Summary Gedragsverandering in gezinnen

-
ISBN-10 9068905864 ISBN-13 9789068905861
128 Flashcards & Notes
14 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Gedragsverandering in gezinnen". The author(s) of the book is/are A Lange. The ISBN of the book is 9789068905861 or 9068905864. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Gedragsverandering in gezinnen

 • 1 het gezin als systeem; de ontwikkeling an een begrippen kader

 • Om het algehele probleem van de cliënt op te lossen wordt er niet alleen op de cliënt gefocust maar ook met de mensen er omheen. Bijvoorbeeld partners of het hele gezin. 
 • 2 de stromingen en hun geschiedenis

 • Waar is de intergenerationele benadering sterk op gericht?
  Op de manier waarop de relaties van de volwassen gezinsleden met hun gezin van herkomst het huidig gezinsfunctioneren beïnvloeden.
 • Problemen kan men pas begrijpen wanneer duidelijk is hoe het zit met de loyaliteiten ten opzichte van de ouders, maar ook met de loyaliteiten van de ouders ten opzichte van hun ouders.
 • Wanneer spreken wij van split loyalty?
  Als een kind of een volwassene, zich door de ouders onder druk gezet voelt om te kiezen met welke ouder het zich loyaal verklaart.
 • Waarom is het begrip invisible loyalty het meest belangrijk?
  Omdat het de aandacht vestigt op de gevolgen van een niet goed verlopend proces van losmaking ten opzichte van het gezin van herkomst voor de verhouding met de huidige partner of andere familieleden.

  Onbewuste loyaliteiten ten opzichte van de ouders kunnen intimiteit en een volwassen relatie met de partner in de weg staan.
 • Waar is het intergenerationele gezinstherapeutische model vooral opgericht?
  Het opsporen van de onbewust loyaliteit en het losmakinsproces alsnog op een positieve wijze af te ronden of het mislukken daarvan te verwerken.
 • Om relevante loyaliteiten en processen in het gezin van herkomst op te sporen kunnen behandelaars gebruik maken van de volgende methoden:
  - genogrammen;
  - oudere cliënten attributen uit hun verleden laten verzamelen om zo op een
     video een review van hun leven te maken.
 • Wanneer is het van belang dat er instrumenten ontwikkeld zijn om de mate van vergevingsgezindheid binnen gezinnen vast te stellen?
  Als er ernstig fysiek, seksueel of emotioneel misbruik in het gezin van herkomst is geweest.
 • Welke stappen zijn nodig als men vergeving als uitgangspunt van de behandeling overweegt?
  vraag je af of bezinnen of verzoenen wel wenselijk is.
  Is vergeven wenselijk dan worden de volgende stappen ondernomen:
  1. help de daders hun eigen aandeel onder ogen te zien;
  2. help het slachtoffer de pijn terug te halen, te verwoorden, afscheid ervan te nemen en betrokkenheid te tonen bij het vergevingsproces;
  3. stop de negativiteit door positieve ervaringen terug te halen en opnieuw te laten beleven, en stimuleer nieuwe, positieve interactieprocessen.
 • In de intergenerationele benadering moet een balans gezocht worden tussen voor zichzelf opkomen en het kunnen vergeven.
 • De structurele gezinstherapie ziet het systeem als eenheid van behandeling.
  Bij deze therapie vormen pathogenen structuren binnen gezinnen het uitgangspunt.
 • Welke gezinnen werden beschouwd als pathogeen?
  Gezinnen met een overmaat aan wederzijdse betrokkenheid(gezinskluwen) of juist met een tekort aan betrokkenheid(los zand.
 • Wat wordt verstaan onder de ecologische kant?
  Het bij de behandeling betrekken van de wijdere systemen, zoals instanties en scholen.
 • Welke begrippen spelen in de structurele gezinstherapie een belangrijke rol?
  • betrokkenheid;
  • cohesie;
  • hiërarchie;
  • coalitie.
 • Wat zijn belangrijke elementen van het structurele behandelingsmodel?
  het ontstaan van coalitievorming(ouder gaat een coalitie met het kind aan tegen de andere ouder) en het versterken van het ouderlijk subsysteem.
 • Voor welke stoornissen heeft de structurele gezinstherapie veel aandacht?
  1. gedragsstoornissen;
  2. eetstoornissen;
  3. psychosomatische stoornissen.
 • Wat houdt het begrip joining in?
  De therapeut probeert bewust de afstand tot het gezin te verkleinen, door zich aan te passen aan de taal van het gezin(mimicry) en door het doorvragen over persoonlijke kwesties(tracking).
 • Waar is binnen de structurele gezinstherapie expliciete aandacht voor?
  de manieren waarop de intensiteit van de behandeling kan worden vergroot: door afwisseling in stemvolume en toon, door dramatische feedback(commentaar) of door rolwisselingen.
 • Volgens Watzlawick werd de vraag wie maakt de dienst uit? als de onderliggende factor gezien die voor diverse conflicten op uiteenlopende inhoudelijke  terreinen zorgt.
 • Watzlawick maakte hierbij onderscheid tussen de inhoud van een boodschap en datgene wat de boodschap impliciet zegt over de onderlinge betrekking de machtsverhouding.
 • Welke begrippen zijn bij de communicatietheoretische stroming van belang?
  • inconsistente communicatie;
  • paradoxale(tegenstrijdigheid) communicatie.
 • Waar is de ervaringsgerichte therapie vooral opgericht?
  • reflectie ten aanzien van hechtingspatronen;
  • eigen emoties;
  • de invloed hiervan op die van partners of andere gezinsleden;
  • leren uiten van die emoties op een constructieve manier.
 • Waar is binnen de cognitieve gedragstherapie de aandacht opgericht?
  • op waarneembaar gedrag en verandering van bekrachtiging;
  • veranderen van (disfunctionele) gedachten over zichzelf en de omgeving.
 • Binnen de gedragstherapeutische gezinstherapie is meer aandacht voor:
  • het veranderen van de manier waarop gezinsleden denken over zichzelf;
  •  over hun omgeving;
  •  over de eisen die men aan de verhouding met die omgeving kan stellen.
 • Waarom ging de systeemtheoretische gezinstherapie terug naar de basis van de systeemtheorie?
  Omdat hun opvatting was dat gezinnen waarin individuele stoornissen voorkomen meestal gekenmerkt worden door homeostatische tendenties(gezinnen waarin kinderen met probleemgedrag de problemen van de ouders maskeren) en dat de symptoomdrager vaak een functie heeft, doordat deze de aandacht afleidt van problemen bij de andere gezinsleden, met name tussen de ouders.
 • Binnen de systeemtheorie is het van belang dat de therapeut het rigide homeostatische gezinssysteem doorbreekt door het symptoom van het individu positief te etiketteren - het symptoom zou immers voorkomen dat het gezin uit elkaar zou vallen - en door het gezin(paradoxaal) voor te schrijven dat het vooral niet moest veranderen. Verwachtte men dat het tegenovergestelde bereikt zou worden.
 • Waardoor is de systeemtheoretische gezinstherapie bekend geworden?
  • door de circulaire interviewtechniek;
  • door het gebruik van de eenrichtingsspiegel tijdens therapiegesprekken.
 • Volgens de cybernetische gezinstherapeuten is het in rigide(strenge) gezinnen zinloos rechtstreekse vragen te stellen en kan men meer aan de weet komen met vragen in te trant van: Wanneer ik je moeder zou vragen, wat zou zij dan zeggen?
 • Op welke manier wordt de eenrichtingspiegel tijden de therapiegesprekken optimaal gebruikt?
  Door tijdens de therapiegesprekken een team van collega's achter de spiegel de behandeling te laten volgen.

  De therapiegesprekken worden van tijd tot tijd onderbroken en de therapeut gaat voor overleg naar de ruimte achter de spiegel.
 • Welke advies werd gegeven binnen de psychologische behandeling?
  • zorg voor een rustig gezinsklimaat;
  • zorg voor een laag niveau van Expressed Emotion(EE). Dit impliceert dat zowel confrontaties en conflicten worden vermeden als al teveel betrokkenheid.
 • Welke tips werden door McFarlane, Dixon, Lukens en Lucksted gegeven bij het psycho-educatieve model?
  • Exploreer(schets) de verwachtingen van patiënten en de omgeving; luister goed; neem hun bezwaren en vragen serieus.
  • Coördineer alle hulpverlenende instanties.
  • Geef zoveel mogelijk informatie.
  • Bespreek het proces van rouw dat kan optreden na vaststelling van een ernstige psychiatrische ziekte.
  • Kijk ook naar de sterke kant van het gezin, probeer die te gebruiken om hun weerbaarheid te vergroten.
  • Help hen hun probleemoplossend vermogen te vergroten.
 • Tip die bij de tips van het psycho-educatieve model horen.
  • Moedig het gezin aan om hun sociale netwerk waar mogelijk te vergroten.
 • Wat bevatte het problem solving model?
  • een brede taxatie van de aard van de problematiek;
  • van de factoren die de problemen in stand houden;
  • wat men kan doen om de problematiek te verhelpen.
 • Waar liet Epstein's probleemoplossend model zich goed mee combineren?
  Met de inzichten uit de:
  • communicatietheoretische /strategische gezinstherapie;
  • structurele gezinstherapie;
  • cognitief-gedragsgerichte gezinstherapie
 • Bovenstaande therapieën houden in dat behandelaars informatie geven en met de cliënten zoeken naar interventies die de problematische interactionele of intrapsychische processen doorbreken; interventies die als ware de grond onder destructieve processen of een destructieve gezinsstructuur halen.
 • Waar wordt binnen de Solution Focused Therapy de aandacht vooral opgericht?
  Op de problematiek zoals de cliënten die zelf naar voren brengen. 

  het accent ligt op het oplossen van de problemen die ontstaan, of in stand worden gehouden door negatieve feedback of vicieuze cirkels.
 • In deze processen wordt negatief gedrag tussen partners juist versterkt in plaats van gecorrigeerd.
 • Met welke stromingen heeft de Solution Focused benadering veel raakvlakken?
  • met de communicatietheoretische stroming;
  • strategische stroming.
 • In de Solution Focused Therapy wordt gezocht naar een manier om de interactionele en intrapsychische processen duurzaam te doorbreken.
 • Wat houdt de miracle question in?
  Stel dat er een wonder is gebeurd en het probleem is plotseling verdwenen, waaraan zou u dit merken?
  Wat is er veranderd? 
  Hoe zou uw partner het merken?

  Door deze vragen te stellen is het mogelijk om kleine stappen te zetten die de miraculeuze verandering dichterbij brengen.
 • Waar ligt de nadruk op binnen het Functional Family Therapy?
  Op een complimenterende grondhouding van de therapeut.
 • Van welke dimensies wordt gebruik gemaakt om ordening aan te brengen in de stromingen?
  1. heden tegenover verleden;
  2. gedrag tegenover inzicht;
  3. direct tegenover indirect;
  4. congruent tegenover paradoxaal.
 • Bij de meeste vormen van gezinstherapie ligt de aandacht bij het heden, bij processen die zich nu afspelen tussen de gezinsleden.
 • In de intergenerationele gezinstherapie is er aandacht voor gebeurtenissen uit het verleden.
 • In de ervaringsgerichte(EFT), cognitief-gedragsgerichte gezinstherapie en probleemgerichte integratieve aanpak(MST,FFt) kunnen gebeurtenissen uit het verleden een rol spelen, maar dit is minder vanzelfsprekend.
 • In alle vormen van gezinstherapie is het verschaffen van inzicht in de ziekmakende processen een essentieel onderdeel.


  Dit houdt in dat de therapeut observeert hoe de gezinsleden met elkaar omgaan en geeft hierop commentaar.
 • In welke therapieën wordt inzicht beschouwd als het hoofdbestanddeel van de behandeling?
  • de intergenerationele gezinstherapie;
  • de ervaringsgerichte gezinstherapie;
  • de structurele gezinstherapie.
 • In welke therapieën ligt het accent vooral op het geven van adviezen over gedrag dat erop gericht is de destructieve interacties te blokkeren?
  • de communicatietheoretische gezinstherapie;
  • cognitief-gedragsgerichte gezinstherapie;
  • psycho-educatieve gezinstherapie;
  • probleemgerichte gezinstherapie.
 • Behorende bij deze therapieën
  • Fuctional Family Therapy(FFT);
  • Multi Systemic Therapy(MST)
 • Bij de meeste vormen van gezinstherapie maakt men gebruik van direct technieken: de therapeut vraagt scherp door, geeft op onverhulde wijze zijn commentaar en instructies.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Waar is de intergenerationele benadering sterk op gericht?
3
Wanneer spreken wij van split loyalty?
3
Waarom is het begrip invisible loyalty het meest belangrijk?
3
Waar is het intergenerationele gezinstherapeutische model vooral opgericht?
3
Page 1 of 21