Summary Gehandicaptenzorg SAW 4 / persoonlijk begeleider

-
ISBN-10 908524160X ISBN-13 9789085241607
332 Flashcards & Notes
12 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Gehandicaptenzorg SAW 4 / persoonlijk begeleider". The author(s) of the book is/are X. The ISBN of the book is 9789085241607 or 908524160X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Gehandicaptenzorg SAW 4 / persoonlijk begeleider

 • 2.1 Inleiding

 • Hoe wordt individuele ondersteuning geregeld?
  Er worden afspraken gemaakt in het ondersteuningsplan of zorgplan. Dat is geen nauwgezet script. Professionele ondersteuning betekent dat men om kan gaan met onvoorspelbaarheid, onzekerheid en de ruimte die een cliënt nodig heeft om tot zelfbepaling te komen.
  Dit betekent dat het zorgplan kan veranderen en regelmatig geëvalueerd en bijgesteld wordt.

  Persoonlijk begeleider heeft belangrijke rol
 • 2.2 De waarden van de ondersteuning voor mensen met een beperking

 • Wat zijn de 4 standaarden voor kwaliteit van bestaan?
  1. Zeggenschap: over eigen leven
  2. Inclusie: mensen zijn gewaardeerde burgers, verbonden met anderen; ze maken deel uit van en dragen bij aan de samenleving
  3. Respect en veiligheid
  4. Persoonlijke ondersteuning: mensen geven leven zelf vorm en inhoud en krijgen daarbij passende en geschikte ondersteuning
 • 2.3 De complexiteit van de ondersteuning

 • Wat is het doel van ondersteuning van mensen met een beperking?
  Het bevorderen van de kwaliteit van het bestaan in alle aspecten van het leven van de cliënt.
 • Welke kenmerken van professionaliteit in de gehandicaptenzorg zijn er in relatie tot 'verbetering kwaliteit van het bestaan'?
  1. De ondersteuning gebeurt: 
   - interdisciplinair
   - geïntegreerd
   - gericht op het netwerk
  2. Het karakter van het ondersteuningsproces is continue en gebeurt in dialoog met de cliënt en zijn omgeving - gelijkwaardig (itt vroeger)
  3. In het ondersteuningsproces wordt uitgegaan van de autonomie van de cliënt en het streven naar kwaliteit van bestaan van mensen met functiebeperkingen
 • Er wordt in de huidige zorg en ondersteuning gesproken van 'partnerschap'. Wat wordt daarmee bedoeld?
  De relatie tussen cliënt en hulpverlener = gelijkwaardig
  - ruimte voor eigen beleving, wensen en doelen van cliënten
  - cliënten krijgen mogelijkheid om te kiezen en zelf richting te geven
    aan hun leven (zelfbepaling)    
  - hulpverleners moeten daarom voldoende ruimte hebben voor
    menselijke interactie 
  - het is niet 'u vraagt, wij draaien' - gelijkwaardigheid betekent ook de
    eigen verantwoordelijkheid van de professional
 • 2.4 De competenties van de professional

 • Wat is de overkoepeldende kerncompetentie van de professional?
  Het ondersteunen van de cliënt in de kwaliteit van zijn bestaan.
 • Wat zijn de 5 deelcompetenties van een coördinerend begeleider als we de kerncompetentie opdelen?
  1. Cliëntgericht handelen
  2. doelgericht handelen
  3. ontwikkelingsgericht handelen
  4. netwerkgericht handelen
  5. samenwerkingsgericht handelen  
 • 2.4.1 Cliëntgericht handelen

 • Wat betekent cliëntgericht handelen? Vroeger en nu
  Vroeger                                               Nu
  - handicap centraal                          - Wat de cliënt wél kan centraal 
  - groep centraal                                 - individu centraal
  - belang organisatie centraal         - belang cliënt centraal
 • Waaruit bestaat cliëntgericht handelen?
  1. Cliëntgerichte houding
   - de cliënt accepteren zoals hij is
   - je verplaatsen in de ander
   - je terughoudend opstellen
   - op zoek gaan naar de betekenis van gedrag
   - communicatie afstemmen
   - vraaggericht werken
  2. Cliëntgerichte kennis
   - de cliënt als persoon écht kennen - praat met de familie!
   - professionele kennis over de cliënt
   - weten hoe de cliënt communiceert
  3. Cliëntgerichte vaardigheden
   - observeren - leer je m kennen - hulpvragen en behoeften
   - luisteren
   - totale communicatie (intonatie, gebaren, foto's, tekeningen,
     pictogrammen)

 • 2.4.2 Doelgericht handelen

 • Waarom is doelgericht handelen belangrijk als competentie?
  1. Als je een doel hebt leiden je daden er toe dat er ook echt iets wordt bereikt met de cliënt zodat je tot afstemming komt met de cliënt, zijn netwerk en je team
  2. Om succesvol en effectief te zijn
  3. Om verantwoording te kunnen afleggen van wat je doet en hoe je het doet:
   - naar cliënt en netwerk
   - leidinggevende
   - inspectie van de gezondheidszorg


  Hulpmiddel is: het ondersteuningsplan is een kapstok om doelgericht te werken aan de ondersteuningsvraag van de cliënt
 • 2.4.3 Ontwikkelingsgericht handelen

 • Waarom in ontwikkelingsgericht handelen een belangrijke competentie voor een professional?
  Daarmee help je cliënten hun ontwikkeling en ontplooiing te versterken:
  1. bevordering autonomie in concrete ontwikkelingskansen
  2. versterken vaardigheden voor het leven van alledag, waaronder  sociaal emotionele mogelijkheden


  Noot: het is belangrijk dat je als ontwikkelingsgerichte begeleider gelooft dat iedere persoon zich kan ontwikkelen. Dat je op zoek gaat naa de kleinste kans en dat je de omgeving van de cliënt zo wil aanpassen dat hij dingen zelf kan doen ipv afhankelijk te blijven.
 • Wat zijn de uitgangspunten van het opvoedingsprogramma van Carla Vlaskamp?
  1. Iedereen, ook iemand met een ernstige meervoudige beperking, is in staat zijn eigen behoeften en wensen te uiten en een actieve rol te vervullen in zijn leefomgeving.
   (Kunst van begeleider = de allerkleinste signalen oppikken)
  2. Begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking gebeurt systematisch en doelgericht
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.