euro
dit beteft het beleid ter beinvloeding van de wisselkoersru
ten behoefe van welke elementen betreft het interne waarde v/d euro
ten behoeve van estabilisering en regulering v.d waarde v/d euro binnen europa in verband met inflactie.
wat gebeurt wanner de ECB de herfinanciering  rente verlagging?
dan wordt de goedkoper voor de banken om geld te lenen bij de ECB.
hoe reageer de ECB wanner er onstaan een krimpende economie of een recessie?
de ECB reageerddoor korte termijn rente verlagen.
het monetaire beleid is gerech op?
internet/externe waarde van de euro
wat moetderisk manager doen in gevaal van renschommelen?
de risk manager moet een renterevisie ontwikkeld.
Om te beoordeling in hoeverre  de onderneming gevoelig is voor renteschommeling, wat moet eerst dde risk manager doen?
de risk manager moet eertd een risico profiel vasstellen
wat  voor rentebeleid heeft gevolgen?
rentebeleid heeft gevolgen
liquiditei, solvabiliteit en weerstandvermonge.