Summary Geld, Internationale Economische Betrekkingen en bedrijfsomgeving

-
ISBN-13 9789001867584
297 Flashcards & Notes
3 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Geld, Internationale Economische Betrekkingen en bedrijfsomgeving
 • Wim Hulleman, Ad Marijs
 • 9789001867584
 • 7th

Summary - Geld, Internationale Economische Betrekkingen en bedrijfsomgeving

 • 1.1 Geld en het economische proces

 • Welke 3 functies heeft geld?
  1. Ruilmiddel
  gevolg hoge inflatie: terug naar goederenruil.
  2. Rekeneenheid
  gevolg hoge inflatie: prijzen gelden maar voor korte termijn.
  3. Oppotmiddel  
  gevolg hoge inflatie: bijvoorbeeld kasgeld verminderd snel in waarde.
 • Wat is inflatie?
  De voortdurende stijging van prijzen van goederen en diensten
 • Functies van geld:

  1. Ruilmiddel
  2. Rekeneenheid
  3. Oppotmiddel
 • Economische en Monetaire Unie (EMU)
  • Hanteren allemaal de zelfde munteenheid 
  • Bestaat uit 19 landen binnen de E.U. 
  • Hierdoor geen valuta risico
 • Waarom is de inflatie gunstig voor de overheid?
  De staatsschuld kan worden afgelost met geld dat steeds minder waard word
 • Ondernemers binnen de EMU hebben geen .....
  Kosten meer voor valutarisico's
 • Geld als .... gebruiken maakt de economie ........ Doordat iedereen zelfde prijzen in zelfde eenheid uitdrukt.
  Rekeneenheid, Transparanter.
 • Hyperventilatie zorgt voor ....
  Onzekerheden, de functie ruilmiddel en oppotmiddel kan niet meer voordelig uitgeoefend worden.
 • Welke drie functies heeft geld?
  1. Ruilmiddel
  2. Rekeneenheid
  3. Oppotmiddel
 • Wat kan je doen met geld als ruilmiddel?
  Met geld kan je dingen kopen
 • Hoe wordt geld ookwel genoemd?
  Liquide middelen
 • Hoe wordt geld als rekeneenheid gebruikt?
  Een maatstaf waarin mensen de waarde van goederen en diensten uitdrukken
 • Hoe wordt geld al oppotmiddel gebruikt?
  Je kan geld bewaren en in de toekomst gebruiken
 • Wat is de Economische en Monetaire Unie (EMU)?
  - 19 landen in de Europese Unie
  - Maken gebruik van een geldstelsel 
  - Wordt aangeduide met eurozone of het eurogebied 
 • 1.2 Geldsoorten

 • Geldsoorten:
  1. Chartaal geld: munten en bankbiljetten
  2. Giraal: digitaal, bankpassen
 • Wat is kredietverlening?
  Het uitlenen van geld over een bepaalde periode tegen rente.
 • Intrinsieke waarde:
  De marktwaarde van het materiaal waarvan geld is gemaakt.
 • Wie geeft munten uit?
  De overheid
 • Totale hoeveelheid geld in een economie:
  Aanbod van geld.
 • Nominale waarde:
  Waarde die op het geld vermeld staat.
 • Wat is de intrinsieke waarde van geld?
  De marktwaarde van het gebruikte materiaal
 • Wat wordt verstaan onder M1
  Dit zijn munten, bankbiljetten en giraal geld.
 • Wat is de nominale waarde van het geld?
  De waarde die op de munt is aangebracht
 • Monopolie van de centrale bank
  Uitgifte bankbiljetten
 • Wat wordt verstaan onder Secundaire liquiditeitenmassa
  Vorderingen van het publiek op geldscheppende instellingen. Korter dan twee jaar.
 • Wie brengt de bankbiljetten uit?
  De Centrale bank
 • De bank heeft een liquide schuld aan lener die de bank goud gaf, lener heeft schuld op termijn bij de bank
  Wederzijdse schuldaanvaarding
 • Wat wordt verstaan onder M3
  M1 en de Secundaire liquiditeitenmassa.
 • Hoe wordt het uitbrengen van bankbiljetten ookwel genoemd?
  De monopolie van de Centrale bank
 • Wat wordt er bedoeld met rentabiliteit:
  De verhouding tussen de winst en het eigen vermogen.
 • Wat is wederzijdse schuldaanvaarding?
  Kredietverlening
  Een monetaire financiële instelling accepteert een direct opeisbare schuld en de klant accepteert schuld op termijn
 • Met wie doet de Centrale bank zaken?
  Alleen nog maar met andere banken -> algemene banken
 • Wie creërt het giraal geld?
  De algemene banken
 • Wat is kredietverlening?
  Het uitlenen van geld voor een bepaalde periode tegen een vergoeding
 • Wat is substitutie?
  Het omzetten van girale tegoeden in bankbiljettten
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Geld, internationale economische betrekkingen en bedrijfsomgeving
 • W Hulleman, A J Marijs
 • 9789001813796 or 9001813798
 • 6e dr.

Summary - Geld, internationale economische betrekkingen en bedrijfsomgeving

 • 1 Aanbod van geld

 • Welke 3 functies kan geld hebben?
  • Ruilmiddelfunctie
  • Rekeneenheid
  • Oppotmiddel
 • Practice
  Practice
 • Wat bekent auspiciën?
  Onder bescherming, leiding van
 • Wat betekent promesse?
  Schriftelijke belofte tot betaling
 • Wat zijn deviezen?
  Tegoeden in vreemde valuta die onmiddellijk opeisbaar zijn.
 • Wat betekent substitutie?
  Het in de plaats komen van, plaatsvervanging 
 • Wat is primaire liquiditeitenmassa? (M1)
  Het begrip omvat al het chartaal en giraal geld dat in handen is van het publiek, particulieren en ondernemingen met uitzondering van het kasgeld van de geldscheppende (primaire) banken.
 • 1.1.1 Functies van geld

 • Wat is een goederenruileconomie?

  Mensen in deze gemeenschap ruilen een klein deel van de productie om dingen te kopen die ze zelf niet kunnen maken.

 • Wat is een goederenruileconomie?
  Als goederen direct tegen elkaar worden geruild, en dus de economie op goederen gebaseerd is. 
 • Welke functies kent geld in de moderne economie?
  • Geld als ruilmiddel;
  • geld als rekeneenheid;
  • geld als oppotmiddel.
 • Wat is een goederenruileconomie?
  In een goederenruileconomie ruilen mensen in een gemeenschap spullen met elkaar die ze zelf niet kunnen maken.
 • Wat zijn transactiekosten?

  Kosten die gepaard gaan met de ruil van goederen en diensten

 • Wanneer neemt de arbeidsdeling toe?
  Als de noodzaak tot ruil toeneemt doordat de economie ingewikkelder wordt. Mensen gaan zich dan specialiseren in de productie van een of enkele goederen. 
 • Wat is een goederenruileconomie?
  Een eenvoudig economie waarin mensen weinig verschillende goederen produceren en van de productie steeds kleine delen ruilt voor een ander geproduceert goed.
 • Waarom is er in een goederenruileconomie weinig behoefte aan geld?
  In een goederenruileconomie is er weinig behoefte aan geld omdat er veel zelf geproduceerd wordt. Ze zijn weinig afhankelijk van anderen. Ze hebben spullen van anderen maar voor een klein beetje nodig. Vaak zijn deze gemeenschappen aangewezen op de jacht, landbouw of visserij.
 • Welke functie heeft geld in de economie?

  Ruilmiddel, rekeneenheid, oppotmiddel

 • Wat zijn transactiekosten?
  De kosten die gepaard gaan met de ruil. 
 • Wat is de onstane arbeidsdeling in een ingewikkelder geworden economie?
  Mensen specialiseren zich in één of enkele goederen om daarna van hetzelfde goed op grotere schaal te produceren. 
 • Welke verandering vind er plaats wanneer er sprake is van meer arbeidsdeling. 
  Wanneer de arbeidsdeling toeneemt specialiseren mensen zich in de productie van één of enkele producten. Ze zijn minder zelfvoorzienend. Ze hebben andere mensen nodig en er is meer behoefte om te ruilen. De economie wordt ingewikkelder.
 • Dat geld als ruilmiddel zeer effecient komt door de volgende twee aspecten:
  1.geld splitst de ruil op in twee delen
  2. en er kan tijdverschil zitten tussen het verkopen van het ene goed en het kopen van een ander goed.

  --> bij goederenruil valt dit samen.
 • Op welk tijdstip ligt het kopen en verkopen van producten in een goedereneconomie?
  Hetzelfde tijdstip.
 • Wat zijn de functies van geld?
  -oppotmiddel
  -ruilmiddel
  -rekenmiddel
 • Wat zijn transactiekosten?
  De kosten die zijn ontstaan door de ingewikkelder geworden (of moderne) economie, zoals kantoorkosten, personeelskosten, etc.
 • Waarom brengt arbeidsdeling meer kosten met zich mee?
  Arbeidsdeling brengt meer kosten met zich mee omdat mensen meer afhankelijk van elkaar worden dan eerst. Ze hebben elkaar meer nodig om het zelfde bestaansrecht te hebben als eerder. Dit doordat mensen niet meer zelfvoorzienend zijn.
 • Hoe wordt geld ook wel genoemd?
  Liquide middelen.
 • Waarom brengt arbeidsdeling meer kosten met zich mee?
  Arbeidsdeling brengt meer kosten met zich mee omdat mensen meer afhankelijk van elkaar worden dan eerst. Ze hebben elkaar meer nodig om het zelfde bestaansrecht te hebben als eerder. Dit doordat mensen niet meer zelfvoorzienend zijn.
 • Waarin is geld een maatstaf?
  Mensen de waarde van goederen en diensten uitdrukken.
 • Wat zijn transactiekosten? + een voorbeeld.
  Transactiekosten zijn de kosten die nodig zijn om te kunnen ruilen. Moet er meer geruild worden voor een eindproduct brengt dit hogere kosten met zich mee. Deze kosten ontstaan door het ingewikkelder worden van de economie. Voorbeelden van transactiekosten zijn personeelskosten, gebouwen etc.
 • Wat is een oppotmiddel?
  Geld als vermogensbestanddeel.
 • Waardoor zorgt geld voor vermindering van transactiekosten?
  Geld zorgt voor een vermindering van transactiekosten doordat er sprake is van minder kosten dan wanneer er geruild wordt. Wanneer er geruild moet worden moeten leverancier en afnemer elkaar op de hoogte stellen van de waarde en kwaliteit van de producten. (beide transactiekosten )
 • Welke 4 voordelen kent het gebruik van geld?
  1: Vermindering van transactiekosten, 2: levert bijdrage aan welvaart, 3: draagt bij aan efficiëntie van productie, 4: draagt bij aan verdeling van goederen en diensten.
 • Welke 3 functies kent geld binnen de economie?
  1: ruilmiddel
  2: rekeneenheid
  3: oppotmiddel
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke verschillen zijn er op de openbare kapitaalmarkt t.o.v. De onderhanse kapitaalmarkt?
1. Op de openbare markt is sprake van meer transpiratie
2. De verhandelbaarheid van vermogenstitels -> obligaties kunnen worden opgesplitst

3. De prijsvorming bestaande uit twee onderdelen
- De nominale rendement -> divedent en rente
- De beurskoers -> deze kan schommelen
Waaruit bestaan vermogenstitels?
- Boekvorderingen
- Waardepapieren
Tegen welke factoren worden beleggingen afgewogen?
Rendement en risico
Wat voor invloed het de omgekeerde rentestructuur op de bedrijfsvoering van banken?
Deze tast de rentemarge van banken aan
Wanneer ontstaat de omgekeerde rentestructuur?
1. Bij veel onrust op de valutamarkt
2. Bij de top van de conjunctuur
Hoe ontstaat de omgekeerde rentestructuur?
Als de geldmarktrente relatief hoog is en marktpartijen een (sterke) daling van de geldmarktrente verwachten
Welk bewering wordt gemaakt in de verwachtingentheorie?
De hoogte van de kapitaalmarktrente is afhankelijk van de huidige en de verwachte geldmarktrente
Wat is een yieldcurve?
De grafische weergave van de rentestructuur
Welke liqiditeits risico's loopt een verschaffer op het moment wanneer hij zijn geld uitleent?
- Geldvrager betaald zijn schuld niet terug
- Door het verloop van de inflatie wordt de koopkracht aangetast (zijn geld is in de toekomst minder waard)
De rente is een beloning voor het uitlenen van geld, uit welke twee delen bestaat deze?
1. Een vergoeding voor het beschikbaar stellen van liquide middelen =
liquiditeitspremie

2. Een vergoeding voor het risico dat de vermogensverschaffer loopt = premie risico