Summary Financial Accounting Theory

ISBN-10 0132984660 ISBN-13 9780132984669
335 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Financial Accounting Theory". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9780132984669 or 0132984660. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Financial Accounting Theory

 • 1 Financial accounting theory

 • Overview
 • 1.6 Rules based versus principles based

 • Wat is rules based?
  Verwerken wat jij denkt dat goed is bijv. De GAAP
 • Wat is principles based?
  Volgens bepaalde principes de jaarrekening opstellen. Als we hier nog niks op hebben bedacht / kennen dan kunnen we terugvallen op de principes bijv. IFRS / IASB
 • 1.7 Complexiteit van informatie in financial accounting & reporting

 • Waarom is informatie complex?

  1. Individuen niet op dezelfde manier reageren op informatie;
  2. Niet alleen sprake van beïnvloeding van individuele beslissingen, maar ook de werking van de markten (zoals effecten- en arbeidsmarkt)
 • 1.9 Informatie asymmetrie

 • Wat is informatie asymmetrie?

  Informatie asymmetrie is wanneer sommige partijen een informatie voordeel hebben t.o.v. Andere partijen binnen bepaalde zakelijke transacties of
  waarbij een of meer partijen bij een contract kunnen hun handelingen ter uitvoering van het contract observeren, maar ander partijen kunnen dit niet
 • Welke twee typen informatie asymmetrie zijn er?

  - Adverse selection
  - Moral Hazard
 • Wat is adverse selection?

  Bij adverse selection is sprake dat 1 of meer partijen bij een zakelijke transactie een informatie voordeel heeft t.o.v. andere.
  Bijv. Management weet meer van business dan eigenaar


  Hidden action (verborgen informatie)

  Perspectief: investeringsperspectief
  Relevantie
 • Welk accounting reactie hoort bij adverse selection?
  Decision usefulness, full disclosure
 • Wat is de oplossing voor adverse selection?
  Adverse selection kan worden beheerst door een betrouwbare omzetting van inside informatie naar outside informatie d.m.v. financial accounting & reporting
 • Wat is moral hazard?

  Bij moral hazard is waarbij 1 of meer partijen bij een contract de acties bij het nakomen van het contract kunnen waarnemen, maar andere kunnen dit niet.


  Hidden action (verborgen acties)
  Bijv. Inspanning door management (shirking / luieren)
  Perspectief: management perspectief (agency theorie) hierdoor betrouwbaarheid informatie verliezen aangezien informatie beïnvloed is.

  Betrouwbaarheid
 • Wat is de oplossing voor Moral hazard?

  De oplossing is om managment inspanning (management effort) te motiveren door precise (nauwkeurige) en sensitive (vertrouwelijke) informatie.
  Moral hazard ontstaat dus doordat ene partij (manager) over info beschikt hoe (met welke inspanning) een bepaald resultaat is behaald en van welke kwaliteit, terwijl de andere partij (belegger / eigenaar) hier niet over beschikt.
 • Redenen waarom netto winst als maatstaf te gebruiken bij management performance

  1. Dienen als input voor compensatie-contracten (beloningen) -> positief
  2. Effectenmarkten en management arbeidsmarkten informeren. Wanneer manager rommelt met de cijfers wordt dit terug gezien in het inkomen, reputatie en marktwaarde -> negatief.
 • 2.2 Present value onder zekerheid

 • Wat zijn ideale condities bij zekerheid?

  Bij ideale condities zijn de volgende gegevens bekend:
  - toekomstige kasstromen van de onderneming
  - rentevoet in de markt publiekelijk en met zekerheid
  Geen sprake van informatie asymmetrie
 • Welke accounting modellen zijn er?

  - Historische kostenmodel (W&V benadering)
  - Huidige waarde
  - Present value model (Contante waarde) (balansbenadering)
  - Present value onder zekerheid
  - Present value onder onzekerheid
  Doel: relevante en betrouwbare informatie te verschaffen aan de gebruikers van financiële overzichten
 • Wat is huidige waarde model onder zekerheid?
  Hierbij is sprake van ideale condities. Doordat rentevoet bekend is, is hierbij sprake van dividendirrelevantie.
 • Waarom is er sprake van dividend irrelevantie?
  Zolang beleggers eventuele dividenden die zij ontvangen, kunnen beleggen tegen hetzelfde rendement als de onderneming verdient met kasstromen die niet in dividenden worden uitgekeerd, de contante waarde van het totale belang van een belegger in de onderneming onafhankelijk is van tijdstip waarop de dividenden worden uitgekeerd.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke drie redenen zijn er waarom AF gerelateerd kunnen zijn aan CEO bonus?

1. AF kunnen een rol spelen bij afweging die door beloningscommissies worden gemaakt
2. AF kunnen samenhang met factoren die door beloningscommissie worden gemaakt
3. AF kunnen samenhang met factoren die een rol spelen in bepaling van bonuscontracten
Welke 3 accounting fundamentals worden genoemd in dit artikel?

1. Marge
2. Sale
3. Kasstromen
Hoe worden accounting fundamentals bepaald?

Deze worden bepaald op basis van:
- winst- en verliesrekening
- kasstroomoverzicht van onderneming
Wat is de conclusie?

Verband tussen verslaggeving gebaseerde prestatiemaatstaven en CEO bonussen sterker is dan men denkt wanneer prestatie matig is of daalt.
Resultaat van onderneming volgens verslaggeving matig is, de beloningscommissie zich meer lijkt te richten op Accounting fundamentals, dan verslaggeving vermelde totale resultaat
Waar gaat het artikel van Jackson over?
Onderzoek naar mogelijkheid dat beloningscommissies ook op andere verslaggeving gebaseerde prestatiemaatstaven steunen dan het resultaat, met name wanneer prestatie van onderneming matig is of daalt
Wat is de overall conclusie van Holthausen?
Theoretisch is mogelijk om opportunistisch gedrag en efficiente contracten te onderscheiden, maar emperisch lastig is aan te tonen.
Wat voor soort onderzoek is dit?
Beschouwend onderzoek
Wat is conclusie van Mian & Smith en wat vindt Holhausen hiervan?

Mian & Smith zijn tot conclusie gekomen dat onderzoeksresultaten in overeenstemming zijn met efficiënt contracting perspective.

Holthausen vindt ook dat dit in overeenstemming kan zijn van information perspective.
Waar kijkt Mian & Smith naar?

Zij hebben accounting policy keuze omtrent het wel of niet consolideren van een dochteronderneming onderzocht.

Hierbij is conclusie dat hoe groter de onderlinge afhankelijkheid tussen moeder en dochter hoe efficiënter het is om geconsolideerde financiële verantwoording op te stellen.
Wat is de conclusie van Malmquist en wat vindt Holhausen hiervan?

Conclusie van Malmquist is dat keuze van verslaggevingsmethoden worden ingegeven vanuit de efficiënt contracting perspective.

Volgens Holthausen is dit voor meerdere interpretaties vatbaar. Hij vraagt zich af of de onderzoeksresultaten bewijzen dat de keuze voor verslagleggingsmethoden wordt ingegeven vanuit opportunistische motieven of efficiency van monitoring van contracten te verstrekken.