Summary Formeel strafrecht

-
343 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Formeel strafrecht". The author(s) of the book is/are Open Universiteit. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Formeel strafrecht

 • 1 Inleiding

 • In welk artikel is het legaliteitsbeginsel vastgelegd m.b.t. strafrecht?

  Artikel 1 Sr.

 • Wat is de belangrijkste functie van het materiële strafrecht?

  Dat het de overheid legitimeert om op overtreding van de regels, die het aanwijst, te reageren met het opleggen van een straf.

 • Wat is het verschil tussen materieel en formeel strafrecht?

  Materieel strafrecht vormt de handhaving van de regels en het strafprocesrecht zorgt voor de toepassing ervan.

 • Wat is de hoofdfunctie van het strafprocesrecht?

  De realisatie van het strafrecht.

 • Wat is eigenrichting?

  He volgen van een niet wettelijk geregelde handhavingsmethode waarbij dwang of geweld wordt toegepast.

 • Welke 2 nevenfuncties heeft het strafprocesrecht?

  Het voorkomen van eigenrichting en bescherming van de burger tegen willekeurig optreden door de overheid.

 • Op welke wijze kan met het willekeurig optreden door de overheid waarborgen?

  Door waarheidsvinding.

 • Welke 2 soorten regels bevat het strafprocesrecht?

  Bevoegdheidsscheppende regels om dwang uit te oefenen op burgers en rechtswaarborgende regels voor de burger (hoger beroep, geen straf zonder bewijs).

 • Waarom is de formulering van de delictsomschrijving van belang voor de burger?

  Hoe nauwkeuriger en gedetailleerder deze is omschreven, hoe zwaarder is in beginsel de bewijslast  en des te groter is de bescherming van de burger.

 • Wat zijn de bronnen van het strafprocesrecht?

  • Wetboek van Strafvordering
  • Andere formele wetten
  • Verdragen
  • AMvB's en andere ministeriële regelingen
  • Jurisprudentie
  • Due process of law (algemeen erkende beginselen van behoorlijke procedure)
 • Wat is de essentie van het Muilkorfarrest?

  Alleen de formele wetgever mag regels van strafprocesrecht opstellen.

 • Wat is de reden dat er toch strafprocesrecht is te vinden in lagere regelingen?

  Omdat het geoorloofd is dat de wetgever (in formele zin) de nadere uitwerking van een door hem gegeven voorschrift delegeert aan een lager orgaan.

 • Hoe kreeg de due process-gedachte in NL gestalte?

  Toen in 1963 art. 79 RO (art. 99 RO oud) werd gewijzigd en de HR ook formeel de bevoegdheid kreeg om  de beslissingen van lagere rechters niet alleen aan de wet, maar ook aan het recht te toetsen.

 • Welke fasen van het strafproces onderscheidt men?

  • Voorbereidend onderzoek (te verdelen in GVO en opsporingsonderzoek)
  • Eindonderzoek (te verdelen in onderzoek ter terechtzitting, beraadslaging, uitspraak in eerste aanleg en behandeling ter zitting nadat een rechtsmiddel is ingesteld)
 • Met welk onderzoek begint een strafproces?

  Opsporingsonderzoek

 • Wie doet het opsporingsonderzoek en wie is verantwoordelijk voor het opsporingsonderzoek?

  De politie heeft als taak het opsporingsonderzoek te doen en het OM is verantwoordelijk.

 • Hoe neemt het rechtsgeding aanvang?

  Door de dagvaarding

 • In welk artikel zijn de formele vragen (voorvragen) neergelegd?

  Art. 348 Sv.

 • In welk artikel zijn de materiële vragen (hoofdvragen) neergelegd?

  Art. 350 Sv.

 • 2 Grondslagen strafprocesrecht

 • Wat zijn rechtsnormen?

  Normen die door het recht worden erkend.

 • Wat is een kapstokartikel?

  Een artikel waarin een regel verre van gedetailleerd is weergegeven.

 • In het formele strafrecht wordt gesproken over beginselen ipv rechtsnormen. Wat zijn beginselen?

  Opvattingen over hoe een behoorlijk strafprocesrecht eruit moet zien.

 • Welke soorten beginselen kent men?

  • Klassieke: legaliteit, openbaarheid proces e.d. Met name te vinden in de Gw en Sv
  • Overige beginselen neergelegd in mensenrechtenverdragen
  • Algemene beginselen van behoorlijke procesorde (jurisprudentie)
 • Hanteert de HR de ruime of de enge opvatting van art. 1 Sv?

  De enge opvatting; Is er geen sprake van een inbreuk of is slechts sprake van een licht inbreuk, dan wordt politieel handelen gegrond op de algemene taakstellende bevoegdheid van art. 2 Politiewet en/of art. 141 Sv. Er is dan geen regeling in het WvSv vereist, omdat geen inbreuk van grondrechten van burgers wordt gemaakt.

 • Welke andere taken heeft de politie?

  Handhaving van de openbare orde en hulpverlening. Dit valt niet onder 1 Sv, omdat het geen strafvorderlijk optreden is.

 • M.b.t. de vervolging is wel art. 1 Sv van toepassing. De gehele vervolging moet worden geacht de vrijheid van de burger aan te tasten, zodat in dit opzicht art. 1 Sv een zo ruim bereik dient te worden toegekend, dat de strafvervolging volledig wettelijk moet zijn geregeld, en wel bij wet in formele zin.

 • Wat houdt het beginsel van externe openbaarheid in en wat is het doel daarvan?

  Dat de rechtzittingen openbaar zijn. Het doel is enerzijds handhaven van vertrouwen in de rechtspraak en anderzijds het geven van bescherming aan de verdachte.

 • Art. 121 Gw schrijft voor dat er gevallen zijn dat de wet bepaalt dat de terechtzittingen niet in het openbaar plaatsvinden. Voor de uitspraak geldt dat niet. Die is altijd openbaar.

 • Wat kan de reden zijn dat een terechtzitting niet openbaar is?

  • Goede zeden
  • Openbare orde
  • Veiligheid van de staat
  • Belangen van minderjarigen
  • Bescherming privéleven van partijen of betrokkenen
  • Belang van de rechtspraak

  Art. 269 Sv, art. 6 EVRM en 14 IVBPR.

 • Wat houdt het verantwoordingsbeginsel in?

  Dat aan de burger verantwoording moet worden afgelegd omtrent het wat en het waarom van wat de justitie doet.

 • Wat is de interne openbaarheid?

  De verdachte moet in een zo vroeg mogelijk stadium kennis kunnen nemen van al wat tegen hem wordt ingebracht. 

 • Wat is het onmiddelijkheidsbeginsel?

  Dat de processtukken rechtstreeks (onmiddelijk) aan de orde moeten komen. Verwijzing ter terechtzitting volstaat niet. Meestal wordt volstaan met de mededeling van hun korte inhoud.

 • Wat is het decisiebeginsel?

  Het beginsel dat wordt gestreefd naar een zo spoedig mogelijke definitieve uitspraak.

 • Welke onderbrekingen kent een proces?

  De onderbreking (informeel karakter) en de schorsing (formeel karakter)

 • Wat is de verklaring omtrent beëindiging?

  De verdachte kan de rechtbank verzoeken te verklaren dat de zaak geëindigd is. Dit kan bijv. als er langdurig  is geschorst en de zaak wordt niet opnieuw aangebracht of dat na hechtenis geen dagvaarding wordt uitgebracht.

 • De verdachte heeft het recht om gehoord te worden en zich daar goed op voor te bereiden. Dit komt tot uiting door de wettelijke termijnen voor dagvaarding en oproeping. Ook als de tenlastelegging wordt gewijzigd in de dagvaarding dient de verdachte toestemming te geven om het proces onmiddellijk voort te zetten. (314 Sv)

 • Welke rechten heeft een raadsman om zijn taak goed uit te kunnen oefenen?

  • Vrije toegang tot de verdachte die rechtens van zijn vrijheid is beroofd
  • Verhoren bijwonen
  • Inzage van de stukkenb
 • Heeft de verdachte een verschijningsplicht?

  Nee, tenzij de rechter het bevel geeft tot verschijnen. (bevel van medebrenging art. 278 Sv)

 • Kan de raadsman worden gezien als de vertegenwoordiger van de verdachte?

  Nee, hij staat de verdachte bij in het proces, maar is niet te vereenzelvigen met de verdachte.

 • Wanneer is procesvertegenwoordiging in strafzaken niet verplicht?

  In kantonzaken en bij de economische politierechter.

 • Wanneer is er sprake van een verhoor?

  Bij elke vraag, welke een opsporingsambtenaar stelt aan een door hem als verdachte van een strafbaar feit aangemerkte persoon omtrent diens betrokkenheid bij een strafbaar feit.

 • Hoe verhoudt de inlichtingenplicht zich tot het zwijgrecht?

  Alleen de verdachte heeft een zwijgrecht. Een niet-verdachte zal dus aan de inlichtingenplicht uit de bijzondere wet moeten voldoen. Van belang hierbij is het nemo tenetur beginsel  wat onderdeel uitmaakt van het fair trial (art. 6 EVRM) Zie ook Funke arrest.

 • Verklaringen in strijd met het pressieverbod mogen niet als bewijs worden gebruikt. Zeer ernstige schendingen van het pressieverbod kan zelfs leiden tot niet-ontvankelijkheid van het OM.

 • Wat is het gevolg van een niet-correcte betekening van de dagvaarding?

  Art. 590, lid 1 Sv geeft aan dat de rechter de dagvaarding nietig KAN verklaren. Art. 278, lid 1 Sv schrijft voor dat de dagvaarding nietig moet worden verklaard. De HR heeft uitgemaakt dat zodanig moet worden gelezen dat in geval van onjuiste betekening en afwezigheid van de verdachte de regel nietigverklaring van de dagvaarding volgt.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Als het verhaal van de OvJ niet volledig het boetebedrag dekt, heeft de OvJ dan nog aanvullende mogelijkheden?

Ja, de OvJ kan dan met machtiging van de kantonrechter overgaan tot toepassing van:

 • buitengebruikstelling van het voertuig waarmee de overtreding is begaan voor max. 1 maand
 • ontneming van het rijbewijs van betrokkene voor max. 1 maand.
 • gijzeling van betr. voor max. 1 week.

Toepassen van zo'n executiedwangbevel heft de verschuldigdheid van de boete niet op.

Heeft de OvJ een verhaalsmogelijkheid indien de betrokkene niet betaalt?

Ja, de OvJ kan zonder dwangbevel overgaan tot verhaal op arbeidsinkomsten, pensioen, wachtgeld of banktegoed. Met dwangbevel kan de OvJ verhaal halen op diens goederen. 

Moet een boete betaald worden als men beroep instelt?

Ja, art. 11 WAHV spreekt over een zekerheidsstelling.

Welke beroep- of bezwaarmogelijkheid heeft de betrokkene tegen wie een adm. beschikking ter zake de WAHV is uitgereikt?

Hij kan beroep instellen bij de OvJ. Daarna is nog beroep mogelijk bij de kantonrechter en hoger beroep bi het hof Leeuwarden (voor zover de opgelegde sanctie niet minder dan € 70,= bedraagt)

Zijn er mogelijkheden om in het kader van de WAHV dwangmiddelen toe te passen?

Ja, maar geen strafvorderlijke dwangmiddelen. Voor de aanwending van dwangmiddelen moet met art. 5:11 t/m 5:20 Awb raadplegen.

Is een administratieve boete een straf?

Ja, dat moet wel als zodanig worden beschouwd, omdat door deze boete zowel vergelding in de vorm van leedtoevoeging als generale preventie wordt beoogd. Generale preventie is 1 van de hooddoelen van de WAHV.

Wat is het maximumbedrag o.b.v. de WAHV?

€ 340,=, voor 12 tot 16-jarigen € 170,=.

Wat is een bijzonderheid aan de WAHV?

Dat voorzieningen van strafrechtelijke of strafvorderlijke aard zijn uitgesloten. (art. 2 WAHV)

Voor welke overtredingen is de WAHV van toepassing?

Voor niet al te ernstige verkeersovertredingen. Verkeersovertredingen die niet gepaard gaan met letsel of schade.

Wat zijn de verschillen tussen transactie en voorwaardelijk sepot?

Transactie:

 • wettelijk geregeld
 • strafkarakter
 • daadgerichte afdoening
 • voor routinegevallen
 • lichte delicten

Voorwaardelijk sepot:

 • nauwelijks wettelijk geregeld
 • dient anders dan punitief doel
 • (mede) op persoon van de verdachte gerichte afdoening
 • niet geschikt voor routinegevallen
 • voornamelijk ernstiger delicten