Summary Formeel Strafrecht

-
645 Flashcards & Notes
6 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Formeel Strafrecht

 • 1.1.1 een tweeledig hoofddoel

 • wat is hoofddoel van het strafprocesrecht?
  het verzekeren van een juiste toepassing van het abstracte materiële strafrecht
 • in welke twee aspecten kan het hoofddoel vh strafprocesrecht worden onderscheiden?
  1) het bewerkstelligen dat de schuldigen worden bestraft
  2) voorkomen van bestraffing van onschuldigen
 • 1.1.2 bijkomende doelen

 • noem bijkomende doelen van het strafprocesrecht?
  - eerbiediging van de rechten van de verdachte
  - eerbiedigen vd rechten van andere betrokkenen
  - streven naar procedurele rechtvaardigheid
  -tonen dat overheid de wettelijke regels v strafproces naleeft => demonstratiefunctie
  - tegengaan eigenrichting
 • welke soorten regels bevat strafprocesrecht?
  1) regels die bevoegdheden scheppen voor de overheid om, ter vaststelling vd waarheid, dwang uit te oefenen op  burgers ==> INSTRUMENTALITEIT
  2) regels die rechtswaarborgen scheppen voor de burger ==> RECHTSBESCHERMING
 • 1.1.4 strafproces en rechtsbescherming

 • in een rechtsstaat worden de verhoudingen tussen overheid en burger beheerst door de RULE of LAW. wat betekent dit?
  dat overheid niet boven de wet staat, maar daaraan is onderworpen. machtsuitoefening door overheid mag alleen plaatsvinden obv een door het recht toegekende bevoegdheid en binnen door het recht getrokken grenzen.
 • 1.2 historische ontwikkeling

 • ART 1 sV => het strafprocesrecht in de Wet geschreven. wat bedoeld met wet?
  wet in FORMELE zin
 • 1.3 bronnen vh strafprocesrecht

 • hoe kunnen beginselen worden omschreven?
  als ongeschreven normen die een algemene werking hebben op de toepassing van het recht
 • wat is nemo tenetur beginsel?
  dat je niet verplicht kan worden aan je eigen veroordeling mee te werken
 • 1.3.2 beleidsregels

 • -indien beleidsregels op behoorlijke wijze zijn gepubliceerd zijn zij recht in zin art 70 RO. wat is het gevolg?
  dat burger zich op recht kan beroepen EN HR de intrepretatie van die beleidsregels in cassatie volledig kan toetsen
 • OM kent aanwijzingen. waar gaan deze over?
  de algemene aanwijzingen (vroeger rechtlijnen) beperken zich niet tot vervolginsbeleid. Ook mbt wijze waarop opsporingsbevoegdheden worden uitgeoefend worden aanwijzingen gegeven. ==> gepubliceerd in Staatscourant=> recht in zin 79 RO
 • waarvoor reserveert Om term (strafvordrerings)richtlijnen?
  voor beleidsregeld die in hoofdzaak betrekking hebben op de ter terrechtzitting te voderen straf. Wel in Staatscourant gepubliceerd. STATUS ONZEKER
 • wat kent OM naast richtlijnen en aanwijzingen?
  instructies en handleidingen=> NIet gebubliceerd en in beginsel alleen interne werking
 • 1.3.5 beginselen

 • wat is het dubio pro reo beginsel?
  de verdachte krijgt voordel vd twijfel. Rechter mag feit alleen bewezen verklaren als hij zelf overtuiging heeft dat feit door verdachte is begaan
 • 2 Karakter en gang van het Nederlands strafprocesrecht

 • -sinds 1-1-13 met de inwerkingtreding vd wet "versterking positie rechter-commissaris" is het strafprocesgewijzigd. Wat is geschrapt en had dit impact?
  het GVO is geschrapt. Dit had niet veel impact.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

moeten bij verzet schriftelijk bezwaren tegen de strafbeschikking worden opgegeven?
nee, mag maar hoeft niet
wat is het verbazingscriterium?
hier gaat het om de vraag of de motivering een bevreemding wekt die nadere verklaring zal behoeven.
wat is een meer en vaart verweer?
een beroep op een met de bewezenverklaring onverenigbare mogelijkheid (als het aangevoerde klopt moet vrijspraak volgen) die niet in strijd is met de gebezigde bewijsmiddelen
wat is een dakdekkerverweer?
bij deze verweren gaat het om betogen waarin de uitleg van een in de tll opgenomen of daarin besloten liggend begrip dat aan de wet ontleend aan de orde wordt gesteld.
-wat is de belangrijkste motiveringseis voor de rechter tav verwerpen verweer?
de feiten en omstandigheden waarop hij zijn oordeel heeft gebaseerd
16.3 Op welke twee wijzen kan de rechter een verweer in de zin van art 358-3 Sv verwerpen?
Er kan sprake zijn van een FEITELIJKE verwerping vh verweer=> de feiten die de verdediging ten grondslag legt aan het verweer worden weerlegt of niet aannemelijk geacht.
Of er kan sprake zijn van een JURIDISCHE verwerping vh verweer=> in dat geval geeft rechter aan dat feiten die worden gesteld door verdedeiging niet voldoende zijn voor juridische kwalificatie vh verweer. ( bijv feiten leveren niet de toestand van noodweer op)
16.2 welke eisen worden gesteld aan een verweer in zin 358-3 Sv, wil de rechter juridisch gehouden zijn daarop te reageren?
=> moet gaan om 'uitdrukkelijk voorgedragen verweer'
betekent dat verweer ter zitting moet zijn verwoord
moet sprake zijn van een verweer in die zin dat daarin een JURIDISCH PUNT (kwalificatie) aan de orde wordt gesteld
16.1 Noem drie functies van de motivering genoemd. Welke?
controlefunctie
explicatiefunctie 
inscherpingsfunctie
15.7 er zijn twee situaties waarin strafvermindering geen alternatief is voor bewijsuitsluiting en wel omdat in die sitaties bewijsuitsluiting niet aan de orde is. WElke twee situaties zijn dat?
vooral in die gevallen waarin het vormverzuim geen belasten bewijsbateriaal heeft opgeleverd
gevallen dat er weliswaar verzuim heeft plaatsgevonden maar dat niet heeft geleid tot verkrijgen van belastend materiaal
welk 3e punt is in later jurprud toegevoegd bij Zwolsman criterium?
1e was => of aan recht vd verdachte op een eerlijke behandeling van zijn zaak tekort is gedaan
2e was=> dat het tekortdoen aan eht recht op een eerlijek behandeling Doelbewust of met Grove veronachtzaming vd belangen van de verdachte is gebeurd
3e moet gaan om Onrechtmatig optreden in het voorbereidend onderzoek naar het ten laste gelegde feti