Summary Financien FFT

-
368 Flashcards & Notes
6 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Financien FFT". The author(s) of the book is/are Jan Buist. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Financien FFT

 • 1.1 Het waarom van een financiele administratie

 • Welke  2 essentiële noodzakelijke redenen zijn er om een financiële administratie te voeren? 
  • Interne noodzaak fin. adm.
  • Externe noodzaak fin adm.
 • 1.1.1 Interne noodzaak

 • Registratiefunctie
  Controlefunctie
  Sturingsfunctie
 • De interne financiële adm vervult bij de bedrijfsvoering 3 essentiële functies welke zijn dit: 
  1. Registratie functie (het vastleggen v gegevens).
  2. Controle functie (op bedrijfsprocessen via de boekhouding)
  3. Sturingsfunctie ( levert info voor opstellen begrotingen en prognoses)
 • 1.1.2 Externe noodzaak

 • fiscus moet inzicht hebben
  voor kredietverlening: banken willen inzicht
  Aandeelhouders en klanten - vooral voor grote bedrijven
 • Financiële administratie is ook noodzakelijk voor externe  partijen. Welke zijn dit?
  1. Fiscus
  2. Kredietverleners
  3. Aandeelhouders en klanten.
 • Voor wie is het voeren van een financiële  adm. verplicht volgens het BW?
  1. Rechtspersonen
  2. Vof
  3. Commanditaire vennootschap =CV
 • 1.1.3 Jaarrekening

 • Jaarrekening bestaat uit balans en Winst- en Verliesrekening
  Drie eisen:
  Getrouw: vermelde gegevens moeten overeenkomen met werkelijkheid
  Duidelijkheid:
  Stelselmatig: eenmaal gekozen indeling mag niet zonder goede reden gewijzigd worden
 • Waar bestaat de jaarrekening uit?
  • Balans
  • Winst- en verliesrekening
  • Toelichting
 • Accounting Standards: geformaliseerde set afspraken volgens welke accountants hebben afgesproken te werk te gaan bij controle van jaarrekening.
  Nog twee begrippen die naast accounting standards nageleefd moeten worden:
  Goed koopmansgebruik: omzet boeken bij daadwerkelijke realisatie en kosten opvoeren op moment dat ze ontstaan
  Bestendige gedragslijn: wanneer keuze is gemaakt voor wijze van inrichting en bijwerken administratie deze ook blijven volgen.
 • Is de wijze waarop een bedrijf moet administreren wettelijk voorgeschreven?
  Nee
 • 1.2 De balans

 • Balans: bezittingen links, schulden rechts
  Links: bezittingen = debetzijde
  Rechts: schulden = creditzijde

  Bezittingen = activa
  Schulden = passiva
 • Staan kosten op de balans?
  Kosten staan nooit op de balans .
 • Wat is een geconsolideerde balans?
  Een balans van de hele onderneming , door samenvoeging van diverse balansen van de dochter ondernemingen.
 • Komen alle kosten voor het verwerven van het pand op de balans?
  Ja onder de post gebouwen. Dus het aankoopbedrag + transportakte +overdrachtsbelasting + courtage als geheel onder de post GEBOUWEN debet op de balans.
 • 1.2.1 Activa

 • Vaste activa: bedrijfsmiddelen met gebruiksduur langer dan 1 jaar
  Vlottende activa: bedrijfsmiddelen met gebruiksduur korter dan 1 jaar
  Liquide middelen: aanwezige geldmiddelen (bank, kas)
 • Waar staan de activa op de balans? En welke activa kennen we?
  Activa staan aan de Debetzijde (links)

  Activa:
  • vlottende activa (korter dan 1 jaar)
  • vaste activa (langer dan een jaar)
  • liquide middelen 
 • 1.2.2 Passiva

 • Eigen vermogen: geld dat eigenaren zelf in bedrijf hebben gestoken
  Vaste passiva: schulden met looptijd langer dan 1 jaar
  Vlottende passiva: schulden met looptijd korter dan 1 jaar

  Vaste en vlottende passiva = vreemd vermogen
 • De passiva staan aan de creditzijde . Waar bestaan passiva uit?
  De schulden (eigen - en vreemdvermogen, hypotheek, Crediteuren).

  Eigen vermogen is schuld die het bedrijf aan de privé persoon heeft.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is de dekkingsbijdrage ?
de dekkingsbijdrage is de verkoopprijs verminderd met de variabele kosten per product. Het is de marge die overblijft per product voor het dekken (betalen) van de constante kosten en eventueel voor het maken van winst.
Bij de gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit maak je gebruik van de cashflow (nettowinst) wat moet je niet vergeten erbij te tellen?
De restwaarde van een investering.(dat geld blijft in de onderneming en hoort dus bij de Cashflow)
Wat zijn de voordelen en nadelen van de GBR methode?
.Voordelen van de GBR-methode:
▪▪ de GBR-methode houdt rekening met de winstgevendheid van een
project.


Nadelen van de GBR-methode:
▪▪ de GBR-methode houdt geen rekening met de tijdvoorkeur.
Formule gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit (GBR)
                   gemiddelde winst
GBR =    -------------------------- x 100%
                 gemiddelde investering
Wat wil de gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit zeggen?
Bij deze methode relateren we de gemiddelde winst na belastingen aan het gemiddelde bedrag van de investering.
Uit welke verzekeringen bestaat de gemengde verzekering bij de spaarhypotheek?
Uit overlijdensrisico- en en kapitaal verzekering.
De kapitaalverzekering : de spaarpremie hiervoor wordt belegd en men krijgt hierover rente. De hoogte van de spaarpremie wordt zodanig vastgesteld dat op basis van samengestelde intrest het eindbedrag er is om de hypotheek af te lossen aan einde looptijd.
Kenmerken annuiteitenhypotheek?
 1. periodiek gelijk bedrag aan intrest en aflossing
 2. deel aan intrest daalt gedurende looptijd.Gedeelte aflossing stijgt gedurende de looptijd.
Kenmerken Lineare hypotheek
 1. afslossing elk jaar gelijk
 2. intrest bedrag neemt elk jaar af.
Van welke rentetabel kunnen we gebruik maken bij meerdere periodieke stortingen?
De kleine s-tabel

In formulevorm: Ew = K x s n/p
K= periodiek gestort kapitaal
n= looptijd
p= percentage rente
Formule eindewaarde eenmalige storting ( nu storten en wat is er opgebouwd in x aantal jaar?)

Ew =K x S n/p

Ew  = eindwaarde
K     = gestortkapitaal
Sn/p= tabelS n=jaren p=rente%