Summary Formeel belastingrecht

-
ISBN-10 9013044794 ISBN-13 9789013044799
116 Flashcards & Notes
6 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Formeel belastingrecht". The author(s) of the book is/are M W C Feteris. The ISBN of the book is 9789013044799 or 9013044794. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Formeel belastingrecht

 • 5.3 De belastingschuldige

 • Hoe wordt de belastingbetaler genoemd in het kader van de invordering?
  belastingschuldige
 • Welke twee bronnen beschermen de belastingschuldige bij de invordering in rechte?
  De algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de Leidraad Invordering
 • 5.4 De toepasselijke rechtsregels

 • Waar zijn de rechtsregels betreffende de invordering hoofdzakelijk te vinden?
  Invorderingswet 1990
 • Hoe wordt de belastingschuldige bij de invordering in rechte beschermd?
  Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
 • 5.6 Toezending of uitreiking van het aanslagbiljet

 • De invorderingsfase vangt aan bij toezending of uitreiking van het aanslagbiljet.
 • In spoedgevallen kan de ontvanger zonder bekendmaking van het besluit overgaan tot invordering.
 • Wat markeert de overgang van de heffings- naar de invorderingsfase?
  Het aanslagbiljet
 • 5.8 Betaling - algemeen

 • Aanknopingspunt voor de invordering is de belastingaanslag. Dat wil zeggen een voorlopige aanslag, een definitieve aanslag, een naheffingsaanslag of een navorderingsaanslag (art. 2-1-m IW).
 • Het bedrag van de belastingaanslag dient binnen een bepaalde termijn te worden betaald.
 • 5.9 Toerekening van betalingen

 • Tot de belastingaanslagen behoren volgens de terminologie van de Invorderingswet ook heffingsrente en bestuurlijke boetes.
 • In art. 7 IW wordt de toerekening van de betaling geregeld. Allereerst wordt toegerekend aan de kosten, vervolgens aan de betalingskorting, de rente en als laatste de belastingaanslag. Deze volgorde is van dwingendrechtelijke aard: hij moet dus ook worden toegepast indien de belastingplichtige aangeeft dat hij een andere toerekening wenst (BNB 1998/6).
 • Indien twee of meer belastingaanslagen openstaan, volgt de ontvanger wel de wil van de betrokkene. Indien hierover onduidelijkheid bestaat, wordt in de regel afgeboekt op de oudste belastingschuld van de betaler.
 • De inspecteur heeft Kees twee belastingaanslagen opgelegd. Hij betaalt zonder te vermelden welke aanslag hij wil betalen. Ten aanzien van welke aanslag heeft hij betaald?
  de oudste
 • In welk artikel wordt de toerekening van de betaling geregeld?
  art. 7 IW
 • 10.1 Inleiding

 • Wanneer de burger het met een besluit van de fiscus oneens is, kan hij hiertegen in bezwaar gaan. De fiscus kan in dat geval zijn standpunt herzien. Mocht de inspecteur bij zijn beslissing blijven, dan kan de belastingplichtige een beroep doen op de onafhankelijke rechterlijke macht.
 • 10.2 De bestuursrechtelijke procedure

 • Bij het aantekenen van bezwaar tegen een bestuursrechtelijk besluit wordt verondersteld dat de belanghebbende een processueel belang heeft. Mocht de aanslag waarop het bezwaar betrekking heeft, al door de dienstdoende inspecteur zijn vernietigd, dan kan bij een beroep op de belastingrechter niet-ontvankelijkheid volgen (BNB 2006/330).
 • Het bezwaar- en beroepschrift dienen in principe te worden gesteld in de Nederlandse taal (vgl. art. 2:6 Awb). Engels, Frans en Duits is ook mogelijk, maar bij andere talen dient de indiener zorg te dragen voor een deugdelijke vertaling ('noodzakelijk' ex art. 6:5-3 Awb).
 • Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift heeft in beginsel geen schorsende werking (art. 6:16 Awb). Wel is het beleid van de Belastingdienst om gedurende de procedure in beginsel uitstel van betaling te verlenen. Let op: de beroepstermijnen én hoger beroep en cassatie hebben wél schorsende werking (art. 27-5 Awb jo. art. 28-7 Awb).
 • De inspecteur is bevoegd om tijdens de bezwaar- en beroepsprocedure zijn beslissing te wijzigen. Gevolg daarvan mag echter niet zijn dat de belastingplichtige slechter af is dan zonder procedure; dit wordt het verbod op reformatio in peius genoemd. Dit betekent overigens natuurlijk niet dat de inspecteur afstand doet van zijn navorderings- en naheffingsbevoegdheden. Tijdens de procedure kan zich de omstandigheid voordoen dat de belastingplichtige te zijner aanziens gelijk krijgt, wat in beginsel een lagere aanslag tot gevolg heeft, maar de inspecteur dit met een andere post compenseert. Dit wordt interne compensatie genoemd en is ondanks het verbod op reformatio in peius toegestaan.
 • Indien het besluit gedurende de procedure wordt gewijzigd of ingetrokken en opnieuw uitgebracht, treedt dit voor het bezwaar of beroep in de plaats van het bestreden besluit (art. 6:19 Awb).
 • Indien de belastingplichtige berust in een bepaalde (rechterlijke) beslissing, dan doet hij daarmee afstand van zijn rechtsmiddelen (niet in de wet geregeld). Hij zal in dat geval bij bezwaar of beroep niet-ontvankelijk worden verklaard. In vaststellingsovereenkomsten is vaak de bepaling opgenomen dat de belastingplichtige afziet van zijn rechtsmiddelen. Een bezwaar of beroep tegen het in de vaststellingsovereenkomst opgenomen compromis is in dat geval niet-ontvankelijk.
 • Bezwaar en (hoger) beroep en cassatie kunnen schriftelijk worden ingetrokken (art. 6:21 Awb). Dit gebeurt vaak nadat inspecteur en belastingplichtige tot overeenstemming zijn gekomen.
 • Arends is met de inspecteur bij convenant overeengekomen niet in bezwaar of beroep ten aanzien van de startersaftrek. Arends gaat toch in bezwaar en beroep. Wat zal de belastingrechter oordelen?
  De belastingrechter zal het beroep van Arends niet-ontvankelijk verklaren.
 • Arends heeft na een flinke ruzie met inspecteur Boersma een beroepschrift ingediend bij de rechtbank. Na een goede nacht slapen bedenkt hij dat zijn beroep eigenlijk weinig kans maakt. Kan hij zijn beroepschrift nog intrekken?
  Ja. Art. 6:21 Awb.
 • Ali, een Turkmeense zakenman, heeft volgens inspecteur Janssen een vaste inrichting in Nederland. Ali wil tegen de forse belastingaanslag over 2010 in bezwaar. Mag hij het bezwaarschrift in het Russisch opstellen?
  Nee. Bezwaar en beroep moeten in beginsel in het Nederlands worden gevoerd; art. 2:6 Awb. Engels, Frans en Duits evt. o.g.v. art. 6:5-3 Awb.
 • De Somalische Suleiman exploiteert een groentewinkel. Volgens de inspecteur heeft hij over het jaar 2009 opzettelijk een te lage aangifte omzetbelasting gedaan. Derhalve legt hij ter zake een vergrijpboete op. Suleiman begrijpt de taal waarin de boete is gesteld niet. Heeft Suleiman in een procedure recht op een tolk en zoja, op grond van welk artikel?
  Ja. O.g.v. art. 6 EVRM.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke termijn geldt er voor een mondelinge rechterlijke uitspraak?
Deze dient binnen een week te geschieden (art. 8:67-1 Awb).
Binnen welke termijn doet de rechtbank normaliter uitspraak?
Zes weken. Art. 8:66-1 Awb. Deze termijn kan in bijzondere omstandigheden met nog eens zes weken worden verlengd (art. 8:66-2 Awb).
Indien de rechter mondeling uitspraak heeft gedaan en belanghebbende gaat in cassatie, wat dient er dan met het dictum te gebeuren?
Vervanging door schriftelijke uitspraak (art. 28b-1 Awr).
Op welke wijze geschiedt in beginsel de uitspraak van de rechtbank?
Schriftelijk. Art. 8:66-1 Awb.
Het bezwaar van Boersma is door de inspecteur bij uitspraak op bezwaar afgewezen. Bij wie dient Boersma het beroepschrift in te dienen?
Bij de rechter. Art. 6:4-3 Awb.
Arends is in beroep gegaan bij de rechtbank na het uitblijven van een tijdige beslissing op bezwaar van de inspecteur. Na het instellen van beroep doet de inspecteur alsnog uitspraak, waarin hij het bezwaar van Arends afwijst. Dient Arends nu opnieuw in beroep te gaan?
Nee. Art. 6:20-3 Awb.
Als de indiener van het bezwaarschrift in verzuim is met betrekking tot de formele vereisten ex art. 6:5 jo. 2:15 BW, zal de inspecteur:
De indiener de gelegenheid geven het verzuim te herstellen binnen vier weken. Eventueel krijgt de indiener nog twee extra weken. Art. 6:6 Awb jo. art. 4 BFB.
Arends heeft op 1 september (tijdig) bezwaar aangetekend tegen een naheffingsaanslag omzetbelasting. Inspecteur Neijman heeft het te druk en heeft op 1 december nog geen uitspraak op bezwaar gedaan. Wat is de termijn voor de beslissing op bezwaar en kan Arends al in beroep?
Zes weken. Art. 7:10-1 Awb. Ja. Art. 6:2-b Awb.
Arends gaat na de beslissing op bezwaar in beroep. Is in beroep procesvertegenwoordiging vereist?
Nee.
De inspecteur is ondanks overleg met Arends afgeweken van zijn aangifte. Arends wil de uitspraak op bezwaar niet afwachten maar rechtstreeks in beroep bij de bestuursrechter. Kan dit?
Ja, o.g.v. art. 7:1a-1 Awb. Dit wordt prorogatie genoemd.