Summary Gedragsproblemen

-
ISBN-10 9056379275 ISBN-13 9789056379278
298 Flashcards & Notes
9 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Gedragsproblemen". The author(s) of the book is/are J D van der Ploeg. The ISBN of the book is 9789056379278 or 9056379275. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Gedragsproblemen

 • 1.1 Inleiding

 • Probleemgedragingen zijn derhalve handelingen waarvan de beoordelingen het resultaat zijn van de interpretaties van de betrokkenen. 

 • Vier criteria om probleemgedrag te onderscheiden, die tot meer kennis kunnen bijdragen: 

  * De frequentie
  * Duur
  * Omvang
  * Gevolgen

 • De frequentie en duur: 

  Komt het gedrag regelmatig voor en meer dan 1x. Hoe langer dergelijke gedragingen aanhouden, hoe groter de kans op probleem gedrag. 

 • Omvang: 

  Beperkt het gedrag zich tot 1 situatie of komt het in meerdere situaties voor. 

 • Gevolgen:

  Wanneer bepaalde gedragingen tot gevolg hebben dat de jeugdige en zijn leeftijdsgenoten voortdurend tot een last of een plaag is, dan zal dat de omgeving brengen tot afwijzing. Dat zal het sociaal functioneren van de jeugdige ernstig belemmeren. Dit kan tot gevolg hebben dat de jeugdige daardoor geïsoleerd komt te staan, dit zal voor de jeugdige ook weer schadelijke gevolgen hebben. 

 • Gedragsproblemen verwijzen vrijwel altijd naar onderliggende disfunctionerende psychische processen enerzijds en een problematische (gezins)situatie anderzijds. 

   

 • 1.2 Normaal - abnormaal

 • Minderheidsgedrag is niet per definitie van slechte kwaliteit

 • 1.3 Aangepast - onaangepast

 • Men gaat ervan uit dat onaangepaste gedrag in principe altijd probleemgedrag is. De achterliggende gedachte houdt in dat ieder mens een bepaalde staat van aanpassing aan zijn omgeving dient te verwerven. Wie er echter niet in slaagt de hem omringende omgeving passend te functioneren, zal zich niet kunnen handhaven en raakt in problemen. 

 • Fomm's heeft thematiek individu vs samenleving. Hij gaat uit van een aantal basale menselijke behoeften, die in een gezonde samenleving gehoneerd moeten kunnen worden: 

  - De behoefte om erbij te horen
  - De behoefte aan creativiteit (uitstijgen boven primaire driften)
  - de behoefte aan identiteit (iemand zijn) 
  - de behoefte aan een eigen referentiekader 

  Wanneer deze behoeften in een samenleving geblokkeerd worden, is het volgens Fomm een ongezonde samenleving. Dit gebeurt vooral in een autoritaire en repressieve samenleving. 

 • Een gezonde aanpassing volgens Fomm:

  de mens voelt zich vrij, volgt zijn eigen natuur en zal zijn eigen individualiteit handhaven en zal tevens een creatieve en constructieve bijdrage leveren. 

 • Onaangepastheid (maladjustment);

  White: Een effectieve aanpassing houdt in dat men het vermogen heeft om met zijn omgeving te interacteren, alsmede deze te beïnvloeden en te controleren. Hiermee wordt ook het vermogen om persoonlijke relaties aan te gaan en te onderhouden. 

 • Maladjustment volgens Lazarus: 

  Hij gaat ervan uit dat elke mislukte aanpassing is gebaseerd op een verstoorde innerlijke harmonie, doordat de onaangepaste geen kans ziet met de externe omgeving zonder problemen om te gaan c.q. daarmee in harmonie te leven. 

 • Maladjustment volgens baron, Byrne en Kantowitz:

  Zij formuleren dat onaangepast gedrag als 'socially inappropriate pattern of behavior that results in physical or psychological discomfort for the individual and/or for others. 

 • 1.4 Gezond - ziek

 • Jahoda noemt de volgende 6 criteria als belangrijke kenmerken van geestelijke gezondheid:

  - een positieve houding tegenover jezelf
  - in staat tot ontwikkeling en zelfactualisering
  - een harmonieuze integratie met de samenleving
  - een zelfstandige, onafhankelijk en autonoom optreden
  - een accurate perceptie van de externe omgeving

  - een adequate omgang met de directe omgeving

 • De gezonde en zieke ontwikkelingsstadia van Erikson:

  Gezond                                            Ziek:
  - Vertrouwen                              - wantrouwen
  - autonomie                                 - twijfel
  - initiatief                                      - schuldgevoel

  - vaardigheid                               - minderwaardigheid

  - identiteit                                     - verwarring

  - intimiteit                                     - isolement

  - generativiteit                            - stagnatie

  - integriteit                                   - wanhoop

 • Maslow heeft psychische gezondheid uitgewerkt als een proces van zelfverwerkeling. Hij gaat uit dat zelfrealisering de belangrijkste menselijke behoefte vormt in een hiërarchie van de volgende 5 behoeften:

  - fysiologische behoefte (honger, dors enz.)

  - behoefte aan veiligheid (zekerheid, rust enz.)

  - behoefte om ergens bij te horen (affectie, liefde, identificatie)
  - behoefte aan waardering (zelfwaardering, waardering door anderen)
  - behoefte aan zelfverwerkelijking 

 • 15 categorieën die kenmerkend voor zelfrealisatie is en daarmee voor geestelijke gezondheid volgens Maslow: 

  Juiste perceptie van de realiteit
  acceptatie van jezelf en anderen

  spontaniteit

  creativiteit

  democratische instelling

  autonomie

  meer probleemgericht dan zelfgericht

 • Barron beschouwt psychische gezondheid als:

  De wijze waarop de mens met zijn problemen omgaat. 

 • Door de WHO, wordt gewezen op de mate waarin met de eigen intellectuele en emotionele mogelijkheden kan verwezenlijken, autonoom kan functioneren en zich competent genoeg acht om met het leven om te kunnen gaan. 

 • Affect Balance Scale (ABS):

  Methode om subjectief psychisch welbevinden vast te stellen.
  schaal bestaat uit 10 vragen, waarvan 5 betrekking hebben op positieve gevoelens en 5 op negatieve. 

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.