Summary Functieleer

-
367 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Functieleer". The author(s) of the book is/are Professor Wagemans. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Functieleer

 • 1.1 Oorspronkelijke definitie vanuit traditionele opvattingen over het geest-lichaam probleem

 • Psychologie = psyche (ziel/geest) + logos (woord/verhandeling) = zielkunde of wetenschap van de geest.

 • Dualisme: geest en lichaam onderscheiden (Plato en Descartes).

 • Mind-body problem (geest-lichaam probleem): als dualisme geldt, hoe zit het dan met interactie tussen geest en lichaam?

  • Descartes: in de pijnappelklier/epifyse worden zenuwprikkels veroorzaakt door externe stimulatie omgezet in bevelen, die door de motorische zenuwen omgezet kunnen worden in zichtbare acties.
 • Monisme: het is beter om "geest" en "lichaam" niet op te vatten als twee afzonderlijke entiteiten maar als twee aspecten van één entiteit.

  • Materialisme: alleen het fysische bestaat echt. Leidt tot reductionisme waar alles tot één soort werkelijkheid wordt herleid.
  • Idealisme: we kennen de werkelijkheid enkel via onze zintuigen en ons eigen denken. Leidt tot solipsisme wat stelt dat elke geest opgesloten zit in een eigen bubbel. Leidt ook tot panpsychisme wat zegt dat alles in de natuur een ziel heeft.
 • Fechner (1801-1887, psychofysica) is een voorstander van het monisme: een cirkel is eigenlijk altijd zowel hol als bol, maar van binnen uit of van buiten uit bekeken ziet men altijd maar één van de twee mogelijkheden.

 • 1.2 Hedendaagse definitie vanuit een visie op complexiteit van de psychologie

 • Mentale processen zijn gebonden aan fysische systemen, maar zijn niet te reduceren tot fysische processen.

 • Psychologie = de wetenschap van het gedrag en de factoren die dit beïnvloeden.

 • Rorschach inktvlekkentest (1921/1942): persoonlijkheid testen a.d.h.v. inktvlekken. Elke betekenis in een betekenisloze prikkel komt van de persoon zelf, en de persoon projecteert dus een deel van zijn persoonlijkheid in zijn antwoorden. 

 • Wat is pareidolia?

  Pareidolia is het zien van betekenisvolle voorwerpen in vormloze prikkels.

 • Twee benaderingen in de psychologie:

  • Nomothetische bandering: men zoekt naar algemene wetten (die voor iedereen dezelfde zijn).
  • Idiografische benadering: men gaat op zoek naar specifieke factoren (die individueel verschillend kunnen zijn).
 • Hawthorne onderzoek (1920): de juiste verklaring van de productiestijging bleek niet de verbeterde werkomstandigheden, maar het feit dat de meisjes meer aandacht kregen dan ze gewend waren. Ze voelden zich belangrijk en wilden dit waarmaken door beter te gaan werken.

 • Wat is operationaliseren?

  Operationaliseren is (factoren) vertalen in iets dat zichtbaar en meetbaar is.

 • Betula studie: één van de sterkste voorspellers van succesvol ouderen is het nog hebben van de eigen tanden.

 • Wat is Occam's razor?

  Occam's razor stelt dat men moet proberen om het geheel van gegevens zo zuinig mogelijk te verklaren, met zo weinig mogelijk factoren en met factoren die zo eenvoudig mogelijk zijn.

 • Dilthey (1833-1911): natuurwetenschappen zijn gericht op het verklaren van wetmatigheden in de natuur, terwijl menswetenschappen gericht zijn op het begrijpen van de mens en zijn geschiedenis.

 •  Psychologie moet zowel proberen om gedragsverschijnselen te verklaren als deze te begrijpen.

 • 1.4 Basisdomeinen van de psychologie

 • Duijker (1959) maakte onderscheid tussen 5 basisdomeinen:

  1. Methodenleer: het fundament van de psychologie waarop de overige 4 basisdomeinen rusten; hier wordt immer aangegeven hoe de psychologische fenomenen wetenschappelijk onderzocht moeten worden.
  2. Functieleer: de studie van de algemeen-menselijke functies of capaciteiten.
  3. Persoonlijkheidsleer: de studie van datgene waarin het individu uniek is en zich onderscheidt van anderen, de individuele persoonlijkheid, zowel normaal als abnormaal.
  4. Ontwikkelingsleer: de studie van de ontwikkeling van de mens, van geboorte tot dood, in al zijn aspecten (functies, persoonlijkheid, gedrag).
  5. Gedragsleer: de studie van de gehele mens in zijn wisselwerking met de omgeving (fysisch en sociaal).
 • Cacioppo: psychologie is een "hub science".

 • 1.5 Geschiedenis van de psychologie

 • Psychologie = filosofie + fysiologie.

 • 1.5.1 Empirisme haalt het van rationalisme in de 17de en 18de eeuw

 • Rationalisme: alle kennis komt voort uit het verstand (het denken, de ratio).

  VS.

  Empirisme: alle kennis komt voort uit de zintuiglijke ervaringen.

 • Locke (1632-1704): grondlegger van empirisme. Hij beschouwt de mens als een "tabula rasa" (onbeschreven blad) en vat ervaring op als de enige bron van kennis. Hij maakt onderscheid tussen eenvoudige en complexe ideeën (ontstaan door associaties tussen eenvoudige ideeën).

 • Berkeley (1685-1753): empirist en vertegenwoordiger van immaterialisme. Zijn is waargenomen worden. Het probleem is volgens hem hoe de geest de materie voortbrengt. Deze visie is een vorm van idealisme.

 • Probleem van Molyneux: wat zou er gebeuren als een blinde weer kon zien? Berkeley had grotendeels gelijk: de associatie aan eerdere zintuiglijke ervaringen via een leerproces is essentieel alvorens je vormen kan herkennen op basis van visuele prikkels alleen.

 • Hume (1711-1776): hoogtepunt van empirisme. We kunnen de realiteit buiten ons niet met zekerheid kennen. Ook aan "het zelf" moeten we twijfelen.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn de algemene principes van David Hume?
- Voorlopig hoogtepunt van het empirisme!
- Vormt de basis van de psychologie
- 2 basiswerken:
 • een treatise: - psychologische basis van de menselijke natuur

                                 - nog een kleinere rol voor de ratio
                                     => Reason is and ought to be the slave of the passions
 • een enquiry: - aangepaste versie van de treatise 
                                 - onderscheid tussen:  impressies (sensaties en gewaarwordingen) en
                                                                         ideeën (herinneringen in het geheugen + verbeelding) 
                                 - ook hier belang van: - associaties om van simpele tot complexe ideeën te komen
                                                                         - solipsisme: we kunnen de realiteit buiten ons niet met zekerheid kennen. ook aan het zelf moeten we twijfelen!  >--< Descartes: cogito ergo sum
Wat zijn de algemene principes van George Berkeley?
- Zijn is waargenomen worden => vertegenwoordigt immaterialisme in de kenleer. 
- Descartes: hoe beïnvloedt de materie de geest?
  Lock: hoe brengt de materie de geest voort?
  Berkeley: hoe brengt de geest de materie voort?  
     => idealisme --> solipisme
- 2 basiswerken:
 • een essay: -  licht en kleur zijn het resultaat van perceptie en niet van de materiële objecten

                               - visuele waarneming gebaseerd op ervaring (geleerd door associatie)
                                    --> Molyneux problem: wat zou er gebeuren als een aangeboren blinde door een mirakel plots kon beschikken over zijn visueel zintuig? Associatie aan eerdere zintuiglijke ervaringen via leerproces is ! alvorens 'vormen' te kunnen herkennen obv prikkels alleen.
                               - grootteconstantie via tactiele en kinesthetische gewaarwordingen (zie later)
 • een treatise:   de externe wereld bestaat enkel uit ideeën.   
Wat zijn de algemene principes van John Locke?
-  1. Empirisme : ervaring als enige bron van kennis
-  2. Mens als tabula rasa (onbeschreven blad) 
-  3. hij gaat in tegen de rationalistische visie van aangeboren idee (bvb ruimte en tijd bij Kant) en pleit voor kennis vanuit ervaring
-  4. Geen enkel idee is aangeboren. Alle ideeën komen voort uit ervaring. 
-  5. de idee = fundamentele eenheid van de geest. Er bestaan eenvoudige ideeën en complexe ideeën (= associaties tussen eenvoudige ideeën)
Kan je hier spreken van het 'Britse' empirisme tijdens de 17e en 18e eeuw?
ja
Welke 3 Britse fylosofen uit de 17e en 18e eeuw zijn aanhangers van het empirisme + geef hun werken/ stellingen weer
John Locke (1632-1704)
 • Uitspraak: mens is tabula rasa

 • An essay concerning human understanding: Hier gaat hij in tegen de rationalistsiche visie van aangeboren ideeën - bvb ruimte en tijd bij Kant - Alle ideeën >° ervaringen
 •  Uitspraak: Niets is in het verstand aanwezig dat niet eerst in de zintuigen was.


2° George Berkeley (1685-1753)
 • Uitspraak: Zijn is waargenomen
 • An essay towards a new theory of vision
 • Treatise concerning the principles of human knowledge.


3° David Hume (1711-1776)
 • A treatise of human nature
 • An enquiry concerning human understanding
Wat is rationalisme?
Rationalisme maakt deel uit van de debatten in de fylosofie en beweert dat alle kennis voort komt uit het verstand (het denken, de ratio), bvb Kant
Wat is empirisme?
Empirisme maakt deel uit van de debatten in de fylosofie en beweert dat alle kennis voortkomt uit de zintuigelijke ervaringen (de empirie).
Voorlopers zijn:
 • Francis Bacon (1561-1626)
 • Thomas Hobbes (1588-1679)  
L'homme machine
- dit is een !-e ontdekking binnen de fysiologie
- door Julie Offray Mettrie
- wat?
 1. onderscheid tussen: machine ("maaksel") en organisme ("groeisel)
 2. de mens als machine, zowel fysisch als mentaal
psychologie = 'kind' met als 'moeder' de filosofie en als 'vader' de fysiologie
 Fylosofie en fysiologie behoren tot de voorafgaande ontwikkelingen.

--> in de fylosofie: zijn het vral de eeuwenlange discussies binnen de kenleer (epistemologie) die van belang zijn.   

--> in de fysiologie: !-e ontdekkingen in de 18e E met invloed op de filosofie- bvb L'homme machine
Wat bedoelt men met: de psychologie is een wetenschap met een lang verleden maar een korte geschiedenis
- lang verleden: er wordt al heel lang nagedacht over zaken die tot het domein van de psychologie behoren
- korte geschiedenis: vanaf psychologie als een afzonderlijke wetenschappelijke discipline bekeken wordt (cfr Plato en Descartes)