Summary Geconsolideerde jaarrekening

-
ISBN-10 900182384X ISBN-13 9789001823849
215 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Geconsolideerde jaarrekening". The author(s) of the book is/are Henk Fuchs. The ISBN of the book is 9789001823849 or 900182384X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Geconsolideerde jaarrekening

 • 1 Geconsolideerde jaarrekening

 • Verbonden ondernemingen:
  - Deelneming
  - Dochtermaatschappij 
  - Groepsmaatschappij
  - Overheerste rechtspersoon

 • In het kader van 'verbonden ondernemingen' zijn vier begrippen van belang:
  • Deelneming
   Er is sprake van een deelneming als wordt voldaan aan de volgende 3 voorwaarden:
   1. er moet sprake zijn van kapitaalverschaffing
   2. deze kapitaalverschaffing dient om een duurzame band aan te gaan
   3. de kapitaalverschaffing en de duurzame band worden aangehouden voor de eigen werkzaamheid.
  • Dochtermaatschappij
   Er is sprake van een dochtermaatschappij als de deelnemende rechtspersoon/vennootschap:
   - meer dan de helft van de stemrechten in de AvA kan uitoefenen, al dan niet krachtens een afgesloten overeenkomst met andere stemgerechtigden, óf
   - meer dan de helft van de bestuurders of van de commissarissen kan benoemen of ontslaan, al dan niet krachtens een afgesloten overeenkomst met andere stemgerechtigden en dit zelfs kan indien alle stemgerechtigden stemmen. Een neveneis hierbij is dat de rechtspersoon die dit recht kan uitoefenen, aandeelhouder moet zijn.
 • Deelneming
  - Er moet sprake zijn van kapitaalverschaffing voor eigen rekening
  - Deze kapitaalverschaffing dient om een duurzame band aan te gaan
  - De kapitaalverschaffing en de duurzame band worden aangehouden voor de eigen werkzaamheid.
  • Groepsmaatschappij
   Een nv/bv wordt aangeduid als groepsmaatschappij als deze samen met een andere nv/bv in een groep is verbonden. Om in dit verband te kunnen spreken van een groep, moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
   1. er moet sprake zijn van een economische eenheid
   2. de in de economische eenheid opererende vennootschappen moeten organisatorisch zijn verbonden.
   Alle rechtspersoonsvormen en vormen van vennootschappen kunnen deel uitmaken van een groep.
   De onder 2 bedoelde organisatorische band kan onder meer aanwezig worden geacht, wanneer sprake is van een gemeenschappelijk beleid. De leidende onderneming (hoofd van de groep) heeft dan beslissende zeggenschap in dat beleid en heeft dus de centrale leiding.
  • Overheerste rechtspersoon
   Een rechtspersoon die in de consolidatie moet worden betrokken omdat de moedermaatschappij daarin overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft zonder dat sprake is van een formele zeggenschapsstructuur.
 • Dochtermaatschappij
  - Meer dan de helft van de stemrechten in  de algemene vergadering van aandeelhouders kan uitoefenen, al dan niet krachtens een afgesloten overeenkomst met andere stemgerechtigden.
  - Meer dan de helft van de bestuurders of van de commissarissen kan benoemen en of ontslaan, al dan niet krachtens een afgesloten overeenkomst met andere stemgerechtigden en dit zelfs kan indien alle stemgerechtigden stemmen.
 • Het totaal van de Nederlandse wet- en regelgeving wordt Dutch GAAP genoemd.

  In het kader van 'verbonden ondernemingen' hanteert de IASB de volgende begrippen:
  • Subsidiaries --> vergelijkbaar met ons begrip dochter-/groepsmaatschappij
  • Associates --> vergelijkbaar met ons begrip deelneming
  • Financial assets --> Hier is in feite geen sprake van 'verbonden ondernemingen'. Het gaat hier om een nv/bv die onder haar financiële activa aandelen heeft in een nv/bv, zonder dat ze daarin enige invloed heeft.

  Een geconsolideerde jaarrekening is de jaarrekening waarin de activa, passiva, baten en lasten van de rechtspersonen en vennootschappen die een groep of groepsdeel vormen en andere in de consolidatie meegenomen rechtspersonen en vennootschappen, als één geheel worden opgenomen.
 • Groepsmaatschappij
  - Er moet sprake zijn van een economische eenheid
  - De in de economische eenheid opererende  vennootschappen moeten organisatorisch verbonden zijn.

 • Een tussenholding is een houdstermaatschappij waarvan de aandelen geheel of gedeeltelijk in handen zijn van een andere houdstermaatschappij en die dus niet staat aan het hoofd van de gehele groep maar wel aan het hoofd van een groepsdeel.
  Onder bepaalde voorwaarden mag de geconsolideerde jaarrekening van de 'hoofd'houdstermaatschappij in de plaats worden gesteld van de geconsolideerde jaarrekening van de tussenholding.  Voor de vraag of een groepsmaatschappij in de consolidatie moet worden betrokken, is van belang of deze maatschappij onderworpen is aan de centrale leiding van het groepshoofd. In het algemeen kunnen we stellen dat dit bij dochtermaatschappijen het geval is.

  De vaststelling of een groepsmaatschappij al of niet dochtermaatschappij is, gebeurt op basis van het zeggenschapscriterium.

  De consolidatie van de te consolideren groepsmaatschappijen wordt uitgevoerd op basis van het kapitaalscriterium.
 • Overheerste rechtspersoon
  Een overheerste rechtspersoon is een rechtspersoon waarop overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend zonder een formele zeggensschapstructuur bestaat
 • Wat is een kapitaalvennootschap?
  Wanneer een nv/bv (of meer algemeen: een rechtspersoon waarvoor Titel 1 Boek 2 BW geldt) een deelneming heeft in een nv/bv, spreken we van een deelneming in een kapitaalvennootschap.
 • Wat is een personenvennootschap?
  Een deelneming die betrekking heeft op een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap. In dat geval wordt gesproken over een deelneming in een personenvennootschap
 • Wat is Dutch GAAP
  Wanneer een in Nederland gevestigde onderneming bij het opstellen van de jaarrekening de Nederlandse wet- en regelgeving (wetgeving + Richtlijnen van de Raad voor Jaarverslaggeving) toepast, spreken we over het toepassen van Dutch GAAP (GAAP = General Accepted Accounting Principles).
 • Wat is IASB?
  International Accounting Standars Board  is een onafhankelijk internationaal orgaan belast met het opzet van standaarden voor het opzetten van jaarverslagen en jaarrekeningen
 • Wat is IFRS?
  De International Financial Reporting Standards (IFRS) zijn een boekhoudkundige standaard voor jaarverslagen van bedrijven. Sinds 1 januari 2005 zijn beursgenoteerde bedrijven in de EU verplicht op deze wijze te rapporteren.
 • Subsidiaries
  Wanneer een deelnemende rechtspersoon beslissende invloed heeft op het zakelijke en financiele beleid van de rechstpersoon waarin zij deelneemt (=power te control), is de laatste rechtspersoon een subsidairy.
 • Associaties
  In dit geval heeft de deelnemende rechtspersoon invloed van betekenis op het zakelijke en financiele beleid van de rechtspersoon waarin zij deelneemt.
 • Financial assets
  in dit geval is in feite geen sprake van verbonden ondernemingen
 • Wat is een geconsolideerde jaarrekening?
  Artikel 2: 405 BW vermeldt over geconsolideerde jaarrekening het volgende: Een geconsolideerde jaarrekening is de jaarrekening waarin de activa, passiva, baten en lasten van de rechtspersonen en vennootschappen die een groep of een groepsdeel vormen en andere in de consolidatie meegenomen rechtspersonen en vennootschappen, als één geheel worden opgenomen. De geconsolideerde jaarrekening moet overeenkomstig artikel 362 lid 1 inzicht geven betreffende het geheel van de in de consolidatie opgenomen rechtspersonen en vennootschappen (lid 2).
 • Wanneer consolideren?
  Artikel 2: 406 lid 1 en 2 BW:
  1: De rechtspersoon die, alleen of samen met een andere groepsmaatschappij, aan het hoofd staat van zijn groep, stelt een geconsolideerde jaarrekening op, waarin opgenomen de eigen financiële gegevens met die van zijn dochtermaatschappijen in de groep, andere groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop hij een overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover hij de centrale leiding heeft.
  2: Een rechtspersoon waarop lid 1 niet van toepassing is maar die in zijn groep een of meer dochtermaatschappijen heeft of andere rechtspersonen waarop hij een overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover hij de centrale leiding heeft, stelt een geconsolideerde jaarrekening op. Deze omvat de financiële gegevens van het groepsdeel, bestaande uit de rechtspersoon, zijn dochtermaatschappijen in de groep, andere groepsmaatschappijen die onder de rechtspersoon vallen en andere rechtspersonen waarop hij een overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover hij de centrale leiding heeft.
 • Vrijstelling van consolidatie wanneer:
  - van in de consolidatie te betrekken maatschappijen wier gezamenlijke betekenis te verwaarlozen is op het geheel.
  - van in de consolidatie te betrekken maatschappijen waarvan de nodige gegevens slechts tegen onevenredige kosten of met grote vertraging te verkrijgen of te ramen zijn
  - van in de consolidatie te betrekken maatschappijen waarin het belang slechts wordt gehouden om het te vervreemden
 • Beslissende invloed
  De beslissende invloed wordt onder andere verondersteld aanwezig te zijn als de deelnemende vennootschap meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap waarin wordt deelgenomen, kan uitoefenen.
 • Samenvatting hoofdstuk 1:

  In het kader van 'verbonden ondernemingen' zijn vier begrippen van belang:
  - Deelneming: er is sprake van een deelneming als wordt voldaan aan de volgende drie voorwaarden:
  * er moet sprake zijn van kapitaalverschaffing
  * deze kapitaalverschaffing dient om een duurzame band aan te gaan
  * de kapitaalverschaffing en de duurzame band worden aangehouden voor de eigen werkzaamheid
  - Dochtermaatschappij: er is sprake van een dochtermaatschappij als de deelnemende rechtspersonen/vennootschap:
  * meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering van de aandeelhouders kan uitoefenen, al dan niet krachtens een afgesloten overeenkomst met andere stemgerechtigden.
  * meer dan de helft van de bestuurders of van de commissarissen kan benoemen of ontslaan
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke waarderingsmethoden voor deelnemingen zijn er in Nederland?
 • Waardering volgens de vermogensmutatiemethode
 • Waardering op verkrijgingsprijs
 • Waardering op actuele waarde
Hoe ziet er het resultaat en eigen vermogen uit na consolidatie bij Verkrijgingsprijs?
Eigen vermogen na consolidatie <> eigen vermogen enkelvoudige jaarrekening moeder
Winst (na belasting) na consolidatie <> winst (na belasting) enkelvoudige jaarrekening moeder
Hoe worden balansen en W&v's van hoofdkantoor en filialen gecombineerd?
 • we laten de rekening FILIAAL in de hoofdboekhouding en de rekening HOOFDKANTOOR in de filiaalboekhouding tegen elkaar wegvallen (elimineren van posten)
  - rekeningen 'gelden onderweg' en 'goederen onderweg' elimineren.
  - dubbeltellingen elimineren
  - De op te tellen bedragen moeten optelbaar zijn met eenzelfde prijsbasis.
 • we tellen daarna de bedragen van de overeenkomstige rekeningen bij elkaar op.
Wat zijn zwevende posten?
Posten die ontstaan doordat bepaalde feiten door het hoofdkantoor al zijn verwerkt in het oude boekjaar, terwijl de daarbij behorende boeking in de boekhouding van het filiaal pas in het nieuwe boekjaar wordt verwerkt (of andersom).
Het hoofdkantoor brengt dan correcties aan om tot overeenstemming van de sluitrekeningen te komen. Deze worden in het nieuwe jaar weer gestorneerd.
Welke boekingen moeten er aan het eind van het jaar gemaakt worden?
Er wordt uit de boekhouding van het filiaal een 'eigen' winst-en-verliesrekening en balans opgesteld.


Hoe wordt er een controle op de filiaalboekhouding gedaan?
Door het gebruik van tussenrekeningen
Welke mogelijkheden zijn er m.b.t. aangifte omzetbelasting bij een onderneming met filialen?
1. elke vestiging doet onder een eigen omzetbelastingnummer aangifte
2. het hoofdkantoor doet voor alle vestigingen tezamen onder één omzetbelastingnummer één gecombineerde aangifte.
Wat verstaan we onder een sluitrekening?
Een rekening in het grootboek van het hoofdkantoor voor elk filiaal of in bij het filiaal voor het hoofdkantoor. Het betreft hier de vordering of schulden voor het hoofdkantoor of filiaal.
De rekeningen zijn elkaars tegenpolen met een gelijk bedrag.
Wat is een zelfstandige filiaalboekhouding?
Per filiaal is een afzonderlijk grootboek in gebruik. Wanneer het bijwerken van de grootboekrekeningen plaatsvindt met behulp van een journaal, gebruikt de onderneming bij deze methode tevens per filiaal een afzonderlijk journaal.
Wat is een recyclepost?
Een correctiepost die we uit het eigen vermogen moeten verwijderen in het 'overzicht totaalresultaat', omdat hij daar via 'Winst na belastingen' in terugkeert.

Het opnemen van een recyclepost heeft geen invloed op het resultaat.

Voorbeelden:
- Gerealiseerde herwaardering activa. Boeking van herwaarderingsreserve naar P&L.
- Omrekeningsverschillen vreemde valuta opgenomen in een koersverschillenreserve.