Summary Formeel Strafrecht

-
354 Flashcards & Notes
12 Students
  • This summary

  • +380.000 other summaries

  • A unique study tool

  • A rehearsal system for this summary

  • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Formeel Strafrecht

  • 1.4 Bronnen van het strafprocesrecht

  • noem de bronnen voor het strafprocesrecht
    wetboek strafvordering
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Rechtstreekse werking beginselen EVRM en IVBPR
De in het EVRM en het IVBPR neergelegde beginselen van behoorlijk procesrecht hebben doorgaans rechtstreekse werking. Zij binden naar de terminologie van art 93 GW een ieder, dus niet alleen tot de overheid gericht.
Welke handelingen zijn verboden o.g.v. het pressieverbod art 29
- rechtstreekse pressie ( mishandelen )
-te lang verhoren
- "als je bekent, mag je naar huis"
-suggestieve vragen, strikvragen, listen

Is een niet-verdachte verplicht om aan een inlichtingenplicht uit een bijzondere wet te voldoen?
Ja, hij of zij is immers niet een verdachte ( alleen verdachte heeft een zwijgrecht)
Wanneer is er sprake van een verhoor?
Elke vraag, welke een opsporingsambtenaar stelt aan een door hem als verdachte van een strafbaar feit aangemerkte persoon omtrent diens betrokkenheid bij een strafbaar feit. ( niet per se op het politiebureau)
Geef definitie strafrechtspleging
Geheel van rechtshandelingen door het openbaar ministerie en de rechterlijke macht met betrekking tot strafzaken.
Geef de kern weer van het Muilkorf Arrest

Regeling van de opsporing van strafbare feiten in een plaatselijke verordening is in strijd met de wet.

Wat zijn rechtsbeginselen
Opvattingen omtrent hoe een behoorlijk strafprocesrecht eruit moet zien. HR: bovenwettelijke, aan de algemene rechtsovertuiging te ontlenen, fundamentele normen van een behoorlijk procesorde.
Wat zijn rechtsnormen
Normen die door het recht worden erkend
Waarom mag de ademanalyse wel bij ministeriele beschikking worden geregeld?                                                                                                                            
Omdat een ministeriële beschikking een grondslag vindt in een wet in formele zin.
wat is een rechterlijk pardon
De rechter is niet verplicht tot het opleggen van een straf en of maatregel. Hij kan ook volstaan met een schuldigverklaring zonder oplegging van straf.